Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2001)
05.12.2001 08:00

Pre√®√≠tajte si dva nov√© √®l√°nky o SETI@home na str√°nkach Planetary Society (hlavn√©ho sponzora SETI@home): Update a Ako spozna¬Ě, ke√Į ET zavol√°. Pozn√°mka: √®l√°nky v slovenskom preklade sa pripravuj√ļ.

05.12.2001 08:00

Pozrite si nov√Ĺ index akt√≠vnych registrovan√Ĺch √®lenov projektu SETI@home.

28.11.2001 08:00

V kaŇĺdej Ň°tatistike je odteraz pridan√° poloŇĺka "Country" - krajina.
12.11.2001 08:00

Nem√īŇĺete nie√®o n√°js¬Ě na ofici√°lnych str√°nkach SETI@home? Vysk√ļŇ°ajte vyh¬ĺad√°ciu centr√°lu, umiestnen√ļ v podsekcii "Help & Information" na hlavnej str√°nke.

09.11.2001 08:00

Nem√īŇĺete sa pripoji¬Ě pri odosielan√≠ alebo prij√≠man√≠ nov√Ĺch jednotiek a syst√©m V√°m st√°le hl√°si t√ļto chybu: "Unable to connect - Error -20;0"? Pravdepodobne m√°te probl√©m s trasparentn√Ĺm proxy-serverom.

05.11.2001 08:00

Bol pridan√Ĺ Spravodaj √®√≠slo 10.

26.10.2001 08:00

Ak chcete n√°js¬Ě zauj√≠mav√Ĺ uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺ profil, vyuŇĺite nov√ļ vyh¬ĺad√°vaciu centr√°lu. Tak isto m√īŇĺete jednotliv√© profily hodnoti¬Ě.

01.10.2001 08:00

Od dnes si m√īŇĺete v uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺch profiloch listova¬Ě pod¬ĺa abecedy.

28.09.2001 08:00

Humor: Projekt SETI zni√®il mimozemsk√ļ pomoc.

27.09.2001 08:00

Pozrite si str√°nky NASA zaoberaj√ļce sa hist√≥riou a v√Ĺvinom SETI.

26.09.2001 08:00

Pr√°ve sme dosiahli ZettaFLOP (1021 oper√°ci√≠ s pohyblivou √®iarkov = FPO - floating-point operations) mark - vytvorili sme nov√Ĺ svetov√Ĺ rekord!

14.09.2001 08:00

Pre√®√≠tajte si posledn√Ĺ Spravodaj √®√≠slo 9, ktor√Ĺ pojedn√°va o st√°lych sign√°loch.

13.09.2001 08:00

Norton Personal Firewall m√īŇĺe blokova¬Ě pripojenie klientsk√©ho softwaru SETI@home.

11.09.2001 08:00

Niektor√© korektne odoslan√© jednotky (WUs) neboli spr√°vne pripo√®√≠tan√© k uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺch kont√°m. Pracujeme na odstr√°nen√≠ tohoto probl√©mu.
21.08.2001 08:00

Bolo pridan√© vyh¬ĺad√°vanie v uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺch profiloch pod¬ĺa krajiny.

15.08.2001 08:00

Nako¬ĺko sme prist√ļpili k zmene Ň°trukt√ļry Ň°tatistick√Ĺch str√°nok, v√°Ň° syst√©m na parsovanie Ň°tatist√≠k nemus√≠ by¬Ě funk√®n√Ĺ.

07.08.2001 08:00

Sledujte v√Ĺvoj a √ĮalŇ°ie pokra√®ovanie projektu a dozviete sa viac o syst√©me v√Ĺberu najzauj√≠mavejŇ°√≠ch sign√°lov.

30.07.2001 08:00

Pozrite si nov√© uŇĺ√≠vate¬ĺsk√© profily a vypln¬Ěe si svoj profil.

28.07.2001 08:00

Pozrite si predch√°dzaj√ļci "Crunchers of the Week".

26.07.2001 08:00

V novom Spravodaji √®√≠slo 8 vysvet¬ĺujeme, ako kontrolujeme prijat√© v√Ĺsledky.

25.07.2001 08:00

Pozrite si n√°Ň° "Hands-On Radio SETI Exhibit".

17.07.2001 08:00

Verzia 3.05 pre Mac OS X je ofici√°lne dostupn√° na stiahnutie.

11.07.2001 08:00

SETI@home z√≠skal nov√©ho k¬ĺ√ļ√®ov√©ho sponzora - Cosmos Studios.

27.05.2001 08:00

Ak ste dostali e-mail od akejko¬ĺvek skupiny v znen√≠, Ňĺe str√°nky SETI@home boli hacknut√©, pros√≠m dajte n√°m o tom vedie¬Ě.

23.05.2001 08:00

SETI@home sl√°vi svoje ofici√°lne druh√© narodeniny. √Źakujeme za podporu a produktivitu trom mili√≥nom √®lenom, ktor√≠ dok√°zali rozŇ°√≠ri¬Ě h√•bku a Ň°√≠rku projektu do bub√ļcnosti plnej o√®ak√°vania.

16.05.2001 08:00

Vítame medzi sebou 3 miliónteho èlena SETI@home - Bernda Zieglera!

07.04.2001 08:00

SETI@home klient verzia 3.03 je dostupn√° pre vŇ°etky podporovan√© platformy. StarŇ°ie verzie NIE SU √Įalej podporovan√©. Zmeny vo verzii 3.03 m√īŇĺete n√°js¬Ě tu.

Novinky BOINC.SK: (2001)
30.12.2001 17:01

Dnes presiahol celkový procesorový √®as našej skupiny 10 rokov!
24.12.2001 10:10

Prijemn√© preŇĺitie Viano√®n√Ĺch sviatkov, Ň°tastn√Ĺ a √ļspeŇ°n√Ĺ Nov√Ĺ V√°m praje MeX

23.12.2001 01:22

Prekonali sme 5100 analyzovan√Ĺch pracov√Ĺch jednotiek (WUs)! √Źakujem vŇ°etk√Ĺm √®lenom skupiny SETI.SK a vŇ°etk√Ĺm ¬ĺudom zo Slovenska za ich √ļ√®as¬Ě v projekte SETI@home!

21.12.2001 06:00

Dnes prebehla v√§√®Ň°ia aktualiz√°cia str√°nok. Bolo podstatne vylepŇ°en√© diskusn√© f√≥rum, upraven√© a aktualizovan√© √®l√°nky, doplnen√° a aktualizovan√° Ň°tatistika. Bola zmenen√° tv√°r √ļvodnej str√°nky a mierne vylepŇ°en√° grafick√° a farebn√° √ļprava. Za√®√≠nam uverej√≤ova¬Ě preklady zauj√≠mav√Ĺch √®l√°nkov z ofici√°lnych str√°nok. Dnes za√®√≠name s prv√Ĺm, a to s rozhovorom s popredn√Ĺm predstavite¬ĺom projektu SETI@home Danom Werthimerom. V pl√°ne je √ĮalŇ°ie rozŇ°irovanie obsahovej n√°plne t√Ĺchto str√°nok.

Moment√°lne m√° naŇ°a skupina SETI.SK 16 akt√≠vnych √®lenov a m√°me prepo√®√≠tan√Ĺch presne X pracovn√Ĺch jednotiek.

Ak√©ko¬ĺvek pripomienky k tejto aktualiz√°ci√≠ pros√≠m smerujte na m√īj e-mail.

30.11.2001 06:56

Prekonali sme hranicu 3500 WUs, m√°me 12 √®lenov, celkov√Ĺ relat√≠vny v√Ĺkon necel√Ĺch 15GHz s 4.75GB RAM.

12.11.2001 05:03

Prebehla aktualiz√°cia str√°nok. Bolo prepracovan√© diskusn√© f√≥rum a pridan√Ĺ administra√®n√Ĺ modul pre kaŇĺd√©ho √®lena naŇ°ej skupiny na edit√°ciu osobn√©ho profilu a konfigur√°ciu po√®√≠ta√®ov, ktor√© vyuŇĺ√≠va pre projekt SETI@home.

Chcel by som vyzva¬Ě vŇ°etk√Ĺch √®lenov naŇ°ej skupiny pr√≠padne aj ne-√®lenov, pokia¬ĺ maj√ļ podnety na zauj√≠mav√© t√©my √®o sa t√Ĺka SETI@home ale aj v Ň°irŇ°om z√°bere vŇ°eobecne, dan√ļ t√©mu spracujte a poŇ°lite na e-mail [email protected] - VaŇ°u tvorbu uverejn√≠m po konzult√°cii s Vami na t√Ĺchto str√°nkach.

08.11.2001 21:42

Prekonali sme hranicu 3000 analyzovan√Ĺch d√°tov√Ĺch jednotiek!

07.11.2001 08:37

Bolo doplnen√© jednoduch√© vyh¬ĺad√°vanie v √®l√°nkoch.

06.11.2001 15:08

Prebehla mal√° aktualiz√°cia str√°nok. Bolo doplnen√© diskusn√© f√≥rum / board, kaŇĺd√©mu √®lenovi skupiny seti.sk bol pridelen√Ĺ mailov√Ĺ alias (presmerovanie na terajŇ°iu e-mailov√ļ adresu).

04.11.2001 08:32

Dnes prebehla aktualiz√°cia enginu str√°nok a celkov√Ĺ update datab√°zy. √ąo nevidie¬Ě prekon√°me hranicu 3000 analyzovan√Ĺch d√°tov√Ĺch jednotiek! V Ň°t√°diu testovania je pripraven√Ĺ √®lensk√Ĺ administra√®n√Ĺ syst√©m, automatick√© aktualizovanie a prid√°vanie jednotliv√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov, f√≥rum a automatizovan√° registr√°cia do naŇ°ej skupiny bez nutnosti pristupova¬Ě na ofici√°lne str√°nky SETI@home (t√°to inform√°cia poteŇ°√≠ pravdepodobne naŇ°ich s√ļ√®asn√Ĺch ale aj bud√ļcich √®lenov bez potrebn√Ĺch znalost√≠ anglick√©ho jazyka). Pracujem takisto aj na ur√®itom "zofici√°lnen√≠" t√Ĺchto str√°nok.

EŇ°te jedna zauj√≠mav√° inform√°cia: server o slovenskom internete - www.agent.sk - uverejnil 1.11.2001 recenziu str√°nok naŇ°ej skupiny - serveru seti.sk. Kompletn√ļ recenziu n√°jdete na tejto str√°nke.

24.10.2001 05:37

Prekonali sme hranicu 2500 wu! KaŇĺd√©mu √®lenovi skupiny seti.sk bude (v doh¬ĺadnom √®ase) pridelen√© emailov√© presmerovan√© konto v tvare [email protected] za √ļ√®elom unifik√°cie a pr√≠sluŇ°nosti ku skupine - bezplatne :). KaŇĺd√Ĺ √®len seti.sk bude vyrozumen√Ĺ e-mailom.

17.10.2001 02:57

Str√°nky preŇ°li malou aktualiz√°ciou, z√°rove√≤ pros√≠m vŇ°etk√Ĺch √®lenov naŇ°ej skupiny, aby mi poslali svoj doterajŇ°√≠ najlepŇ°√≠ √®as anal√Ĺzy jednej wu spolu s konfigur√°ciou OS po√®√≠ta√®a na ktorej bol tento √®as dosiahnut√Ĺ. Chcem doplni¬Ě tabu¬ĺku najlepŇ°√≠ch √®asov. √Źakujem.

07.10.2001 15:42

Str√°nky sa do√®kali malej aktualiz√°cie. Skupina sa pomaly ale isto rozrast√°, √®ak√°me na d√īleŇĺit√Ĺ pr√≠lev √®lenov. √Źakujem vŇ°etk√Ĺm za doterajŇ°iu podporu a spolupr√°cu.

28.09.2001 00:45

Dnes prebehla mierna aktualiz√°cia str√°nok a z√°rove√≤ rozŇ°irujeme po√®et compov na ktor√Ĺch n√°m beŇĺ√≠ SETI@home o √ĮalŇ°√≠ a to Intel Pentium III 700MHz, 384MB SDRAM.

21.09.2001 01:34

Str√°nky beŇĺia v testovacej alfa verzii, pros√≠m kohoko¬ĺvek kto m√° chu¬Ě spolupodiela¬Ě sa na tvorbe tohoto sajtu nech ma kontaktuje na e-mail [email protected].

21.09.2001 00:01

Sme radi, Ňĺe ste zabl√ļdili na tieto str√°nky. Pre t√Ĺch, √®o nevedia o √®om je projekt SETI@home je ur√®en√° str√°nka √ąo je SETI@home. Pre V√°s "zdatneŇ°√≠ch pari√®ov" SETI budeme pripravova¬Ě r√īzne Ň°tatistiky (napr. umiestnenie Slovenska v glob√°lnom mer√≠tku ku ostatn√Ĺm krajin√°m a √Įa¬ĺŇ°√≠ v√Ĺvoj),r√īzne n√°vody na optimaliz√°ciu syst√©mu pre beh seti ale aj compu ako tak√©ho, download v√Ĺborn√Ĺch utititiek, f√≥rum resp. message board kde budete m√īc¬Ě vyjadrova¬Ě VaŇ°e n√°zory a pre √®lenov skupiny seti.sk preh¬ĺady a Ň°tatistiky jej √®lenov.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |