Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2002)
20.12.2002 14:24

Dobré správy! Teleskop v Arecibe resp. pokazený prijíma? bol vymenený za iný a zber dát pokra?uje ?alej. Presved?i? sa o tom môžete na stránke stavu serverov.

17.12.2002 14:22

Na oficiálnych projektových stránkach SETI@home vyšiel nový spravodaj, ?íslo 16 pod názvom: Magical frames of reference and signal candidates

10.12.2002 00:01

Oficiálne národné stránky sa rozrástli o novú: SETI@home Canada (v angli?tine). Existuje takisto aj stránka pre francúzsky hovoriacich Kana?anov.

09.12.2002 00:01

Vypo?ujte si rozhovor s Davidom Andersonom na stránkach Planetary Society (pôvodná nahrávka je z 9. decembra 2002).

04.12.2002 01:02

Na stránkach Planetary Society vyšiel nový ?lánok: SETI@home Prepares to Revisit its Best Signals - SETI@home sa pripravuje na preverenie najzaujímavejších výsledkov analýzy.

05.11.2002 14:30

Dnes sa vyskytli isté problémy so sie?ou v centre SETI@home, ?o má za následok možnú pomalú alebo prerušenú komunikáciu. Na oprave sa pracuje...

04.11.2002 13:26

Gratulujeme, Gav Moore, stal si sa našim 4-milióntym ?lenom!

29.10.2002 18:33

Dvaja vedecký pracovníci projektu SETI@home budú po?as sviatku Všetkých svätých pracova? na projekte viacnásobného sú?asného zberu dát ("multibeam detection"), kotrý sa plánuje spusti? už ?oskoro v rámci BOINC.

28.10.2002 12:00

Na stránkach Planetary Society sa dnes objavil ?lánok na tému prvých vedeckých výsledkov projektu Folding@Home, ktorý sa inšpiroval projektom SETI@home.

24.10.2002 12:00

Dnes vyšiel nový spravodaj s poradovým ?íslom 15 pojednávajúci o signáloch vhodných na hlbšie preskúmanie.

07.10.2002 16:10

Zoznam všetkých sponzorských príspevkov do projektu SETI@home od za?iatku novembra 2001 nájdete na tejto stránke.

02.10.2002 22:37

Dnes sa zaregistroval 4-miliónty ?len do nášho projektu SETI@home. V priebehu nieko?kých dní Vám dáme vediet, o koho sa jedná...

01.10.2002 10:12

Navšítve novú oficiálnu stránku projektu pre Mexiko: SETI@home Mexico.

26.09.2002 00:09

Dnes nastali databázové problémy v centre SETI@home. Na riešení sa pracuje. Pripojenie na dátový server môže by? až do vyriešenia problematické.

23.09.2002 13:44

Stránka zobrazújúca aktuálny stav projektu je od dnes plne funk?ná, bol vyriešený problém so zobrazovaním stavu pripojenia na rádioteleskop Arecibo.

18.09.2002 18:16

Na stránkach Planetary Society vyšiel nový ?lánok zaoberajúci sa zmenami v projekte SETI@home.

10.09.2002 22:59

Na oficiálnych stránkach SETI@home bol pridaný nový medzník o po?te 100,000 dokon?ených WU.

09.09.2002 12:00

Gratulujeme SETI@Sun za dosiahnutie milióna dokon?ených WU.

30.08.2002 12:00

Aj napriek tomu, že na stránke stavu serverov SETI@home nájdete informáciu o ne?innosti data-rekordéra, ktorý prijíma dáta z Areciba, je všetko v poriadku - na odstránení tejto závady sa intenzívne pracuje.

25.08.2002 12:00

Pre?ítajte si nie?o o nových pripravovaných projektov a o budúcnosti projektu SETI@home ..

20.08.2002 12:00

Vznikli nové internetové stránky zaoberajúce sa projektom SETI@home pre ?ínu a Ve?kú Britániu.

16.08.2002 14:37

Plánovaný výpadok: Dnes 16. augusta bude medzi 18:00 a 19:00 nedostupný data server.

09.08.2002 12:00

Dátový rekordér SETI@home je momentálne v oprave (úprave). Akúko?vek zmenu tohoto stavu sa dozviete hne? ako to len bude možné.

08.08.2002 23:50

Plánovaný výpadok: zajtra, 9. augusta 2002, od 18:00 nášho ?asu bude vykonávaná administrácia databázy takže v tomto ?ase nemusia fungova? CGI skripty ?o znamená, že pravdepodobne nebudú fungova? ani on-line štatistiky skupín.

05.08.2002 12:00

Bola ukon?ená migrácia databázy ?lenov, z tohoto dôvodu bola na ur?itý ?as pozastavená aktualizácia niektorých štatistík. Detaily nájdete v Technical News Reports.

01.08.2002 12:00

Planetary Society vydalo nový ?lánok s názvom "Riešenie problémov v Arecibe".

29.07.2002 18:36

Plánovaný výpadok bol oznámený na zajtra, t.j. 30. augusta približne okolo 17:00 a má trva? asi 1.5 hodiny.

25.07.2002 11:41

Projekt SETI@home dostal ocenenie Griffith Observatory Star Award.

16.07.2002 12:00

Pravdepodobne bol vyriešený aj problém s pripájaním sa.

15.07.2002 12:00

Problém pracovne nazvaný "partial download" bol vyriešený :).

12.07.2002 22:47

Plánovaná tech. prestávka: 16. júla 2002 budú uskuto?nené viaceré konfigura?né zmeny na pripojení dátového serveru. Táto operácia bude dokon?ená medzi 11:00 a 14:00 hodinou nášho ?asu.

12.07.2002 08:25

Na serveri, na ktorom bežia oficiálne stránky SETI@home (http://setiathome.ssl.berkeley.edu/) bude budúci týžde? vykonávaná tech. údržba. Z tohoto dôvodu sa môžu vyskytnú? ob?asné výpadky. Prijímanie a odosielanie WU by malo by? bez problémové.

11.07.2002 01:34

Slovensko sa minulý týžde? posunulo z 38. na 39. miesto v štatistike štátov. Predbehla nás Malajzia :(.

11.07.2002 01:27

V otázke riešenia problému pracovne nazvaného "partial download" sa urobil mierny pokrok. Bližšie informácie nájdete na technických stránkach.

09.07.2002 23:45

Na servery California Computer News v jeho aktuálnom júlovom vydaní vyšiel dos? obsiahly ?lánok s názvom IT & SETI: The Role of Computer Technology in the Search for Extraterrestrial Intelligence (IT a SETI: Význam informa?ných technológií v h?adaní mimozemskej inteligencie).

07.07.2002 12:00

Udiali sa malé zmeny v štruktúre oficiálnych stránok SETI@home.

26.06.2002 12:00

V archíve "kandidátskych signálov" sú od teraz identifikovaní aj ?lenovia projektu, ktorí daný signál našli.

25.06.2002 22:43

V centre SETI@home sme mali minulý týžde? problémy s obnovovaním štatistiky. Problém sa rieši. Ospravdl?ujeme sa za spôsobené problémy.

21.06.2002 12:00

Projekt SETI@home bol nominovaný do sú?aže 2002 Computerworld Honors Award a vyhral v kategórii Veda.

18.06.2002 01:15

Na stránkach SETI@home pribudli nové odkazy na národné stránky projektu v Brazílii, Katalánsku (Španielsko), Quebecku (francúzska Kanada), Litve a v Rumunsku.

03.06.2002 12:19

Projekt SETI@home oficálne dosiahol hodnotu 1 milióna procesorového ?asu!

03.06.2002 12:16

Problém úzkeho prenosového pásma je úspešne vyriešený! Viac informácií v sloven?ine nájdete na stránkach SETI.SK v priebehu d?a alebo zatia? tu.

31.05.2002 12:13

Na oficiálnych stránkach projektu sa objavila nová foto kolekcia.

27.05.2002 01:46

Projekt SETI@home dosiahne v najbližších d?och historickú hranicu - milión rokov celkovej analýzy.

22.05.2002 23:58

SETI@home tím je práve v polovici práce na reorganizácii serverovne. Po?as nasledujúcich hodín budú z vysokou pravdepodobnos?ou rôzne výpadky celého systému (napr. úplná nefunk?nos? aktuálnej štatistiky) a www stránok projektu.

21.05.2002 12:00

Na Planetary Society vyšiel nový ?lánok oh?adom SETI@home - A Question of Bandwidth - Otázka šírky pásma. Je to zaujímavý ?lánok a z vysokou pravdepodobnos?ou bude preložený a umiestnený aj na stránkach SETI.SK v sloven?ine.

20.05.2002 12:00

Plánovaný výpadok: 22. mája 2002 budú po?as d?a vykonávané viaceré úpravy na serveroch SETI@home. Od cca 11:30 do 15:30 nášho ?asu teda z ve?kou pravdepodobnos?ou nebude možné odosiela? ani prijíma? žiadne WU.

17.05.2002 12:00

Dnes, 17. mája 2002 projekt SETI@home oslavuje svoje oficiálne tretie narodeniny! Všetky úspechy v doterajšom priebehu projektu patria miliónom ?lenom. ?akujeme Vám - pozeráme sa dopredu na našu spolo?nú budúcnos?.

09.05.2002 12:00

Plánované výpadky: V budúcom týždni sú naplánované dva výpadky z dôvodu upgradu hardwarového vybavenia siete v centre SETI@home. Obidva výpadky za?nú o 12:00 nášho ?asu a budú trva? maximálne 1 hodinu. Prvý výpadok sa uskuto?ní v piatok, 10. mája a druhý vo štvrtok 16. mája. V ?ase plánovaného výpadku nebudú dostupné ani dátové servery ani web-server projektu SETI@home.

07.05.2002 13:08

500-milliónty výsledok analýzy SETI@home odoslala Milada z ?iech, študentka architektúry. Vyhrala tri?ko a odmenu vo forme 500 dolárov, ktoré jej v rámci sú?aže venuje tím Wichita State University.

29.04.2002 12:00

Na oficiálnych stránkach SETI@home bol dnes zverejnený najnovší (#14) spravodaj: The Signal Candidate Scoring System
24.04.2002 11:03

SETI@home tím Wichita State University ponúkol výhru $500 tomu, komu sa podarí odosla? 500-miliónty výsledok analýzy.

08.04.2002 13:55

Vyšla nová verzia klienta pre Mac OS X (3.07).

07.04.2002 10:00

Vyšiel Spravodaj 13: "An Explanation of Signal Candidates".

02.04.2002 12:00

Projekt SETI@home sa blíži k hranici 500-miliónteho prijatého výsledku analýzy.

01.04.2002 12:00

Pozrite si ?lánok Amira Alexandra na stránkach Planetary Society: "SETI@home Takes Stock of Its Most Promising Signals".

18.03.2002 19:52

Kvôli chybe v nastavení firewallu na servery SSL, od soboty do dnes nebolo možné prijíma? ani odosiela? pracovné jednotky a takisto neboli dostupné ani oficiálne stránky projektu.

15.03.2002 02:06

Na jednu hodinu v pondelok 18. marca od 19:00 nášho ?asu. Na dátových serveroch SETI@home sa bude robi? upgrade a údržba.

09.03.2002 16:50

Po?as zvýšenej zá?aže na web server SETI@home ste sa mohli stretnú? s hláseniami typu "403 Forbidden Errors" pri otváraní oficiálnych stránok projektu. Problém bol odstránený. V príprave je zvä?šenie kapacity web-serveru.
08.03.2002 11:47

V centre SETI@home v Berkeley nastal o 2:05:27 nášho ?asu neo?akávaný krátky výpadok elektriky, ktorý spôsobil reštart mnohých po?íta?ov. Naštastie, všetky dôležité servery a po?íta?e sú pripojené na záložné zdroje elektriky. Bola však narušná konektivita do internetu. Oficiálne tla?ové vyhlásenie je dostupné na oficiálnych stránkach.

07.03.2002 21:06

Oficiálne stránky neboli v poobednajších hodinách funk?né. Problém bol nefunk?nej databáze užívate?ov. Momentálne by už malo by? všetko OK.

05.03.2002 11:50

Dnes vyšiel spravodaj - Newsletter ?íslo 12. Zaoberá sa pretrvávajúcim (kontinuálnym) sledovaním gausianov.

04.03.2002 22:14

Ak ste ste v nedelu v noci odosielali alebo prijímali nové WUs, mohli ste sa stretnú? s chybou "Error -908". Bolo to spôsobené krátkodobým výpadkom databázového spojenia. Momentálne je už všetko v poriadku.

01.03.2002 12:00

V pondelok 3.4. 2002, od 14:45 do 16:00 UT. Dátové servery a oficiálne stránky SETI@home boli v tomto ?ase nedostupné.

28.02.2002 12:00

Dnes bola zverejnená nová verzia grafického klienta pre platformu Microsoft Windows, ktorá odstra?uje chybu v opakovanom pripojení pri problémoch s pripojením na dátové servery SETI@home. Stiahnu? si ju môžete aj od nás.

26.02.2002 02:24

Pre?ítajte si pekný, stru?ne napísaný príbeh dvoch ?udí, v ktorom zohral ve?kú úlohu projekt SETI@home.

25.02.2002 02:16

Nastal mierny posun smerom k vyriešeniu situácie oh?adom internetového pripojenia serverov SETI@home zakúpením nového pásma, detaily sa dozviete tu.

25.02.2002 02:13

Grafická verzia klienta - screensaver má zdokumentovanú chybu, ktorá sa prejavuje, ak nastane zlyhanie spojenia s dátovým serverom SETI@home. Detailné informácie o tomto probléme nájdete na oficiálnych stránkach.

21.02.2002 23:43

Projekt SETI@home má nový prijíma? v rádioteleskope v Arecibe. Detaily si môžete pre?íta? v originálnom ?lánku, na preklade sa pracuje, mal by by? dostupný zajtra.

20.02.2002 22:37

Po vyše 24 hodinách bola obnovená hlavná štatistická stránka projektu.

16.02.2002 22:26

Administrátori projektu SETI@home zaviedli nové doplnkové ozna?enie dlhodobo aktívnych participantov projektu grafickými ikonami, ktoré zobrazujú aktuálny "milestone" - hranicu prekro?ených dokon?ených pracovných jednotiek.06.02.2002 09:24

Stále pokra?ujú práce na zlepšení konektivity dátových serverov SETI@home do internetu. Podrobný ?lánok o probléme nájdete na oficiálnych stránkach, na preklade sa pracuje.

04.02.2002 09:18

Na oficiálnych stránkach boli založené diskusné fóra - vyskúšajte ich a komunikujte s ostatnými ?lenmi SETI@home.

24.01.2002 21:20

Už v?era okolo polnoci sa za?ali prejavova? problémy s internetovým pripojením univerzity Berkeley. Radikálne sa znížila priepustnos? siete a data server, ktorý je zodpovedný za distribúciu pracovných jednotiek je paradoxne pre?ažený. Momentálne nie je možné odosiela? ani prijíma? žiadne dáta projektu SETI@home, boli dokonca zastavené niektoré webové služby, sprístupnená je len hlavná stránka s informáciou o problémoch. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

09.01.2002 09:00

Na oficiálnych stránkach sa objavil nový ?lánok "Stavba vesmíru" o využití projektu SETI@home pre h?adanie pulzarov.

Novinky BOINC.SK: (2002)
26.11.2002 11:59

Dnes je vo fáze testovania nový systém automatického obnovovania štatík, v príprave sú aj rôzne *vychytávky*, máte sa (síce po dlhej dobe) na ?o teši?!!

27.09.2002 00:01

Vyhlasujem "konkurz" na reklamný banner SETI.SK do kampane newLinx. Požiadavky: 468x60, do 15KB, môže by? aj Flash. Svoje návrhy mi prosím posielajte na adresu [email protected].

08.09.2002 15:24

Celkový po?et ?lenov v skupine SETI.SK je dnes 152. Celkový po?et analyzovaných WU za skupinu presiahol hodnotu 100,000 WU (102783) !!

05.09.2002 18:18

Bolo vylepšené diskusné fórum.

05.09.2002 18:15

Naša skupina sa rozrástla na 149 ?lenov.

16.08.2002 14:39

Naša skupina má 128 ?lenov...

08.08.2002 23:53

Naša skupina sa rozrástla na 119 ?lenov.

Pre moju chorobu nebola dlhšie ?asové obdobie obnovená štatistika ?lenov (novinky, aktualizácie), tento stav (dúfam) zmením niekedy okolo pondelka/utorka budúci týžde?. ?akujem za pochopenie.

MeX

22.07.2002 01:43

Dnes po?et ?lnenov našej skupiny prekro?il po?et 100, kontrétne je nás 102. Noví ?lenovia: pience, HaRiEr, wintop.

19.07.2002 03:09

Bol pridaný nový ?lánok s názvom IT & SETI (preklad: Hermann, pôvodný ?lánok nájdete tu)

19.07.2002 03:08

V osobnom profile môžete zakáza? zobrazovanie Vášho e-mailu na stránke ?lenovia.

19.07.2002 03:06

Dnes sa k nám pripojil nový ?len Tom.

18.07.2002 01:34

Naša skupina sa rozrástla na 98 ?lenov (Bigy & Mark, eXtractor, Pete, pavlov, Columbus, Milanese, Blade, Viktor Gerencseri, Arcibald). Zárove? naša skupina získala prvého ?lena "zo zahrani?ia" a to z ?eskej republiky (Arcibald).

13.07.2002 22:57

Naša skupima má 89 ?lenov. Noví ?lenovia: frd011, Peter Garant.

11.07.2002 22:28

Dnes sa naša skupina rozrástla na 87 ?lenov (Richard Sudoma, Martin Kacmarcik).

11.07.2002 01:38

Naša skupina sa rozrástla na 85 ?lenov.

19.06.2002 23:50

Dnes sa skupina SETI.SK rozrástla na 74 ?lenov. Nový ?lenovia: bubko, Richard Zuber, The Fox.

14.06.2002 10:56

Naša skupina sa práve teraz rozrástla na 70 ?lenov!!

29.05.2002 14:22

A JE TO TU!

Stránky našej skupiny SETI.SK boli uznané za oficiálne stránky projektu SETI@home na Slovensku. S tým bude spojená aj ?astejšia aktualizácia a nápl? týchto stránok.

20.05.2002 17:38

V?era bol znovu spustený personaliza?ný modul ?lenov našej skupiny a bola aktualizovaná stránka "Stiahnite si".

18.05.2002 23:24

Dnes sa k nám pridal Marian Sistik a jeho priatelia :)). Stáva sa tak prvým ?lenom s po?tom dokon?ených jednotiek (WUs) prevyšujúci po?et 5000.

17.05.2002 12:00

Dnes sa k nám pridali IVO SR (Duro&Miro) & Zala co. a stali sa 50. riadnymi ?lenmi skupiny SETI.SK.

12.05.2002 23:00

Dnes sa k nám pridali dvaja noví (staronoví) ?lenovia: Peterko a Rasto21. Uvidíme, ako rýchlo sa naša skupina rozrastie na 50 ?lenov.

06.05.2002 09:15

Dnes sa k nám pridal ?alší nový ?len: Hadiak

05.05.2002 11:26

Dnes sa k nám pridali ?alší traja nový ?leni: Pavol Kmeto, vaky a neo01.

01.05.2002 19:06

Dnes sa k nám pridal ?alší nový ?len: Death
29.04.2002 12:36

V?era v štatistike štátov Slovensko predbehlo Malajziu a dostali sme sa tak spä? na pozíciu 38.

24.04.2002 10:56

Dnes sa k nám pridal nový ?len Martin Hrubý.

22.04.2002 22:49

Naša skupina s momentálne 41 ?lenmi sa ?oskoro dostane za hranicu 20,000 analyzovaných jednotiek :).

28.03.2002 16:57

Dnes sa k nám pripojila skupina Stonehenge Software a podstatne vylepšila štatistiku ?o sa týka celkového po?tu GHz a pamate. Uvidíme, ako rýchlo sa dostane (a ?i sa dostane) na vrchol :)).

18.03.2002 20:24

Momentálne je pripojenie na dátový server SETI@home stále ve?mi obtiažne, pretrvávaú problémy s prenosovým pásmom vyhradeným pre projekt SETI@home.

13.03.2002 18:00

Bola vydaná nová oficiálna verzia klienta SETI@home pre platformu Windows s ozna?ením 3.07, ktorá má vyriešený problém s pripo?ítavaním úspešne dokon?ených jednotiek na konto užívate?ov. Stiahnu? si ju môžete tu, obsah zmien nájdete tu.

12.03.2002 22:58

Dnes Slovensko prekrekro?ilo hranicu 600000 analyzovaných pracovných jednotiek!
12.03.2002 22:43

Dnes sa k nám pridali traja nový ?lenovia: RMM, wakkee, Any.

11.03.2002 08:00

Brucus dnes dosiahol okrúhly po?et 1000 spracovaných WUs.

07.03.2002 20:55

Dnes sa do našej skupiny pripojil ari ako 35 ?len.

03.03.2002 12:00

Dnes sa k nám pridali dvaja noví ?lenovia: mk a simandel.

27.02.2002 22:59

Jedna neprijemná správa: dnes Rumunsko predbehlo Slovensko o celých 1010 WUs, ?ím sme sa v štatistike štátov posunuli na 39 miesto.

27.02.2002 22:00

Dnes sa skupiny SETI.SK pridal nový ?len Nexus.

27.02.2002 02:29

Dnes sa našej skupiny pridal nový, ale zato ur?ite dlhšie aktívny ?len Timpo, ?ím je nás už skupine 31.

21.02.2002 23:37

Dnes sa našej skupiny pridal Fuky, ?ím je celkovo v skupine SETI.SK 30 aktívnych ?lenov.

17.02.2002 19:12

Dnes sme ako skupina prekonali magickú hranicu 10,000 spracovaných pracovných jednotiek.

09.02.2002 03:11

Práve teraz, 9.2.2002 - 3:11 AM som dosiahol úctyhodných 3000 analyzovaných WUs. To je myslím dos? pádny dôvod na oslavu!

MeX

05.02.2002 23:03

Vítame medzi nami nového ?lena - Electro NEO, ?ím má naša skupina 23 ?lenov.

28.01.2002 09:30

Skupina SETI.SK je znovu oficialne zaregistrovana, mame 20 clenov. Vsetkym clenom sa ospravedlnujem za vzniknute problemy, aj ked neboli sposobene mojou vinou.

27.01.2002 21:27

Aktualne info: Informacie o tom, ze skupina SETI.SK neexistuje je nepravdiva, oficialne z dovodov uvedenych nizsie je premenovana na "The Heavy Metal SETI Universe" - co sa vsak moze aj zmenit, podla toho, aku "menejcennu" naladu bude mat "pan hackerov" ..

Spolu s tymto "hackerskym kuskom" sa stala este jedna neprijemna vec, a to "vyhadzov" 2 alebo 3 momentalne neaktivnych clenov skupiny, za co sa im ospravedlnujem aj ked to nie je moja vina. Prosim ich preto, aby sa po urovnani veci znovu k nam re-pripojili. (MeX)

25.01.2002 23:16

D?a 18.1 2002 sa k našej skupine pripojil Haldo ako 21. a dnes, 25.1 2002 sa k nám pripojil Dj_XoV ako 22. ?len. Vítame ich medzi nami a veríme, že spolo?ne sa nám podarí dosiahnu? cie?!

17.01.2002 02:08

V?era sa do našej skupiny SETI.SK pridal Jano Privara, ?ím sme sa opä? rozrástli na 20 aktívnych ?lenov. Vítame ho medzi nami!

16.01.2002 00:27

Tesne pred dokon?ením 500-tej pracovnej jednotky (presnejšie dokon?ených cca 495 WUs) sa od našej skupiny odpojil Roman Paholík alias Wizzard.

14.01.2002 09:22

Dnes sa naša skupina rozrástla na 20 ?lenov - je to myslím dôvod na oslavu, ideme ?alej a budeme rás? ?a?ej. Zárove? gratulujem Katke a POtkanovi - 500 wu nedosiahol len tak hocikto.

09.01.2002 09:50

Naša skupina sa rozrástla už na 19 aktívnych ?lenov!

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |