Domov
Novinky
Projekt
Arch├şv ?l├ínkov
Optimalizácia
Návody
Gal├ęria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusn├ę f├│rum
F├│rum - arch├şv
Vyh┬żad├ívanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickř
snÝmok
d˛a

APOD


Page Rank
 
 
Preh┬żad projektov BOINC

BOINC bol od za├Ęiatku vyvíjaný ako multiprojektový, ├Ęo znamená, ┼że sa mô┼żete zapoji┬Ł do viacerých projektov sú├Ęasne. Vyberiete si projekt, na ktorom sa chcete podie┬ża┬Ł a zárove├▓ ko┬żko zo systémových prostriedkov Vašeho po├Ęíta├Ęa ├Ęi po├Ęíta├Ęov chcete na konkrétny projekt poskytnú┬Ł. Mô┼żete sa rovnakým spôsobom zapoji┬Ł do h┬żadania mimozemských civilizácií (projekt SETI@home), štúdie globálneho otep┬żovania (projekt Climateprediction.net a jeho deriváty), h┬żadania gravita├Ęných v├ąn vo vesmíre (projekt Einstein@Home), mô┼żete pomôc┬Ł pri stavbe a optimalizácii vyu┼żitia najvä├Ęšieho urýchlova├Ęa ├Ęastíc na svete (projekt LHC@Home), pri výskume štruktúry biomolekúl (projekty Predictor@Home, Rosetta@home, Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice, SIMAP) do fyzikálnych projektov skúmajúcich štruktúru a správanie sa rôznych látok (projekt uFluids, Leiden Classical), do astrofyzikálnych projektov analyzujúcich a predpovedajúcich dráhu asteroidov, komét a pod. v blízkosti Zeme (Orbit@Home), do projektov zaoberajúcich sa kvantovou chémiou (projekt QMC@home) príp. matematikou a kryptografiou (projekty PrimeGrid, HashClash), do medicínskych projektov (projekty malariacontrol.net, FightAIDS@Home) alebo do iného vedecko-technického výskumu sú├Ęasne. Neustále vznikajú nové a zaujímavé projekty, ktoré vedia vyu┼żi┬Ł pre dobrú vec milióny po├Ęíta├Ęov dobrovo┬żníkov na celom svete.

Aktuálny stav projektov BOINC

Výber konkrétneho projektu alebo projektov, do ktorých sa zapojíte, je len na Vás. Odmenou za Váš príspevok rozvoju a pomoci vede vo svete bude dobrý pocit spolupatri├Ęnosti, vä├Ęšina projektov svoje výsledky bu├» zverej├▓uje alebo sa jedná o globálne vedecké inštitúcie, ktoré sú zo svojej podstaty sú prospešné pre celý svet, nech sa nachádzajú kdeko┬żvek na svete. Ka┼żdá sekunda práce, ktorú vykoná Váš po├Ęíta├Ę, sa zárove├▓ zapo├Ęíta do tzv. kreditov, ktorými sa mô┼żete pochváli┬Ł alebo sú┬Ła┼żi┬Ł so svojimi priate┬żmi, známymi, kolegami príp. v rámci tímov, ktoré v jednotlivých projektoch vznikajú (národným tímom Slovenska je tím BOINC.SK).

Podrobnosti o tom, ako sa do BOINC zapoji┬Ł nájdete v ├Ęlánku Návod na ú├Ęas┬Ł v BOINC pre za├Ęiato├Ęníkov, ├»a┬żšie informácie o konkrétnych projektoch nájdete v pravidelne publikovaných a aktualizovaných ├Ęlánkoch. Ak by ste mali akéko┬żvek otázky alebo nejasnosti oh┬żadom BOINC grid projektov (inštalácia klienta, pripojenie sa do projektu, technické problémy s pripojením a pod.), skúste si prejs┬Ł naše diskusné fórum. Ak nenájdete odpove├» na Vašu otázku pokojne sa spýtajte, ak budeme vedie┬Ł poradi┬Ł, radi Vám pomô┼żeme. Diskusné fórum je zárove├▓ miestom, kde hovoríme aj o iných zaujímavých témach a radi si vypo├Ęujeme aj Váš názor. Na obrázku vpravo mô┼żete vidie┬Ł aktuálny stav projektov BOINC.

SETI@home

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - H┬żadanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameraný na h┬żadanie inteligentného mimozemského ┼żivota vo vesmíre prostredníctvom analýzy vzoriek signálov s najvä├Ęšieho rádioteleskopu na svete v Arecibe.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Einstein@home

Projekt je zameraný na h┬żadanie tzv. gravita├Ęných v├ąn, ktoré vznikajú pri všetkých procesoch, pri ktorých dochádza k prudkým zmenám gravitácie (pulzary, pri zrá┼żkach hviez, ├Ęiernych dier at├».). Existencia gravita├Ęných v├ąn nebola zatia┬ż dokázaná, predpokladá ju Einsteinova teória relativity, z ktorej názvu aj vychádza názov projektu. Objav gravita├Ęných v├ąn by okrem potvrdenia teórie umo┼żnil otvori┬Ł úplne nové okno na pozorovanie vesmíru a umo┼żnil by nám v blízkej budúcnosti dosiahnu┬Ł výrazný pokrok v našom chápaní jeho štruktúry, vývoja, vzniku a budúcnosti.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


climateprediction.net (BBC Climate Change Experiment, Seasonal Attribution Project)

Tento projekt je zameraný na výskum zmien globálnej klímy v strednodobom a dlhodobom ├Ęasovom meradle do budúcnosti, pri├Ęom k výpo├Ętu rôznych alternatív vývoja sa pou┼żívajú tzv. modely, ktoré viac alebo menej zoh┬żad├▓ujú všetky faktory tohoto procesu. Ich kombináciou a vylú├Ęením extrémov sa ├»alší mo┼żný vývoj bude da┬Ł úspešne predpoveda┬Ł.

Oficiálna stránka projektu - SLOVENSKÝ PREKLAD (pripravuje Marpes)
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


LHC@home

LHC je najvä├Ęším urýchlova├Ęom ├Ęastíc na svete, slú┼żiacim na odhalenie najzákladnejšej štruktúry hmoty, z ktorej sa skladá náš svet, na objav nových ├Ęastíc s prekvapujúcimi vlastnos┬Łami a mnoho iných zaujímavých problémov súvisiacich so zlo┼żením nášho vesmíru. Ked┼że je momentálne vo výstavbe a ke├»┼że výstavba tak náro├Ęného a drahého zariadenia si vy┼żaduje ve┬żké mno┼żstvo predbe┼żných simulácií, projekt LHC@home slú┼żi na simulácie ├Ęastíc v urýchlova├Ęi umo┼żnujúcich presne nastavenie magnetov a teda aj rýchlejšie zav├ášenie celej stavby a spustenie samotných experimentov.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Predictor@home, Rosetta@home (RALPH@home), Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice@home - prerušený projekt, SIMAP, TANPAKU

Tieto projekty z oblasti biochémie sú zamerané na výskum a vývoj nových algoritmov a metód pre predpovedanie proteínových štruktúr z proteínových re┬Łazcov. Jednoduchšie povedané, výskup proteínových štruktúr je dôle┼żitý napr. pre pokra├Ęujúci výskum ┬żudského genómu, výskum bunkových a medzibunkových procesov a vz┬Łah medzi chemickým zlo┼żením proteínov a ich trojdimenzionálnou podobou. Praktický význam tohoto výskumu sa uplat├▓uje v medicíne pri vývoji nových lie├Ęiv na prakticky všetky známe choroby a v iných príbuzných vedných disciplínach.

Predictor@home

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Rosetta@home

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

RALPH@home (vývojový projekt Rosetta@home)

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Human Proteome Folding

Pozri projekt FightAIDS@home, tieto projekty zdie┬żajú spolo├Ęné zdroje.

Folding@Home

Tento projekt pou┼żíva vlastnú grid computingovú platformu, teda nie BOINC. Napriek tomu ho tu uvádzame medzi ostatnými projektami.

Oficiálna stránka projektu
Štatistika tímu BOINC.SK

SIMAP

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


TANPAKU

Japonský projekt na platforme BOINC. Tento projekt je zameraný, podobne ako Predictor@home, na predpovedanie štruktúry proteínov. Viac sa mô┼żete do├Ęíta┬Ł v diskusnom fóre.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


μFluids

Zjednodušene sa jedná o projekt, zaoberajúci sa výskumom správania sa kvapalín v extrémnych podmienkach ako je napr. mikrogravitácia, pri├Ęom jednou z aplikácii takéhoto výskumu mô┼że by┬Ł aj kvalitnejšie palivo pre vesmírne sondy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


FightAIDS@Home

Tento projekt, ako je u┼ż asi aj z jeho názvu jasné, je zameraný na výskum nových lie├Ęiv proti chorobe AIDS resp. na lie├Ębu vírusu HIV, zakladajúcich sa na molekulárnej štruktúre. Zjednodušene jeho jadro tvorí výpo├Ętový systém, ktorý sa sna┼żí predpoveda┬Ł ako malé molekuly (lie├Ęivá) sú schopné pôsobi┬Ł resp. sa viaza┬Ł na konkrétne receptory tkaniva pri ich známej 3D molekulárnej štrukúre a tak ú├Ęinne pôsobi┬Ł proti postupe choroby.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Leiden Classical

Projekt sa zaoberá klasickou Newtonovou mechanikou a dynamikou, fyzikálnymi modelmi kvapalín a pod. Tento projekt je mierne odlišný od ostatných tým, ┼że sa na ├▓om mô┼żete aktívne podie┬ża┬Ł. Konkrétne tak, ┼że mô┼żete na analýzu zada┬Ł vlastný fyzikálny model.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


malariacontrol.net

U┼ż z názvu projektu je myslím úplne jasné, ┼że tento projekt sa zaoberá výskumom choroby/vírusu malárie, návrhom a teoretickým testovaním nových lie├Ęiv ale zárove├▓ aj predpovedaním jej šírenia na základe biologických, sociálnych a polula├Ęných modelov. Je zalo┼żený, rovnako ako prakticky všetky ostatné projekty, na výpo├Ętovo vysoko náro├Ęných simuláciach.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

 

Orbit@Home

Tento projekt si kladnie za cie┬ż celkom zaujímavú vec: monitorova┬Ł objekty ako sú asteroidy, kométy a pod. v blízkosti Zeme a príp. predpoveda┬Ł ich zrá┼żku s iným kozmickým telesom ako sú napr. satelity, vesmírne stanice, mesiace ale napr. aj so Zemou. Projekt je v štádiu prípravy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


QMC@home

Tento projekt, na rozdie┬ż od iných biochemických projektov, skúma biochemické procesy kvantovou chémiu, ├Ęo je veda zaoberajúca sa kvantovým popisom štruktúry molekúl a ich vzájomnej interakcie. Kvantová mechanika popisuje hmotu a jej správanie na jej najzákladnejšej doposia┬ż známej úrovni, to znamená úplne najpresnejšie zo všetkých metód. V tomto projekte sa konkrétne sa jedná o tzv. Monte-Carlo simulácie a Schrodingerovu rovnicu.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta (pou┼żite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


HashClash

Projekt zaoberajúci sa kryptografiou - konkrétne zameraný na praktické h┬żadanie tzv. MD5 kolízií Wangovej metódou a jej vylepšenými variantami. Cie┬żom je dokáza┬Ł, ┼że hash metóda MD5 je ┬żahko prelomite┬żná a tak zneu┼żite┬żná v širokej škále aplikácií, ktoré ju pou┼żívajú. V budúcnosti sa chce projekt zamera┬Ł aj na algoritmus SHA-1.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


PrimeGrid

Hlavným cie┬żom projektu je vyvíja┬Ł serverovú ├Ęas┬Ł projektu v jazyku Perl. Ako distribuovaný výpo├Ęet pre reálne testovanie slú┼żi h┬żadanie nových prvo├Ęísel pre prelomenie konkrétneho RSA k┬żú├Ęa (RSA Factoring Challenge).

Oficiálna stránka projektu
Pre vytvorenie u┼żívate┬żského konta pou┼żite sprievodcu priamo v BOINC Manageri
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Chess960@Home

Chess960 je názov pre relatívne mladú variantu šachu. Jej za├Ęiatky siahajú k svetovému šampiónovi Bobby Fischerovi, preto sa mô┼żeme stretnú┬Ł aj s názvom Fischerov (náhodný) šach. Táto varianta sa hrá rovnako resp. obdobne ako klasický šach s tým rozdielom, ┼że na za├Ęiatku je postavenie zadných šachových figúr (kame├▓ov) náhodné. To znamená, ┼że krá┬ż, dáma, strelec, kô├▓ (jazdec) a ve┼ża majú náhodné rozostavenie na prvom resp. poslednom rade šachovnice. Projekt Chess960@Home sa sna┼żí da┬Ł tejto variante šachu zaujímavej práve pre ve┬żké mno┼żstvo herných kombinácií nejaké základné doporu├Ęenia pre rôzne za├Ęiato├Ęné pozície.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

VTU@home

Tento projekt je v podstate testom API BOINC Frameworku, aktuálne sa na testovacie ú├Ęely pou┼żíva cielene výpo├Ętovo náro├Ęný algoritmus h┬żadania prvo├Ęíslel vo ve┬żkom intervale. Momentálne tento projekt nemá ┼żiadny seriózny vedecký alebo technický zámer. Neskôr, po odladení technických zále┼żitostí by mohol slú┼żi┬Ł na reálne vedecké ú├Ęely.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Spinhenge@home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


NanoHive@Home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta: pou┼żite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Project Neuron

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta: zatia┬ż nie je mo┼żné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

RenderFarm@Home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta: zatia┬ż nie je mo┼żné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Riesel Sieve

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie u┼żívate┬żského konta: pou┼żite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Ostatné nespomenuté projekty sú bu├» ukon├Ęené, prerušené (Lattice@home), zrušené, v príprave (Feynman@home, ORSA@work, translator@home, Resource Measurement, Crash Collection, Rectilinear Crossing Number), ur├Ęené pre testovanie (Boinc Alpha, Cunning Plan, LHC@home Alpha, SETI@home/Astropulse Beta) alebo slú┼żia len ako demonštrácia frameworku BOINC (Pirates@home) príp. slú┼żia ako technické experimenty pre iné BOINC projekty (XtremLab).

Existujú aj rôzne vedecké projekty, ktoré nie sú priamo zalo┼żené na platforme BOINC, napriek tomu ich aspo├▓ spomeniem: PlanetQuest, StarDust. O niektorých z nich príp. ├»a┬żších sa mô┼żete do├Ęíta┬Ł v diskusnom fóre alebo v nepravidelne uverej├▓ovaných ├Ęlánkoch.

Rôzne Japonské vedecké a technické inštitúcie rovnako vyvýjajú rôzne špecializované vedecko-výskumné projekty, ├Ęastokrát zalo┼żené práve na platforme BOINC (Cell Computing - Chronos). Ke├»┼że je celý framework/prostredie BOINC OpenSource a zárove├▓ s ve┬żmi vo┬żnou licenciou, vznik takýchto klonov nie je problémom.

Pribli┼żné hardwarové nároky jednotlivých projektov si mô┼żete prezrie┬Ł v preh┬żadnej tabu┬żke, ktorú spravuje a aktualizuje Honza z ├Ęeského tímu CNT.

Poznámky, pripomienky a opravy k tomuto ├Ęlánku prosím posielajte na mail [email protected] alebo sa vyjadrite do diskusného fóra. ├Ćakujem.


Vytvoril: MeX [6. okt├│ber 2005] / UpravenÚ: [20. september 2007] / PoŔet zobrazenÝ: [10276]