Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2006)
19.12.2006 16:10

Projekt Malariacontrol.net je z dôvodu migrácie na nový server nefunk?ný. Odstávka potrvá nieko?ko hodín a je možné že aj napriek tomu že je nový server pripravený a nakonfigurovaný tak sa vyskytnú problémy. V rámci migrácie je nutná aj zmena DNS záznamov pre doménu malariacontrol.net ?o spôsobí že nedostupnos? nového servra môže trva? aj po jeho spustení ešte nieko?ko hodín - v závislosti od vášho poskytovate?a internetu.

08.12.2006 11:53

Projekt Einstein@home je znova pozastavený. Vyskytli sa problímy s diskovým po?om. Pole by malo by? znova funk?né okolo 16:00 nášho ?asu ale projekt nebude aktivovaný pokia? sa neskon?í výmena ?alšieho HW ktorá by mala zvýši? spo?ahlivos? celého systému. Predpokladaný ?as kedy bude projekt znova funk?ný je 23:00 nášho ?asu dneska.
Update 9.12.2006 o 8:39 - Projekt je zhruba od 2:00 nášho ?asu znova plne funk?ný.

25.11.2006 13:12

Projekt Einsten@home znova bezi. Upload a reportovanie vysledkov, i stiahnutie novych jednotiek su bezproblemove.

24.11.2006 14:36

Pres?ahovanie celej infraštruktúry projektu LHC@home by malo by? ukon?ené v januári 2007. Dovtedy budú WU k dispozícii ve?mi sporadicky (ako sme to mohli zaznamena? v poslednej dobe). 

24.11.2006 14:27

?alšie testovacie kolo projektu NanoHive@Home bude prebieha? v januári 2007. Všetci ú?astníci projektu budú o presnom termíne uvo?nenia ?a?ších WU informovaní e-mailom.

24.11.2006 14:23

Project Einstein@home je nefunk?ný od dnešného rána 4:00 nášho ?asu. Dôvodom je porucha hlavného file servera. Pod?a informácií na stránke by projekt mal by? znova funk?ný zajtra, 25. novembra okolo 8:00 ráno nášho ?asu. Je to prvý výpadok po viac ako 160 d?och bezporuchovej prevádzky. Viac detailov na stránke projektu (v angli?tine).
Bruce Allen a David Hammer (správcovia projektu) prosia všetkých o trpezlivos?.

13.10.2006 20:01

Projekt SIMAP ?akuje všetkým ú?astníkom. Za krátku dobu budú totiž dokon?ené všetky naplánované jednotky a modely budú zaktualizované - a to jednak v?aka ve?kého po?tu zapojených ú?astníkov ale aj optimalizácii aplikácií.
Po dokon?ení sú?astných jednotiek ?alšie jednotky by mali by? k dispozícii po 15. novembri.

Vyzerá to že projekt ?oskoro prejde do "periodického" režimu (nie?o podobné ako LHC ale v pravidelnejších intervaloch):
Raz za mesiac sa uvo?nia jednotky, tie sa zrátajú a do uvo?nenia ?alšej dávky nebudú jednotky. Preto si treba pripravi? aj záložné projekty na tie po?íta?e ktoré po?ítaju tento projekt.
Rýchle spracovanie WU je prekvapením aj pre samotných tvorcov projektu.

12.10.2006 19:33

Projekt Rectilinear Crossing Number bol v dôsledku zlyhania základnej dosky a poškodenia RAIDového pola nieko?ko dní nefunk?ný. Aktuálne je celý systém obnovený do pôvodného stavu a rovnako bol doplnený hardware pre vyšší výkon celého servera, na ktorom projekt beží.

10.10.2006 09:01

Pre projekt SIMAP bola uvo?nená nová aplikácia HMMER 5.09 ktorá jednak už nemá problémy na AMD64 a dokonca je rýchlejšia na týchto platformách ako predo?lá verzia. Nevyžaduje ani SSE takže pre staršie po?íta?e nie je potrebné manuálne inštalova? aplikáciu pre i386.

07.10.2006 03:24

Stav projektu NanoHive@Home:
Rozdistribuované jednotky sa dokon?ia a potom bude nasledova? nieko?kotýždenná pauza. Dôvodom je oprava nieko?kých chýb ktoré sa prejavili a hlavne doriešenie modelu vytvárania WU aby sme boli v budúcnosti lepšie zásobený jednotkami. Tesne pre uvo?nením ?alšieho balíka WU bude užívate?om poslaný mail. Preto je asi vhodné sa zaregistrova?, ak ešte nie ste a len ?aka? na mail (oce?ujem SMS notifikáciu - aj v?aka nej sa mi podarilo stiahnu? zopár jetnotiek v tomto kole).

04.10.2006 18:42

Projekt NanoHive@Home za?al distribuova? aplikácie a jednotky na po?ítanie. Tu si môžete vytvori? nový u?et a automaticky sa sta? ?lenom tímu BOINC.SK. A takto vyzerá grafická podoba po?ítania WU.

21.09.2006 10:53

Projekt NanoHive@home spustil registraciu novych ludi. Ucet si ale treba vytvorit cez BOINC Manager a nie cez stranku. Je uz zalozeny aj BOINC.SK team. Projekt zatial nedava WU na spracovanie ale coskoro bude.
Update 4.10.2006 o 7:39 - Spustenie beta testovania projektu skomplikovali problémy so servrom. Aplikácie sú ale pripravené, rovnako ako aj jednotky na po?ítanie. Akonáhle sa vyriešia problémy so servrom, projekt bude spustený. Treba by? pripravený.

19.09.2006 14:30

Projekt SIMAP pozastavil generovanie nových WU z dôvodu nedostatku miesta na servry. Sporadicky sa síce objavia nejaké WU na stiahnutie ale je ich len pár tisíc a sú hne? pre?. Preto je možné že na svojich po?íta?och zaregistrujete nedostatok práce pre tento projekt.

16.08.2006 11:38

Predictor@home: Podla informácií na stránke projektu, v?era bola daná do distribúcie posledná dávka jednotiek typu bprion. Po ich zrátaní bude nasledova? odstávka projektu pokia? sa nedokon?í implementácia nových spôsobov predpovede bielkovín. Preto sa treba pripravi? po pozastavení projektu preorientova? sa na iný projekt.

11.08.2006 09:11

Projekt Einstein@home uvo?nil novú beta aplikáciu pre Linux a Windows. Prinajmenšom ?o sa týka windows, aplikácia beží ve?mi dobre a poskytuje cca 30-40 % zrýchlenie výpo?tu. Upozor?ujeme, že sa jedná o beta aplikáciu, takže nie je úplne zaru?ené, že pôjde bez problémov (i ke? zatia? sa nevyskytli), a teda nie je ur?ená pre ?udí, ktorí chcú projekt iba spusti? a prive?mi sa ním už ?alej nezapodieva?. Ašak pre tých, ktorí majú trochu ?asu ob?as kontrolova? výsledky, je inštalácia pod windows otázkou 30 sekúnd a postup je nasledovný:

  1. Vypnite Boinc managera
  2. Stiahnite si tento súbor
  3. Rozba?te súbor (obsahuje tri súbory) do adresára projektu, ak máte defaultné nastavenie, tak to bude C:/Program Files/ BOINC/projects/ einstein.phys.uwm.edu/
  4. Znovu spustite Boinc managera
  5. V panely messages by sa vám mala objavi? hláška Found app_info.xml; using anonymous platform

Najbližšia od tohto momentu stiahnutá práca sa bude po?íta? s novou aplikáciou 4.24, ostatné jednotky sa dopo?ítajú s pôvodnou aplikáciou. Poznámka - ak používate staršieho Boinc managera (verzia 4.x), tak skôr než nainštalujete novú aplikáciu, nastavte "no new work", po?kajte, kým sa dopo?ítajú aktuálne jednotky a až potom inštalujte beta aplikáciu.

V prípade problémov napíšte do nášho fóra, prípadne anglického fóra.


01.08.2006 09:46

Dnes ve?er o 20:00 nášho ?asu bude spustený nový projekt Stardust@home. Cie?om projektu je skúma? ?iasto?ky medzihviezdneho prachu ktoré boli zachytené družicou Stardust a 15. januára 2006 úspešne dopravené na Zem. Bližšie informácie nájdete v diskusnom fóre.

29.06.2006 15:25

Spracovanie nových jednotiek projektu Einsteinhome zo série S5 trvá nieko?konásobne dlhšie ako spracovanie pôvodných jednotiek S4 pomocou optimalizovanej aplikácie. Nemajte však obavy, že nová aplikácia nie je optimalizovaná - optimalizovaná totiž už je, a to ve?mi ú?inne (je približne 3-4 krát rýchlejšia ako pôvodná v S4 sérii). D?žka spracovania je spôsobená tým, že z dôvodu od?ah?enia databázy (a tým umožneniu zapoji? sa vä?šiemu po?tu nových užívate?ov)  sa obsah vedeckých údajov v nových jednotkách zvýšil takmer desa?násobne. Takže nemajte obavy, že nové jednotky sú rátané neefektívne - naopak, obsahujú omnoho viac dát.

21.06.2006 08:12

Projekt MalariaControl.net venovaný boju proti tejto africkej chorobe povolil registráciu nových užívate?ov. Vo?ných je však len 1500 kont, takže ak máte záujem, môžete sa zatia? zaregistrova? na tejto stránke. Zapoji? do nášho teamu sa môžte tu.

15.06.2006 07:34

Projekt Einstein@home za?al distribuova? nové jednotky zo série S5!

Názvy jednotiek majú formu h1_XXXX.X_S5R1x_* a l1_XXXX.X_S5R1x_*. Aplikácia nesie názov einstein_S5R1. Táto aplikácia obsahuje optimalizácie navrhnuté Akosom. Nová aplikácia je nekompatibilná so starou albert aplikáciou, preto ju neskúšajte nahradi? predchádzajúcimi optimalizovanými verziami.

Ve?kosti jednotiek - krátke jednotky majú v názve XXXX.X ?íslo menšie alebo rovné 0400.0 .

Sú dva typy dátových súborov: Krátky dátový súbor (l1_XXXX.X) obsahuje dáta z Ligo Livingston Observatória, súbor na stiahnutie má okolo 4.5 MB. Dlhý dátový súbor  (h1_XXXX.X) je z LIGO interferometru v Hanforde, súbor na download je ve?ký okolo 16MB.

Zmenil sa spôsob pride?ovania kreditu: kredit sa pride?uje pod?a náro?nosti jednotky a tá je "zadefinovaná" na strane servera. Všetky platformy by mali za danú jednotku dosta? zhodný po?et kreditov.

Pre lepšie využitie dostupného procesorového ?asu sa jedna jednotka pošle dvom klientom, ?iže min. quorum sa mení z 3 na 2. V prípade, že budú vrátené príliš líšiace sa výsledky, jednotka bude poslaná tretiemu po?íta?u.

Takže radujme sa a HURÁ do ?alšieho po?ítania! Nové jednotky totiž obsahujú dvakrát presnejšie dáta, ktoré výrazne posúvajú vzdialenos?, z ktorej je možné zachyti? gravita?né vlny (až na 45 miliónov svetelných rokov) a teda aj pravdepodobnos? ich objavu!

Bližšie info môžete nájs? TU.


12.06.2006 23:56

Projekt Einstein@home je mimo prevadzky. Odstavka trva uz niekolko hodin. Zatial nemame viac informacii kedy bude projekt znova funkcny.

EDIT 13.06.2006 04:48 LSE? : Projekt je plne v prevádzke, odstávka bola pripravovaná a týkala sa opravy elektrických rozvodov a napájania v budove.


31.05.2006 04:58

Rosetta@home - projekt venovaný skúmaniu ?udských proteínov za ú?elom vývoja liekov proti rakovine a iným vážnym chorobám, uvíta nových ú?astníkov, pretože sa zú?ast?uje vedeckej sú?aže CASP7, ktorá kon?í v auguste. Pokia? si vyberáte, do ktorého projektu sa zapoji?, tak zvážte Rosettu@home.
Pre informáciu uvádzame, že narozdiel od projektu Predictor@home (ktorý je prevádzkovaný súkromným inštitútom venujúcom sa podobnej problematike) Rosetta výsledky svojich výpo?tov dáva zadarmo k dispozícii širokej vedeckej komunite na ?alšie využitie.
29.05.2006 08:36

Projekt Einstein@home je kompletne nedosiahnute?ný. Nedá sa pripoji? ani na scheduler z BOINC Managera a ani na WEB stránky projektu. Zatia? nie sú k dispozícii žiadne ?alšie informácie.
Aktualizované 29.5.2006 o 23:50.00: Údajne je problém s klimatizáciou a potrvá ešte približne 24 hodín. Správa zatia? nie je potvrdená.
Aktualizované 31.5.2006 o 22:05.00: Projek sa pomaly rozbieha. Stránka je z ve?kej ?asti funk?ná. Už nabehol aj upload výsledkov, je síce pre?ažený ale spustený. Postupne spustia scheduler a aj distribúciu nových WU na spracovanie. Behom pár dní by mal by? projekt znova v normálnom stave.


21.05.2006 07:41

V?era podve?er sa v projekte LHC@home znovu objavili WU na spracovanie. S chu?ou do lúskania prídelu. Aktuálny stav: Up, 61272 workunits to crunch.


19.05.2006 07:04

Pripravili sme pre vás aktuálny návod na maximalizáciu vášho výkonu v projekte Einstein@home, podávajúci preh?ad najvhodnejších optimalizovaných aplikácií v závislosti od typu procesora spolu s návodom na inštaláciu. Takisto upozor?ujeme na potrebu inštalácie optimalizovaného klienta, ?ím odstránite znevýhod?ovanie užívate?ov nepoužívajúcich optimalizovaných klientov, a zárove? tým ?alej zvýšite svoj denný pridelený kredit o viac ako 50 percent. Viac sa do?ítate v novom ?lánku.

13.05.2006 19:02

Dnes 13.5. okolo obeda sa znovu minuli WU na spracovanie v projekte LHC. Netrpezlivo o?akávame ?alší prídel... 
12.05.2006 15:36

VYŠIEL BOINC verzia 5.4.9, môžete upgradova? všetci, kto nepoužívate optimalizovanú verziu (crunch3r, truXoft, BoincStudio, ...).

Máme aj 2 nové Account Managery:
BAM - BoincStats Account Manager - beta verzia - už sa však nedá registrova?
GR - GridRepublic - alpha verzia - h?adajú alpha testerov. Podporuje však zatia? iba 3 projekty. Na rozdiel od BAM môžete (ale nemusíte) použi? inštala?ný program GridRepublic.

Projekt Rosetta@home už za?al distribuova? prvé WU z CASP7 blind trials. Zárove? vydali verziu 5.13 a prosia všetkých dobrovo?níkov, aby pomohli spo?íta? ?o najviac WU po?as tejto sú?aže.


11.05.2006 08:27

V projekte LHC@home od dnes znovu pribúdajú WU na spracovanie. Aktuálny stav 56000 a pribúdajú.
10.05.2006 23:57

Zajtra za?ína celosvetová sú?až CASP7 o najlepší spomedzi projektov skúmajúcich proteiny (nielen pomocou po?íta?a, ale aj laboratórnych). Rosetta@home na svojich fórach už nieko?ko týžd?ov informuje ako sa ich tím pripravuje na túto sú?až. Po?as posledných mesiacov vydávajú nové verzie aj 2 krát do mesiaca (všetko predtým testujú na Ralph@home). Takto to bude zrejme až do augusta, kedy má sú?až skon?i?. Takéto sú?aže totiž ?asto inšpirujú tímy, aby aj po?as sú?aže prichádzali s novými nápadmi.

Organizátori CASP7 budú postupne zadáva? proteíny, ktorých presný tvar je už síce známy, ale bol zatia? utajený. Sú?ažiace tímy budú ma? vždy 3 týždne na to, aby odovzdali svoje riešenie. Nakoniec bude zverenené, ktorý tím bol ako blízko skuto?nému tvaru proteínu. Cie?om projektov ako Rosetta@home, Predictor@home a mnohých ?alších je nájs? jednoduchší spôsob na získavanie tvaru proteínu, než je drahý a namáhavý laboratórny výskum. V sú?ažiach CASP, ktoré sú organizované každé 2 roky sa jednotlivé tímy porovnávajú ako dobre už zvládajú predpovedanie tvaru proteínov.

Rôznych proteínov, ktoré sú dodnes známe sú státisíce. Podrobné informácie o tvare a pod. máme zatia? iba o ve?mi malom po?te z nich. Nie všetky projekty sa však zaoberajú predpovedaním tvaru. Napríklad SIMAP@home triedi proteíny do skupín pod?a ich podobných vlastností. Na druhú stranu FightAids@home (vrámci World Community Grid) skúma ú?inok niektorých liekov, pomocou známych zákonov o proteínoch.

Predictor@home má na svojej úvodnej stránke informáciu o CASP6 z pred dvoch rokov a na stránke o vede informuje ako ich vtedy predbehol projekt Rosetta@home.

Rosetta@home informuje pravidelne v David Baker's Rosetta@home journal ?o je nové vo výskume a zárove? v Rosetta@home Active WorkUnit(s) Logpíše o WU ktoré práve po?ítame. Rosetta Application Version Release Logobsahuje oznamy o nových verziách. Na Rosette je zaujímavé aj to, že nie je kvórum na kredit, ?iže ko?ko si klient zapýta, to?ko dostane (dobré ako druhý projekt ku Einsteinovi) a tiež, že dáva kredit aj za chybné jednotky (teraz už každých 24 hodín - Project Important announcement thread). Vysvetlenie pre?o na Rosette nie je kvórum je v Message 15051.


10.05.2006 09:53

Ke?že ?oraz viac Boinc ú?astníkov používa v projektoch optimalizované aplikácie, upozor?ujeme aj na možnos? použi? optimalizovaného Boinc managera.

A pre tých, ktorí vlastnia výkonnejšie stroje a majú problém s obmedzeným po?tom pracovných jednotiek na jeden procesor (napr. v projekte Einstein@home je to 32 jednotiek na procesor na de?) je riešením nový software BoincStudio.

Optimalizovaný manager už nezvyšuje samotný výkon po?íta?a, avšak ke?že štandardný manager si za výsledky vyrátané optimalizovanými aplikáciami pýta nezodpovedajúco nízky kredit, optimalizovaný manager koriguje práve tento nedostatok a pýta kredit vyšší. Dobrý optimalizovaný manager je napr. Truxov produkt, ktorý si môžete stiahnu? z tejto stránky (pre windows a len ak používate verziu managera 5.x.x). Existuje aj verzia pre Linux. Inštalácia pod Windows je jednoduchá - zazálohujte si pre istotu Boinc adresár, vypnite Boinc managera, prekopírujte-prepíšte stiahnuté boinc.exe a boincmgr.exe a ostatné súbory (okrem readme súborov) do Boinc adresáru, a zapnite managera. Ten si bude odteraz nárokova? vyšší kredit, ktorý bude viac zodpoveda? množstvu vedecky hodnotných informácii obsiahnutých vo vašich výsledkoch.

Ak disponujete výkonnejším procesorom a narazili ste na problém obmedzeného po?tu jednotiek na procesor a de? a nechcete po?íta? zapoji? do iného projektu, tak riešením je BoincStudio, ktoré zlu?uje tri výhody - optimalizovaného managera, spo?ahlivé ovládanie Boinc na viacerých PC z jedného po?íta?a a takisto odstra?uje limit na po?et pracovných jednotiek na procesor. Viac info o BoincStudiu nájdete v tomto threade.


07.05.2006 10:00

V projekte SETI@home sa za?ala distribúcia novej aplikácie SETI@home Enhanced aj s novými jednotkami. Viac informácií ?oskoro v novom ?lánku na tejto stránke na ktorom sa práve pracuje.
Update 7.5.2006 o 15:54 - A tu je spomenutý ?lánok.

01.05.2006 13:12

Dnes je presne 20 rokov od tragickej havárie jadrovej elektrárne v ?ernobyle. Havária sa stala presne 26.4.1986 o 01:23 v noci na 4. reaktorovom bloku. Dúfajme, že sa už ni? také nikdy nezopakuje, aj ke? sú ?asto následky a dopady tejto nespornej tragédie zveli?ované. Pred ?asom k tejto téme prebehla aj krátka diskusia, ktorá možno stojí za pre?ítanie.
Doplnené: Animácia rádioaktívneho oblaku, ?lánok na Wikipedii, ?lánky v ?eskoslovenských denníkoch.

12.04.2006 22:20

Dnes je presne 45. rokov od prelomového okamihu kozmonautiky/astronautiky. D?a 12. apríla 1961 Yuri Alekseyevich Gagarin obletel Zem a úspešne pristál spä? na Zemi, pri?om jeho cesta trvala 1 hodinu a 48 minút.

11.04.2006 08:50

Práve v projekte LHC@home pribúdajú WU na spracovanie: Up, 72589 workunits to crunch. Po krátkom ?ase tu máme teda ?alšiu dávku jednotiek na spracovanie. Ke?že tento projekt je našim najúspešnejším ?o sa týka RAC (denného nárastu kreditu) v celosvetovom meradle (17. miesto) hor sa do rátania. Inak je náš tím na 22. mieste.
UPDATE 10.4.2006, 09:00: 18209 WU na spracovanie, pozícia BOINC.SK: 22. miesto, RAC 17. miesto.
UPDATE 11.4.2006 09:00: Došli jednotky, zatia? nie sú ?alšie na spracovanie: Up, out of work.
02.04.2006 15:13

Znova zopár jednotiek na spracovanie v projekte LHC@home: Up, 1804 workunits to crunch.
23.03.2006 02:50

K projektu Einstein@home bola vyvinutá (zatia? neoficiálna a len pre Windows) optimalizovaná aplikácia. Prináša ve?mi výrazné (troj- až štvornásobné) skrátenie výpo?tu. Pre procesory podporujúce inštruk?nú sadu SSE si môžte stiahnu? optimalizovanú aplikáciu S39L. Ak máte ve?mi starý procesor nepodporujúci SSE, tak si môžte naištalova? verziu C37 ur?enú pre všetky procesory.
Postup pri inštalácii:

  1. Stiahnite si jednu z uvedených aplikácií.
  2. Rozzipujte file, obsahuje len súbor "albert_4.37_windows_intelx86.exe"
  3. Pozastavte Boinc výpo?et, prípadne vypnite Boinc managera (file -> exit)
  4. Nahra?te novým rozzipovaným súborom pôvodný rovnomenný súbor v adresári /BOINC/projects/einstein.phys.uwm.edu/
  5. Opä? spustite Boinc.

Ak by sa vyskytli problémy, zapojte sa do diskusie. Na ukážku ve?kosti zrýchlenia si takisto môžte pozrie? túto tabu?ku.

14.03.2006 11:00

LHC@home: V tomto projekte sa rovnako nezadržatelne rýchlo blížime k hranici 500,000 kreditov. Pod?a posledných správ v diskusnom fóre na projektových stránkach má projekt mierne problémy po dodávke nových a výmene starých serverov. Takisto bola technická infraštruktúra poskytnutá pre projekty Africa@home (napr. malariacontrol.net beta fáza), kedže táto skupina projektov je CERN-om od za?iatku priamo podporovaná. Zárove? môžeme o?akáva? rozšírenie tohoto projektu o nové subprojekty. Nové verzie modelovacích, simula?ných a podporných aplikácií LHC@home - Sixtrack, Garfield, ATLFas, Pythia - sú momentálne neverejne testované a zárove? sa ?aká na požiadavky z projektu ATLAS. Dôležitá informácie je tiež to, že LHC@home bude fungova? aj po dokon?ení a spustení LHC do bežnej prevádzky, pri?om ešte nie je rozhodnuté ?i sa bude stále po?íta? Sixtrack, novo vyvinuté aplikácie alebo mix týchto možností. CERN zárove? otvára nové možnosti pre študentov založením študentského programu (PDF 2.19MB). Jeden z hlavných administrátorov a vývojárov projektu odchádza koncom marca z CERN-u. Dúfajme, že táto zmena neovplyvní projekt ve?mi negatívne. Viac sa môžete do?íta? v diskusnom fóre.
CERN Open Lab

04.03.2006 15:47

LHC@home: Od v?era sú znovu dostupné WU na spracovanie. Aktuálny stav:
Up, out of work.


01.03.2006 12:55

Projekt SETI@home nedáva WU na spracovanie. Dôvodom je v?erajší výpadok elektriny a systém sa zatia? stále naplno nerozbehol. Konkrétne nefungujú Splittery a hlavná vedecká databáza.

17.02.2006 21:56

climateprediction.net: Pozrite si upútavkové video pre subprojekt Climate Change Experiment, informa?né stránky BBC alebo priamo stránky subprojektu.

Climate Change Experiment - BBC Promo
10.02.2006 17:28

LHC@home: Znova WU na stiahnutie: Up, 71046 workunits to crunch.

Update 13.2.2006, 12:54: 94181 WU na spracovanie, jednotky sú postupne stále dop??ané.

Update 16.2.2006, 09:37: Up, out of work. ?o znamená, že už nie sú jednotky na spracovanie.28.01.2006 00:33

LHC@home: Po?et WU na stiahnutie po krátkom výpadku znova narástol. Momentálne ich je k dispozícii 180.288 a ich po?et po?as celého v?erajška pozvo?na narastal. Je dobré si prispôsobi? cache, prípadne možno pozastavi? iné projekty ak sa chcete venova? tomuto - je totiž možné že jednotky v krátkej dobe znova dôjdu a dlhšiu dobu nebudú žiadne - ako to býva zvykom pri tomto projekte. Potom sa už nedá nahána? kredit ke? nie sú jednotky.
Je to náš najúspešnejší projekt (nerátajúc tie ktoré nie sú poriadne rozbehnuté), sme ako tím na 24. mieste vo svete!

Update 31.1.2006, 09:48 GMT+01:00: nie sú žiadne WU na spracovanie.


20.01.2006 21:25

SETI@home: Spájajú sa databázy. Databáza vysledkov projektu s vedeckou databázou kde sa analyzujú výsledky a h?adajú signály. To najdôležitejšie z celého projektu. Preto projekt nie je schopný dáva? k dispozícii nové WU. Tento stav potrvá zhruba do zajtra rána alebo ve?era nášho ?asu.

15.01.2006 19:27

Stardust@home: Vesmírna sonda Stardust úspešne pristála na Zemi v USA v štáte Utah. Vzorky materiálu zachyteného z kométy Wild 2 prevezú a za?nú skúma? za?iatkom budúceho týžd?a.

Diskusné fórum k projektu Stardust@home.

14.01.2006 13:17

LHC@home: Projekt má k dispozícii nové WU, momentálne ich je 285600 ale ich distribúcia ešte nebola zahájená. Stane sa tak ?oskoro, presnejšie informácie nie sú k dispozícii. Aktualizácia o 19:23 - Projekt zasiela nové WU.
Aktualiázia 15.1. o 15:45 - Up, 484957 workunits to crunch.

Novinky BOINC.SK: (2006)
30.12.2006 19:38

Projekt Malariacontrol.net spustí pod?a informácií od realiza?ného tímu registráciu nových ?lenov 4. januára. Kone?ný po?et ?lenov sa predpokladá 5.000 - 8.000 (budú sa ráta? ? až 3 nové modely). Pri sú?astnom po?te cca 2.153 ú?astníkov sa môžeme teši? na 3.000 - 5.000 nových ú?tov ktoré sa budú da? vytvori?.
Pridajte sa a podporte náš tím BOINC.SK!

21.12.2006 16:46

Za celý organiza?ný tím BOINC.SK vám všetkým prajeme príjemné prežitie viano?ných sviatkov, ve?a pohoda a rodinného pokoja. Do nového roku 2007 prajeme hlavne ve?ia zdravia, š?astia a v neposlednom rade ve?a funk?ných po?íta?ov, ve?a WU na rátanie a ve?a kreditov nie len po?as budúceho roku.

11.12.2006 08:49

V našom stále najsilnejšom projekte SETI@home sme zaznamenali ?alší mí?nik - prekro?enie hranice 15.000.000 kreditov pre náš tím BOINC.SK. Gratulujeme si!

25.10.2006 23:15

Pre zádrhel pri tohtoro?nej platbe za doménu BOINC.SK je možné, že doména zajtra (vo štvrtok 26.10.2006) od rána do?asne zmizne z internetu. Tento stav by mal trva? najmenej do dopoludnia ?a?šieho d?a (do piatku 27.10.2006). Pokia? nebudú stránky BOINC.SK dostupné na doméne www.boinc.sk môžete používa? jej alias www.seti.sk. Za problémy sa ospravedl?ujem.

06.10.2006 14:46

V projekte SETI@home náš tím BOINC.SK prekro?il hranicu 13.000.000 kreditov! Je to stále náš najkreditovejší projekt a v?aka patrí ako ?ahú?om ktorí dávajú tímu tisíce kreditov denne tak aj každému jednému aktívnemu ?lenovi ktorý prispieva akýmko?vek kreditom.
Netrpezlivo o?akávame 10. milión v projekte Einstein@home ktorý by sme mali dosiahnu? do 2. týžd?ov.

26.09.2006 08:51

?alší miliónový projekt! V poradí štvrtým miliónovým projektov v ktorom náš tím získal 1.000.000 kreditov je projekt Rosetta@home. Všetkým aktívnym ?lenom v tomto tíme gratulujeme!

22.09.2006 15:04

Takže za cca 2 hodiny štartujem na BOINC Con, na stretnutie s ?eskými kolegami z tímu CNT z ktorými máme ve?mi dobré vz?ahy. Stretnutie sa koná v horskom hotely Sulov. Jasné že foták beriem a môžete sa teši? na reportáž zo stretnutia. Pod?a posledných informácií gu?áš už sa varí.
Update 24.9. o 18:25 - Akcia sa vydarila. Ubytovanie super, strava super, pivo super, po?asie super a hlavne ?udia super. Dám dokopy reportáž a uverejním na stránke.
Update 25.9. o 11:48 - No a tu sú fote?ky zo stretnutia.
slavko.sk


02.09.2006 00:42

Dnes náš team BOINC.SK posko?il v projekte SETI@Home Enhanced do TOP50. Konkrétne sa pohybujeme okolo 50. miesta v RAC. V absolútnom poradí sme na 53. mieste.


22.07.2006 03:13

Náš team v projekte SETI@home dnes pokoril hranicu 11.000.000 kreditov. Zárove? sme v?aka letnému výpadku v iných teamoch posko?ili na 56 miesto v RAC. Gratulujem.
19.07.2006 23:31

Na stránku Stiahnite si bol pridaný slovenský preklad BOINC Managera pre verziu 5.4.9 a zárove? bola pridaná sloven?ina do BOINC Studia. ?akujeme Marpesovi.

12.07.2006 20:26

Bola aktualizovaná a doplnená stránka Projekty. V blízkej budúcnosti bude doplnená aj o približné systémové nároky a vlastnosti jednotlivých projektov.

12.07.2006 04:40

Vítame všetkých nových užívate?ov, ktorí sa k nám v poslednom období pripojili, a želáme ve?a potešenia a zábavy z ú?asti v projektoch BOINC!

31.05.2006 13:22

Dostali sme ako tím ponuku od tímu CNT (špi?kový tím v celosvetovom meradle) z ?iech zorganizova? spolo?né stretnutie ?lenov obidvoch tímov - nejde o spájanie tímov. Uskuto?ní sa v priebehu leta, termín sa ešte upresní.
Miesto: Beskydy, cca 225km od Bratislavy, lepšie to vidno na tejto mape. Jedná sa o horský hotel Sulov. Jeden z ?lenov CNT to tam vie zabezep?i?.
Je potrebné sa nadtým zamyslie? a vážny záujemci ma skontaktujte ([email protected]) do konca tohoto týžd?a.
Viac v diskusnom fóre.

30.05.2006 04:59

Niektorí z vás prejavili záujem o BoincStudio, ale chcú na?alej používa? staršieho Boinc Managera (5.2.13). S tým však najnovšia verzia BoincStudia (0.5d) nie príliš dobre spolupracuje a staršiu verziu na autorových stránkach už nenájdete - preto si môžte stiahnu? verziu BoincStudia.0.5 z nášho webu.  Návod a dôvody na inštaláciu nájdete v ?lánku "Ako maximalizova? svoj výkon v projekte Einstein@home".

29.04.2006 12:13

?alšie mílniky v kreditoch našich tímov.
V projekte SETI@home sme prekonali hranicu 9 miliónov kreditov a tím sa stále drží na 52. mieste, ?o je v tak silnej konkurencii ve?ký úspech.
V projekte Einstein@home sme sa už posunuli na 28. miesto ?o je tiež ve?ký úspech kedže aj v tomto projekte je silná konkurencia.
Zárove? sa nám darí aj v menších projektoch, napríklad malariacontrol.net kde aj ke? je nás v tíme len 8 tak sme na 25. mieste.

21.04.2006 13:27

Dnes bola pridaná nová funkcionalita diskusného fóra: zobrazenie všetkých príspevkov za posledné 3 dni. Dúfame, že sa týmto krokom diskusné fórum spreh?adní.

21.04.2006 08:30

Aj ke? si už iste viacerí z vás všimli, predsa len pripomíname, že sa môžte zapoji? do miniteamov, prípadne si vytvori? vlastný nový miniteam v rámci skupiny BOINC.SK.  Prináša to trošku pookriatia pre tých, ktorý popri pomoci vede majú zábavu aj zo sú?aženia o kredity. Zapoji?/vytvori? miniteam a prezera? ich štatistiky môžte tu.

10.04.2006 09:01

Aj v?aka novým ?lenom sme sa v projekte Climaprediction.net prebojovali na 48. miesto, takžme sme sa aj v tomto projekte zaradili do prvej pä?desiatky.

01.04.2006 23:28

Od dnešného d?a je možné, aby každý mohol prida? novinku priamo na web BOINC.SK. Vyskúšajte, nejedná sa o 1. apríl :)

22.03.2006 23:44

Bol aktualizovaný úvodný text na hlavnej stránke. Na stránke Projekty bol doplnený projekt PrimeGrid, nový projekt TANPAKU, bolo opravených nieko?ko chýb a mierne upravené popisy. Chyba pri pokuse o vytvorenie nového diskusnéch fóra bola opravená.
17.03.2006 14:56

V projekte Einstein@home sme sa znova posunuli o jednu prie?ku. Sme na 39. mieste! Zárove? sme najrýchlejšie rastúci tím v rámci prvej 50. tímov na svete. Za jeden mesiac sme sa posunuli smerom hore o 8 miest.
Update 20.3.06:
Ako sa dalo predpokladat, sme uz na 38. mieste.
14.03.2006 11:00

V projekte Predictor@home sme pred?asom dosiahli pol miliónovú hranicu kreditov.
14.03.2006 10:53

Bola aktualizovaná stránka Projekty, postupne bude dop?naná a rozširovaná. Komentáre, opravy, doplnky a konštruktívna kritika je vítaná.
25.02.2006 13:16

Systém detekcie SPAM-príspevkov sa stále zdá by? nedostato?ný na nové techniky, ktorými spameri zahlcujú naše fórum. Manuálne sa snažím tieto "príspevky" moderova? ale je toho už naozaj ve?a. Do pár dní pribudne pri vkladaní príspevku asi jediná ú?inná kontrola - prepis znakov z obrázka a následná validácia.
13.02.2006 17:26

Pridali sa k nám kolegovia z ?eského tímu.
Honza v projekte CPDN a
PavolR v projekte SETI@home.
Vítame ich ako aj všetkých nových ?lenov a ?akujeme za podporu. Naše všetky tímy napredujú, niektoré pomalšie ale niektoré ve?mi úspešne. Hlavne projekty Einstein@home a LHC@home V ktorých napredujeme najviac.
01.02.2006 17:26

A máme tu ?alší miliónový projekt! V projekte CPDN/BOINC dosiahol náš tím 1.000.000 kreditov! ?akujeme všetkým zú?astnením!
16.01.2006 17:27

?a?ším úspechom nášho tímu je dosiahnutie hranice 6.000.000 kreditov v projekte SETI@home. Gratulujeme a držíme si palce k ?alším úspechom a dosiahnutým métam.
03.01.2006 11:33

V projekte Einstein@home skupina BOINC.SK celkovo prekro?ila 1.5 milióna kreditov, pri?om momentálne je aktívnych cca. 60 ?lenov s RAC spolu viac ako 7300 ?o je úrove? 27. miesta s pomedzi všetkých teamov.

01.01.2006 00:01

Všetkým našim ?lenom prajeme všetko dobré do Nového roku 2006!

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |