Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2005)
28.12.2005 11:19

Einstein@home: Nová aplikácia "Albert" sa oved?ila a za?ala sa jej distribúcia. Mala by nahradi? starú aplikáciu "Einstein". Preto možno uvidíte v BOINC Managery aplikáciu albert 4.38 (príklad pod Linuxom). Pár faktov o novej aplikácii:
?as 1 WU - 25% až 100% ako predošlá. Nie je to spôsobené optimalizáciou, v tejto oblasti ni? nového, je to spôsobené trošku iným spôsobom rátania a preto nie sú všetky WU rovnaké.
Upravený grafický výstup - zobrazuje sa reálny ?as a zakomponovalo sa do neho pár detialov ktoré si žiadali užívatelia.
Na zvalidovanie treba 3 výsledky.

21.12.2005 21:03

LHC@home: V rámci projektu sa v poslednej dávke ukon?ilo 600.000 WU. Výsledky sú znova ve?kým prínosom a preto sa vedci okolo tohoto projektu rozhodli pokra?ova? s ?alšou dávkou WU (s trochu odlišnými parametrami) po Vianociach. Dávka bude minimálne taká ve?ká ako tá naposledy, ur?ite nie menšia. V?aka všetkým za ú?as?.

11.12.2005 11:14

SETI@home: Do?astne je pozastavená distribúcia nových WU aby sa umožnilo prija? všetky výsledky. Ke?že je s odosielanim výsledkov stále problém a systém ešte bude nejkú dobu pre?ažený, pred?žila sa doba na odoslanie výsledkov. Takže o žiaden kredit neprídete aj ke? zašlete výsledok neskôr.

06.12.2005 11:19

SETI@home: Z dôvodu nárastu po?tu nových užívate?ov projektu (prechod z SETI@home Classic) je systém pre?ažený. Tak ako sa o?ákavalo, problémy spôsobilo hlavne s?ahovanie klientov novými užívate?mi. Preto sú niektoré ?asti projektu pozastavené a po?íta?e pracujú na zvládnutí prudkého nárastu nových ?lenov (niektoré ?asti projektu boli zdvojené a momentálne sa spájajú spolu). Tento stav zrejme potrvá ešte 2 dni (taký je predpoklad) a niektoré ?asti projektu budú preto nefunk?né (najmä zasielanie výsledkov). Po spracovaní všetkých požiadaviek súvisiacich s nárastom ?lenov by sa mal projekt vráti? do normálneho stavu a fungova? ?alej.

05.12.2005 09:39

SETI@home: Od v?era je zaznamenaný zvýšený prenos dát na dátový server projektu. Z toho dôvodu sú problémy najmä so zasielaním výsledkov ale aj s?ahovaním nových WU. Na probléme sa pracuje ale zatia? nebola nájdená prí?ina.

28.11.2005 11:47

Smrš? nových verzií BOINC Managera pre Windows sa zatia? zastavila na ?ísle 5.2.12. V zásade sa jedná o opravy chýb súvisiacich s pripájaním na projekty.

26.11.2005 02:24

LHC@home znovu distribuuje WU. Momentálne je k dispozícií 18609 WU. 27.11.2005: k dispozícii je 89697 WU.

25.11.2005 15:37

Vyšla nová verzia BOINC Managera 5.2.8 pre Windows, Linux a Mac OS X. Zmeny: updaty lokaliza?ných možností, vyriešenie mnohých problémov pripojenia v súvislosti s novým systémom prihlásenia systémom login/heslo a ?a?šie drobné opravy.

22.11.2005 12:21

Definitívne ukon?enie starej verzie projektu SETI@home bolo stanovené na 15. december 2005, oficiálne tak projekt v plnom rozsahu prejde na rozhranie BOINC. Po tomto dátume už nebudú dostupné žiadne nové WU pre starú verziu klienta. Pre tých, ktorí stále používajú starú verziu klienta odporú?ame prechod na BOINC verziu už teraz.

09.11.2005 13:06

Radi by sme všetkých našich ?lenov ale aj ne?lenov upozornili na server Audiovizuálneho centra Silicon Hill. V tomto archíve nájdete okrem rôznych zaujímavých tém aj napr. video záznamy (a zárove? aj online prenosy) z tzv. Fyzikálnych štvrtkov, záznamy z rôznych besied a prednášok ale aj napr. online vysielania štartov vesmírnych sond a podobne. Ur?ite odporú?ame navštívi?.

09.11.2005 08:34

K skôr spomínaným projektom World Community Grid a Folding@home ešte prájam dva screenshoty pre predstavu o tom, ako vyzerajú klienti pod OS Windows.

09.11.2005 08:30

Bola aktualizovaná a doplnená stránka Stiahnite si (nový BOINC manager 5.2.7, WinRAR 4.51, CPU-Z).

08.11.2005 10:18

V?era som spomínal projekt Folding@home pri porovnaní s World Community Grid. Spomeniem ho ešte raz napriek tomu, že tento projekt nebeží na platforme BOINC, používa vlastný systém aj klienta (pre Windows, GNU/Linux, Mac OS X). Projekt beží ako ?as? akademického výskumu na univerzite Stanford v Kalifornii (USA). Vä?šina zdrojového kódu projektu je vo?ne dostupná. Projekt je primárne zameraný na výskum proteínových štruktúr, ?o má priamy dopad na pokrok k nájdeniu ú?inných lie?iv proti takým chorobám ako je Alzheimerova choroba, cystická fibróza, BSE (choroba "šialených kráv") a rakovina. V prípade, že by ste sa chceli do projektu zapoji? sta?í si stiahnu? klienta, po jeho inštalácií a spustení sa zaregistrova? a prípadne sa aj prida? do skupiny BOINC.SK.

07.11.2005 16:41

Vznikol nový projekt pod frameworkom BOINC/UD: World Community Grid. Tento projekt nemá celkom "štandardný" charakter BOINC projektov, pretože klient pre Linux je klasický BOINC klient a klient pre Windows je úplne samostatný klient od United Devices. Celý projekt pritom infraštruktúrne podporuje IBM - hardwarom, softwarom, servisom. Tento projekt má tiež za cie? skúma? správanie sa proteínov rovnako ako projekt Folding@home avšak s tým rozdielom, že jednoducho povedané neskúma proteíny so známou štruktúrou ale snaží sa predvída? zloženie zložitých proteínových štruktúr. Projekt je plne funk?ný a môžete sa do neho zapoji? a prípadne sa aj prida? do skupiny BOINC.SK.

07.11.2005 16:40

Ak ste to ešte nezaregistrovali, vyšla nová verzia BOINC frameworku (rozhrania) 5.2.6 pre Windows aj GNU/Linux.

07.11.2005 16:06

Na oficiálnej stránke projektu BOINC je každodenne vybraný jeden zo stovky najvä?ších (?o sa RAC týka) dobrovo?níkov v projektoch pod rozhraním BOINC. Pre zaujímavos?, aktuálne posledný ú?asník v TOP 100 má RAC viac ako 3000, ?o je teda viac ako úctyhodné.

30.10.2005 10:19

Projekt LHC@home: Momentálne sa ukon?ila ?alšia fáza projektu. Po?as týchto dní sa možno objaví zopár stoviek alebo tisícok WU na spracovanie ale to len na dokon?enie tejto fázy. Potom môžeme o?akáva? obdobie bez WU po?as ktorého sa budú skôma? výsledky a následne sa pripravia nové WU na ?alšiu fázu projektu. Tak ako to u tohoto projektu býva zvykom.
slavko.sk

15.10.2005 14:53

Projekt LHC@home má k dispozícii WU. Síce ich nie je ve?a ale predsa je nie?o na stiahnutie. Momentálne: "Up, 4301 workunits to crunch".
Aktualizácia o 23:05 - "Up, 23007 workunits to crunch".
07.10.2005 13:13

Einstein@home: Projekt zverejnil výsledky prvých analýz jednotiek zo série S3 formou status reportu, takže si môžete pozrie?, ?o konkrétne sa s pomocou Vašich po?íta?ov zatia? zanalyzovalo. Pre tých, ?o nevedia dostato?ne anglicky, pripravíme v blízkej dobe súhrnné info.

07.10.2005 09:59

Rosetta@home: Server beží od dnes na verzii BOINC 5.x a projekt je oficiálne spustený. Takže už to nie je beta verzia a k?udne sa môžete na projekt pripája?. Tu je linka na pripojenie do nášno tímu BOINC.SK.

17.09.2005 20:16

Rosetta@home: Nový projekt pod platformou BOINC. Ide o nie?o podobné ako v projekte Predictor@home a to je predpovedanie štruktúr bielkovín a ich vzájoných väzieb. Pôvodný predpokladaný ?as rátania je ve?mi nepresný, reálny je nieko?ko hodín, nie?o medzi LHC@home a Einstein@home. Cie?om projektu je dosiahnu? vä?šiu presnos? v predpovedaní štruktúry bielkovýn na základe sekvencií DNA, predpovedanie nových bielkovín s oh?adom na využitie pri príprave nových liekov.

09.09.2005 22:02

SETI@home/BOINC: Projekt bude pozastavený aspo? do zajtrajšieho ve?era. Kopírovanie súborov potrvá namiesto 24 hodín až 48. Potom sa zvalidujú výsledky a až potom sa znova spustí projekt. Update 10.9.2005 o 20:05 - Za?al sa pride?ova? kredit, validátor a niektoré ?alšie moduly sú spustené. Takže kredit sa pride?uje. Ke? sa tento proces ukon?í spustí sa scheduler a tým aj možnos? posla? výsledky a stiahnu? nové WU.

09.09.2005 21:45

orbit@home/BOINC: Projekt je spustený no zatia? nedáva WU. Možno v blízkej dobe sa vypustí ?alšia dávka, možno v noci. Aplikácia pre Windows nebude tak skoro, takže zatia? len Linux x86. Dobrá správa ale je že autori uvo?nia zdrojové kódy aplikácie takže sa môžeme teši? aj na exotické platformy a aj na optimalizovaných klientov ako v prípade SETI@home. Bohužia? ani nie je možná registrácia nových užívate?ov.

09.09.2005 09:13

orbit@home/BOINC: Projekt uvo?nil prvú aplikáciu. Zatia? len pre platformu i686-pc-linux-gnu. Sú aj WU ale kedže je to úplný za?iatok projektu, treba ráta? s problémami. Aj momentálne je projekt zastavený.

06.09.2005 16:40

LHC@home/BOINC: Skrátila sa doba na analýzu 1 jednotky a to na 5 dní. Je možné že sa to bude aj meni? lebo pristúpili k možnosti BOINCa ktorý toto umož?uje. Ide o to že niektoré WU potrebujú doráta? ?ím skôr aby mohli uvolni? ?alší balík jednotiek. Skoda že momentálne žiadne WU na stiahnutie nie su. Update 7.9.05 o 15:33 - Projekt znova dáva WU (Up, 22689 workunits to crunch), síce ich nie je ve?a ale sú.
05.09.2005 11:13

SETI@home/BOINC: Stále pretrvávajú problémy s pomalým pristupom na diskové pole s WU a výsledkami. Nevie sa v ?om presne je problém a preto je ?ažké s tým nie?o urobi?. Jedna z možností je rozdistribuova? novú verziu klienta ktorá robí podrobnejšiu analýzu a ktorá tým padom zaberie vaiac ?asu. To spôsobí že systém bude za?ažený asi o 75% menej.

02.09.2005 09:48

SETI@home/BOINC: Ke?že momentálne nie sú nové WU na distribúciu, zlepšilo sa odosielanie výsledkov. Takže teraz je ten pravý ?as snaži? sa všetko odosla?. Práve sa mi podarilo behol cca 10 minút odosla? viac ako 20 výsledkov. slavko.sk

01.09.2005 02:59

Orbit@home testuje prvu aplikaciu, priblizne o dva az tri tyzdne by mali byt k dispozicii prve jednotky na ratanie. Budu zamerane na vypocet drah asteroidov cisto z napozorovanych udajov z automatickych teleskoppov.

31.08.2005 00:09

SETI@home/BOINC: Projekt stále zastavený, stále sa pracuje na spracovaní všetkých úloh aby sa celý systém oh?ah?il a mohol nabehnú?. Update 31.8. o 7:19 - Projekt je znovu online avšak pre?ažený obrovským množstvom žiadostí o zaslanie/prijatie WU.

30.08.2005 09:17

SETI@home/BOINC: Všetky výsledky sú zvalidované. To je dobrá správa. ?alšia dobrá je že sa nemusíme bá? o kredit za WU ktoré sa nestihnú odosla? do termínu, aj ke? sa odošlú po termíne, bude za ne kredit (db_purge proces bude ešte nejakú dobu zastavený). Zlou správou je že aj napriek vy?isteniu diskou ide asimilator stále pomaly, ?o môže spôsobi? problémy v budúcnosti. Projekt by mal by? znovu spustený v priebehu dneška.

29.08.2005 12:31

SETI@home/BOINC: Validácia výsledkov pokra?uje. Ešte treba zvalidova? 64.575 výsledkov (v porovnaní s 1,2 milónom je to ve?ký pokrok). Potom sa zrejme spustí odmazávanie nepotrebných súborov. Vo ve?erných hodinách zrejme bude možné zasla? výsledky a stiahnu? nové WU. Treba však ma? na mysli že zo za?iatku to bude pre?ažené a bude problém sa pripoji?.

26.08.2005 13:42

Stav projektov:
LHC@home - Projekt nedáva nové WU, momentálne sa analyzujú výsledky a pracuje sa na príprave nových WU ktorých bude zrejme nieko?ko 100 tisíc.
Update 27.8. o 9:43 - 109693 workunits to crunch.
SETI@home - Momentálne sa rieši zmazávanie nepotrebných súborov z disku aby sa rozbehla validácia výsldekov a projekt znova fungoval na 100%. Preto je vä?šinu ?asu projekt neprístupný.
Update 28.8. o 10:11 - Waiting for validation 737,426, ?o znamená že pride?ovanie kreditu sa rozbehlo.
Ostatné projekty by mali fungova? ako zvy?ajne (Einstein@home, PredictorAtHome, Climateprediction.net).

19.08.2005 14:34

LHC@Home:opä? je povolená registrácia nových ?lenov do tohto projektu. Na webe však nie je zatia? žiadna sprievodná info, takže nevieme aký nový limit je zvolený.

03.08.2005 17:38

SETI@home/BOINC: Plánované odstávky systému:
Dneska, 3.8.05 od 19:00 nášho ?asu, 5 hodín, optimalizácia a zálohovanie databázy.
V nede?u, 7.8.05 od 04:00 nášho ?asu, 14 hodín, odstávka elektriky v Berkeley.
Update, 7.8.05 o 21:29: Po plánovaných odstávkach projekt je znovu spustený. Pridelovanie kreditu je stále pozastavené aby sa spracovali dôležitejšie dáta ktoré ?akajú vo frontách.
23.07.2005 12:59

SETI@home/BOINC: Po vyriešení problému so zasielaním servrov sa ukázalo že validátor nezvláda spracova? také množstvo výsledkov aké prichádzajú. Preto treba ma? strpenie s pride?ovaním kreditu pokia? sa nespracuje nával výsledkov.

22.07.2005 16:19

LHC@home: Projekt opä? otvoril registráciu nových užívate?ov, ich celkový po?et sa zvýši o ?alších 2000 (spolu 10.000). Pomôžte vybudova? zariadenie na odhalenie podstaty hmoty a
- Zaregistrujte sa.
- Pridajte sa do nášho tímu.
- ?lánok o projekte.

20.07.2005 20:38

SETI@home/BOINC: Nový dátový server bol v?era spustený. Má zhruba 3 násobok výkonu a kapacity starého. Tým pádom by sa mal problém so zosielaním hotových WU v krátkom ?ase vyrieši?.

17.07.2005 19:17

SETI@home/BOINC: Aj po znovuspustení projektu a po prechode zá?ažového obdobia sú stále problémy so zasielanim hotových WU. Scheduler funguje spo?ahlivo, rovnako zasielanie nových WU klientom ale prímanie je stále problematické. Na zistení a odstránení problémov sa pracuje.

14.07.2005 04:06

LHC@home: Projekt otvoril registráciu nových užívate?ov, ich celkový po?et sa zvýši na cca 8000. Takže ak máte záujem o tento projekt, rýchlo sa zaregistrujte tu! Nezabudnite sa potom aj prida? do nášho tímu. ?lánok popisujúci o ?om projekt je nájdete aj na našom webe.

12.07.2005 08:47

SETI@home/BOINC: Projekt je neprístupný. Nedá sa pripoji? ani na scheduler a ani na stránku. Viac podrobností neskôr.

30.06.2005 07:22

LHC@home: Projekt dáva nové WU. Momentálne je k dispozícii ešte skoro 130.000 WU na stiahnutie. Bohužia? sa nedá registrova? ako nový ú?astník. Update 5.7. o 8:42 - k dispozícii je ešte viac ako 70.000 WU.

28.06.2005 16:36

Einstein@home: Za?alo rozosielanie nových jednotiek, avšak došlo k omylu. Všetky jednotky, ktorých názov za?ína malým h1_ (nie ve?kým!) môžte ru?ne zruši?/abortnu?, pretože boli zrušené a nedostanete za ne žiaden kredit.


28.06.2005 10:06

Seti@home/BOINC: Validátory sú zastavené. Z toho dôvodu sa negrantuje kredit pre zrátané WU. Vyskytli sa totiž neo?ákávané problémy ale pod?a slov Matta Lebofskeho je všetko pod kontrolou a pracuje sa nad odstránením problému.

23.06.2005 10:06

Americká fyzikálna spolo?nos? spustila stránku http://einsteinathome.org.

21.06.2005 14:49

Máme tu pre-alfa verziu projektu orbit@home zameraného na vyh?adávanie asteroidov križujúcich obežnú dráhu Zeme a potenciálne hroziacich zrážkou s ?ou. Limit na po?et užívate?ov je zatia? tisíc. Vytvori? konto (ak ešte nebol prekro?ený limit) sa dá tu, prida? sa do tímu BOINC.SK môžte tu. Upozor?ujeme, že ide o pre-alfa verziu, ?iže treba ráta? s testovaním. Zatia? nie sú k dispozícii ani aplikácie, takže ešte nie je ani žiadna práca. Onedlho sa to však rozbehne.

15.06.2005 20:40

SETI@home/BOINC: Projekt má plánovaný výpadok nieko?ko hodín. Neskoro v noci alebo zajtra ráno nášho ?asu by mal by? znova funk?ný.

03.06.2005 16:09

SETI@home/BOINC: Špeciálne optimalizované aplikácie pre tento projekt pod?a typu procesora a pre opera?ný systém Microsoft Windows je možné nájs? napríklad aj na tejto stránke. Je tam uvedený aj návod, stru?ný v sloven?ine je vo fóre. Zrýchlenie napr. pre AMD64 je skoro dvojnásobné.

02.06.2005 00:34

V projekte ProteinPredictorAtHome sa znova vrátilo k aplikácii vo verzii 4.28. Tá síce nemá grafický výstup tak ako mala verzia 4.33 ale nezasekávajú sa WU ?o je ur?ite dôležité.
V projekte SETI@home ukazuje adresa http://setiathome.berkeley.edu na BOINC verziu toho projektu, namiesto na Classic ako tomu bolo v minulosti. Ten má adresu http://seticlassic.ssl.berkeley.edu. Je to prvý oficiálny a vidite?ný krok k zániku SETI@home Classic.

01.06.2005 02:05

SETI má nový rádioteleskop. Jedná sa o ATA (Allen Telescope Array), ktorý bude po dokon?ení roku 2008 zložený z 350 parabol o priemere 6 m, a prvé z nich za?ali pracova? práve tento mesiac. Je to prvý a jediný teleskop ur?ený výhradne pre ú?ely SETI. Bližšie info v ?eštine.

29.05.2005 10:02

ProteinPredictorAtHome/BOINC: Nová verzia aplikáýcie MFold 4.33 má okrem grafického výstupu aj jeden závažný problém. Pokia? sa zastaví po?ítanie daného WU tak po jeho znovuspustení a pokra?ovaní tam kde sa skon?ilo sa stáva že sa daný WU zasekne napr. na 73% a stále po?íta ale ne jednom a tom istom miete, neposúva sa ?alej. Takýto WU ktorý môže trva? a nieko?ko ve?a hodín a aj tak ni? nespo?íta treba preruši? - "abortnú?".

26.05.2005 02:19

Na stvrtok 26.maja bol planovany presun serverov projektu EinsteinAThome, avsak kvoli vypadku serverov bol odlozeny. Pricina vypadku zatial nie je znama, ale v tomto momente (stvrtok) vyzera ze su uz opat v prevadzke. KiiroiZen

24.05.2005 06:49

ProteinAtHome/BOINC: Po krátkych problémoch projektu, kedy bola núdza o nové WU, sa za?ala dneska v ranných hodinách distribuova? nová verzia aplikácie. Jej ozna?enie je mfoldB125 4.29 a ponúka po prvý krát aj grafický výstup.

14.05.2005 14:24

Projekty LHC a ProteinAtHome nedávajú nové WU. V prípade projektu ProteinAtHome sa riešia problémy s validáciou a projekt LHC momentálne nemá nové WU k dispozícii. Treba ?aka? alebo ráta? iné projekty.

12.05.2005 12:31

The Lattice Project: Vyšli nové verzie aplikácií. Konkrétne pozor na aplikáciu CNS, vyžaduje ve?a virtuálnej pamäte pod Win XP, doporu?uje sa 4GB a po?íta? reštartova?. Nepamätá si priebeh výpo?tu (takže treba celý WU spo?íta? na 1 krát) ale jeden WU zráta za cca 40 minút (P4M 1.7GHz).

07.05.2005 20:52

SETI@homne/BOINC: Linka od Cogentu - poskytovate?a pripojenia pre laboratóium v Berkeley - je znova nefunk?ná. Servre bežia ale nie je možné sa na ne pripoji?. Na odstránení sa pracuje. Update 9.5. 6:45: Linka je znovu funk?ná ale po?as noci sa objavil problém s databázou. Nefunguje ani stránka projektu.
Ostatné projekty by mali fungova? bez problémov, okrem Pirates@home a The Lattice ktoré nedávajú nové WU.

01.05.2005 13:00

Einstein@home/BOINC: Nie je možné urobit "Update" na projekte. Ide o chybu na strane servra a bu? treba po?ka? na jej odstránenie alebo skúsi? tento postup: Ís? na stránke projektu do "Your account", tam v ?asti "Preferences" - "General" sa pokúsi? zmeni? nastavenie cez "Edit preferences". Ni? ale netreba zmeni?, sta?í to hne? aj bez akejko?vek zmeny uloži?. Následne zafunguje "Update" z BOINC klienta.

28.04.2005 22:28

Ako ste si už asi stihli všimnú?, projekt LHC@home je znovu v prevádzke, dajú sa prijíma? aj odosiela? WU. Do?asne je však pozastavená registrácia. Sú?asných 6000 participantov projektu zatia? pre ú?ely projektu a skúšobnú prevádzku nového systému sta?í. Neskôr bude možnos? registrácie znovu obnovená.

22.04.2005 15:15

The Lattice Project/BOINC: Spustil verejnú verziu. Stránka projektu je na tejto adrese. Po zaregistrovaní treba použi? URL z mailu ktorý príde. Pochopite?ne už je aj založený tím BOINC.SK. Projekt momentálne nedáva WU. Netreba zabudnú? že projekt je v alfa testovacej verzii a mnohé veci nefungujú alebo fungujú inak ako sa u?akáva. Takže momentálne je naozaj ur?ený len pre tých ktorý chcú pomoc? pri jeho vývoji. Napr. nezaznamenáva sa priebeh výpo?tu na disk, nezobrazuje priebeh výpo?tu a ani predpokladaný ?as nie je vôbec smerodatný. Na druhej strane ale akceptujú aj WU vrátene kedyko?vek po termíne.
08.04.2005 13:36

Climateprediction.net: Je k dispozícii nový vizualiza?ný balík ktorý je už kompatibilný aj s BOINC platformou. Viac informácií.

22.03.2005 17:24

SETI@home/BOINC: Problémy s pripojením na projekt aj na jeho stránku stále pretrvávajú. Ale pracuje sa na tom a v krátkej dobre by to malo by? vyriešené.
Update 24.3.: Projekt je plne funk?ný.
21.03.2005 16:21

LHC@home/BOINC: Projekt dáva WU na stiahnutie.

19.03.2005 22:34

Predictor@home/BOINC: Projekt je od v?erajšej noci nedostupný, možno to má súvis s novou verziou stránky.
Update 20.3. 7:43: Nová verzia stránky je spustená ale Scheduler za?ia? nie je prístupný, jeho upgrade ešte nie je dokon?ený. Možno zajtra. Malo by by? ale možné odosla? hotové WU.
Update 21.3. 7:35: Server je funk?ný, je možné nadviaza? spojenie so Schedulerom. Upgrade však ešte nie je dokon?ený, môžu sa vyskytnú? výpadky.
SETI@home/BOINC: Nie je možné nadviaza? spojenie s projektom z dôvodu prerušenia pripojenia servrov k sieti.
Update 21.3. 7:35: Situácia sa stále nezmenila.
LHC@home/BOINC: Stále nedáva k dispozícii nové WU.
Update 21.3. 7:35: Situácia sa stále nezmenila.

16.03.2005 14:04

LHC@home/BOINC: Projekt stále neposkytuje nové WU na stracovanie. Už od minulého týžd?a a zrejme to potrvá ešte pár dní. Treba len po?ka?.

08.03.2005 11:33

SETI@home/BOINC: Všetky systémy fungujú ako majú, v prípade ?alšieho výpadku elektriny sa automaticky servre prepnú na záložné zdroje a následne korektne vypnú. Tým sa predíde stratám údajov a iným problémom.

06.03.2005 13:11

Einstein@home/BOINC: Projekt momentalne zvlada zhruba 20.000 uzivatelov s dennym prirastkom 1.000 uzivatelov. Podla zataze systemov je odhad ze je schopny zvladnut viac ako 10-nasobok sucastneho stavu. Takze kludne sa mozete registrovat.

05.03.2005 21:11

SETI@home/BOINC: Z dôvodu stále nespo?ahlivej dodávky elektriky a problémov komunikácie servrov so záložných zdrojom, je projekt po?as víkendu pozastavený. Vyzerá to tak že po?as prcovnej dobz v Berkeley bude projekt spustený a inak bude zastavený. Treba sa zrejme pod?a toho zariadi?, malo by to by? poobede a ve?er nášho ?asu kedy bude projekt spustený až do vyriešenia problémov s dodávkou elektriky a nastavenie záložných zdrojov.

04.03.2005 11:21

SETI@home/BOINC: Projekt by mal byt znova plne funkcny. Je ale mozne ze budu dalsie vypadky z dovodu riesenia problemov s dodavkou elektriky.

01.03.2005 12:08

SETI@home/BOINC: Bol zaznamenaný ?alší výpadok prúdu v Berkeley. Tentokrát to však všetky servre prežili bez problémov. Avšak systém je pre istotu pozastavený z dôvodu možných da?ších výpadkov a zatia? sa na ?om prevádza údržba a pre?istenie diskových polí. Nie je známe kedy bude projekt znova spustený.

26.02.2005 15:53

SETI@home/BOINC: Projekt beží na plné obrátky. Bohužial sa stratili zmeny v databáze po?as poslednej polhodiny pred výpadkom a preto je možné zaznamena? ur?ité nezrovnalosti. Ale projekt ako taký funguje, príma výsledky, zasiela nové WU. Akurát je nedostatok nových WU ale bežia všetky 3 splitre takže len treba ma? trpezlivos?. slavko.sk

25.02.2005 23:55

SETI@home/BOINC: Projekt je stále pozastavený, scheduler nie je dostupný.


25.02.2005 23:16

SETI@home/BOINC: Databázový server je znova funk?ný, projekt by mal fungova? ?alej.

25.02.2005 05:50

SETI@home/BOINC: Projekt sa stále nerozbehol, žiadny zo serverov nie je online. SETI@home Classic už je v normálnej prevádzke.

24.02.2005 09:04

SETI@home/BOINC: Výpadok elektriny na 7 hodín mal dopad na servre projektu. Ešte pár hodín potrvá kým bude projekt znova funk?ný, možno dnes vo ve?erných hodinách nášho ?asu.

23.02.2005 22:52

LHC@home/BOINC: Klient si automaticky stiahne svoju novú verziu 4.64 (Win32)

23.02.2005 04:51

LHC@home/BOINC: Už viac ako 5 hodín nie sú dostupné ?alšie WU na spracovanie..
Update 23.2. 14:00 Momentálne je k dispozícii 3691 WU na stiahnutie..
Update 23.2. 16:30 Momentálne je k dispozícii 2249 WU na stiahnutie. Po?et WU zna?ne kolíše a môže sa sta?, že váš klient nedostane žiadnu WU. Skúste to neskôr, prípadne klient to spraví za vás :).
22.02.2005 23:08

LHC@home/BOINC: WU zatia? nie je možné prezera? na stránke projektu, tak ako pri iných projektoch, z dôvodu šetrenia výkonu servra. ?oskoro bode táto možnos? znova povolená. No vyskytol sa problém že niektoré po?íta?e hlásia 0-ový ?as po spo?ítaní jednotky. Na všetkom sa pracuje a prijaté WU môžu by? ?alej využité na vedecké ú?ely aj ke? je tam tento problém.

22.02.2005 01:22

LHC@home/BOINC: Aktuálny server status: server beží, na spracovanie je približne 6349 jednotiek (WU).
Update 01:38: už len 6181. V prípade, že nemôžete attachnut projekt a hlási vám chybnú linku na projekt - skúšajte to viackrát, nakoniec by sa to malo podari?.

21.02.2005 17:16

V projekte LHC@home/BOINC sa kone?ne nie?o za?ína dia?. Dúfame, že sa do?káme opätovného spustenia projektu. Update 21:15: Server je zatia? pre?ažený ale pri troche trpezlivosti je možné stiahnu? prvé jednotky.
Update 22.02; 01:12: v prípade, že máte problém s opakovaným downloadom LHC@home klienta attachnite a detachnite si projekt. Je totiž pravdepodobné, že máte starú verziu MD5 checksumu.
20.02.2005 15:52

Einstein@home/BOINC: Projekt bol oficiálne spustený, testovanie sa skon?ilo. Je možná vo?ná registrácia. Stránka projektu, registrácia, zapojenie do tímu. Momentálne sme ako tím už na 75. mieste.

18.02.2005 15:33

Seti@home/BOINC: Prenáša sa celý systém na novú databázu a okrem toho ešte boli problémy s diskovým po?om. Chví?u potrvá kým bude projekt znova plne funk?ný ale už na novom, ove?a výkonnejšom servy s možnos?ou ?alšieho upgrade.

15.02.2005 11:22

Einstein@home/BOINC: Funguje registrácia užívate?ov, kto má záujem treba si rýchlo založi? ú?et na tejto linke, bude to povolené len ur?itú dobu kým sa nenaplní nimi požadované množstvo užívate?ov!!! Linka na pridanie do tímu.
09.02.2005 22:41

Einstein@home/BOINC: Dneska ve?er okolo 21:30 nášho ?asu bolo rozposlaných 6500 nových ú?tov e-mailom. Kto sa zaregistroval na webe APS World Year of Physics pred 20.1.2005 by mal dosta? mailom ID ú?tu na projekt.

09.02.2005 08:24

SETI@home/BOINC: Presúva sa databáza na nový server, aj z toho dôvodu nie je dostatok WU na download a zárove? ve?a jednotiek ?aká na validáciu. Behom nasledujúcich pár dní by to malo byt doriešené.

26.01.2005 09:05

Predictor@home: Pre tento projekt bude nutné od pondelka, 31.1., používa? verziu vyššiu ako 4.13 BOINC Managera. Pokia? by boli problémy s komunikáciou po upgrade na novšiu verziu (doporu?uje sa 4.19) treba sa odpoji? a znovu pripoji? k projektu.

26.01.2005 07:56

BOINC: Po dlhšej dobe kedy sa menili verzie BOINC hlavného klienta (ozna?ovaného aj CC - Core Client alebo BOINC Manager) pomaly každý de? a mnohí sme mali z toho chaos je tu oficiálna a verejná verzia 4.19. Tu je download.

25.01.2005 15:48

Climateprediction.net: Bolo skompletizovaných 60.000 modelov (klasická a BOINC verzia spolu). Presne pred mesiacom to bolo 50.000. Je z toho vidie? stále rastúci záujem o tento projekt.

25.01.2005 10:49

Einstein@home/BOINC: Dneska alebo zajtra by malo by? uvolnených ?alších 10.000 ú?tov. Kto ste registrovaný, treba sledova? svoj e-mail. Netreba zabudnú? na tento projekt použi? verziu vyššiu ako 4.13, je totiž v pláne zakáza? pripojenie na projekt s verziou 4.13 a nižšou BOINC klienta.

25.01.2005 07:15

BOINC: Objavili sa problémy s konektivitou (hlavne pri projekte Einstein@home) pri verzii 4.17. Opravená verzia 4.18 je na stiahnutie na tejto stránke. Zárove? bola uvo?nená beta verzia 4.62.

24.01.2005 14:04

BOINC: Neoficiálne bola vypustená verzia 4.17. Oficiálny nasledovník verzie 4.13. Zatia? len na testovanie ale v krátkej dobe nahradí doterajšiu verziu. Download.

20.01.2005 09:14

BOINC: [upravené 19:05] Na stránke projektu Einstein@home je k dispozícii na stiahnutie posledná verzia, už nie 4.15 ale 4.16 BOINC managera. Doporu?uje sa všetkým prejs? na túto novú verziu! Nezabudnú? na zálohovanie údajov pred preinštalovaním.

16.01.2005 13:13

LHC@home/BOINC: Boli zverejnené nové informácie o znovuspustení projektu. Malo by sa tak udia? koncom tohoto mesiaca, prípadne za?iatkom februára. Viac informácií vo fóre.

15.01.2005 01:25

BOINC: Verzia 4.14 bol stiahnutá z distribúcie, už sa ani nenachádza na download stránke.

14.01.2005 11:22

BOINC: Nový BOINC klient, verzia 4.14, download. Doporu?uje sa, ako vždy, odzálohova? (sta?í ho niekam skopírova?) si celý BOINC adresár pred inštaláciou novej verzie. Aktualizované 15.1. 01:10 - Doporu?uje sa len pre po?íta?e zapojené do Predictor@home alebo Einstein@home, sú signály že spôsobuje problémy projektu Climateprediction.net. Viac info neskôr.

12.01.2005 12:02

BOINC: V?era bola prekonaná hranica 1.000.000.000 (miliarda) pridelených kreditov vo všetkých projektoch využívajúcich platformu BOINC.

07.01.2005 19:16

SETI@home/BOINC: Z dôvodu stavebných prác na budove v Berkeley budú všetky servre odstavené v pondelok 10.1. o 02:00 UTC (03:00 nášho ?asu) a znovunabehnutie sa predpokladá v ten istý de? o 16:00 UTC (17:00 nášho ?asu).

04.01.2005 13:23

SETI@home/BOINC: Momentálne je Scheduler neprístupný, boli problémy s databázou ktoré by ale už mali by? vyriešené a v krátkej dobe by všetko malo plne fungova? (Update 15:49: Scheduler funguje). Prípravy na presun ve?kého množstva užívate?ov zo SETI Classic sú v plnom prúde, preto sa dá o?akáva? bu? zastavenie starého projektu alebo oznámenie dátumu zastavenia.

04.01.2005 13:22

SETI@home/BOINC: Pripravuje sa aj nový server pre vedeckú databázu kde sa skladujú výsledky spo?ítaných jednotiek a podrobujú sa ?alšej analýze.

04.01.2005 13:16

SETI@home/BOINC: ?o sa pripravuje za?iatkom nového roku? Pripravuje sa spustenie nového hlavného databázového servra. Sú?astný je limitovaný 2 starými procesormi a 2GB pamäte. Nový bude ma? tiež 2 procesory ale 5 krát výkonnejšie a bude ma? 8GB pamäte. Okrem toho bude možnos? prida? ?alšie 2 procesory a zdvojnásobi? pamä? pokia? to bude nutné. Rovnako bude ma? aj nové, rýchlejšie diskové pole.

Novinky BOINC.SK: (2005)
22.12.2005 10:16

Prajeme všetkým naším ?lenom Š?astlivé prežitie viano?ných sviatkov, ve?a dar?ekov a pohody a ve?a zvalidovaných jednotiek!


19.12.2005 09:50

V projekte SETI@home máme od dnešného d?a už 250 aktívnych ?lenov. V?aka za toto ?íslo patrí všetkým novým ?lenov ako aj skalným ktorý sú v tíme už viac ako rok.

04.12.2005 09:28

Informácia hlavne pre nových ?lenov, aj pre tých ktorí prechádzajú na BOINC zo starej verzie SETI@home:
Pre?o prejs? pod BOINC?
Stru?ný preh?ad BOINC projektov.
Prechádzame na BOINC.
Pozornosti by nemali uniknú? ani ?alšie naše ?lánky zo sekcie Archív ?lánkov.

01.12.2005 09:51

Vítame všetkých nových ?lenov našich tímov v rôznych projektoch. Špeciálne v projekte SETI@home, ktorí prechádzajú na platformu BOINC z tzv. SETI@home Classic. Za posledný týžde? sú to (sná? uvediem všetkých): KLF, peet, navija, Michal Gasparek, machy, kymi. Veríme že aj s ich pomocou sa v našom najvä?šom projekte posunieme dopredu. slavko.sk

30.11.2005 19:36

Na stránke Stiahnite si bol aktualizovaný zoznam BOINC Managerov na stiahnutie, posledná oficiálne podporovaná verzia pre platformu Windows, GNU/Linux a Mac OS X je 5.2.13. Roziel oproti verzii 5.2.12 je znovu lepšej lokalizácii, do Managera bola pridaná informácia oh?adom naj?astejších problémov s pripojením na jednotlivé projekty a odporú?anými riešeniami a bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Manager sa snažil o prístup k súboru hesiel ešte pred tým, ako bol vôbec klientom projektu vytvorený.

30.11.2005 19:19

Team BOINC.SK v projekte Einstein@Home má už 100 ?lenov z ktorých je 83 aktívnych.

15.11.2005 10:54

V projekte SETI@home sme prekro?ili hranicu 5 miliónov kreditov.

01.11.2005 01:25

Diskusné fórum bolo mierne upravené tak, aby niektoré podozrivé príspevky boli pred vložením do fóra moderované. V prípade problémov s touto novou funkciou ma prosím ihne? kontaktujte.

Zárove? bola aktualizovaná stránka Stiahnite si o nové verzie BOINC Manageru.

21.10.2005 11:03

Vítame nových ?lenov! Pribudli nám traja noví v projekte SETI@home a dvaja noví v projekte Einstein@home. Ur?ite nám to posilní našu pozíciu a pomôže sa udrža? v špi?ke medzi tímami Slovenska a celého sveta.

11.10.2005 07:08

Einstein@home: V noci na dnes náš tím BOINC.SK prekonal magickú hranicu 1.000.000 kreditov v tomto projekte. Je to teda už druhý projekt po SETI@home v ktorom sme túto hranicu dosiahli. Veríme že sa ?oskoro prebojujeme do prvej 50-tky a už sa v nej tentokrát natrvalo usadíme.
Pripojenie k tímu BOINC.SK pod Einstein@home
Pripojenie k tímu BOINC.SK pod SETI@home.

Tým sme len znova potvrdili fakt najvä?šieho a najsilnejšieho tímu na Slovensku a týmto pozývame všetkých na spoluprácu aby práve slovenský tím bol ešte vyššie v celosvetových rebrí?koch.

08.10.2005 14:53

Dnes bol v projekte PrimeGrid založený tím BOINC.SK, prida? sa k nám môžete na tejto adrese. Projekt PrimeGrid sa zameriava na pokus o zlomenie šifier RSA a na testovanie systému PerlBOINC - pokus o implementáciu BOINC frameworku v programovaciom jazyku Perle.

06.10.2005 14:54

Dnes bol zverejneny TO-DO list, zaujemcovia o pomoc v projekte BOINC.SK sa mozu nahlasovat na jednotlive zverejnene alebo nezverejnene aktivity (zatial) prostrednictvom e-mailu na [email protected]. Vopred dakujeme za snahu!

01.10.2005 09:35

Mí?niky:
V projekte Einstein@home sa blížime k hranici 1 milióna kreditov. Mali by sme ju dosiahnu? za menej ako 10 dní. Tým pádom to bude náš ?alší "miliónový projekt".
Projektom LHC@home dobiehame projekt PredictorAtHome (bohužia? ten nám trochu stagnuje) a v množstve kreditov ho predbehneme za cca 2 až 3 týždne.

27.09.2005 19:13

Oznámenie o výpadku: z dôvodu vynútených technologických zmien na zariadeniach poskytovatela webhostingu bude dnes, 27.9.2005, medzi 20:00 a polnocou prerušovaný výpadok stránok BOINC.sk.

17.09.2005 17:31

Nový projekt pod plaformou BOINC - Rosetta@home, existuje aj tím BOINC.SK a na tejto adrese sa dá do neho zapoji?. Náro?nos?: je treba myslie? na to že 1 WU sa na AMD64 3200+ spracuje za cca. 130 hodín ale po cca. 30 minútach sa zmení na cca. 3:50 a treba ju zráta? do 2 týžd?ov. Aplikácia berie asi 400-450MB RAM a na disku zaberá cca 17MB.

16.09.2005 07:58

Logo timu BOINC.SK: Tymto vyhlasujem sutaz o logo timu BOINC.SK. Loga v standardnych grafickych formatoch prosim zasielajte na moj email mex(zavinac)boinc(bodka)sk s predmetom "Nove logo BOINC.SK". Priebezne budem aktualizovat samostatnu stranku s navrhmi. Na koniec sa uskutocni hlasovanie a potom porota urci nove logo alebo vyhlasi novu sutaz v pripade, ked ani jeden z navrhov nebude povazovany za dostatocny. Termin na zaslanie navrhov je do 30.9.2005. Inspiraciu hladajte na webe :).

13.08.2005 18:52

Projekt LHC@home sa stal naším najúspešnejším projektov ?o sa týka celosvetového umiestnenia nášho tímu. Sme na 35. mieste a máme ambíciu na 21. miesto a možno aj prvú dvadsiatku. ?o sa týka po?tu ú?astníkov tak spo?ahlivo vedie SETI@home, 179 ?lenov a pritom 41. miesto medzi tímami. Pochopite?ne aj v iných projektoch sa pohybujeme ako tým ve?mi dobre. V rámci Slovenska sme v každom projekte najsilnejší tím.

10.08.2005 21:15

Kontá na projekt LHC@home, ktoré sme pre vás zaregistrovali ke? to bolo možné, sú už všetky rozdané a používajú sa. Sme radi že sa nezaregistrovali zbyto?ne a že sme ich všetky využili v našom tíme. Pokia? by niekto ešte chcel ú?et má dve možnosti. Bu? po?ka? na opätovné povolenie registrácie alebo sa skúsi? opýta? na diskusnom fóre projektu. Kto nezvláda angli?itnu, bez problémov pomôžeme.

27.07.2005 16:10

Pomaly sa minie doba ktorú sme sa rozhodli drža? pár ú?tov ktoré sme zaregistrovali v projekte LHC@home. Pokia? sa nikto neozve do pondelka, poskytneme tieto ú?ty k dispozícii na fóre projektu. Preto prosíme, ak má niekto zájem o ú?et do projektu nech sa ozve do pondelka vo fóre alebo na mail [email protected].

22.07.2005 09:01

Po povolení regitrácie a zvýšení po?tu užívate?ov projektu LHC@home z 5000 na 8000 sa po?et ?lenov nášho tímu BOINC.SK zvýšil z 10 (8 aktívnych) na 23 (19 aktívnych). To je viac ako 2-násobok pôvodného stavu aktívnych ?lenov.

20.07.2005 03:37

Projekt LHC@home ukon?il registráciu nových ?lenov. Kto ste sa nestihli zaregistrova? a máte o ú?as? na projekte seriózny záujem, riešenie nájdete vo fóre.

07.07.2005 11:02

A opä? gratulujeme Gabberattackovi, tentoraz je "User of the day" v projekte Einstein@home!

27.06.2005 11:07

V?era v poobedných hodinách boli zaznamenaná problémy s prístupom na našu stránku www.boinc.sk. Momentálne sú odstranené a všetko by malo fungova? tak ako má. Dôležitá informácia: pokia? by sa nie?o podobné stalo v budúcnosti, treba skúsi? pôvodnú adresu www.seti.sk, je to nie?o ako záloha.

02.06.2005 06:56

Pripravili sme pre vás zatia? tri nové ?lánky:
Pre?o prejs? pod Boinc
Stru?ný preh?ad Boinc projektov
a Projekt Einstein@home.
V priebehu cca týžd?a budeme pokra?ova? ?lánkom o najnovších projektoch zameraných na h?adanie mimozemského života a neskôr sériou troch podrobnejších ?lánkov o zaujímavom vedeckom pozadí projektu Einstein@home.
Enjoy!

28.04.2005 22:37

Dnešným "User of the day" (vybraným participujúcim ?lovekom d?a) projektu Lattice/BOINC je gabberattack.
Gratulujeme!

09.03.2005 07:18

Treba rozlišova? medzi tzv. Account ID ?o je 32 znakov dlhý re?azec obsahujúci znaky 0..9abcdef (dostali ste ho mailom) a ID užívate?a ktoré je len oby?ajné ?íslo a používa sa v URL adresách stránok, napr. 3337526 je moje užívate?ské ID (userid v adrese). Account ID nikomu nedávajte (je potrebné len na pripojenie k projektu v klientovi a na prihlásenie sa na stránke projektu), je to nie?o podobné ako heslo, ID užívate?a je verejná vec, tam nie je problém so zverejnením. Pozor, ešte je Cross-project ID, ktoré sa podobá na Account ID ale je tiež verejné. Nájdete ho na spodku užívate?skej stránky projektu.

08.03.2005 10:55

Pokia? máte problémy s BOINC platformou, radi poradíme. Sta?í sa opýta? vo fóre, sleduje ho mnoho ?udí. Len poprosíme vždy v prípade problému uvies?: platformu (opera?ný sytém - Windows, Linux, ...), verziu BOINC klienta (momentálne posledná verejná verzia je 4.25, osobne mám zatia? overenú 4.19), projekt(-y) do ktorých je daný po?íta? zapojený. slavko.sk

02.03.2005 12:19

Vo fóre si môžete pre?íta? posledný, a treba poveda? že ?alší ve?mi zaujímavý príspevok od Juraja.

26.02.2005 00:41

Odporú?am pre?íta? si posledný príspevok vo fóre od Juraja a príp. aj všetky ostatné pokia? ste ich ešte ne?ítali.

22.02.2005 21:16

SETI@home/BOINC: Náš tím prekonal hranicu 2.000.000 (v tejto chvíli je to 2.007.647,63) kreditov, momentálne má 129 aktívnych ?lenov, nachádza sa na 42. mieste vo svete a denný nárast kreditu má na 36. mieste. To znamená že stále napreduje. Štatistika.

20.02.2005 19:34

Boli výpadky našej stránky www.boinc.sk. Spôsobené boli problémami mimo nášho dosahu. Dúfajme že už všetko pobeží tak ako má a stránka pobeží spo?ahlivo tak ako v minulosti.

22.01.2005 14:59

Einstein@home/BOINC: Založil som tím BOINC.SK aj pod týmto projektom. Práve mi prišla pozvánka na základe mailu ktorým som sa registroval ešte v lete. Projekt zatia? nie je otvorený pre verejnos? a nedajú sa vytvára? ú?ty, len na pozvanie ak ste sa registrovali.

10.01.2005 21:54

Predictor@home/BOINC: Vytváranie nových ú?tov pre tento projekt je spustené.

04.01.2005 13:34

Pochopite?ne nespia ani naše tímy v iných projektoch. Mierne sa rozrástol aj náš tím v projekte Climateprediction.net a bol založený aj tím v projekte Predictor@home po znovuspustení projektu (momentálne neposiela jednotky, je tam nejaký problém, treba ma? trpezlivos?). Všetci nový ?lenovia sú vítaní. Projekt LHC je stále pozastavený a pracuje sa na upgrade hardvéru a v priebehu tohoto mesiaca by ma? by? znovu spustený.

04.01.2005 13:26

SETI@home/BOINC: Do nového roku sme vstúpili posunom na 46. prie?ku a s po?tom 113 aktívnych ?lenov. Tabu?ka štatistiky.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |