Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2008)
08.10.2008 14:52

Nedávno zasiahol Zem asteroid s ve?kos?ou 3 metre. Jeho dopad bol predpovedaný cca 19 hodín vopred a dopadol v oblasti Sudánu takže nie sú o tom žiadne fotky ani video. No na stránke projektu orbit@home je animácia zrážky z poh?adu asteroidu - práve predpovedanie takýchto zrážok je predmetom projektu. Viac info vo fóre.

07.09.2008 10:43

Najvýkonnejší ?asticový urých?ova? na svete - Large Hadron Collider (LHC) - ku ktorého zkonštruovaniu prispel aj projekt LHC@home (ktorý je momentálne v latentnom štádiu ?akajúc na nové úlohy), je v štádiu spúš?ania a testov. Tieto testy prebiehajú zatia? ve?mi úspešne, ?o je výborná správa a nie je to vonkoncom samozrejmé pri tak komplexnom a ozrutnom stroji akým LHC nesporne je. D?a 10. septembra 2008 je plánovaný prvý kompletný obeh ?astíc v urých?ova?i (?iže po celom 27 km obvode), budete ho môc? sledova? online na tejto adrese. D?a 21. októbra prebehne oficiálna inaugurácia/otvorenie urých?ova?a. Prvé reálne dáta z tohto stroja môžme o?akáva? na konci tohto roku. 

Podrobnejšie informácie(EN).


01.06.2008 00:13

Projekt Orbit@home dospel do pokro?ilej beta fázy, t.j. projekt za?al distribuova? jednotky vyzna?ujúce sa už dobrou stabilitou, a stal sa tým vhodný aj pre menej skúsených po?tárov. ?alším krokom bude vývoj grafického screensavera, na ktorom sa za?ne pracova? nie skôr ako v auguste tohto roka. Takže koho doposia? odrádzala nestabilná alfa fáza projektu, tak hor\' sa do ú?asti - aj ke? pripomíname, že sú?asná beta fáza stále nie je pre ?udí, ktorí sa chcú len pripoji? a vôbec sa o projekt nestara?...

Podrobnejšie info (EN)

Team Boinc.sk na tomto projekte


19.04.2008 13:44

Projekt Orbit@home za?al dneska ráno distribuova? WU aj pre opera?ný systém Windows, aplikácia SurveySimulator 1.13. D?žka výpo?tu jedného WU je cca 1h40min na výkonnom po?íta?i. Niektorí naši ?lenovia už za ne získali aj prvé kredity. Netreba však zabúda? že je to stále test a môžu sa objavi? problémy. ?alšie aktuálne informácie v diskusnom fóre.

20.03.2008 18:33

Projekt Orbit@home uvolni? ?alšiu aplikáciu - SurveySimulator. zatia? len pre linux. Predchádzajúca aplikácia - Random Number Generator, je už dva týždne k dispozícii aj pre windows. Podotýkame, že projekt je v alfa štádiu, takže zapojte sa najmä tí, ktorí máte chu? pomôc? s vývojom týchto a ?alších aplikácií pre tento projekt.

05.03.2008 12:16

Projekt Orbit@home spustil registráciu.
URL adresa projektu, ktorú treba zada? v Boinc managerovi, je:
http://orbit.psi.edu/oah/
Dôležitá poznámka - ak ste aj už boli v minulosti registrovaní, musíte sa zaregistrova? odznovu, pretože server má úplne novú boinc inštaláciu a akéko?vek predchádzajúce ú?ty nebudú funk?né.
Bol už založený aj team BOINC.SK, takže môžte sa prida?..

Momentálne sú už aj prvé jednoduché aplikácie, zatia? pre Linux. Viac info v našom fóre.


26.01.2008 09:23

Projekt Enigma@home je tak ako bolo avizované do?asne pozastavený z dôvodu s?ahovanie servrov. Odstávka by mala trva? nieko?ko týžd?ov.

Novinky BOINC.SK: (2008)
30.12.2008 22:43

Dúfame že ste mali bohatú nádielku pod strom?ekom po?as tohtoro?ných vianoc. Do Nového Roku 2009 prajeme všetkým ?lenom ale aj ne?lenom, hlavne zdravie a potom ve?a ve?a ve?a kreditov, stabilných po?íta?ov a trpezlivosti.
PF 2009!


27.10.2008 13:06

?udí so záujmom o vesmír ur?ite poteší po?in vedcov okolo Hubblovho vesmírneho teleskopu - na tejto stránke  nájdete sedem populariza?ných videí o astronómii, ktoré si môžete zadarmo stiahnu? ?i prehra?, pri?om si môžete vybra? z rôznych rozlíšení a teda aj náro?nosti na download. K dispozícii sú aj anglické titulky, pri?om k prvému dielu sme vyrobili už aj slovenské (viac informácii v našom fóre). Kvalita obsahu dokumentov je po vedeckej stránke ve?mi dobrá, rozhodne odporú?ame. Vysoko odporú?ame aj súvisiacu sériu dokumentov, v ktorých sú použité najmä najnovšie snímky z Hubblovho teleskopu, a teda sprístup?ujú verejnosti naozaj špi?kové poznatky a snímky vesmírnych zákutí s doteraz nevídanym rozlíšením ?i citlivos?ou. Lahôdka aj pre "ostrie?aných lovcov astroinformácii". :)      

30.08.2008 09:37

BOINC Con Beskydy jese? 2008 sa bude kona? 26. až 29. septembra - hotel Sulov na ?esko-Slovenskej hranici. Je to pravidelné stretnutie tímov BOINC.SK a BOINC.CZ ktoré sa koná 2 krát do roka.
Viac informácií v diskusnom fóre.
Všetci ste vítaní!!!


25.08.2008 15:02

Na serveri PCTuning.cz dnes vyšiel ?lánok popularizujúci distributed-computing výpo?ty a v neposlednom rade práve framework BOINC.

02.07.2008 09:22

Na serveri ABCgames.sk v?era vyšla novinka, ktorá informuje a propaguje BOINC projekty spolu s odkazmi na BOINC.SK a CNT. ?akujeme!

17.05.2008 13:07

Ak by si niekto rád pre?ítal ?lánok ktorý vyšiel v ?asopise 21. století o gravita?ných vlnách, tak nech sa pá?i, je na našej stránke.

14.05.2008 14:31

Na náš web bol pridaný nový ?lánok - tentoraz o rádioaktivite, zaujímavostiach zo sveta s ?ou súvisiacich a predsudkoch s ?ou spojených. Máme sa rádioaktivity bá? až tak ve?mi ako je to vžité? Odpove? sa do?ítate v ?lánku...

21.02.2008 15:15

Na našom webe pribudol nový ?lánok - o zaujímavom projekte Orbit@home. Príjemné ?ítanie... 

23.01.2008 18:43

Organizujeme zbierku, viac informácií vo fóre.

11.01.2008 18:08

V sú?te kreditov našich tímov BOINC.SK vo všetkých projektoch v ktorým sme zú?astnení sme prekro?ili magických 100.000.000 (slovom sto miliónov) kreditov. Gratulácia patrí každému ?lenovi za každý jeden kredit!

02.01.2008 14:14

A máme logo tímu BOINC.SK!

Autorovi - PavolR - ?akujeme za logo, dík aj za ostatné logá a dikes aj za všetky hlasy.


01.01.2008 00:47

Všetko najlepšie v roku 2008 pre všetkých našich ?lenov! Ve?a zdravia, š?astia a kreditov po?as celého roku ako aj do budúcnosti!!!

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |