Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Optimalizácia hardwaru a softwaru


Hardware

Procesor, cache, násobi? a FSB

Vyššie taktovanie procesora znamená kratší ?as na analýzu pracovnej jednotky. Už len miernym pretaktovaním FSB systému procesor/pamä? môžete dosiahnu? ove?a lepšie výsledky, nako?ko projekty na rozhraní (frameworku) BOINC najviac za?ažujú práve túto ?as?. Vä?šinou sa tieto parametre nastavujú priamo v BIOSe po?íta?a, priamo na základnej doske pomocou jumperov alebo softwarovo pomocou servisných utilít. V tomto oh?ade sú najlepšie (a zárove? najvýkonnejšie) tzv. "ladi?šké" kvalitné základné dosky Abit, Asus a Microstar, ale dobré výsledky dosahujú aj iné zna?ky. Upozornenie: pri zlom nastavení alebo zlom chladení môže nasta? fyzické zni?enie komponentov ako (procesor, základná doska) a zárove? sa tým stráca záruka od výrobcu, preto pretaktovávanie robíte na vlastné riziko. Nenesieme žiadnu zodpovedno? za možné vzniknuté škody!

Pamä?

Na optimálny beh projektov pod BOINC sta?í dnes už priemerných 256MB pamäte. Niektorí klienti projektov ako je napr. Rozetta@home ale v pamäti zaberajú aj viac miesta a vyžadujú min 512MB opera?nej pamäte. Na súbežnú pohodlnú prácu na po?íta?i odporú?ame aspo? 256MB pamäte pod?a opera?ného systému (to sa týka rovnako OS od Microsoftu ako aj Linuxu alebo UNIXu). Dôležité je, aby opera?ný systém nemusel ve?mi swapova? dáta na pevný disk.

?o sa týka rýchlosti, odporú?ame samozrejme ?o najviac taktované pamäte ?o s najmenšou latenciou. Takisto je ?asto možné nastavi? ?alšie možnosti taktovania a ?asovania pamätí (napr. od režimu Safe - bezpe?ný až po režim Ultra). Toto nastavenie sa dá zmeni? v BIOS-e po?íta?a ale nie vždy musí by? dostupné. Samozrejme nové nastavenie by ste mali najprv poriadne otestova?, inak môžete ma? problémy so stabilitou vášho OS.

Správa napájania

Pokia? beží BOINC nonstop na pozadí, mali by ste skontrolova? nastavenie správy napájania (power managenment) - hlavne vypnú? prechod do režimu spánku a podobne. Odporú?ame tiež nastavi? automatické vypínanie monitora po ur?itej dobe z h?adiska ekológie ako aj nezanedbate?nej úspory financií.Software

Optimalizovaný klienti a BOINC Manager

 
Štandardný klienti BOINC sú kompilovaní pre širokú paletu procesorov pod konkrétnym opera?ným systémom. To znamená, že môžu by? používaní na po?íta?och s procesormi Intel, AMD, Cyrix at?. Rovnako to znamená, že títo neoptimalizovaní klienti používajú len obmedzenú sadu inštrukcií, ktorá je prienikom možností všetkých procesorov na danej platforme. Preto pokia? chcete dosta? zo svojho po?íta?a v súvislosti s BOINC ?o najvyšší výkon, použite optimalizovaných klientov. O tejto problematike pripravujeme súhrnný ?lánok, v ktorom sa zameráme na konkrétny postup a preberieme si aj zápory takéhoto riešenia. Do tej doby si môžete skúsi? optimalizáciu "na vlastnú päs?", popis a optimalizovaných klientov pre projekt SETI@home nájdete napr. na tejto stránke.

 

Grafické zobrazenie výstupu klientov BOINC


Akoko?vek môže by? grafický výstup projektov založených na BOINC zaujímavý, pri spustenej grafickej prezentácii analýzy sa ?as výpo?tu predlžuje. Rovnako odporú?ame namiesto rôznych grafických "šetri?ov" obrazovky používa? ako "šetri?" bu? "blank screen" (jednoducho ?ierna obrazovka) alebo po ur?itej dobe prepnú? monitor do režimu spánku.

Nastavenia cache

Na tejto ?asti sa pracuje..

Nastavenia priority procesov

Na tejto ?asti sa pracuje..

Ukon?ite aplikácie ktoré práve nepoužívate

Ukon?ite všetky aplikácie, ktoré práve nepoužívate ?ím jednak ušetríte opera?nú pamä?, v prípade sie?ových aplikácií tak zvýšite bezpe?nos? samotného po?íta?a a znížite zá?až procesora(rov). Rovnako v prípade OS od Microsoftu odporú?ame použivanie antivírusu a antispyware programov.

Zvýšenie po?tu pracovných jednotiek v cache

Na tejto ?asti sa pracuje..

Problémy s pripojením

Na tejto ?asti sa pracuje..

Nastavenie SETI@home klienta na viacprocesorovom systéme

Na tejto ?asti sa pracuje..

Systémové tipy pre Macintosh

Na tejto ?asti sa pracuje..
Na porovnanie uvádzame priemerné dosahované ?asy analýzy:

Klient/Verzia OS/CPU/Pamä? ?as Poznámka
Na tejto ?asti sa pracuje..


Tieto ?asy sa môžu zna?ne líši? pod?a podmienok, ktoré sú dané pri analýze (práca s po?íta?om, ?alšie bežiace procesy a pod.).

Vytvoril: MeX [4. november 2001] / Upravené: [18. február 2006 01:31:13] / Počet zobrazení: [11096]