Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2003)
28.10.2003 20:17

Pokial mate problem so SETI@home klientom ktory Vam vyhadzuje chybu "Unknown Fatal Error: 100" - problem vyriesite manualnym odstranenim suborov "result.sah" and "user_info.sah" z adresara SETI@home klienta a restartovanim klienta. Tento problem vznikol ako nasledok havarie databazy uzivatelskych dat pred niekolkymi dnami. Ospravedlnujeme sa za neprijemnost.

23.10.2003 23:06

V centre SETI@home v Berkeley zaznamenali probl√©my s diskov√Ĺm po¬ĺom ktor√© m√īŇĺu sp√īsobi¬Ě nemoŇĺnos¬Ě odoslania/prijatia WU pr√≠padne in√Ĺch oper√°ci√≠ v r√°mci uŇĺ√≠vate¬ĺsk√©ho konta.

06.10.2003 15:24

Boli zverejnené plány na ostré spustenie projektu BOINC, nasledovníka SETI@home.

24.09.2003 17:32

Na serveri HEXUS.net bol zverejnen√Ĺ √®l√°nok, ktor√Ĺ porovn√°va najnovŇ°ie 64 bitov√© procesory AMD a Intel. V r√°mci testu prebehol test aj na spracovanie 1 WU (pracovnej jednotky).

28.08.2003 00:13

Na ofic√°lnych str√°nkach SETI@home vyŇ°iel nov√Ĺ spravodaj pod √®√≠slom 20: Nastavenie poz√≠cie teleskopu.

19.08.2003 23:54

V pondelok, 19. augusta 2003, projekt SETI@home spracoval viac ako 1 miliardu work-unitov (pracovn√Ĺch jednotiek) od ¬ĺud√≠ zapojen√Ĺch do projektu po celom svete. Sk√ļste si pozrie¬Ě glob√°lnu Ň°tatistiku.

02.06.2003 16:02

V√Ĺpadok: Dnes, 3. j√ļna od 21:00 n√°Ň°ho √®asu (CET) bude vykonan√° √ļdrŇĺba datab√°zy.

28.05.2003 12:00

V projekte SETI@home je zaregistrovan√Ĺch uŇĺ vyŇ°e 4.5 mili√≥na ¬ĺud√≠!

22.05.2003 08:36

Vèera bola vydaná nová verzia Astropulse 1.01 pre Windows beta.

21.05.2003 17:58

Na str√°nkach Planetary Society sa objavil nov√Ĺ √®l√°nok popisuj√ļci √Įa¬ĺŇ°iu anal√Ĺzu d√°t zozbieran√Ĺch po√®as posledn√©ho "v√Ĺletu" t√≠mu SETI@home v Arecibe.

11.05.2003 18:34

Na ofici√°lnych str√°nkach n√°jdete mnoŇĺstvo fotografi√≠ z posledn√©ho "v√Ĺletu" v Arecibe.

05.05.2003 22:10

Dnes vznikla nov√° ofici√°lna str√°nka SETI@home - Ukraina

23.04.2003 21:00

Beta testovanie projektu BOINC resp. Astropulse je obnoven√© po √®iasto√®nom vyrieŇ°en√≠ pr√°vnych probl√©mov.

21.04.2003 19:13

Na novej ofic√°lnej str√°nke zauj√≠mav√Ĺch objaven√Ĺch sign√°lov n√°jdete inform√°cie a √®l√°nky o aktu√°lnom v√Ĺvoji reobserv√°ci√≠. Niektor√© z nich s√ļ preloŇĺen√© do sloven√®iny na str√°nkach SETI.SK.

16.04.2003 12:00

Sk√ļste sa n√°js¬Ě na zozname ¬ĺud√≠, ktor√≠ analyzovali d√°ta ur√®en√© pre da¬ĺŇ°ie pozorovania. Zoznam je raden√Ĺ abecedne na siedmych stran√°ch a meno √®loveka tvor√≠ linku na objaven√Ĺ zauj√≠mav√Ĺ sign√°l z vesm√≠ru. Ak sa na zozname n√°jdete, dajte mi vedie¬Ě, ko¬ĺko z √®lenov skupiny malo tak√©to Ň°tastie. V√Ĺsledky uverejn√≠m.

15.04.2003 08:53

Objavili sa pr√°vne probl√©my pri implement√°cii nov√©ho syst√©mu BOINC, na rieŇ°en√≠ sa pracuje. ZdrŇĺanie by nemalo by¬Ě dlhŇ°ie ako jeden mesiac.

06.04.2003 18:37

V d√īsledku bezpe√®nostnej chyby boli niektor√© predch√°dzaj√ļce verzie klientsk√©ho softwaru SETI@home nahraden√© s√ļ√®asnou verziou 3.08. Nov√© verzie klientov si m√īŇĺete stiahnu¬Ě na t√Ĺchto str√°nkach v sekcii Stiahnite si. KaŇĺdop√°dne V√°m odpor√ļ√®ame pouŇĺ√≠va¬Ě namiesto grafickej verzie klienta verziu textov√ļ kv√īli mnoh√Ĺm v√Ĺhod√°m a moŇĺnostiam, ktor√© poskytuje.

05.04.2003 17:29

V posledn√Ĺch d√≤och v r√°mci pl√°novanej aj nepl√°novanej √ļdrŇĺby syst√©mov v centre SETI@home doch√°dzalo a doch√°dzka k v√Ĺpadkom serverov a internetov√©ho pripojenia. Situ√°cia by sa mala √®oskoro stabilizova¬Ě.

28.03.2003 15:18

Pre√®√≠tajte si v√Ĺsledky detailn√©ho prieskumu reobserv√°ci√≠ v Arecibe v uplynul√Ĺch d√≤och.

25.03.2003 15:15

V Arecibe skon√®ila f√°za h√•bov√©ho prieskumu najzauj√≠mavejŇ°√≠ch lok√°ci√≠.

24.03.2003 01:07

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: Kv√īli pl√°novanej technickej odst√°vke bol projekt SETI@home pribliŇĺne 14 hod√≠n v noci z nedele na pondelok offline. Moment√°lne uŇĺ vŇ°etko beŇĺ√≠ tak ako m√°.

20.03.2003 00:43

√ŹalŇ°ie nov√© inform√°cie oh¬ĺadom h√•bkov√©ho prieskumu najlepŇ°√≠ch lok√°ci√≠ n√°jdete na str√°nkach Planetary Society.

18.03.2003 10:30

Denne aktualizovan√° str√°nka od 18. do 28 marca na port√°li Planetary Society prin√°Ň°a aktu√°lne spr√°vy o pokra√®uj√ļcum h√•bkovom prieskume najzauj√≠mavejŇ°√≠ch n√°jden√Ĺch lokal√≠t.

18.03.2003 10:25

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: 24.3.2003 bude vykonan√° pl√°novan√° √ļdrŇĺba elektrick√Ĺch zariaden√≠ v Space Sciences Lab kde m√° svoje centrum aj projekt SETI@home. √örŇĺba sa za√®ne o 01:00 n√°Ň°ho √®asu a potrv√° pribliŇĺne 14 hod√≠n.

14.03.2003 15:34

Pre√®√≠tajte si o met√≥dach v√Ĺberu 200 najlepŇ°√≠ch lok√°ci√≠ pre d√īkladn√Ĺ prieskum v najbliŇĺŇ°√≠ch d√≤och.

13.03.2003 14:08

M√°te moŇĺnos¬Ě pozrie¬Ě si najzauj√≠mavejŇ°ie lok√°cie, ktor√© bud√ļ op√§tovne presk√ļman√© 18-20 marca.

10.03.2003 16:58

V r√°mci projektu SETI@home sa pripravuje op√§tovn√© presk√ļmanie niektor√Ĺch najzauj√≠mavejŇ°√≠ch kandid√°tskych pracovn√Ĺch jednotiek (WU - Work Units) 18-20 marca. Viac detailov o tejto proced√ļre n√°jdete na str√°nkach Planetary Society

04.03.2003 14:02

Zmenila sa adresa Ň°panielskych n√°rodn√Ĺch str√°nok.

24.02.2003 16:16

Dnes vyŇ°iel Spravodaj √®√≠slo 19: Testovanie a √ļdrŇĺba prij√≠ma√®a SETI@home v Arecibe.

20.02.2003 11:00

Vznikla √ĮalŇ°ia ofici√°lna str√°nka SETI@home na Cypre.

14.02.2003 11:29

VyŇ°iel nov√Ĺ Spravodaj (newsletter) √®√≠slo 18: "Crab Nebula: Pr√≠klad nastavenia poz√≠cie teleskopu". Crab Nebula je ozna√®enie na pozostatok supernovy v s√ļhvezd√≠ B√Ĺka.

13.02.2003 14:45

Od dnes s√ļ ofici√°lne v prev√°dzke str√°nky zast√ļpenia SETI@home v (na?) Cypruse.

11.02.2003 11:00

Na str√°nkach Planetary Society je zverejnen√° deklar√°cia, ktor√ļ m√īŇĺeŇ° podp√≠sa¬Ě aj Ty, za pokra√®ovanie kozmick√©kho programu NASA a o plnej podpore Planetary Society aj po tragickej hav√°rii raketopl√°nu Columbia.

10.02.2003 16:00

Aj dnes sa m√īŇĺete stretn√ļ¬Ě s probl√©mami pri spojen√≠ na servery SETI@home. Na odstr√°nen√≠ z√°vady sa pracuje.

09.02.2003 10:52

V√®era, ako si mnoh√≠ iste vŇ°imli, nastal dlh√Ĺ v√Ĺpadok spojenia na d√°tov√Ĺ server SETI@home kv√īli probl√©mom s optick√Ĺm k√°blom na lok√°lnej sieti univerzity Berkeley.

05.02.2003 10:27

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: Zajtra, pribliŇĺne o 19:00 hodine bude √ļpln√° odst√°vka d√°tov√©ho serveru SETI@home, ktor√° potrv√° do 21:00. Po√®as tohoto v√Ĺpadku bude vymenen√Ĺ jeden z procesorov, ktor√Ĺ nie je poŇ°koden√Ĺ a z√°rove√≤ sie¬Ěov√° karta, ktor√° za√®√≠na by¬Ě probl√©mov√°. Pokia¬ĺ vŇ°etko dopadne dobre, bude vykonan√Ĺch aj nieko¬ĺko softwarov√Ĺch updatov.

04.02.2003 16:20

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: Poskytovate¬ĺ pripojenia pre projekt SETI@home bude zajtra medzi 12:00 a 16:00 n√°Ň°ho √®asu (GMT+1) vykon√°va¬Ě pr√°ce spojen√© s √ļdrŇĺbou d√°tovej linky. V tomto √®ase sa m√īŇĺu vyskytn√ļ¬Ě probl√©my s odosielan√≠m resp. pr√≠jmom WU.

04.02.2003 16:14

Dnes vyŇ°iel na ofici√°lnych str√°nkach spravodaj √®√≠slo 17.

28.01.2003 15:19

Vznikla nov√° ofici√°lna str√°nka SETI@home - ҆v√©dsko.

27.01.2003 19:36

Na str√°nkach Planetary Society vyŇ°iel nov√Ĺ √®l√°nok s n√°zvom: Mapovanie Galaxie so SETI@home.

22.01.2003 13:27

Vznikla nov√° ofici√°lna str√°nka Portugalska

21.01.2003 13:25

Vznikla nov√° ofici√°lna n√°rodn√° str√°nka Ma√Įarska.

20.01.2003 09:27

Vznikla nov√° ofici√°lna lok√°lna str√°nka SETI@home: Srbsko a √ąierna hora.

07.01.2003 10:00

҆tatistika skup√≠n v projekte je uŇĺ dostupn√° aj vo form√°te XML.

06.01.2003 12:52

Adresa národnej oficiálnej projektovej stránky Brazílie sa zmenila.

02.01.2003 10:50

K projektu SETI@home pribudla da¬ĺŇ°ia ofici√°lna n√°rodn√° str√°nka Maced√≥nska (b√Ĺval√° Juhosl√°via).

01.01.2003 00:01

Cel√Ĺ projektov√Ĺ t√≠m SETI@home praje vŇ°etko dobr√© v Novom roku.

Novinky BOINC.SK: (2003)
29.09.2003 01:57

Str√°nky skupiny SETI.SK boli √ļspeŇ°ne premiestnen√© na nov√Ĺ server.

13.09.2003 17:54

V posledom Prielome p√≠Ň°e sd(zavin√°√®)hysteria.sk o tom, ako by sa dal vytvori¬Ě projekt na distributed crackovanie hesiel a z√°rove√≤ znevaŇĺuje a odsudzuje svojimi nepodloŇĺen√Ĺmi n√°zormi cel√Ĺ projekt SETI@home. Sp√°ja ho s √®innos¬Ěou americkej bezpe√®nostnej agent√ļry (National Security Agency - NSA), ktor√° m√° pravdepodobne pod palcom aj zn√°my projekt Echelon. Citujem - .. mozna by se meli prejmenovat nsa@home .. takze ted uz jsem vas presvedcil ze seti@home je spatne... - koniec cit√°tu. To, Ňĺe m√° na zabezpe√®enie nemoŇĺnosti podv√°dzania in√Ĺ n√°zor, ako na to maj√ļ ¬ĺudia so SETI@home eŇ°te ni√® neznamen√°. Tak√©to re√®i s√ļ na Ň°kodu samotn√©mu projektu SETI@home ale aj jemu sam√©mu. Okrem toho, n√°stupn√≠k projektu SERI@home - projekt (prostredie - framework) BOINC bude ma¬Ě uŇĺ svoje zdrojov√© s√ļbory uvo¬ĺnen√© pravdepodobne pod GNU/GPL alebo podobn√Ĺm typom licencie

22.08.2003 00:22

OŇĹIVEN√Č: Bud√ļci t√ĹŇĺde√≤, 25-26.8.2003 prebehne presun dom√©ny www.seti.sk na nov√Ĺ server. Bude sa meni¬Ě aj poskytovate¬ĺ pripojenia. V pr√≠pade, Ňĺe sa V√°m str√°nky SETI.sk nezobrazia, alebo sa V√°m bud√ļ vraca¬Ě e-maily ako nedoru√®ite¬ĺn√© - ne¬ĺakajte sa. Po ukon√®en√≠ tejto oper√°cie bude uverejnen√Ĺ oznam o presune.

20.06.2003 11:41

V najbliŇĺŇ°√≠ch d√≤och prebehne presun dom√©ny seti.sk na nov√Ĺ server. Men√≠ sa aj poskytovate¬ĺ pripojenia. V pr√≠pade, Ňĺe sa V√°m str√°nky SETI.sk nezobrazia, alebo sa V√°m bud√ļ vraca¬Ě e-maily ako nedoru√®ite¬ĺn√© - ne¬ĺakajte sa. Po ukon√®en√≠ tejto oper√°cie d√°m vedie¬Ě.

18.05.2003 18:00

V Ň°t√°diu pr√≠pravy je v√Ĺroba tri√®iek s logom SETI@home a pr√≠padne aj s logom skupiny SETI.SK. Chcel by som vedie¬Ě V√°Ň° predbeŇĺn√Ĺ z√°ujem (aj po√®et kusov) pr√≠p. m√īŇĺete posiela¬Ě nez√°v√§zn√© objedn√°vky. TaktieŇĺ priv√≠tam aj grafick√© n√°vrhy pre potla√®. P√≠Ň°te teda klasicky na [email protected].

25.03.2003 01:06

Chyba v pridaní nového diskusného fóra bola opravená.

19.03.2003 10:42

Aktu√°lna Ň°tatistika: celkov√Ĺ po√®et √®lenov skupiny: 245, z tohoto po√®tu je vŇ°ak, bohuŇĺial, ve¬ĺk√° √®as¬Ě neakt√≠vna, celkov√Ĺ po√®et spracovan√Ĺch WU za cel√ļ skupinu: 211,270, celkov√Ĺ vyuŇĺit√Ĺ procesorov√Ĺ √®as: 254 rokov, celkov√Ĺ v√Ĺkon za skupinu (verejn√© info): 378 po√®√≠ta√®ov, spolu 393.58 GHz a 103.9 GB pam√§te.

13.03.2003 14:10

Vzh¬ĺadom na prehnan√ļ komercionaliz√°ciu spr√°vy top level dom√©ny .sk zvaŇĺujem prechod na medzin√°rod√ļ dom√©nu .org alebo .net, pr√≠padne umiestnenie t√Ĺchto str√°nok na in√ļ slovensk√ļ dom√©nu pod subdom√©nu. V Ň°t√°diu rozhodovania je taktieŇĺ zmena poskytovate¬ĺa hostingu SETI.SK.

TaktieŇĺ h¬ĺad√°m schopn√©ho √®loveka na update str√°nok SETI.SK - pr√≠padne aj na v√Ĺvoj back-end syst√©mu, ktor√Ĺ by sa tomu mohol venova¬Ě viac ako ja :(.

25.02.2003 11:41

V d√īsledku vyŇ°e t√ĹŇĺd√≤a pretrv√°vaj√ļcich probl√©mov na serveri, kde s√ļ umiestnen√© str√°nky SETI.SK je moŇĺn√© predpoklada¬Ě kr√°tkodob√© aj dlhodob√© v√Ĺpadky. Na rieŇ°en√≠ tejto situ√°cie sa pracuje.

07.02.2003 11:36

Dnes boli do sekcie Stiahnite si pridané nasledovné programy: Seti Commander, Seti Spy, Proxomitron a bola aktualizovaná verzia WCPUID na stiahnutie na verziu 3.1a

05.02.2003 16:30

V Ň°t√°diu neverejnej beta verzie je spusten√° sluŇĺba zasielania projektov√Ĺch noviniek a stavu konta e-mailom. Ostr√° prev√°dzka bude spusten√° v pribehu nieko¬ĺk√Ĺch dn√≠ po d√īslednom otestovan√≠ syst√©mu.

21.01.2003 15:27

EŇ°te dnes sa na str√°nkach SETI.sk objav√≠ kr√°tky √®l√°nok o novom projekte Astro Pulse a o frameworku BOINC.

14.01.2003 12:57

Po dlhŇ°ej dobe sa naŇ°e str√°nky do√®kali malej aktualiz√°cie:

  • boli aktualizovan√© novinky a spolu s t√Ĺm bol aj upraven√Ĺ syst√©m ich zobrazenia
  • bola inovovan√° a aktualizovan√° Gal√©ria
  • vo vaŇ°om profile po prihl√°sen√≠ si m√īŇĺete uŇĺ teraz nadefinova¬Ě napr. pravideln√© zasielanie inform√°cie o stave v√°Ň°ho konta, odber projektov√Ĺch noviniek SETI.SK a SETI@home a pod.
  • nov√© funkcie syst√©mu s√ļ pl√°novan√© na spustenie po testovacej prev√°dzke od 1. febru√°ra, moŇĺno aj sk√īr, ak sa podar√≠ :)
  • do sekcie Stiahnite si pribudla (neautorizovan√°) slovensk√° lokaliz√°cia popul√°rneho softwaru SetiStash 2.1
  • upraven√° bola Ň°trukt√ļra konfirma√®n√©ho e-mailu o zmene v√°Ň°ho hesla, pribudla inform√°cia o vaŇ°om prihlasovacom mene, nako¬ĺko jeho absencia sp√īsobovala probl√©my

Pri testovan√≠ nov√Ĺch funkci√≠ syst√©mu m√īŇĺe d√ījs¬Ě ku kr√°tkym v√Ĺpadkom web str√°nky. M√īŇĺe nasta¬Ě aj probl√©m s prihl√°sen√≠m, ktor√Ĺ vyrieŇ°ite vygenerovan√≠m nov√©ho hesla a jeho n√°slednou zmenou vo vaŇ°om profile.

10.01.2003 14:18

Od za√®iatku decembra minul√©ho roku je v prev√°dze syst√©m na automatick√ļ obnovu Ň°tatistiky √®lenov, interval je nastaven√Ĺ na 4 hodiny.

10.01.2003 00:52

Pre nedostatok √®asu z mojej strany nebol dlhŇ°√≠ update webu naŇ°ej skupiny. Dnes som pridal do sekcie Download linku na slovensk√ļ lokaliz√°ciu programu SETI Stash. Z√°rove√≤ mus√≠m s poteŇ°en√≠m konŇ°tatova¬Ě, Ňĺe naŇ°a skupina m√° uŇĺ vyŇ°e 200 √®lenov a kazd√Ĺm d√≤om prib√ļdaj√ļ nov√≠ a nov√≠ :)...

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |