Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Čo je to BOINC?

Vítame Vás na stránkach BOINC.SK, ktoré sa primárne zaoberajú grid computingovým systémom BOINC.

Čo je to grid computing a čo je to vlastne BOINC?

Samotný názov BOINC je skratkou z anglického "Berkeley Open Infrastructure for Network Computing", čo sa dá voľne preložiť ako "Otvorená infraštukrúra pre sieťové výpočty z Berkeley". Berkeley je univerzita v Kalifornii v Spojených štátoch, ktorá tento softvér vyvinula a aj naďalej ho zdokonaľuje. BOINC je od začiatku softvér typu Open-Source, čiže každý môže nahliadnuť do jeho zdrojových kódov príp. ho modifikovať alebo vylepšiť.

BOINC je softvér špeciálne vyvinutý pre rôzne vedecké vysoko výpočtovo náročné distribuované výpočty, využívajúci dobrovoľne poskytnuté zdroje počítačov pripojených na internet. Samotná myšlienka distribuovaného výpočtu vznikla na základe potreby extrémneho výpočtového výkonu. Superpočítače - veľmi výkonné počítače - na tieto úlohy buď nedostačujú alebo sú príliš drahé a tak sa pôvodne veľká výpočtová úloha rozdelí na veľký počet malých samostatných jednotiek, ktoré potom analyzujú milióny počítačov ľudí (teda aj Vás!) na celom svete.


NEPREHLIADNITE:

Prezentácia projektov BOINC (1.73MB)

Za jej vytvorenie ďakujeme
Martinovi Suchanovi
a Jurajovi Kotuličovi Buntovi


Štatistika


Celková štatistika skupiny BOINC.SK vo vymenovaných projektoch:Viac: Štatistiky BOINC.SK

Viac: Miniteamy BOINC.SK


Novinky BOINC a skupiny BOINC.SK:

08.10.2008 14:52

Nedávno zasiahol Zem asteroid s ve?kos?ou 3 metre. Jeho dopad bol predpovedaný cca 19 hodín vopred a dopadol v oblasti Sudánu takže nie sú o tom žiadne fotky ani video. No na stránke projektu orbit@home je animácia zrážky z poh?adu asteroidu - práve predpovedanie takýchto zrážok je predmetom projektu. Viac info vo fóre.
07.09.2008 10:43

Najvýkonnejší ?asticový urých?ova? na svete - Large Hadron Collider (LHC) - ku ktorého zkonštruovaniu prispel aj projekt LHC@home (ktorý je momentálne v latentnom štádiu ?akajúc na nové úlohy), je v štádiu spúš?ania a testov. Tieto testy prebiehajú zatia? ve?mi úspešne, ?o je výborná správa a nie je to vonkoncom samozrejmé pri tak komplexnom a ozrutnom stroji akým LHC nesporne je. D?a 10. septembra 2008 je plánovaný prvý kompletný obeh ?astíc v urých?ova?i (?iže po celom 27 km obvode), budete ho môc? sledova? online na tejto adrese. D?a 21. októbra prebehne oficiálna inaugurácia/otvorenie urých?ova?a. Prvé reálne dáta z tohto stroja môžme o?akáva? na konci tohto roku. 

Podrobnejšie informácie(EN).

01.06.2008 00:13

Projekt Orbit@home dospel do pokro?ilej beta fázy, t.j. projekt za?al distribuova? jednotky vyzna?ujúce sa už dobrou stabilitou, a stal sa tým vhodný aj pre menej skúsených po?tárov. ?alším krokom bude vývoj grafického screensavera, na ktorom sa za?ne pracova? nie skôr ako v auguste tohto roka. Takže koho doposia? odrádzala nestabilná alfa fáza projektu, tak hor\' sa do ú?asti - aj ke? pripomíname, že sú?asná beta fáza stále nie je pre ?udí, ktorí sa chcú len pripoji? a vôbec sa o projekt nestara?...

Podrobnejšie info (EN)

Team Boinc.sk na tomto projekte

23.07.2009 10:58

Mnohí z nás o?akávajú reálne výsledky BOINC. Náš ?len gabberattack mal to š?astie že sa mu v projekte Einstein@home podarilo znovuobjavi? pulzar J1906+0912 (ATNF psrcat) - zoznam pulzarov. Pokia? bolo možné znovuobjavi? existujúci objekt tak ten istý algoritmus by mal s ve?kou pravdepodobnos?ou objavi? aj nové objekty. Gratulujeme a držíme palce.
15.07.2009 09:16

Na novom webe sme uverejnili ?lánok o tom, ?o sa po?íta v projekte MilkyWay@home... Príjemné ?ítanie...
12.03.2009 20:22

Pozor, pozor! Koncom apríla bude ?alšie stretnutie BOINC.SK a BOINC.CZ tímov na hranici medzi SK a CZ. Informácie tu. Termín - 24.04 - 26.04.2009. Je to skvelý víkend v prírode, z BA bude odvoz (ja idem autom), ubytovanie a strava je tam super a za ve?mi slušné peniaze. Môžem len doporu?i?! slavko.sk


Viac: Kompletný archív noviniek, Pridaj novinku

Najnovšie uverejnené články:

Vytvorený/Upravený:
18. september 2008 21:32:09
 

Simula?né modely dynamiky prenosu malárie a jej vplyvu na zdravie sú dôležitým nástrojom na reguláciu jej šírenia. Sú využívané na ur?enie optimálnych stratégií pre dodávku sietí na komáre, chemoterapie alebo nových vakcín, ktoré sa v sú?asnosti vyvíjajú a testujú. Takéto modely sú však extrémne náro?né na výpo?tový výkon, vyžadujú simuláciu obrovskej populácie s rôznymi parametrami a sociálnymi faktormi, ktoré ovplyv?ujú šírenie ochorenia.
Švaj?iarsky tropický inštitút (The Swiss Tropical Institute - STI), vyvinul po?ita?ový model pre epidemiológiu malárie a zapojil do? asi 40 PC, ktoré vykonávali predbežné výpo?ty. Na potvrdenie týchto modelov je však potrebný podstatne vä?ší výkon, aby dostato?ne simuloval celý rozsah zásahov a spôsobov prenosu ochorenia, ktoré sú podstatné pre reguláciu malárie v Afrike.
To je dôvod, pre?o bol projekt http://www.malariacontrol.net/ vytvorený, t.j. aby spojil dostupnú vo?nú kapacitu po?íta?ov tisícov dobrovo?níkov z celého sveta, ktorá by pomohla vedcom predpoveda? a teda aj kontrolova? šírenie malárie. Predpokladá sa, že aplikácia v priebehu rádovo mesiacov, použijúc tisíce PC, prinesie výsledky, ktoré by využitím len po?íta?ov vedcov, boli k dispozícii v horizonte desiatok rokov.
Množstvo týchto PC bude hlavne z rozvinutého sveta. Ale napr. cie?om projektu AFRICA@home, je zapoji? do vývoja aplikácií aj africké inštitúcie.

Vytvorený/Upravený:
17. máj 2008 13:04:09
 

Po dlhšom ?ase je tu k dispozícii už dávno avizovaný ?lánok o gravita?ných vlnách ktorý vyšiel v ?asopise 21. století s ktorého súhlasom ho uverej?ujeme aj na týchto stránkach.

?lánok je v PDF na stiahnutie.

 V?aka patrí nášmu ?lenovi, autorovi ?lánku - Jurajovi Kotuli? Bunta.

Vytvorený/Upravený:
14. máj 2008 17:23:32
 

Rádioaktivita sa stala strašiakom ?udstva. Ke? sa povie, že nie?o je rádioaktívne, je to ako by sa povedalo, že je to smrte?ne jedovaté. Je to ale skuto?ne tak? Pozrime sa v tomto ?lánku spolo?ne na štyri naj?astejšie mylné názory a viacero zaujímavostí zo sveta, o ktorých ?udia povä?šine nevedia.

?lánok nie je priamo o žiadnom z Boinc projektov, avšak výzkum vplyvu rádiácie na biochémiu organizmu využíva okrem iného aj výsledky projektov ako je napr. Rosetta, QMC ?i ?alšie biochemicko-medicínske projekty.


Viac: Kompletný archív článkov