Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2001)
05.12.2001 08:00

Pozrite si nový index aktívnych registrovaných ?lenov projektu SETI@home.

05.12.2001 08:00

Pre?ítajte si dva nové ?lánky o SETI@home na stránkach Planetary Society (hlavného sponzora SETI@home): Update a Ako spozna?, ke? ET zavolá. Poznámka: ?lánky v slovenskom preklade sa pripravujú.

28.11.2001 08:00

V každej štatistike je odteraz pridaná položka "Country" - krajina.
12.11.2001 08:00

Nemôžete nie?o nájs? na oficiálnych stránkach SETI@home? Vyskúšajte vyh?adáciu centrálu, umiestnenú v podsekcii "Help & Information" na hlavnej stránke.

09.11.2001 08:00

Nemôžete sa pripoji? pri odosielaní alebo prijímaní nových jednotiek a systém Vám stále hlási túto chybu: "Unable to connect - Error -20;0"? Pravdepodobne máte problém s trasparentným proxy-serverom.

05.11.2001 08:00

Bol pridaný Spravodaj ?íslo 10.

26.10.2001 08:00

Ak chcete nájs? zaujímavý užívate?ský profil, využite novú vyh?adávaciu centrálu. Tak isto môžete jednotlivé profily hodnoti?.

01.10.2001 08:00

Od dnes si môžete v užívate?ských profiloch listova? pod?a abecedy.

28.09.2001 08:00

Humor: Projekt SETI zni?il mimozemskú pomoc.

27.09.2001 08:00

Pozrite si stránky NASA zaoberajúce sa históriou a vývinom SETI.

26.09.2001 08:00

Práve sme dosiahli ZettaFLOP (1021 operácií s pohyblivou ?iarkov = FPO - floating-point operations) mark - vytvorili sme nový svetový rekord!

14.09.2001 08:00

Pre?ítajte si posledný Spravodaj ?íslo 9, ktorý pojednáva o stálych signáloch.

13.09.2001 08:00

Norton Personal Firewall môže blokova? pripojenie klientského softwaru SETI@home.

11.09.2001 08:00

Niektoré korektne odoslané jednotky (WUs) neboli správne pripo?ítané k užívate?ských kontám. Pracujeme na odstránení tohoto problému.
21.08.2001 08:00

Bolo pridané vyh?adávanie v užívate?ských profiloch pod?a krajiny.

15.08.2001 08:00

Nako?ko sme pristúpili k zmene štruktúry štatistických stránok, váš systém na parsovanie štatistík nemusí by? funk?ný.

07.08.2001 08:00

Sledujte vývoj a ?alšie pokra?ovanie projektu a dozviete sa viac o systéme výberu najzaujímavejších signálov.

30.07.2001 08:00

Pozrite si nové užívate?ské profily a vypln?e si svoj profil.

28.07.2001 08:00

Pozrite si predchádzajúci "Crunchers of the Week".

26.07.2001 08:00

V novom Spravodaji ?íslo 8 vysvet?ujeme, ako kontrolujeme prijaté výsledky.

25.07.2001 08:00

Pozrite si náš "Hands-On Radio SETI Exhibit".

17.07.2001 08:00

Verzia 3.05 pre Mac OS X je oficiálne dostupná na stiahnutie.

11.07.2001 08:00

SETI@home získal nového k?ú?ového sponzora - Cosmos Studios.

27.05.2001 08:00

Ak ste dostali e-mail od akejko?vek skupiny v znení, že stránky SETI@home boli hacknuté, prosím dajte nám o tom vedie?.

23.05.2001 08:00

SETI@home slávi svoje oficiálne druhé narodeniny. ?akujeme za podporu a produktivitu trom miliónom ?lenom, ktorí dokázali rozšíri? h?bku a šírku projektu do bubúcnosti plnej o?akávania.

16.05.2001 08:00

Vítame medzi sebou 3 miliónteho ?lena SETI@home - Bernda Zieglera!

07.04.2001 08:00

SETI@home klient verzia 3.03 je dostupná pre všetky podporované platformy. Staršie verzie NIE SU ?alej podporované. Zmeny vo verzii 3.03 môžete nájs? tu.

Novinky BOINC.SK: (2001)
30.12.2001 17:01

Dnes presiahol celkový procesorový ?as našej skupiny 10 rokov!
24.12.2001 10:10

Prijemné prežitie Viano?ných sviatkov, štastný a úspešný Nový Vám praje MeX

23.12.2001 01:22

Prekonali sme 5100 analyzovaných pracových jednotiek (WUs)! ?akujem všetkým ?lenom skupiny SETI.SK a všetkým ?udom zo Slovenska za ich ú?as? v projekte SETI@home!

21.12.2001 06:00

Dnes prebehla vä?šia aktualizácia stránok. Bolo podstatne vylepšené diskusné fórum, upravené a aktualizované ?lánky, doplnená a aktualizovaná štatistika. Bola zmenená tvár úvodnej stránky a mierne vylepšená grafická a farebná úprava. Za?ínam uverej?ova? preklady zaujímavých ?lánkov z oficiálnych stránok. Dnes za?íname s prvým, a to s rozhovorom s popredným predstavite?om projektu SETI@home Danom Werthimerom. V pláne je ?alšie rozširovanie obsahovej náplne týchto stránok.

Momentálne má naša skupina SETI.SK 16 aktívnych ?lenov a máme prepo?ítaných presne X pracovných jednotiek.

Akéko?vek pripomienky k tejto aktualizácií prosím smerujte na môj e-mail.

30.11.2001 06:56

Prekonali sme hranicu 3500 WUs, máme 12 ?lenov, celkový relatívny výkon necelých 15GHz s 4.75GB RAM.

12.11.2001 05:03

Prebehla aktualizácia stránok. Bolo prepracované diskusné fórum a pridaný administra?ný modul pre každého ?lena našej skupiny na editáciu osobného profilu a konfiguráciu po?íta?ov, ktoré využíva pre projekt SETI@home.

Chcel by som vyzva? všetkých ?lenov našej skupiny prípadne aj ne-?lenov, pokia? majú podnety na zaujímavé témy ?o sa týka SETI@home ale aj v širšom zábere všeobecne, danú tému spracujte a pošlite na e-mail [email protected] - Vašu tvorbu uverejním po konzultácii s Vami na týchto stránkach.

08.11.2001 21:42

Prekonali sme hranicu 3000 analyzovaných dátových jednotiek!

07.11.2001 08:37

Bolo doplnené jednoduché vyh?adávanie v ?lánkoch.

06.11.2001 15:08

Prebehla malá aktualizácia stránok. Bolo doplnené diskusné fórum / board, každému ?lenovi skupiny seti.sk bol pridelený mailový alias (presmerovanie na terajšiu e-mailovú adresu).

04.11.2001 08:32

Dnes prebehla aktualizácia enginu stránok a celkový update databázy. ?o nevidie? prekonáme hranicu 3000 analyzovaných dátových jednotiek! V štádiu testovania je pripravený ?lenský administra?ný systém, automatické aktualizovanie a pridávanie jednotlivých užívate?ov, fórum a automatizovaná registrácia do našej skupiny bez nutnosti pristupova? na oficiálne stránky SETI@home (táto informácia poteší pravdepodobne našich sú?asných ale aj budúcich ?lenov bez potrebných znalostí anglického jazyka). Pracujem takisto aj na ur?itom "zoficiálnení" týchto stránok.

Ešte jedna zaujímavá informácia: server o slovenskom internete - www.agent.sk - uverejnil 1.11.2001 recenziu stránok našej skupiny - serveru seti.sk. Kompletnú recenziu nájdete na tejto stránke.

24.10.2001 05:37

Prekonali sme hranicu 2500 wu! Každému ?lenovi skupiny seti.sk bude (v doh?adnom ?ase) pridelené emailové presmerované konto v tvare [email protected] za ú?elom unifikácie a príslušnosti ku skupine - bezplatne :). Každý ?len seti.sk bude vyrozumený e-mailom.

17.10.2001 02:57

Stránky prešli malou aktualizáciou, zárove? prosím všetkých ?lenov našej skupiny, aby mi poslali svoj doterajší najlepší ?as analýzy jednej wu spolu s konfiguráciou OS po?íta?a na ktorej bol tento ?as dosiahnutý. Chcem doplni? tabu?ku najlepších ?asov. ?akujem.

07.10.2001 15:42

Stránky sa do?kali malej aktualizácie. Skupina sa pomaly ale isto rozrastá, ?akáme na dôležitý prílev ?lenov. ?akujem všetkým za doterajšiu podporu a spoluprácu.

28.09.2001 00:45

Dnes prebehla mierna aktualizácia stránok a zárove? rozširujeme po?et compov na ktorých nám beží SETI@home o ?alší a to Intel Pentium III 700MHz, 384MB SDRAM.

21.09.2001 01:34

Stránky bežia v testovacej alfa verzii, prosím kohoko?vek kto má chu? spolupodiela? sa na tvorbe tohoto sajtu nech ma kontaktuje na e-mail [email protected].

21.09.2001 00:01

Sme radi, že ste zablúdili na tieto stránky. Pre tých, ?o nevedia o ?om je projekt SETI@home je ur?ená stránka ?o je SETI@home. Pre Vás "zdatneších pari?ov" SETI budeme pripravova? rôzne štatistiky (napr. umiestnenie Slovenska v globálnom merítku ku ostatným krajinám a ?a?ší vývoj),rôzne návody na optimalizáciu systému pre beh seti ale aj compu ako takého, download výborných utititiek, fórum resp. message board kde budete môc? vyjadrova? Vaše názory a pre ?lenov skupiny seti.sk preh?ady a štatistiky jej ?lenov.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |