Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2005)
28.12.2005 11:19

Einstein@home: Nov√° aplik√°cia "Albert" sa oved√®ila a za√®ala sa jej distrib√ļcia. Mala by nahradi¬Ě star√ļ aplik√°ciu "Einstein". Preto moŇĺno uvid√≠te v BOINC Managery aplik√°ciu albert 4.38 (pr√≠klad pod Linuxom). P√°r faktov o novej aplik√°cii:
√ąas 1 WU - 25% aŇĺ 100% ako predoŇ°l√°. Nie je to sp√īsoben√© optimaliz√°ciou, v tejto oblasti ni√® nov√©ho, je to sp√īsoben√© troŇ°ku in√Ĺm sp√īsobom r√°tania a preto nie s√ļ vŇ°etky WU rovnak√©.
Upraven√Ĺ grafick√Ĺ v√Ĺstup - zobrazuje sa re√°lny √®as a zakomponovalo sa do neho p√°r detialov ktor√© si Ňĺiadali uŇĺ√≠vatelia.
Na zvalidovanie treba 3 v√Ĺsledky.

21.12.2005 21:03

LHC@home: V r√°mci projektu sa v poslednej d√°vke ukon√®ilo 600.000 WU. V√Ĺsledky s√ļ znova ve¬ĺk√Ĺm pr√≠nosom a preto sa vedci okolo tohoto projektu rozhodli pokra√®ova¬Ě s √ĮalŇ°ou d√°vkou WU (s trochu odliŇ°n√Ĺmi parametrami) po Vianociach. D√°vka bude minim√°lne tak√° ve¬ĺk√° ako t√° naposledy, ur√®ite nie menŇ°ia. V√Įaka vŇ°etk√Ĺm za √ļ√®as¬Ě.

11.12.2005 11:14

SETI@home: Do√®astne je pozastaven√° distrib√ļcia nov√Ĺch WU aby sa umoŇĺnilo prija¬Ě vŇ°etky v√Ĺsledky. Ke√ĮŇĺe je s odosielanim v√Ĺsledkov st√°le probl√©m a syst√©m eŇ°te bude nejk√ļ dobu pre¬ĚaŇĺen√Ĺ, pred√•Ňĺila sa doba na odoslanie v√Ĺsledkov. TakŇĺe o Ňĺiaden kredit nepr√≠dete aj ke√Į zaŇ°lete v√Ĺsledok nesk√īr.

06.12.2005 11:19

SETI@home: Z d√īvodu n√°rastu po√®tu nov√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov projektu (prechod z SETI@home Classic) je syst√©m pre¬ĚaŇĺen√Ĺ. Tak ako sa o√®√°kavalo, probl√©my sp√īsobilo hlavne s¬Ěahovanie klientov nov√Ĺmi uŇĺ√≠vate¬ĺmi. Preto s√ļ niektor√© √®asti projektu pozastaven√© a po√®√≠ta√®e pracuj√ļ na zvl√°dnut√≠ prudk√©ho n√°rastu nov√Ĺch √®lenov (niektor√© √®asti projektu boli zdvojen√© a moment√°lne sa sp√°jaj√ļ spolu). Tento stav zrejme potrv√° eŇ°te 2 dni (tak√Ĺ je predpoklad) a niektor√© √®asti projektu bud√ļ preto nefunk√®n√© (najm√§ zasielanie v√Ĺsledkov). Po spracovan√≠ vŇ°etk√Ĺch poŇĺiadaviek s√ļvisiacich s n√°rastom √®lenov by sa mal projekt vr√°ti¬Ě do norm√°lneho stavu a fungova¬Ě √Įalej.

05.12.2005 09:39

SETI@home: Od v√®era je zaznamenan√Ĺ zv√ĹŇ°en√Ĺ prenos d√°t na d√°tov√Ĺ server projektu. Z toho d√īvodu s√ļ probl√©my najm√§ so zasielan√≠m v√Ĺsledkov ale aj s¬Ěahovan√≠m nov√Ĺch WU. Na probl√©me sa pracuje ale zatia¬ĺ nebola n√°jden√° pr√≠√®ina.

28.11.2005 11:47

SmrŇ°¬Ě nov√Ĺch verzi√≠ BOINC Managera pre Windows sa zatia¬ĺ zastavila na √®√≠sle 5.2.12. V z√°sade sa jedn√° o opravy ch√Ĺb s√ļvisiacich s prip√°jan√≠m na projekty.

26.11.2005 02:24

LHC@home znovu distribuuje WU. Momentálne je k dispozícií 18609 WU. 27.11.2005: k dispozícii je 89697 WU.

25.11.2005 15:37

VyŇ°la nov√° verzia BOINC Managera 5.2.8 pre Windows, Linux a Mac OS X. Zmeny: updaty lokaliza√®n√Ĺch moŇĺnost√≠, vyrieŇ°enie mnoh√Ĺch probl√©mov pripojenia v s√ļvislosti s nov√Ĺm syst√©mom prihl√°senia syst√©mom login/heslo a √Įa¬ĺŇ°ie drobn√© opravy.

22.11.2005 12:21

Definit√≠vne ukon√®enie starej verzie projektu SETI@home bolo stanoven√© na 15. december 2005, ofici√°lne tak projekt v plnom rozsahu prejde na rozhranie BOINC. Po tomto d√°tume uŇĺ nebud√ļ dostupn√© Ňĺiadne nov√© WU pre star√ļ verziu klienta. Pre t√Ĺch, ktor√≠ st√°le pouŇĺ√≠vaj√ļ star√ļ verziu klienta odpor√ļ√®ame prechod na BOINC verziu uŇĺ teraz.

09.11.2005 13:06

Radi by sme vŇ°etk√Ĺch naŇ°ich √®lenov ale aj ne√®lenov upozornili na server Audiovizu√°lneho centra Silicon Hill. V tomto arch√≠ve n√°jdete okrem r√īznych zauj√≠mav√Ĺch t√©m aj napr. video z√°znamy (a z√°rove√≤ aj online prenosy) z tzv. Fyzik√°lnych Ň°tvrtkov, z√°znamy z r√īznych besied a predn√°Ň°ok ale aj napr. online vysielania Ň°tartov vesm√≠rnych sond a podobne. Ur√®ite odpor√ļ√®ame navŇ°t√≠vi¬Ě.

09.11.2005 08:34

K sk√īr spom√≠nan√Ĺm projektom World Community Grid a Folding@home eŇ°te pr√°jam dva screenshoty pre predstavu o tom, ako vyzeraj√ļ klienti pod OS Windows.

09.11.2005 08:30

Bola aktualizovan√° a doplnen√° str√°nka Stiahnite si (nov√Ĺ BOINC manager 5.2.7, WinRAR 4.51, CPU-Z).

08.11.2005 10:18

V√®era som spom√≠nal projekt Folding@home pri porovnan√≠ s World Community Grid. Spomeniem ho eŇ°te raz napriek tomu, Ňĺe tento projekt nebeŇĺ√≠ na platforme BOINC, pouŇĺ√≠va vlastn√Ĺ syst√©m aj klienta (pre Windows, GNU/Linux, Mac OS X). Projekt beŇĺ√≠ ako √®as¬Ě akademick√©ho v√Ĺskumu na univerzite Stanford v Kalifornii (USA). V√§√®Ň°ina zdrojov√©ho k√≥du projektu je vo¬ĺne dostupn√°. Projekt je prim√°rne zameran√Ĺ na v√Ĺskum prote√≠nov√Ĺch Ň°trukt√ļr, √®o m√° priamy dopad na pokrok k n√°jdeniu √ļ√®inn√Ĺch lie√®iv proti tak√Ĺm chorob√°m ako je Alzheimerova choroba, cystick√° fibr√≥za, BSE (choroba "Ň°ialen√Ĺch kr√°v") a rakovina. V pr√≠pade, Ňĺe by ste sa chceli do projektu zapoji¬Ě sta√®√≠ si stiahnu¬Ě klienta, po jeho inŇ°tal√°ci√≠ a spusten√≠ sa zaregistrova¬Ě a pr√≠padne sa aj prida¬Ě do skupiny BOINC.SK.

07.11.2005 16:41

Vznikol nov√Ĺ projekt pod frameworkom BOINC/UD: World Community Grid. Tento projekt nem√° celkom "Ň°tandardn√Ĺ" charakter BOINC projektov, pretoŇĺe klient pre Linux je klasick√Ĺ BOINC klient a klient pre Windows je √ļplne samostatn√Ĺ klient od United Devices. Cel√Ĺ projekt pritom infraŇ°trukt√ļrne podporuje IBM - hardwarom, softwarom, servisom. Tento projekt m√° tieŇĺ za cie¬ĺ sk√ļma¬Ě spr√°vanie sa prote√≠nov rovnako ako projekt Folding@home avŇ°ak s t√Ĺm rozdielom, Ňĺe jednoducho povedan√© nesk√ļma prote√≠ny so zn√°mou Ň°trukt√ļrou ale snaŇĺ√≠ sa predv√≠da¬Ě zloŇĺenie zloŇĺit√Ĺch prote√≠nov√Ĺch Ň°trukt√ļr. Projekt je plne funk√®n√Ĺ a m√īŇĺete sa do neho zapoji¬Ě a pr√≠padne sa aj prida¬Ě do skupiny BOINC.SK.

07.11.2005 16:40

Ak ste to eŇ°te nezaregistrovali, vyŇ°la nov√° verzia BOINC frameworku (rozhrania) 5.2.6 pre Windows aj GNU/Linux.

07.11.2005 16:06

Na ofici√°lnej str√°nke projektu BOINC je kaŇĺdodenne vybran√Ĺ jeden zo stovky najv√§√®Ň°√≠ch (√®o sa RAC t√Ĺka) dobrovo¬ĺn√≠kov v projektoch pod rozhran√≠m BOINC. Pre zauj√≠mavos¬Ě, aktu√°lne posledn√Ĺ √ļ√®asn√≠k v TOP 100 m√° RAC viac ako 3000, √®o je teda viac ako √ļctyhodn√©.

30.10.2005 10:19

Projekt LHC@home: Moment√°lne sa ukon√®ila √ĮalŇ°ia f√°za projektu. Po√®as t√Ĺchto dn√≠ sa moŇĺno objav√≠ zop√°r stoviek alebo tis√≠cok WU na spracovanie ale to len na dokon√®enie tejto f√°zy. Potom m√īŇĺeme o√®ak√°va¬Ě obdobie bez WU po√®as ktor√©ho sa bud√ļ sk√īma¬Ě v√Ĺsledky a n√°sledne sa pripravia nov√© WU na √ĮalŇ°iu f√°zu projektu. Tak ako to u tohoto projektu b√Ĺva zvykom.
slavko.sk

15.10.2005 14:53

Projekt LHC@home m√° k dispoz√≠cii WU. S√≠ce ich nie je ve¬ĺa ale predsa je nie√®o na stiahnutie. Moment√°lne: "Up, 4301 workunits to crunch".
Aktualiz√°cia o 23:05 - "Up, 23007 workunits to crunch".
07.10.2005 13:13

Einstein@home: Projekt zverejnil v√Ĺsledky prv√Ĺch anal√Ĺz jednotiek zo s√©rie S3 formou status reportu, takŇĺe si m√īŇĺete pozrie¬Ě, √®o konkr√©tne sa s pomocou VaŇ°ich po√®√≠ta√®ov zatia¬ĺ zanalyzovalo. Pre t√Ĺch, √®o nevedia dostato√®ne anglicky, priprav√≠me v bl√≠zkej dobe s√ļhrnn√© info.

07.10.2005 09:59

Rosetta@home: Server beŇĺ√≠ od dnes na verzii BOINC 5.x a projekt je ofici√°lne spusten√Ĺ. TakŇĺe uŇĺ to nie je beta verzia a k¬ĺudne sa m√īŇĺete na projekt prip√°ja¬Ě. Tu je linka na pripojenie do n√°Ň°no t√≠mu BOINC.SK.

17.09.2005 20:16

Rosetta@home: Nov√Ĺ projekt pod platformou BOINC. Ide o nie√®o podobn√© ako v projekte Predictor@home a to je predpovedanie Ň°trukt√ļr bielkov√≠n a ich vz√°jon√Ĺch v√§zieb. P√īvodn√Ĺ predpokladan√Ĺ √®as r√°tania je ve¬ĺmi nepresn√Ĺ, re√°lny je nieko¬ĺko hod√≠n, nie√®o medzi LHC@home a Einstein@home. Cie¬ĺom projektu je dosiahnu¬Ě v√§√®Ň°iu presnos¬Ě v predpovedan√≠ Ň°trukt√ļry bielkov√Ĺn na z√°klade sekvenci√≠ DNA, predpovedanie nov√Ĺch bielkov√≠n s oh¬ĺadom na vyuŇĺitie pri pr√≠prave nov√Ĺch liekov.

09.09.2005 22:02

SETI@home/BOINC: Projekt bude pozastaven√Ĺ aspo√≤ do zajtrajŇ°ieho ve√®era. Kop√≠rovanie s√ļborov potrv√° namiesto 24 hod√≠n aŇĺ 48. Potom sa zvaliduj√ļ v√Ĺsledky a aŇĺ potom sa znova spust√≠ projekt. Update 10.9.2005 o 20:05 - Za√®al sa pride¬ĺova¬Ě kredit, valid√°tor a niektor√© √ĮalŇ°ie moduly s√ļ spusten√©. TakŇĺe kredit sa pride¬ĺuje. Ke√Į sa tento proces ukon√®√≠ spust√≠ sa scheduler a t√Ĺm aj moŇĺnos¬Ě posla¬Ě v√Ĺsledky a stiahnu¬Ě nov√© WU.

09.09.2005 21:45

orbit@home/BOINC: Projekt je spusten√Ĺ no zatia¬ĺ ned√°va WU. MoŇĺno v bl√≠zkej dobe sa vypust√≠ √ĮalŇ°ia d√°vka, moŇĺno v noci. Aplik√°cia pre Windows nebude tak skoro, takŇĺe zatia¬ĺ len Linux x86. Dobr√° spr√°va ale je Ňĺe autori uvo¬ĺnia zdrojov√© k√≥dy aplik√°cie takŇĺe sa m√īŇĺeme teŇ°i¬Ě aj na exotick√© platformy a aj na optimalizovan√Ĺch klientov ako v pr√≠pade SETI@home. BohuŇĺia¬ĺ ani nie je moŇĺn√° registr√°cia nov√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov.

09.09.2005 09:13

orbit@home/BOINC: Projekt uvo¬ĺnil prv√ļ aplik√°ciu. Zatia¬ĺ len pre platformu i686-pc-linux-gnu. S√ļ aj WU ale kedŇĺe je to √ļpln√Ĺ za√®iatok projektu, treba r√°ta¬Ě s probl√©mami. Aj moment√°lne je projekt zastaven√Ĺ.

06.09.2005 16:40

LHC@home/BOINC: Skr√°tila sa doba na anal√Ĺzu 1 jednotky a to na 5 dn√≠. Je moŇĺn√© Ňĺe sa to bude aj meni¬Ě lebo prist√ļpili k moŇĺnosti BOINCa ktor√Ĺ toto umoŇĺ√≤uje. Ide o to Ňĺe niektor√© WU potrebuj√ļ dor√°ta¬Ě √®√≠m sk√īr aby mohli uvolni¬Ě √ĮalŇ°√≠ bal√≠k jednotiek. Skoda Ňĺe moment√°lne Ňĺiadne WU na stiahnutie nie su. Update 7.9.05 o 15:33 - Projekt znova d√°va WU (Up, 22689 workunits to crunch), s√≠ce ich nie je ve¬ĺa ale s√ļ.
05.09.2005 11:13

SETI@home/BOINC: St√°le pretrv√°vaj√ļ probl√©my s pomal√Ĺm pristupom na diskov√© pole s WU a v√Ĺsledkami. Nevie sa v √®om presne je probl√©m a preto je ¬ĚaŇĺk√© s t√Ĺm nie√®o urobi¬Ě. Jedna z moŇĺnost√≠ je rozdistribuova¬Ě nov√ļ verziu klienta ktor√° rob√≠ podrobnejŇ°iu anal√Ĺzu a ktor√° t√Ĺm padom zaberie vaiac √®asu. To sp√īsob√≠ Ňĺe syst√©m bude za¬ĚaŇĺen√Ĺ asi o 75% menej.

02.09.2005 09:48

SETI@home/BOINC: Ke√ĮŇĺe moment√°lne nie s√ļ nov√© WU na distrib√ļciu, zlepŇ°ilo sa odosielanie v√Ĺsledkov. TakŇĺe teraz je ten prav√Ĺ √®as snaŇĺi¬Ě sa vŇ°etko odosla¬Ě. Pr√°ve sa mi podarilo behol cca 10 min√ļt odosla¬Ě viac ako 20 v√Ĺsledkov. slavko.sk

01.09.2005 02:59

Orbit@home testuje prvu aplikaciu, priblizne o dva az tri tyzdne by mali byt k dispozicii prve jednotky na ratanie. Budu zamerane na vypocet drah asteroidov cisto z napozorovanych udajov z automatickych teleskoppov.

31.08.2005 00:09

SETI@home/BOINC: Projekt st√°le zastaven√Ĺ, st√°le sa pracuje na spracovan√≠ vŇ°etk√Ĺch √ļloh aby sa cel√Ĺ syst√©m oh¬ĺah√®il a mohol nabehn√ļ¬Ě. Update 31.8. o 7:19 - Projekt je znovu online avŇ°ak pre¬ĚaŇĺen√Ĺ obrovsk√Ĺm mnoŇĺstvom Ňĺiadost√≠ o zaslanie/prijatie WU.

30.08.2005 09:17

SETI@home/BOINC: VŇ°etky v√Ĺsledky s√ļ zvalidovan√©. To je dobr√° spr√°va. √ŹalŇ°ia dobr√° je Ňĺe sa nemus√≠me b√°¬Ě o kredit za WU ktor√© sa nestihn√ļ odosla¬Ě do term√≠nu, aj ke√Į sa odoŇ°l√ļ po term√≠ne, bude za ne kredit (db_purge proces bude eŇ°te nejak√ļ dobu zastaven√Ĺ). Zlou spr√°vou je Ňĺe aj napriek vy√®isteniu diskou ide asimilator st√°le pomaly, √®o m√īŇĺe sp√īsobi¬Ě probl√©my v bud√ļcnosti. Projekt by mal by¬Ě znovu spusten√Ĺ v priebehu dneŇ°ka.

29.08.2005 12:31

SETI@home/BOINC: Valid√°cia v√Ĺsledkov pokra√®uje. EŇ°te treba zvalidova¬Ě 64.575 v√Ĺsledkov (v porovnan√≠ s 1,2 mil√≥nom je to ve¬ĺk√Ĺ pokrok). Potom sa zrejme spust√≠ odmaz√°vanie nepotrebn√Ĺch s√ļborov. Vo ve√®ern√Ĺch hodin√°ch zrejme bude moŇĺn√© zasla¬Ě v√Ĺsledky a stiahnu¬Ě nov√© WU. Treba vŇ°ak ma¬Ě na mysli Ňĺe zo za√®iatku to bude pre¬ĚaŇĺen√© a bude probl√©m sa pripoji¬Ě.

26.08.2005 13:42

Stav projektov:
LHC@home - Projekt ned√°va nov√© WU, moment√°lne sa analyzuj√ļ v√Ĺsledky a pracuje sa na pr√≠prave nov√Ĺch WU ktor√Ĺch bude zrejme nieko¬ĺko 100 tis√≠c.
Update 27.8. o 9:43 - 109693 workunits to crunch.
SETI@home - Moment√°lne sa rieŇ°i zmaz√°vanie nepotrebn√Ĺch s√ļborov z disku aby sa rozbehla valid√°cia v√Ĺsldekov a projekt znova fungoval na 100%. Preto je v√§√®Ň°inu √®asu projekt nepr√≠stupn√Ĺ.
Update 28.8. o 10:11 - Waiting for validation 737,426, √®o znamen√° Ňĺe pride¬ĺovanie kreditu sa rozbehlo.
Ostatn√© projekty by mali fungova¬Ě ako zvy√®ajne (Einstein@home, PredictorAtHome, Climateprediction.net).

19.08.2005 14:34

LHC@Home:op√§¬Ě je povolen√° registr√°cia nov√Ĺch √®lenov do tohto projektu. Na webe vŇ°ak nie je zatia¬ĺ Ňĺiadna sprievodn√° info, takŇĺe nevieme ak√Ĺ nov√Ĺ limit je zvolen√Ĺ.

03.08.2005 17:38

SETI@home/BOINC: Plánované odstávky systému:
Dneska, 3.8.05 od 19:00 n√°Ň°ho √®asu, 5 hod√≠n, optimaliz√°cia a z√°lohovanie datab√°zy.
V nede¬ĺu, 7.8.05 od 04:00 n√°Ň°ho √®asu, 14 hod√≠n, odst√°vka elektriky v Berkeley.
Update, 7.8.05 o 21:29: Po pl√°novan√Ĺch odst√°vkach projekt je znovu spusten√Ĺ. Pridelovanie kreditu je st√°le pozastaven√© aby sa spracovali d√īleŇĺitejŇ°ie d√°ta ktor√© √®akaj√ļ vo front√°ch.
23.07.2005 12:59

SETI@home/BOINC: Po vyrieŇ°en√≠ probl√©mu so zasielan√≠m servrov sa uk√°zalo Ňĺe valid√°tor nezvl√°da spracova¬Ě tak√© mnoŇĺstvo v√Ĺsledkov ak√© prich√°dzaj√ļ. Preto treba ma¬Ě strpenie s pride¬ĺovan√≠m kreditu pokia¬ĺ sa nespracuje n√°val v√Ĺsledkov.

22.07.2005 16:19

LHC@home: Projekt op√§¬Ě otvoril registr√°ciu nov√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov, ich celkov√Ĺ po√®et sa zv√ĹŇ°i o √ĮalŇ°√≠ch 2000 (spolu 10.000). Pom√īŇĺte vybudova¬Ě zariadenie na odhalenie podstaty hmoty a
- Zaregistrujte sa.
- Pridajte sa do n√°Ň°ho t√≠mu.
- √ąl√°nok o projekte.

20.07.2005 20:38

SETI@home/BOINC: Nov√Ĺ d√°tov√Ĺ server bol v√®era spusten√Ĺ. M√° zhruba 3 n√°sobok v√Ĺkonu a kapacity star√©ho. T√Ĺm p√°dom by sa mal probl√©m so zosielan√≠m hotov√Ĺch WU v kr√°tkom √®ase vyrieŇ°i¬Ě.

17.07.2005 19:17

SETI@home/BOINC: Aj po znovuspusten√≠ projektu a po prechode z√°¬ĚaŇĺov√©ho obdobia s√ļ st√°le probl√©my so zasielanim hotov√Ĺch WU. Scheduler funguje spo¬ĺahlivo, rovnako zasielanie nov√Ĺch WU klientom ale pr√≠manie je st√°le problematick√©. Na zisten√≠ a odstr√°nen√≠ probl√©mov sa pracuje.

14.07.2005 04:06

LHC@home: Projekt otvoril registr√°ciu nov√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov, ich celkov√Ĺ po√®et sa zv√ĹŇ°i na cca 8000. TakŇĺe ak m√°te z√°ujem o tento projekt, r√Ĺchlo sa zaregistrujte tu! Nezabudnite sa potom aj prida¬Ě do n√°Ň°ho t√≠mu. √ąl√°nok popisuj√ļci o √®om projekt je n√°jdete aj na naŇ°om webe.

12.07.2005 08:47

SETI@home/BOINC: Projekt je nepr√≠stupn√Ĺ. Ned√° sa pripoji¬Ě ani na scheduler a ani na str√°nku. Viac podrobnost√≠ nesk√īr.

30.06.2005 07:22

LHC@home: Projekt d√°va nov√© WU. Moment√°lne je k dispoz√≠cii eŇ°te skoro 130.000 WU na stiahnutie. BohuŇĺia¬ĺ sa ned√° registrova¬Ě ako nov√Ĺ √ļ√®astn√≠k. Update 5.7. o 8:42 - k dispoz√≠cii je eŇ°te viac ako 70.000 WU.

28.06.2005 16:36

Einstein@home: Za√®alo rozosielanie nov√Ĺch jednotiek, avŇ°ak doŇ°lo k omylu. VŇ°etky jednotky, ktor√Ĺch n√°zov za√®√≠na mal√Ĺm h1_ (nie ve¬ĺk√Ĺm!) m√īŇĺte ru√®ne zruŇ°i¬Ě/abortnu¬Ě, pretoŇĺe boli zruŇ°en√© a nedostanete za ne Ňĺiaden kredit.


28.06.2005 10:06

Seti@home/BOINC: Valid√°tory s√ļ zastaven√©. Z toho d√īvodu sa negrantuje kredit pre zr√°tan√© WU. Vyskytli sa totiŇĺ neo√®√°k√°van√© probl√©my ale pod¬ĺa slov Matta Lebofskeho je vŇ°etko pod kontrolou a pracuje sa nad odstr√°nen√≠m probl√©mu.

23.06.2005 10:06

Americk√° fyzik√°lna spolo√®nos¬Ě spustila str√°nku http://einsteinathome.org.

21.06.2005 14:49

M√°me tu pre-alfa verziu projektu orbit@home zameran√©ho na vyh¬ĺad√°vanie asteroidov kriŇĺuj√ļcich obeŇĺn√ļ dr√°hu Zeme a potenci√°lne hroziacich zr√°Ňĺkou s √≤ou. Limit na po√®et uŇĺ√≠vate¬ĺov je zatia¬ĺ tis√≠c. Vytvori¬Ě konto (ak eŇ°te nebol prekro√®en√Ĺ limit) sa d√° tu, prida¬Ě sa do t√≠mu BOINC.SK m√īŇĺte tu. Upozor√≤ujeme, Ňĺe ide o pre-alfa verziu, √®iŇĺe treba r√°ta¬Ě s testovan√≠m. Zatia¬ĺ nie s√ļ k dispoz√≠cii ani aplik√°cie, takŇĺe eŇ°te nie je ani Ňĺiadna pr√°ca. Onedlho sa to vŇ°ak rozbehne.

15.06.2005 20:40

SETI@home/BOINC: Projekt m√° pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok nieko¬ĺko hod√≠n. Neskoro v noci alebo zajtra r√°no n√°Ň°ho √®asu by mal by¬Ě znova funk√®n√Ĺ.

03.06.2005 16:09

SETI@home/BOINC: ҆peci√°lne optimalizovan√© aplik√°cie pre tento projekt pod¬ĺa typu procesora a pre opera√®n√Ĺ syst√©m Microsoft Windows je moŇĺn√© n√°js¬Ě napr√≠klad aj na tejto str√°nke. Je tam uveden√Ĺ aj n√°vod, stru√®n√Ĺ v sloven√®ine je vo f√≥re. Zr√Ĺchlenie napr. pre AMD64 je skoro dvojn√°sobn√©.

02.06.2005 00:34

V projekte ProteinPredictorAtHome sa znova vr√°tilo k aplik√°cii vo verzii 4.28. T√° s√≠ce nem√° grafick√Ĺ v√Ĺstup tak ako mala verzia 4.33 ale nezasek√°vaj√ļ sa WU √®o je ur√®ite d√īleŇĺit√©.
V projekte SETI@home ukazuje adresa http://setiathome.berkeley.edu na BOINC verziu toho projektu, namiesto na Classic ako tomu bolo v minulosti. Ten m√° adresu http://seticlassic.ssl.berkeley.edu. Je to prv√Ĺ ofici√°lny a vidite¬ĺn√Ĺ krok k z√°niku SETI@home Classic.

01.06.2005 02:05

SETI m√° nov√Ĺ r√°dioteleskop. Jedn√° sa o ATA (Allen Telescope Array), ktor√Ĺ bude po dokon√®en√≠ roku 2008 zloŇĺen√Ĺ z 350 parabol o priemere 6 m, a prv√© z nich za√®ali pracova¬Ě pr√°ve tento mesiac. Je to prv√Ĺ a jedin√Ĺ teleskop ur√®en√Ĺ v√Ĺhradne pre √ļ√®ely SETI. BliŇĺŇ°ie info v √®eŇ°tine.

29.05.2005 10:02

ProteinPredictorAtHome/BOINC: Nov√° verzia aplik√°√Ĺcie MFold 4.33 m√° okrem grafick√©ho v√Ĺstupu aj jeden z√°vaŇĺn√Ĺ probl√©m. Pokia¬ĺ sa zastav√≠ po√®√≠tanie dan√©ho WU tak po jeho znovuspusten√≠ a pokra√®ovan√≠ tam kde sa skon√®ilo sa st√°va Ňĺe sa dan√Ĺ WU zasekne napr. na 73% a st√°le po√®√≠ta ale ne jednom a tom istom miete, nepos√ļva sa √Įalej. Tak√Ĺto WU ktor√Ĺ m√īŇĺe trva¬Ě a nieko¬ĺko ve¬ĺa hod√≠n a aj tak ni√® nespo√®√≠ta treba preruŇ°i¬Ě - "abortn√ļ¬Ě".

26.05.2005 02:19

Na stvrtok 26.maja bol planovany presun serverov projektu EinsteinAThome, avsak kvoli vypadku serverov bol odlozeny. Pricina vypadku zatial nie je znama, ale v tomto momente (stvrtok) vyzera ze su uz opat v prevadzke. KiiroiZen

24.05.2005 06:49

ProteinAtHome/BOINC: Po kr√°tkych probl√©moch projektu, kedy bola n√ļdza o nov√© WU, sa za√®ala dneska v rann√Ĺch hodin√°ch distribuova¬Ě nov√° verzia aplik√°cie. Jej ozna√®enie je mfoldB125 4.29 a pon√ļka po prv√Ĺ kr√°t aj grafick√Ĺ v√Ĺstup.

14.05.2005 14:24

Projekty LHC a ProteinAtHome ned√°vaj√ļ nov√© WU. V pr√≠pade projektu ProteinAtHome sa rieŇ°ia probl√©my s valid√°ciou a projekt LHC moment√°lne nem√° nov√© WU k dispoz√≠cii. Treba √®aka¬Ě alebo r√°ta¬Ě in√© projekty.

12.05.2005 12:31

The Lattice Project: VyŇ°li nov√© verzie aplik√°ci√≠. Konkr√©tne pozor na aplik√°ciu CNS, vyŇĺaduje ve¬ĺa virtu√°lnej pam√§te pod Win XP, doporu√®uje sa 4GB a po√®√≠ta√® reŇ°tartova¬Ě. Nepam√§t√° si priebeh v√Ĺpo√®tu (takŇĺe treba cel√Ĺ WU spo√®√≠ta¬Ě na 1 kr√°t) ale jeden WU zr√°ta za cca 40 min√ļt (P4M 1.7GHz).

07.05.2005 20:52

SETI@homne/BOINC: Linka od Cogentu - poskytovate¬ĺa pripojenia pre laborat√≥ium v Berkeley - je znova nefunk√®n√°. Servre beŇĺia ale nie je moŇĺn√© sa na ne pripoji¬Ě. Na odstr√°nen√≠ sa pracuje. Update 9.5. 6:45: Linka je znovu funk√®n√° ale po√®as noci sa objavil probl√©m s datab√°zou. Nefunguje ani str√°nka projektu.
Ostatn√© projekty by mali fungova¬Ě bez probl√©mov, okrem Pirates@home a The Lattice ktor√© ned√°vaj√ļ nov√© WU.

01.05.2005 13:00

Einstein@home/BOINC: Nie je moŇĺn√© urobit "Update" na projekte. Ide o chybu na strane servra a bu√Į treba po√®ka¬Ě na jej odstr√°nenie alebo sk√ļsi¬Ě tento postup: √ćs¬Ě na str√°nke projektu do "Your account", tam v √®asti "Preferences" - "General" sa pok√ļsi¬Ě zmeni¬Ě nastavenie cez "Edit preferences". Ni√® ale netreba zmeni¬Ě, sta√®√≠ to hne√Į aj bez akejko¬ĺvek zmeny uloŇĺi¬Ě. N√°sledne zafunguje "Update" z BOINC klienta.

28.04.2005 22:28

Ako ste si uŇĺ asi stihli vŇ°imn√ļ¬Ě, projekt LHC@home je znovu v prev√°dzke, daj√ļ sa prij√≠ma¬Ě aj odosiela¬Ě WU. Do√®asne je vŇ°ak pozastaven√° registr√°cia. S√ļ√®asn√Ĺch 6000 participantov projektu zatia¬ĺ pre √ļ√®ely projektu a sk√ļŇ°obn√ļ prev√°dzku nov√©ho syst√©mu sta√®√≠. Nesk√īr bude moŇĺnos¬Ě registr√°cie znovu obnoven√°.

22.04.2005 15:15

The Lattice Project/BOINC: Spustil verejn√ļ verziu. Str√°nka projektu je na tejto adrese. Po zaregistrovan√≠ treba pouŇĺi¬Ě URL z mailu ktor√Ĺ pr√≠de. Pochopite¬ĺne uŇĺ je aj zaloŇĺen√Ĺ t√≠m BOINC.SK. Projekt moment√°lne ned√°va WU. Netreba zabudn√ļ¬Ě Ňĺe projekt je v alfa testovacej verzii a mnoh√© veci nefunguj√ļ alebo funguj√ļ inak ako sa u√®ak√°va. TakŇĺe moment√°lne je naozaj ur√®en√Ĺ len pre t√Ĺch ktor√Ĺ chc√ļ pomoc¬Ě pri jeho v√Ĺvoji. Napr. nezaznamen√°va sa priebeh v√Ĺpo√®tu na disk, nezobrazuje priebeh v√Ĺpo√®tu a ani predpokladan√Ĺ √®as nie je v√ībec smerodatn√Ĺ. Na druhej strane ale akceptuj√ļ aj WU vr√°tene kedyko¬ĺvek po term√≠ne.
08.04.2005 13:36

Climateprediction.net: Je k dispoz√≠cii nov√Ĺ vizualiza√®n√Ĺ bal√≠k ktor√Ĺ je uŇĺ kompatibiln√Ĺ aj s BOINC platformou. Viac inform√°ci√≠.

22.03.2005 17:24

SETI@home/BOINC: Probl√©my s pripojen√≠m na projekt aj na jeho str√°nku st√°le pretrv√°vaj√ļ. Ale pracuje sa na tom a v kr√°tkej dobre by to malo by¬Ě vyrieŇ°en√©.
Update 24.3.: Projekt je plne funk√®n√Ĺ.
21.03.2005 16:21

LHC@home/BOINC: Projekt d√°va WU na stiahnutie.

19.03.2005 22:34

Predictor@home/BOINC: Projekt je od v√®erajŇ°ej noci nedostupn√Ĺ, moŇĺno to m√° s√ļvis s novou verziou str√°nky.
Update 20.3. 7:43: Nov√° verzia str√°nky je spusten√° ale Scheduler za¬Ěia¬ĺ nie je pr√≠stupn√Ĺ, jeho upgrade eŇ°te nie je dokon√®en√Ĺ. MoŇĺno zajtra. Malo by by¬Ě ale moŇĺn√© odosla¬Ě hotov√© WU.
Update 21.3. 7:35: Server je funk√®n√Ĺ, je moŇĺn√© nadviaza¬Ě spojenie so Schedulerom. Upgrade vŇ°ak eŇ°te nie je dokon√®en√Ĺ, m√īŇĺu sa vyskytn√ļ¬Ě v√Ĺpadky.
SETI@home/BOINC: Nie je moŇĺn√© nadviaza¬Ě spojenie s projektom z d√īvodu preruŇ°enia pripojenia servrov k sieti.
Update 21.3. 7:35: Situ√°cia sa st√°le nezmenila.
LHC@home/BOINC: Stále nedáva k dispozícii nové WU.
Update 21.3. 7:35: Situ√°cia sa st√°le nezmenila.

16.03.2005 14:04

LHC@home/BOINC: Projekt st√°le neposkytuje nov√© WU na stracovanie. UŇĺ od minul√©ho t√ĹŇĺd√≤a a zrejme to potrv√° eŇ°te p√°r dn√≠. Treba len po√®ka¬Ě.

08.03.2005 11:33

SETI@home/BOINC: VŇ°etky syst√©my funguj√ļ ako maj√ļ, v pr√≠pade √ĮalŇ°ieho v√Ĺpadku elektriny sa automaticky servre prepn√ļ na z√°loŇĺn√© zdroje a n√°sledne korektne vypn√ļ. T√Ĺm sa pred√≠de strat√°m √ļdajov a in√Ĺm probl√©mom.

06.03.2005 13:11

Einstein@home/BOINC: Projekt momentalne zvlada zhruba 20.000 uzivatelov s dennym prirastkom 1.000 uzivatelov. Podla zataze systemov je odhad ze je schopny zvladnut viac ako 10-nasobok sucastneho stavu. Takze kludne sa mozete registrovat.

05.03.2005 21:11

SETI@home/BOINC: Z d√īvodu st√°le nespo¬ĺahlivej dod√°vky elektriky a probl√©mov komunik√°cie servrov so z√°loŇĺn√Ĺch zdrojom, je projekt po√®as v√≠kendu pozastaven√Ĺ. Vyzer√° to tak Ňĺe po√®as prcovnej dobz v Berkeley bude projekt spusten√Ĺ a inak bude zastaven√Ĺ. Treba sa zrejme pod¬ĺa toho zariadi¬Ě, malo by to by¬Ě poobede a ve√®er n√°Ň°ho √®asu kedy bude projekt spusten√Ĺ aŇĺ do vyrieŇ°enia probl√©mov s dod√°vkou elektriky a nastavenie z√°loŇĺn√Ĺch zdrojov.

04.03.2005 11:21

SETI@home/BOINC: Projekt by mal byt znova plne funkcny. Je ale mozne ze budu dalsie vypadky z dovodu riesenia problemov s dodavkou elektriky.

01.03.2005 12:08

SETI@home/BOINC: Bol zaznamenan√Ĺ √ĮalŇ°√≠ v√Ĺpadok pr√ļdu v Berkeley. Tentokr√°t to vŇ°ak vŇ°etky servre preŇĺili bez probl√©mov. AvŇ°ak syst√©m je pre istotu pozastaven√Ĺ z d√īvodu moŇĺn√Ĺch da¬ĺŇ°√≠ch v√Ĺpadkov a zatia¬ĺ sa na √≤om prev√°dza √ļdrŇĺba a pre√®istenie diskov√Ĺch pol√≠. Nie je zn√°me kedy bude projekt znova spusten√Ĺ.

26.02.2005 15:53

SETI@home/BOINC: Projekt beŇĺ√≠ na pln√© obr√°tky. BohuŇĺial sa stratili zmeny v datab√°ze po√®as poslednej polhodiny pred v√Ĺpadkom a preto je moŇĺn√© zaznamena¬Ě ur√®it√© nezrovnalosti. Ale projekt ako tak√Ĺ funguje, pr√≠ma v√Ĺsledky, zasiela nov√© WU. Akur√°t je nedostatok nov√Ĺch WU ale beŇĺia vŇ°etky 3 splitre takŇĺe len treba ma¬Ě trpezlivos¬Ě. slavko.sk

25.02.2005 23:55

SETI@home/BOINC: Projekt je st√°le pozastaven√Ĺ, scheduler nie je dostupn√Ĺ.


25.02.2005 23:16

SETI@home/BOINC: Datab√°zov√Ĺ server je znova funk√®n√Ĺ, projekt by mal fungova¬Ě √Įalej.

25.02.2005 05:50

SETI@home/BOINC: Projekt sa st√°le nerozbehol, Ňĺiadny zo serverov nie je online. SETI@home Classic uŇĺ je v norm√°lnej prev√°dzke.

24.02.2005 09:04

SETI@home/BOINC: V√Ĺpadok elektriny na 7 hod√≠n mal dopad na servre projektu. EŇ°te p√°r hod√≠n potrv√° k√Ĺm bude projekt znova funk√®n√Ĺ, moŇĺno dnes vo ve√®ern√Ĺch hodin√°ch n√°Ň°ho √®asu.

23.02.2005 22:52

LHC@home/BOINC: Klient si automaticky stiahne svoju nov√ļ verziu 4.64 (Win32)

23.02.2005 04:51

LHC@home/BOINC: UŇĺ viac ako 5 hod√≠n nie s√ļ dostupn√© √ĮalŇ°ie WU na spracovanie..
Update 23.2. 14:00 Momentálne je k dispozícii 3691 WU na stiahnutie..
Update 23.2. 16:30 Moment√°lne je k dispoz√≠cii 2249 WU na stiahnutie. Po√®et WU zna√®ne kol√≠Ň°e a m√īŇĺe sa sta¬Ě, Ňĺe v√°Ň° klient nedostane Ňĺiadnu WU. Sk√ļste to nesk√īr, pr√≠padne klient to sprav√≠ za v√°s :).
22.02.2005 23:08

LHC@home/BOINC: WU zatia¬ĺ nie je moŇĺn√© prezera¬Ě na str√°nke projektu, tak ako pri in√Ĺch projektoch, z d√īvodu Ň°etrenia v√Ĺkonu servra. √ąoskoro bode t√°to moŇĺnos¬Ě znova povolen√°. No vyskytol sa probl√©m Ňĺe niektor√© po√®√≠ta√®e hl√°sia 0-ov√Ĺ √®as po spo√®√≠tan√≠ jednotky. Na vŇ°etkom sa pracuje a prijat√© WU m√īŇĺu by¬Ě √Įalej vyuŇĺit√© na vedeck√© √ļ√®ely aj ke√Į je tam tento probl√©m.

22.02.2005 01:22

LHC@home/BOINC: Aktu√°lny server status: server beŇĺ√≠, na spracovanie je pribliŇĺne 6349 jednotiek (WU).
Update 01:38: uŇĺ len 6181. V pr√≠pade, Ňĺe nem√īŇĺete attachnut projekt a hl√°si v√°m chybn√ļ linku na projekt - sk√ļŇ°ajte to viackr√°t, nakoniec by sa to malo podari¬Ě.

21.02.2005 17:16

V projekte LHC@home/BOINC sa kone√®ne nie√®o za√®√≠na dia¬Ě. D√ļfame, Ňĺe sa do√®k√°me op√§tovn√©ho spustenia projektu. Update 21:15: Server je zatia¬ĺ pre¬ĚaŇĺen√Ĺ ale pri troche trpezlivosti je moŇĺn√© stiahnu¬Ě prv√© jednotky.
Update 22.02; 01:12: v pr√≠pade, Ňĺe m√°te probl√©m s opakovan√Ĺm downloadom LHC@home klienta attachnite a detachnite si projekt. Je totiŇĺ pravdepodobn√©, Ňĺe m√°te star√ļ verziu MD5 checksumu.
20.02.2005 15:52

Einstein@home/BOINC: Projekt bol ofici√°lne spusten√Ĺ, testovanie sa skon√®ilo. Je moŇĺn√° vo¬ĺn√° registr√°cia. Str√°nka projektu, registr√°cia, zapojenie do t√≠mu. Moment√°lne sme ako t√≠m uŇĺ na 75. mieste.

18.02.2005 15:33

Seti@home/BOINC: Pren√°Ň°a sa cel√Ĺ syst√©m na nov√ļ datab√°zu a okrem toho eŇ°te boli probl√©my s diskov√Ĺm po¬ĺom. Chv√≠¬ĺu potrv√° k√Ĺm bude projekt znova plne funk√®n√Ĺ ale uŇĺ na novom, ove¬ĺa v√ĹkonnejŇ°om servy s moŇĺnos¬Ěou √ĮalŇ°ieho upgrade.

15.02.2005 11:22

Einstein@home/BOINC: Funguje registr√°cia uŇĺ√≠vate¬ĺov, kto m√° z√°ujem treba si r√Ĺchlo zaloŇĺi¬Ě √ļ√®et na tejto linke, bude to povolen√© len ur√®it√ļ dobu k√Ĺm sa nenapln√≠ nimi poŇĺadovan√© mnoŇĺstvo uŇĺ√≠vate¬ĺov!!! Linka na pridanie do t√≠mu.
09.02.2005 22:41

Einstein@home/BOINC: Dneska ve√®er okolo 21:30 n√°Ň°ho √®asu bolo rozposlan√Ĺch 6500 nov√Ĺch √ļ√®tov e-mailom. Kto sa zaregistroval na webe APS World Year of Physics pred 20.1.2005 by mal dosta¬Ě mailom ID √ļ√®tu na projekt.

09.02.2005 08:24

SETI@home/BOINC: Pres√ļva sa datab√°za na nov√Ĺ server, aj z toho d√īvodu nie je dostatok WU na download a z√°rove√≤ ve¬ĺa jednotiek √®ak√° na valid√°ciu. Behom nasleduj√ļcich p√°r dn√≠ by to malo byt dorieŇ°en√©.

26.01.2005 09:05

Predictor@home: Pre tento projekt bude nutn√© od pondelka, 31.1., pouŇĺ√≠va¬Ě verziu vyŇ°Ň°iu ako 4.13 BOINC Managera. Pokia¬ĺ by boli probl√©my s komunik√°ciou po upgrade na novŇ°iu verziu (doporu√®uje sa 4.19) treba sa odpoji¬Ě a znovu pripoji¬Ě k projektu.

26.01.2005 07:56

BOINC: Po dlhŇ°ej dobe kedy sa menili verzie BOINC hlavn√©ho klienta (ozna√®ovan√©ho aj CC - Core Client alebo BOINC Manager) pomaly kaŇĺd√Ĺ de√≤ a mnoh√≠ sme mali z toho chaos je tu ofici√°lna a verejn√° verzia 4.19. Tu je download.

25.01.2005 15:48

Climateprediction.net: Bolo skompletizovan√Ĺch 60.000 modelov (klasick√° a BOINC verzia spolu). Presne pred mesiacom to bolo 50.000. Je z toho vidie¬Ě st√°le rast√ļci z√°ujem o tento projekt.

25.01.2005 10:49

Einstein@home/BOINC: Dneska alebo zajtra by malo by¬Ě uvolnen√Ĺch √ĮalŇ°√≠ch 10.000 √ļ√®tov. Kto ste registrovan√Ĺ, treba sledova¬Ě svoj e-mail. Netreba zabudn√ļ¬Ě na tento projekt pouŇĺi¬Ě verziu vyŇ°Ň°iu ako 4.13, je totiŇĺ v pl√°ne zak√°za¬Ě pripojenie na projekt s verziou 4.13 a niŇĺŇ°ou BOINC klienta.

25.01.2005 07:15

BOINC: Objavili sa probl√©my s konektivitou (hlavne pri projekte Einstein@home) pri verzii 4.17. Opraven√° verzia 4.18 je na stiahnutie na tejto str√°nke. Z√°rove√≤ bola uvo¬ĺnen√° beta verzia 4.62.

24.01.2005 14:04

BOINC: Neofici√°lne bola vypusten√° verzia 4.17. Ofici√°lny nasledovn√≠k verzie 4.13. Zatia¬ĺ len na testovanie ale v kr√°tkej dobe nahrad√≠ doterajŇ°iu verziu. Download.

20.01.2005 09:14

BOINC: [upraven√© 19:05] Na str√°nke projektu Einstein@home je k dispoz√≠cii na stiahnutie posledn√° verzia, uŇĺ nie 4.15 ale 4.16 BOINC managera. Doporu√®uje sa vŇ°etk√Ĺm prejs¬Ě na t√ļto nov√ļ verziu! Nezabudn√ļ¬Ě na z√°lohovanie √ļdajov pred preinŇ°talovan√≠m.

16.01.2005 13:13

LHC@home/BOINC: Boli zverejnen√© nov√© inform√°cie o znovuspusten√≠ projektu. Malo by sa tak udia¬Ě koncom tohoto mesiaca, pr√≠padne za√®iatkom febru√°ra. Viac inform√°ci√≠ vo f√≥re.

15.01.2005 01:25

BOINC: Verzia 4.14 bol stiahnut√° z distrib√ļcie, uŇĺ sa ani nenach√°dza na download str√°nke.

14.01.2005 11:22

BOINC: Nov√Ĺ BOINC klient, verzia 4.14, download. Doporu√®uje sa, ako vŇĺdy, odz√°lohova¬Ě (sta√®√≠ ho niekam skop√≠rova¬Ě) si cel√Ĺ BOINC adres√°r pred inŇ°tal√°ciou novej verzie. Aktualizovan√© 15.1. 01:10 - Doporu√®uje sa len pre po√®√≠ta√®e zapojen√© do Predictor@home alebo Einstein@home, s√ļ sign√°ly Ňĺe sp√īsobuje probl√©my projektu Climateprediction.net. Viac info nesk√īr.

12.01.2005 12:02

BOINC: V√®era bola prekonan√° hranica 1.000.000.000 (miliarda) pridelen√Ĺch kreditov vo vŇ°etk√Ĺch projektoch vyuŇĺ√≠vaj√ļcich platformu BOINC.

07.01.2005 19:16

SETI@home/BOINC: Z d√īvodu stavebn√Ĺch pr√°c na budove v Berkeley bud√ļ vŇ°etky servre odstaven√© v pondelok 10.1. o 02:00 UTC (03:00 n√°Ň°ho √®asu) a znovunabehnutie sa predpoklad√° v ten ist√Ĺ de√≤ o 16:00 UTC (17:00 n√°Ň°ho √®asu).

04.01.2005 13:23

SETI@home/BOINC: Moment√°lne je Scheduler nepr√≠stupn√Ĺ, boli probl√©my s datab√°zou ktor√© by ale uŇĺ mali by¬Ě vyrieŇ°en√© a v kr√°tkej dobe by vŇ°etko malo plne fungova¬Ě (Update 15:49: Scheduler funguje). Pr√≠pravy na presun ve¬ĺk√©ho mnoŇĺstva uŇĺ√≠vate¬ĺov zo SETI Classic s√ļ v plnom pr√ļde, preto sa d√° o√®ak√°va¬Ě bu√Į zastavenie star√©ho projektu alebo ozn√°menie d√°tumu zastavenia.

04.01.2005 13:22

SETI@home/BOINC: Pripravuje sa aj nov√Ĺ server pre vedeck√ļ datab√°zu kde sa skladuj√ļ v√Ĺsledky spo√®√≠tan√Ĺch jednotiek a podrobuj√ļ sa √ĮalŇ°ej anal√Ĺze.

04.01.2005 13:16

SETI@home/BOINC: √ąo sa pripravuje za√®iatkom nov√©ho roku? Pripravuje sa spustenie nov√©ho hlavn√©ho datab√°zov√©ho servra. S√ļ√®astn√Ĺ je limitovan√Ĺ 2 star√Ĺmi procesormi a 2GB pam√§te. Nov√Ĺ bude ma¬Ě tieŇĺ 2 procesory ale 5 kr√°t v√ĹkonnejŇ°ie a bude ma¬Ě 8GB pam√§te. Okrem toho bude moŇĺnos¬Ě prida¬Ě √ĮalŇ°ie 2 procesory a zdvojn√°sobi¬Ě pam√§¬Ě pokia¬ĺ to bude nutn√©. Rovnako bude ma¬Ě aj nov√©, r√ĹchlejŇ°ie diskov√© pole.

Novinky BOINC.SK: (2005)
22.12.2005 10:16

Prajeme vŇ°etk√Ĺm naŇ°√≠m √®lenom ҆¬Ěastliv√© preŇĺitie viano√®n√Ĺch sviatkov, ve¬ĺa dar√®ekov a pohody a ve¬ĺa zvalidovan√Ĺch jednotiek!


19.12.2005 09:50

V projekte SETI@home m√°me od dneŇ°n√©ho d√≤a uŇĺ 250 akt√≠vnych √®lenov. V√Įaka za toto √®√≠slo patr√≠ vŇ°etk√Ĺm nov√Ĺm √®lenov ako aj skaln√Ĺm ktor√Ĺ s√ļ v t√≠me uŇĺ viac ako rok.

04.12.2005 09:28

Inform√°cia hlavne pre nov√Ĺch √®lenov, aj pre t√Ĺch ktor√≠ prech√°dzaj√ļ na BOINC zo starej verzie SETI@home:
Pre√®o prejs¬Ě pod BOINC?
Stru√®n√Ĺ preh¬ĺad BOINC projektov.
Prech√°dzame na BOINC.
Pozornosti by nemali unikn√ļ¬Ě ani √ĮalŇ°ie naŇ°e √®l√°nky zo sekcie Arch√≠v √®l√°nkov.

01.12.2005 09:51

V√≠tame vŇ°etk√Ĺch nov√Ĺch √®lenov naŇ°ich t√≠mov v r√īznych projektoch. ҆peci√°lne v projekte SETI@home, ktor√≠ prech√°dzaj√ļ na platformu BOINC z tzv. SETI@home Classic. Za posledn√Ĺ t√ĹŇĺde√≤ s√ļ to (sn√°√Į uvediem vŇ°etk√Ĺch): KLF, peet, navija, Michal Gasparek, machy, kymi. Ver√≠me Ňĺe aj s ich pomocou sa v naŇ°om najv√§√®Ň°om projekte posunieme dopredu. slavko.sk

30.11.2005 19:36

Na str√°nke Stiahnite si bol aktualizovan√Ĺ zoznam BOINC Managerov na stiahnutie, posledn√° ofici√°lne podporovan√° verzia pre platformu Windows, GNU/Linux a Mac OS X je 5.2.13. Roziel oproti verzii 5.2.12 je znovu lepŇ°ej lokaliz√°cii, do Managera bola pridan√° inform√°cia oh¬ĺadom naj√®astejŇ°√≠ch probl√©mov s pripojen√≠m na jednotliv√© projekty a odpor√ļ√®an√Ĺmi rieŇ°eniami a bola opraven√° chyba, ktor√° sp√īsobovala, Ňĺe Manager sa snaŇĺil o pr√≠stup k s√ļboru hesiel eŇ°te pred t√Ĺm, ako bol v√ībec klientom projektu vytvoren√Ĺ.

30.11.2005 19:19

Team BOINC.SK v projekte Einstein@Home m√° uŇĺ 100 √®lenov z ktor√Ĺch je 83 akt√≠vnych.

15.11.2005 10:54

V projekte SETI@home sme prekroèili hranicu 5 miliónov kreditov.

01.11.2005 01:25

Diskusn√© f√≥rum bolo mierne upraven√© tak, aby niektor√© podozriv√© pr√≠spevky boli pred vloŇĺen√≠m do f√≥ra moderovan√©. V pr√≠pade probl√©mov s touto novou funkciou ma pros√≠m ihne√Į kontaktujte.

Zároveò bola aktualizovaná stránka Stiahnite si o nové verzie BOINC Manageru.

21.10.2005 11:03

V√≠tame nov√Ĺch √®lenov! Pribudli n√°m traja nov√≠ v projekte SETI@home a dvaja nov√≠ v projekte Einstein@home. Ur√®ite n√°m to posiln√≠ naŇ°u poz√≠ciu a pom√īŇĺe sa udrŇĺa¬Ě v Ň°pi√®ke medzi t√≠mami Slovenska a cel√©ho sveta.

11.10.2005 07:08

Einstein@home: V noci na dnes n√°Ň° t√≠m BOINC.SK prekonal magick√ļ hranicu 1.000.000 kreditov v tomto projekte. Je to teda uŇĺ druh√Ĺ projekt po SETI@home v ktorom sme t√ļto hranicu dosiahli. Ver√≠me Ňĺe sa √®oskoro prebojujeme do prvej 50-tky a uŇĺ sa v nej tentokr√°t natrvalo usad√≠me.
Pripojenie k tímu BOINC.SK pod Einstein@home
Pripojenie k tímu BOINC.SK pod SETI@home.

T√Ĺm sme len znova potvrdili fakt najv√§√®Ň°ieho a najsilnejŇ°ieho t√≠mu na Slovensku a t√Ĺmto poz√Ĺvame vŇ°etk√Ĺch na spolupr√°cu aby pr√°ve slovensk√Ĺ t√≠m bol eŇ°te vyŇ°Ň°ie v celosvetov√Ĺch rebr√≠√®koch.

08.10.2005 14:53

Dnes bol v projekte PrimeGrid zaloŇĺen√Ĺ t√≠m BOINC.SK, prida¬Ě sa k n√°m m√īŇĺete na tejto adrese. Projekt PrimeGrid sa zameriava na pokus o zlomenie Ň°ifier RSA a na testovanie syst√©mu PerlBOINC - pokus o implement√°ciu BOINC frameworku v programovaciom jazyku Perle.

06.10.2005 14:54

Dnes bol zverejneny TO-DO list, zaujemcovia o pomoc v projekte BOINC.SK sa mozu nahlasovat na jednotlive zverejnene alebo nezverejnene aktivity (zatial) prostrednictvom e-mailu na [email protected]. Vopred dakujeme za snahu!

01.10.2005 09:35

M√≠¬ĺniky:
V projekte Einstein@home sa bl√≠Ňĺime k hranici 1 mili√≥na kreditov. Mali by sme ju dosiahnu¬Ě za menej ako 10 dn√≠. T√Ĺm p√°dom to bude n√°Ň° √ĮalŇ°√≠ "mili√≥nov√Ĺ projekt".
Projektom LHC@home dobiehame projekt PredictorAtHome (bohuŇĺia¬ĺ ten n√°m trochu stagnuje) a v mnoŇĺstve kreditov ho predbehneme za cca 2 aŇĺ 3 t√ĹŇĺdne.

27.09.2005 19:13

Ozn√°menie o v√Ĺpadku: z d√īvodu vyn√ļten√Ĺch technologick√Ĺch zmien na zariadeniach poskytovatela webhostingu bude dnes, 27.9.2005, medzi 20:00 a polnocou preruŇ°ovan√Ĺ v√Ĺpadok str√°nok BOINC.sk.

17.09.2005 17:31

Nov√Ĺ projekt pod plaformou BOINC - Rosetta@home, existuje aj t√≠m BOINC.SK a na tejto adrese sa d√° do neho zapoji¬Ě. N√°ro√®nos¬Ě: je treba myslie¬Ě na to Ňĺe 1 WU sa na AMD64 3200+ spracuje za cca. 130 hod√≠n ale po cca. 30 min√ļtach sa zmen√≠ na cca. 3:50 a treba ju zr√°ta¬Ě do 2 t√ĹŇĺd√≤ov. Aplik√°cia berie asi 400-450MB RAM a na disku zaber√° cca 17MB.

16.09.2005 07:58

Logo timu BOINC.SK: Tymto vyhlasujem sutaz o logo timu BOINC.SK. Loga v standardnych grafickych formatoch prosim zasielajte na moj email mex(zavinac)boinc(bodka)sk s predmetom "Nove logo BOINC.SK". Priebezne budem aktualizovat samostatnu stranku s navrhmi. Na koniec sa uskutocni hlasovanie a potom porota urci nove logo alebo vyhlasi novu sutaz v pripade, ked ani jeden z navrhov nebude povazovany za dostatocny. Termin na zaslanie navrhov je do 30.9.2005. Inspiraciu hladajte na webe :).

13.08.2005 18:52

Projekt LHC@home sa stal naŇ°√≠m naj√ļspeŇ°nejŇ°√≠m projektov √®o sa t√Ĺka celosvetov√©ho umiestnenia n√°Ň°ho t√≠mu. Sme na 35. mieste a m√°me amb√≠ciu na 21. miesto a moŇĺno aj prv√ļ dvadsiatku. √ąo sa t√Ĺka po√®tu √ļ√®astn√≠kov tak spo¬ĺahlivo vedie SETI@home, 179 √®lenov a pritom 41. miesto medzi t√≠mami. Pochopite¬ĺne aj v in√Ĺch projektoch sa pohybujeme ako t√Ĺm ve¬ĺmi dobre. V r√°mci Slovenska sme v kaŇĺdom projekte najsilnejŇ°√≠ t√≠m.

10.08.2005 21:15

Kont√° na projekt LHC@home, ktor√© sme pre v√°s zaregistrovali ke√Į to bolo moŇĺn√©, s√ļ uŇĺ vŇ°etky rozdan√© a pouŇĺ√≠vaj√ļ sa. Sme radi Ňĺe sa nezaregistrovali zbyto√®ne a Ňĺe sme ich vŇ°etky vyuŇĺili v naŇ°om t√≠me. Pokia¬ĺ by niekto eŇ°te chcel √ļ√®et m√° dve moŇĺnosti. Bu√Į po√®ka¬Ě na op√§tovn√© povolenie registr√°cie alebo sa sk√ļsi¬Ě op√Ĺta¬Ě na diskusnom f√≥re projektu. Kto nezvl√°da angli√®itnu, bez probl√©mov pom√īŇĺeme.

27.07.2005 16:10

Pomaly sa minie doba ktor√ļ sme sa rozhodli drŇĺa¬Ě p√°r √ļ√®tov ktor√© sme zaregistrovali v projekte LHC@home. Pokia¬ĺ sa nikto neozve do pondelka, poskytneme tieto √ļ√®ty k dispoz√≠cii na f√≥re projektu. Preto pros√≠me, ak m√° niekto z√°jem o √ļ√®et do projektu nech sa ozve do pondelka vo f√≥re alebo na mail [email protected].

22.07.2005 09:01

Po povolen√≠ regitr√°cie a zv√ĹŇ°en√≠ po√®tu uŇĺ√≠vate¬ĺov projektu LHC@home z 5000 na 8000 sa po√®et √®lenov n√°Ň°ho t√≠mu BOINC.SK zv√ĹŇ°il z 10 (8 akt√≠vnych) na 23 (19 akt√≠vnych). To je viac ako 2-n√°sobok p√īvodn√©ho stavu akt√≠vnych √®lenov.

20.07.2005 03:37

Projekt LHC@home ukon√®il registr√°ciu nov√Ĺch √®lenov. Kto ste sa nestihli zaregistrova¬Ě a m√°te o √ļ√®as¬Ě na projekte seri√≥zny z√°ujem, rieŇ°enie n√°jdete vo f√≥re.

07.07.2005 11:02

A op√§¬Ě gratulujeme Gabberattackovi, tentoraz je "User of the day" v projekte Einstein@home!

27.06.2005 11:07

V√®era v poobedn√Ĺch hodin√°ch boli zaznamenan√° probl√©my s pr√≠stupom na naŇ°u str√°nku www.boinc.sk. Moment√°lne s√ļ odstranen√© a vŇ°etko by malo fungova¬Ě tak ako m√°. D√īleŇĺit√° inform√°cia: pokia¬ĺ by sa nie√®o podobn√© stalo v bud√ļcnosti, treba sk√ļsi¬Ě p√īvodn√ļ adresu www.seti.sk, je to nie√®o ako z√°loha.

02.06.2005 06:56

Pripravili sme pre v√°s zatia¬ĺ tri nov√© √®l√°nky:
Pre√®o prejs¬Ě pod Boinc
Stru√®n√Ĺ preh¬ĺad Boinc projektov
a Projekt Einstein@home.
V priebehu cca t√ĹŇĺd√≤a budeme pokra√®ova¬Ě √®l√°nkom o najnovŇ°√≠ch projektoch zameran√Ĺch na h¬ĺadanie mimozemsk√©ho Ňĺivota a nesk√īr s√©riou troch podrobnejŇ°√≠ch √®l√°nkov o zauj√≠mavom vedeckom pozad√≠ projektu Einstein@home.
Enjoy!

28.04.2005 22:37

DneŇ°n√Ĺm "User of the day" (vybran√Ĺm participuj√ļcim √®lovekom d√≤a) projektu Lattice/BOINC je gabberattack.
Gratulujeme!

09.03.2005 07:18

Treba rozliŇ°ova¬Ě medzi tzv. Account ID √®o je 32 znakov dlh√Ĺ re¬Ěazec obsahuj√ļci znaky 0..9abcdef (dostali ste ho mailom) a ID uŇĺ√≠vate¬ĺa ktor√© je len oby√®ajn√© √®√≠slo a pouŇĺ√≠va sa v URL adres√°ch str√°nok, napr. 3337526 je moje uŇĺ√≠vate¬ĺsk√© ID (userid v adrese). Account ID nikomu ned√°vajte (je potrebn√© len na pripojenie k projektu v klientovi a na prihl√°senie sa na str√°nke projektu), je to nie√®o podobn√© ako heslo, ID uŇĺ√≠vate¬ĺa je verejn√° vec, tam nie je probl√©m so zverejnen√≠m. Pozor, eŇ°te je Cross-project ID, ktor√© sa podob√° na Account ID ale je tieŇĺ verejn√©. N√°jdete ho na spodku uŇĺ√≠vate¬ĺskej str√°nky projektu.

08.03.2005 10:55

Pokia¬ĺ m√°te probl√©my s BOINC platformou, radi porad√≠me. Sta√®√≠ sa op√Ĺta¬Ě vo f√≥re, sleduje ho mnoho ¬ĺud√≠. Len popros√≠me vŇĺdy v pr√≠pade probl√©mu uvies¬Ě: platformu (opera√®n√Ĺ syt√©m - Windows, Linux, ...), verziu BOINC klienta (moment√°lne posledn√° verejn√° verzia je 4.25, osobne m√°m zatia¬ĺ overen√ļ 4.19), projekt(-y) do ktor√Ĺch je dan√Ĺ po√®√≠ta√® zapojen√Ĺ. slavko.sk

02.03.2005 12:19

Vo f√≥re si m√īŇĺete pre√®√≠ta¬Ě posledn√Ĺ, a treba poveda¬Ě Ňĺe √ĮalŇ°√≠ ve¬ĺmi zauj√≠mav√Ĺ pr√≠spevok od Juraja.

26.02.2005 00:41

Odpor√ļ√®am pre√®√≠ta¬Ě si posledn√Ĺ pr√≠spevok vo f√≥re od Juraja a pr√≠p. aj vŇ°etky ostatn√© pokia¬ĺ ste ich eŇ°te ne√®√≠tali.

22.02.2005 21:16

SETI@home/BOINC: N√°Ň° t√≠m prekonal hranicu 2.000.000 (v tejto chv√≠li je to 2.007.647,63) kreditov, moment√°lne m√° 129 akt√≠vnych √®lenov, nach√°dza sa na 42. mieste vo svete a denn√Ĺ n√°rast kreditu m√° na 36. mieste. To znamen√° Ňĺe st√°le napreduje. ҆tatistika.

20.02.2005 19:34

Boli v√Ĺpadky naŇ°ej str√°nky www.boinc.sk. Sp√īsoben√© boli probl√©mami mimo n√°Ň°ho dosahu. D√ļfajme Ňĺe uŇĺ vŇ°etko pobeŇĺ√≠ tak ako m√° a str√°nka pobeŇĺ√≠ spo¬ĺahlivo tak ako v minulosti.

22.01.2005 14:59

Einstein@home/BOINC: ZaloŇĺil som t√≠m BOINC.SK aj pod t√Ĺmto projektom. Pr√°ve mi priŇ°la pozv√°nka na z√°klade mailu ktor√Ĺm som sa registroval eŇ°te v lete. Projekt zatia¬ĺ nie je otvoren√Ĺ pre verejnos¬Ě a nedaj√ļ sa vytv√°ra¬Ě √ļ√®ty, len na pozvanie ak ste sa registrovali.

10.01.2005 21:54

Predictor@home/BOINC: Vytv√°ranie nov√Ĺch √ļ√®tov pre tento projekt je spusten√©.

04.01.2005 13:34

Pochopite¬ĺne nespia ani naŇ°e t√≠my v in√Ĺch projektoch. Mierne sa rozr√°stol aj n√°Ň° t√≠m v projekte Climateprediction.net a bol zaloŇĺen√Ĺ aj t√≠m v projekte Predictor@home po znovuspusten√≠ projektu (moment√°lne neposiela jednotky, je tam nejak√Ĺ probl√©m, treba ma¬Ě trpezlivos¬Ě). VŇ°etci nov√Ĺ √®lenovia s√ļ v√≠tan√≠. Projekt LHC je st√°le pozastaven√Ĺ a pracuje sa na upgrade hardv√©ru a v priebehu tohoto mesiaca by ma¬Ě by¬Ě znovu spusten√Ĺ.

04.01.2005 13:26

SETI@home/BOINC: Do nov√©ho roku sme vst√ļpili posunom na 46. prie√®ku a s po√®tom 113 akt√≠vnych √®lenov. Tabu¬ĺka Ň°tatistiky.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |