Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Ako nastavi¬Ě Boinc View 1.4

BoincView (√Įalej len BV) je uŇĺito√®ný program pomocou ktorého je moŇĺné pohodlne ovláda¬Ě viacero po√®íta√®ov na ktorých beŇĺí BOINC Manager a to z jedného po√®íta√®a ktorý ale musí sp√•√≤a¬Ě ur√®ité poŇĺiadavky. Pritom nie je dôleŇĺité opera√®ný systéme beŇĺí na ovládaných po√®íta√®om. Aplikácia BV je ale ur√®ená pre opera√®ný systém Windows.

Nastavenie:
1. Hlavný po√®íta√®, volajme ho centrála, musí by¬Ě schopný komunikova¬Ě s ovládaným po√®íta√®om pomocou protokolu TCP/IP aspo√≤ na jednom porte. Štandardne sa pouŇĺíva port 1043 ale je moŇĺné nastavi¬Ě aj iný.
Podstatné je aby bol rovnaký port nastavený na obidvoch stranách spojenia. √ąasto je to aj port 31416 ako na pripojenom obrázku.2. Centrálu musí pouŇĺíva¬Ě opera√®ný systém MS Windows.

3. Samotná aplikácia Boinc View ktorú stiahneme z jej oficiálnej stránky. Túto po stiahnutí sta√®í rozbali¬ĺ do akéhoko¬ĺvek adresára z ktorého ju spustíme spustením boincview.exe.

4. Na ovládanom po√®íta√®i treba vytvori¬Ě v hlavnom adresáry BOINC Managera súbor remote_hosts.cfg do ktorého dáme IP adresu centrály alebo jej doméhovú adresu. Len z po√®íta√®a (môŇĺe ich by¬Ě aj viacej) ktorú sú uvedené v tomto zozname je moŇĺné sa pripoji¬Ě na BOINC Manager.

5. Pokia¬ĺ chceme povoli¬Ě pripojenie z akéhoko¬ĺvek po√®íta√®a, sta√®í BOINC Manager spusti¬Ě s prepína√®om -allow_remote_gui_rpc √®o ale nie je tak bezpe√®ené ako predošlá moŇĺnos¬Ě. Pri niektorých verziách BOINC Managera je treba pouŇĺi¬Ě tento prepína√® aj pokia¬ĺ definujeme adresy po√®íta√®a alebo po√®íta√®ov z ktorých chceme tento ovláda¬Ě.

6. Kvôli bezpe√®nosti je ve¬ĺmi dôleŇĺité nastavi¬Ě aj heslo pre takúto komunikáciu. Sta√®í ho napísa¬Ě do súboru gui_rpc_auth.cfg v tom adresári kde je BOINC Manager nainštalovaný. Len centrála ktorá zašle toto heslo sa môŇĺe pripoji¬Ě ("BOINC client password" na predošlom obrázku).

7. IP alebo doménovú adresu ovládaného po√®íta√®a zadáme do poloŇĺky "Hostname or IP address" a komunika√®ný port do poloŇĺky "Port number".

8. Okno v ktorom môŇĺeme nadefinova¬Ě všetky po√®íta√®e ktoré chceme ovláda¬Ě spustíme bu√Į z hlavného menu poloŇĺka "Options -> Computers" alebo zvýrazneným tla√®ítkom na hosrnej lište (tretie z prava - pracujúci paná√®ik)To by malo posta√®ova¬Ě na úspešné nastavenie Boinc View, popis sa hodí pre verziu 1.4, posledná verzia je 1.4.2 a mierne sa odlišuje od tejto popísanej verzie. Na stránke projektu je moŇĺné stiahnu¬Ě aj súbor so sloven√®inou do tejto aplikácie.

Popis vzdialeného ovládania BOINC Managera je aj na oficiálnej stránke (v angli√®tine).

slavko.sk


Vytvoril: slavko.sk [19. mar 2007 22:08:45] / Upravenť: [03. apr 2007 16:03:41] / PoŤet zobrazenŪ: [10012]