Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¾adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomick
snmok
da

APOD


Page Rank
 
 
Preh¾ad projektov BOINC

BOINC bol od zaèiatku vyvíjaný ako multiprojektový, èo znamená, že sa môžete zapoji do viacerých projektov súèasne. Vyberiete si projekt, na ktorom sa chcete podie¾a a zároveò ko¾ko zo systémových prostriedkov Vašeho poèítaèa èi poèítaèov chcete na konkrétny projekt poskytnú. Môžete sa rovnakým spôsobom zapoji do h¾adania mimozemských civilizácií (projekt [email protected]), štúdie globálneho otep¾ovania (projekt Climateprediction.net a jeho deriváty), h¾adania gravitaèných vån vo vesmíre (projekt [email protected]), môžete pomôc pri stavbe a optimalizácii využitia najväèšieho urýchlovaèa èastíc na svete (projekt [email protected]), pri výskume štruktúry biomolekúl (projekty [email protected], [email protected], Human Proteome Folding, [email protected], Lattice, SIMAP) do fyzikálnych projektov skúmajúcich štruktúru a správanie sa rôznych látok (projekt uFluids, Leiden Classical), do astrofyzikálnych projektov analyzujúcich a predpovedajúcich dráhu asteroidov, komét a pod. v blízkosti Zeme ([email protected]), do projektov zaoberajúcich sa kvantovou chémiou (projekt [email protected]) príp. matematikou a kryptografiou (projekty PrimeGrid, HashClash), do medicínskych projektov (projekty malariacontrol.net, [email protected]) alebo do iného vedecko-technického výskumu súèasne. Neustále vznikajú nové a zaujímavé projekty, ktoré vedia využi pre dobrú vec milióny poèítaèov dobrovo¾níkov na celom svete.

Aktuálny stav projektov BOINC

Výber konkrétneho projektu alebo projektov, do ktorých sa zapojíte, je len na Vás. Odmenou za Váš príspevok rozvoju a pomoci vede vo svete bude dobrý pocit spolupatriènosti, väèšina projektov svoje výsledky buï zverejòuje alebo sa jedná o globálne vedecké inštitúcie, ktoré sú zo svojej podstaty sú prospešné pre celý svet, nech sa nachádzajú kdeko¾vek na svete. Každá sekunda práce, ktorú vykoná Váš poèítaè, sa zároveò zapoèíta do tzv. kreditov, ktorými sa môžete pochváli alebo súaži so svojimi priate¾mi, známymi, kolegami príp. v rámci tímov, ktoré v jednotlivých projektoch vznikajú (národným tímom Slovenska je tím BOINC.SK).

Podrobnosti o tom, ako sa do BOINC zapoji nájdete v èlánku Návod na úèas v BOINC pre zaèiatoèníkov, ïa¾šie informácie o konkrétnych projektoch nájdete v pravidelne publikovaných a aktualizovaných èlánkoch. Ak by ste mali akéko¾vek otázky alebo nejasnosti oh¾adom BOINC grid projektov (inštalácia klienta, pripojenie sa do projektu, technické problémy s pripojením a pod.), skúste si prejs naše diskusné fórum. Ak nenájdete odpoveï na Vašu otázku pokojne sa spýtajte, ak budeme vedie poradi, radi Vám pomôžeme. Diskusné fórum je zároveò miestom, kde hovoríme aj o iných zaujímavých témach a radi si vypoèujeme aj Váš názor. Na obrázku vpravo môžete vidie aktuálny stav projektov BOINC.

[email protected]

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - H¾adanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameraný na h¾adanie inteligentného mimozemského života vo vesmíre prostredníctvom analýzy vzoriek signálov s najväèšieho rádioteleskopu na svete v Arecibe.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


[email protected]

Projekt je zameraný na h¾adanie tzv. gravitaèných vån, ktoré vznikajú pri všetkých procesoch, pri ktorých dochádza k prudkým zmenám gravitácie (pulzary, pri zrážkach hviez, èiernych dier atï.). Existencia gravitaèných vån nebola zatia¾ dokázaná, predpokladá ju Einsteinova teória relativity, z ktorej názvu aj vychádza názov projektu. Objav gravitaèných vån by okrem potvrdenia teórie umožnil otvori úplne nové okno na pozorovanie vesmíru a umožnil by nám v blízkej budúcnosti dosiahnu výrazný pokrok v našom chápaní jeho štruktúry, vývoja, vzniku a budúcnosti.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


climateprediction.net (BBC Climate Change Experiment, Seasonal Attribution Project)

Tento projekt je zameraný na výskum zmien globálnej klímy v strednodobom a dlhodobom èasovom meradle do budúcnosti, prièom k výpoètu rôznych alternatív vývoja sa používajú tzv. modely, ktoré viac alebo menej zoh¾adòujú všetky faktory tohoto procesu. Ich kombináciou a vylúèením extrémov sa ïalší možný vývoj bude da úspešne predpoveda.

Oficiálna stránka projektu - SLOVENSKÝ PREKLAD (pripravuje Marpes)
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


[email protected]

LHC je najväèším urýchlovaèom èastíc na svete, slúžiacim na odhalenie najzákladnejšej štruktúry hmoty, z ktorej sa skladá náš svet, na objav nových èastíc s prekvapujúcimi vlastnosami a mnoho iných zaujímavých problémov súvisiacich so zložením nášho vesmíru. Kedže je momentálne vo výstavbe a keïže výstavba tak nároèného a drahého zariadenia si vyžaduje ve¾ké množstvo predbežných simulácií, projekt [email protected] slúži na simulácie èastíc v urýchlovaèi umožnujúcich presne nastavenie magnetov a teda aj rýchlejšie zavàšenie celej stavby a spustenie samotných experimentov.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

[email protected], [email protected] ([email protected]), Human Proteome Folding, [email protected], [email protected] - prerušený projekt, SIMAP, TANPAKU

Tieto projekty z oblasti biochémie sú zamerané na výskum a vývoj nových algoritmov a metód pre predpovedanie proteínových štruktúr z proteínových reazcov. Jednoduchšie povedané, výskup proteínových štruktúr je dôležitý napr. pre pokraèujúci výskum ¾udského genómu, výskum bunkových a medzibunkových procesov a vzah medzi chemickým zložením proteínov a ich trojdimenzionálnou podobou. Praktický význam tohoto výskumu sa uplatòuje v medicíne pri vývoji nových lieèiv na prakticky všetky známe choroby a v iných príbuzných vedných disciplínach.

[email protected]

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

[email protected]

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

[email protected] (vývojový projekt [email protected])

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Human Proteome Folding

Pozri projekt FightAID[email protected], tieto projekty zdie¾ajú spoloèné zdroje.

[email protected]

Tento projekt používa vlastnú grid computingovú platformu, teda nie BOINC. Napriek tomu ho tu uvádzame medzi ostatnými projektami.

Oficiálna stránka projektu
Štatistika tímu BOINC.SK

SIMAP

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


TANPAKU

Japonský projekt na platforme BOINC. Tento projekt je zameraný, podobne ako [email protected], na predpovedanie štruktúry proteínov. Viac sa môžete doèíta v diskusnom fóre.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


μFluids

Zjednodušene sa jedná o projekt, zaoberajúci sa výskumom správania sa kvapalín v extrémnych podmienkach ako je napr. mikrogravitácia, prièom jednou z aplikácii takéhoto výskumu môže by aj kvalitnejšie palivo pre vesmírne sondy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


[email protected]

Tento projekt, ako je už asi aj z jeho názvu jasné, je zameraný na výskum nových lieèiv proti chorobe AIDS resp. na lieèbu vírusu HIV, zakladajúcich sa na molekulárnej štruktúre. Zjednodušene jeho jadro tvorí výpoètový systém, ktorý sa snaží predpoveda ako malé molekuly (lieèivá) sú schopné pôsobi resp. sa viaza na konkrétne receptory tkaniva pri ich známej 3D molekulárnej štrukúre a tak úèinne pôsobi proti postupe choroby.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Leiden Classical

Projekt sa zaoberá klasickou Newtonovou mechanikou a dynamikou, fyzikálnymi modelmi kvapalín a pod. Tento projekt je mierne odlišný od ostatných tým, že sa na òom môžete aktívne podie¾a. Konkrétne tak, že môžete na analýzu zada vlastný fyzikálny model.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


malariacontrol.net

Už z názvu projektu je myslím úplne jasné, že tento projekt sa zaoberá výskumom choroby/vírusu malárie, návrhom a teoretickým testovaním nových lieèiv ale zároveò aj predpovedaním jej šírenia na základe biologických, sociálnych a polulaèných modelov. Je založený, rovnako ako prakticky všetky ostatné projekty, na výpoètovo vysoko nároèných simuláciach.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

 

[email protected]

Tento projekt si kladnie za cie¾ celkom zaujímavú vec: monitorova objekty ako sú asteroidy, kométy a pod. v blízkosti Zeme a príp. predpoveda ich zrážku s iným kozmickým telesom ako sú napr. satelity, vesmírne stanice, mesiace ale napr. aj so Zemou. Projekt je v štádiu prípravy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


[email protected]

Tento projekt, na rozdie¾ od iných biochemických projektov, skúma biochemické procesy kvantovou chémiu, èo je veda zaoberajúca sa kvantovým popisom štruktúry molekúl a ich vzájomnej interakcie. Kvantová mechanika popisuje hmotu a jej správanie na jej najzákladnejšej doposia¾ známej úrovni, to znamená úplne najpresnejšie zo všetkých metód. V tomto projekte sa konkrétne sa jedná o tzv. Monte-Carlo simulácie a Schrodingerovu rovnicu.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


HashClash

Projekt zaoberajúci sa kryptografiou - konkrétne zameraný na praktické h¾adanie tzv. MD5 kolízií Wangovej metódou a jej vylepšenými variantami. Cie¾om je dokáza, že hash metóda MD5 je ¾ahko prelomite¾ná a tak zneužite¾ná v širokej škále aplikácií, ktoré ju používajú. V budúcnosti sa chce projekt zamera aj na algoritmus SHA-1.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


PrimeGrid

Hlavným cie¾om projektu je vyvíja serverovú èas projektu v jazyku Perl. Ako distribuovaný výpoèet pre reálne testovanie slúži h¾adanie nových prvoèísel pre prelomenie konkrétneho RSA k¾úèa (RSA Factoring Challenge).

Oficiálna stránka projektu
Pre vytvorenie užívate¾ského konta použite sprievodcu priamo v BOINC Manageri
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

[email protected]

Chess960 je názov pre relatívne mladú variantu šachu. Jej zaèiatky siahajú k svetovému šampiónovi Bobby Fischerovi, preto sa môžeme stretnú aj s názvom Fischerov (náhodný) šach. Táto varianta sa hrá rovnako resp. obdobne ako klasický šach s tým rozdielom, že na zaèiatku je postavenie zadných šachových figúr (kameòov) náhodné. To znamená, že krá¾, dáma, strelec, kôò (jazdec) a veža majú náhodné rozostavenie na prvom resp. poslednom rade šachovnice. Projekt [email protected] sa snaží da tejto variante šachu zaujímavej práve pre ve¾ké množstvo herných kombinácií nejaké základné doporuèenia pre rôzne zaèiatoèné pozície.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

[email protected]

Tento projekt je v podstate testom API BOINC Frameworku, aktuálne sa na testovacie úèely používa cielene výpoètovo nároèný algoritmus h¾adania prvoèíslel vo ve¾kom intervale. Momentálne tento projekt nemá žiadny seriózny vedecký alebo technický zámer. Neskôr, po odladení technických záležitostí by mohol slúži na reálne vedecké úèely.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


[email protected]

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


[email protected]

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta: použite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Project Neuron

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta: zatia¾ nie je možné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

[email protected]

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta: zatia¾ nie je možné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Riesel Sieve

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate¾ského konta: použite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Ostatné nespomenuté projekty sú buï ukonèené, prerušené ([email protected]), zrušené, v príprave ([email protected], [email protected], [email protected], Resource Measurement, Crash Collection, Rectilinear Crossing Number), urèené pre testovanie (Boinc Alpha, Cunning Plan, [email protected] Alpha, [email protected]/Astropulse Beta) alebo slúžia len ako demonštrácia frameworku BOINC ([email protected]) príp. slúžia ako technické experimenty pre iné BOINC projekty (XtremLab).

Existujú aj rôzne vedecké projekty, ktoré nie sú priamo založené na platforme BOINC, napriek tomu ich aspoò spomeniem: PlanetQuest, StarDust. O niektorých z nich príp. ïa¾ších sa môžete doèíta v diskusnom fóre alebo v nepravidelne uverejòovaných èlánkoch.

Rôzne Japonské vedecké a technické inštitúcie rovnako vyvýjajú rôzne špecializované vedecko-výskumné projekty, èastokrát založené práve na platforme BOINC (Cell Computing - Chronos). Keïže je celý framework/prostredie BOINC OpenSource a zároveò s ve¾mi vo¾nou licenciou, vznik takýchto klonov nie je problémom.

Približné hardwarové nároky jednotlivých projektov si môžete prezrie v preh¾adnej tabu¾ke, ktorú spravuje a aktualizuje Honza z èeského tímu CNT.

Poznámky, pripomienky a opravy k tomuto èlánku prosím posielajte na mail [email protected] alebo sa vyjadrite do diskusného fóra. Ïakujem.


Vytvoril: MeX [6. október 2005] / Upraven: [20. september 2007] / Poet zobrazen: [10191]