Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¾adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomick
snmok
da

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2008)
08.10.2008 14:52

Nedávno zasiahol Zem asteroid s ve¾kosou 3 metre. Jeho dopad bol predpovedaný cca 19 hodín vopred a dopadol v oblasti Sudánu takže nie sú o tom žiadne fotky ani video. No na stránke projektu orbit@home je animácia zrážky z poh¾adu asteroidu - práve predpovedanie takýchto zrážok je predmetom projektu. Viac info vo fóre.

07.09.2008 10:43

Najvýkonnejší èasticový urých¾ovaè na svete - Large Hadron Collider (LHC) - ku ktorého zkonštruovaniu prispel aj projekt LHC@home (ktorý je momentálne v latentnom štádiu èakajúc na nové úlohy), je v štádiu spúšania a testov. Tieto testy prebiehajú zatia¾ ve¾mi úspešne, èo je výborná správa a nie je to vonkoncom samozrejmé pri tak komplexnom a ozrutnom stroji akým LHC nesporne je. Dòa 10. septembra 2008 je plánovaný prvý kompletný obeh èastíc v urých¾ovaèi (èiže po celom 27 km obvode), budete ho môc sledova online na tejto adrese. Dòa 21. októbra prebehne oficiálna inaugurácia/otvorenie urých¾ovaèa. Prvé reálne dáta z tohto stroja môžme oèakáva na konci tohto roku. 

Podrobnejšie informácie(EN).


01.06.2008 00:13

Projekt Orbit@home dospel do pokroèilej beta fázy, t.j. projekt zaèal distribuova jednotky vyznaèujúce sa už dobrou stabilitou, a stal sa tým vhodný aj pre menej skúsených poètárov. Ïalším krokom bude vývoj grafického screensavera, na ktorom sa zaène pracova nie skôr ako v auguste tohto roka. Takže koho doposia¾ odrádzala nestabilná alfa fáza projektu, tak hor\' sa do úèasti - aj keï pripomíname, že súèasná beta fáza stále nie je pre ¾udí, ktorí sa chcú len pripoji a vôbec sa o projekt nestara...

Podrobnejšie info (EN)

Team Boinc.sk na tomto projekte


19.04.2008 13:44

Projekt Orbit@home zaèal dneska ráno distribuova WU aj pre operaèný systém Windows, aplikácia SurveySimulator 1.13. Dåžka výpoètu jedného WU je cca 1h40min na výkonnom poèítaèi. Niektorí naši èlenovia už za ne získali aj prvé kredity. Netreba však zabúda že je to stále test a môžu sa objavi problémy. Ïalšie aktuálne informácie v diskusnom fóre.

20.03.2008 18:33

Projekt Orbit@home uvolni¾ ïalšiu aplikáciu - SurveySimulator. zatia¾ len pre linux. Predchádzajúca aplikácia - Random Number Generator, je už dva týždne k dispozícii aj pre windows. Podotýkame, že projekt je v alfa štádiu, takže zapojte sa najmä tí, ktorí máte chu pomôc s vývojom týchto a ïalších aplikácií pre tento projekt.

05.03.2008 12:16

Projekt Orbit@home spustil registráciu.
URL adresa projektu, ktorú treba zada v Boinc managerovi, je:
http://orbit.psi.edu/oah/
Dôležitá poznámka - ak ste aj už boli v minulosti registrovaní, musíte sa zaregistrova odznovu, pretože server má úplne novú boinc inštaláciu a akéko¾vek predchádzajúce úèty nebudú funkèné.
Bol už založený aj team BOINC.SK, takže môžte sa prida..

Momentálne sú už aj prvé jednoduché aplikácie, zatia¾ pre Linux. Viac info v našom fóre.


26.01.2008 09:23

Projekt Enigma@home je tak ako bolo avizované doèasne pozastavený z dôvodu sahovanie servrov. Odstávka by mala trva nieko¾ko týždòov.

Novinky BOINC.SK: (2008)
30.12.2008 22:43

Dúfame že ste mali bohatú nádielku pod stromèekom poèas tohtoroèných vianoc. Do Nového Roku 2009 prajeme všetkým èlenom ale aj neèlenom, hlavne zdravie a potom ve¾a ve¾a ve¾a kreditov, stabilných poèítaèov a trpezlivosti.
PF 2009!


27.10.2008 13:06

¼udí so záujmom o vesmír urèite poteší poèin vedcov okolo Hubblovho vesmírneho teleskopu - na tejto stránke  nájdete sedem popularizaèných videí o astronómii, ktoré si môžete zadarmo stiahnu èi prehra, prièom si môžete vybra z rôznych rozlíšení a teda aj nároènosti na download. K dispozícii sú aj anglické titulky, prièom k prvému dielu sme vyrobili už aj slovenské (viac informácii v našom fóre). Kvalita obsahu dokumentov je po vedeckej stránke ve¾mi dobrá, rozhodne odporúèame. Vysoko odporúèame aj súvisiacu sériu dokumentov, v ktorých sú použité najmä najnovšie snímky z Hubblovho teleskopu, a teda sprístupòujú verejnosti naozaj špièkové poznatky a snímky vesmírnych zákutí s doteraz nevídanym rozlíšením èi citlivosou. Lahôdka aj pre "ostrie¾aných lovcov astroinformácii". :)      

30.08.2008 09:37

BOINC Con Beskydy jeseò 2008 sa bude kona 26. až 29. septembra - hotel Sulov na Èesko-Slovenskej hranici. Je to pravidelné stretnutie tímov BOINC.SK a BOINC.CZ ktoré sa koná 2 krát do roka.
Viac informácií v diskusnom fóre.
Všetci ste vítaní!!!


25.08.2008 15:02

Na serveri PCTuning.cz dnes vyšiel èlánok popularizujúci distributed-computing výpoèty a v neposlednom rade práve framework BOINC.

02.07.2008 09:22

Na serveri ABCgames.sk vèera vyšla novinka, ktorá informuje a propaguje BOINC projekty spolu s odkazmi na BOINC.SK a CNT. Ïakujeme!

17.05.2008 13:07

Ak by si niekto rád preèítal èlánok ktorý vyšiel v èasopise 21. století o gravitaèných vlnách, tak nech sa páèi, je na našej stránke.

14.05.2008 14:31

Na náš web bol pridaný nový èlánok - tentoraz o rádioaktivite, zaujímavostiach zo sveta s òou súvisiacich a predsudkoch s òou spojených. Máme sa rádioaktivity bᝠaž tak ve¾mi ako je to vžité? Odpoveï sa doèítate v èlánku...

21.02.2008 15:15

Na našom webe pribudol nový èlánok - o zaujímavom projekte Orbit@home. Príjemné èítanie... 

23.01.2008 18:43

Organizujeme zbierku, viac informácií vo fóre.

11.01.2008 18:08

V súète kreditov našich tímov BOINC.SK vo všetkých projektoch v ktorým sme zúèastnení sme prekroèili magických 100.000.000 (slovom sto miliónov) kreditov. Gratulácia patrí každému èlenovi za každý jeden kredit!

02.01.2008 14:14

A máme logo tímu BOINC.SK!

Autorovi - PavolR - ïakujeme za logo, dík aj za ostatné logá a dikes aj za všetky hlasy.


01.01.2008 00:47

Všetko najlepšie v roku 2008 pre všetkých našich èlenov! Ve¾a zdravia, šastia a kreditov poèas celého roku ako aj do budúcnosti!!!

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |