Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
҆√≠rka prenosov√©ho p√°sma

Fascinovan√Ĺ ideou spojenia sa s mimozemskou civiliz√°ciou, niekedy zab√ļdame, Ňĺe projekt SETI@home nie je zameran√Ĺ iba h¬ĺadanie inteligencie medzi hviezdami. Je to tieŇĺ obrovsk√Ĺ po√®√≠ta√® vedeck√©ho experimentu nesl√Ĺchan√©ho rozmeru, umiestnen√Ĺ tu na Zemi. S viac ako 3,5 mili√≥nmi √®lenov z cel√©ho sveta je projekt SETI@home z√Įaleka najv√§√®Ň°ia a najsilnejŇ°ia po√®√≠ta√®ov√° sie¬Ě, ak√° kedy bola postaven√°.

UdrŇĺanie takejto obrovskej siete v √®innosti nie je ¬ĺahkou z√°leŇĺitos¬Ěou. KaŇĺd√Ĺ de√≤ sa okolo 400,000 ¬ĺud√≠ z cel√©ho sveta prip√°ja na serveri SETI@home Berkeley, California (USA). Nov√Ĺ uŇĺ√≠vatelia si s¬Ěahuj√ļ klienta, uŇĺ zaregistrovan√Ĺ uŇĺ√≠vatelia posielaj√ļ spracovan√© jednotkuy (work units) a s¬Ěahuj√ļ si nov√©. KaŇĺd√° jedna pracovn√° jednotka m√° ve¬ĺkos¬Ě okolo 350 kilobytov, a st√°ly kolobeh tis√≠cok jednotiek vytvorilo nie√®o ako prek√°Ňĺku na internetovom spojen√≠ centra SETI@home.

Komunika√®n√Ĺ probl√©m m√īŇĺe by¬Ě zhrnut√Ĺ v jednej vete: "҆√≠rka prenosov√©ho p√°sma". Vzh¬ĺadom na to, Ňĺe tak√Ĺto syst√©m vytv√°ra obrovsk√ļ z√°¬ĚaŇĺ, SETI@home potrebuje na hlahk√ļ operat√≠vnos¬Ě ve¬ĺmi Ň°irok√© komunika√®n√© p√°smo. Ako sa projekt st√°le vyv√≠ja a rozŇ°iruje sa po√®et ¬ĺud√≠ v √≤om zapojen√Ĺch, poŇĺiadavky na Ň°√≠rku vlnov√©ho p√°sma sa st√°vaj√ļ st√°le v√§√®Ň°√≠mi a v√§√®Ň°√≠mi.
Tieto serveri, umiestnen√© v centre SETI@home v U.C. Berkeley's Space Science Laboratory, obsluhuj√ļ cel√Ĺ syst√©m distrib√ļcie pracovn√Ĺch jednotiek a zabezpe√®uj√ļ chod ofici√°lnych www str√°nok projektu.

Na aut√°ch a bitoch


Na objasnenie si probl√©mu m√īŇĺeme s √ļspechom pouŇĺi¬Ě pr√≠klad z re√°lneho Ňĺivota - cestn√° prem√°vka. Ke√Į je doprava slab√° - mimo Ň°pi√®ky, napr. r√°no cez v√≠kend, s√ļ cesty pr√°zdne. M√īŇĺeŇ° jazdi¬Ě viac-menej tak r√Ĺchlo ako chceŇ°, alebo ako Ti to dopravn√© predpisy dovoluj√ļ. Ale sk√ļs to ist√© v pondelok r√°no v najv√§√®Ň°ej Ň°pi√®ke a n√°jdeŇ° mnoho rozdielov. Dokonca najŇ°irŇ°ia cesta (u n√°s je to vo v√§√®Ň°ine pr√≠padov dvojpr√ļdovka, autor √®l√°nku m√° zrejme na mysli 5 a viac pr√ļdov√© dia¬ĺnice v USA) bude √®asto prehusten√° autami vŇ°ade kde len dovid√≠Ň° a doprava sa doslov√° plaz√≠. Pr√≠√®ina je tak√°, Ňĺe ak√°ko¬ĺvek cesta m√īŇĺe dovoli¬Ě pohyb len ur√®it√©mu po√®tu vozidiel v konkr√©tnom √®ase. Pokia¬ĺ sa bude pok√ļŇ°a¬Ě prejs¬Ě viac √°ut, vozovka sa stane bezn√°dejne zapchat√°, so straŇ°n√Ĺmi v√Ĺsledkami (nie zvl√°Ň°tnymi) rannej doch√°dzky do pr√°ce.

Eventu√°lne, miestna samospr√°va bude poŇĺadova¬Ě vyrieŇ°enie situ√°cie rozŇ°√≠ren√≠m cesty (hmm, tak teda u n√°s teda nie) a pridan√≠m jedn√©ho alebo dvoch pr√ļdov. Tak√©to rieŇ°enie by zmiernilo probl√©m, pretoŇĺe Ň°irŇ°ia cesta bude ma¬Ě v√§√®Ň°iu priepustnos¬Ě a bude schopn√° zabezpe√®i¬Ě pohyb v√§√®Ň°ieho po√®tu vozidiel na ceste. Ale ak ŇĺijeŇ° tak ako ja Los Angeles (ja teda nie, ale v Bratislave je to asi eŇ°te kritickejŇ°ie), nebude dlho trva¬Ě a maxim√°lna kapacita Ň°irŇ°ej cesty bude op√§¬Ě prekro√®en√°, a probl√©m sa bude opakova¬Ě. √ąo plat√≠ pre automobilov√ļ dopravu, plat√≠ aj pre elektronick√ļ web "dopravu". Optick√© k√°ble, ktor√© sa staraj√ļ o prenos inform√°ci√≠ do SETI@home centra v Berkeley, m√īŇĺu pretransferoiva¬Ě len ur√®it√Ĺ po√®et pracovn√Ĺch jednotiek. A ako ste si ur√®ite vŇ°imli - tento limit je dosiahnut√Ĺ.


Zapchat√° cesta


N√°znaky boli zrejm√© uŇĺ za√®iatkom janu√°ra. UŇĺ√≠vatelia snaŇĺiaci sa posla¬Ě alebo prija¬Ě pracovn√© jednotky zistili, Ňĺe r√Ĺchlos¬Ě prenosu inform√°ci√≠ sa neuverite¬ĺne spomalila. Proces ktor√Ĺ oby√®ajne trv√° menej ako min√ļtu, sa teraz m√īŇĺe ¬Ěaha¬Ě hodiny pr√≠padne sa ukon√®√≠ chybou, zapr√≠√®inuje vzdanie sa spolo√®n√©ho √ļsilia. A hoci podmienky s√ļ zna√®ne lepŇ°ie po√®as slabej prev√°dzky (ako napr. v no√®n√Ĺch hodin√°ch v Californii = u n√°s to znamen√° po√®as d√≤a) dokonca aj potom je cel√Ĺ proces ove¬ĺa pomalŇ°√≠ ako predt√Ĺm.

Probl√©m bol cite¬ĺn√Ĺ pre v√§√®Ň°inu uŇĺ√≠vate¬ĺov. UŇĺ√≠vate¬ĺia, ktor√Ĺm beŇĺ√≠ nieko¬ĺko po√®√≠ta√®ov so SETI@home s√ļ√®asne a s√ļ do internetu pripojen√Ĺ pevnovou linkou s√ļ mierne vo v√Ĺhode. Ke√Į sa kaŇĺd√° transakcia stane dobrodruŇĺstvom nejasnej doby trvania, uŇĺ√≠vatelia s√ļ z toho neŇ°tastn√≠. Zdroj t√Ĺchto probl√©mov, ako sa uŇĺ pravdepodobne domnievate, je "bandwith". Od kedy je centrum SETI@home umiestnen√© v Space Science Laborat√≥riu v University of California v Berkeley, cel√° z√°¬ĚaŇĺ na SETI@home servery prech√°dza sie¬Ěou univerzity. Moment√°lne je Ň°√≠rka prenosov√©ho p√°sma Univerzity Berkeley 70 Mbps za sekundu √®o dovo¬ĺuje transfer 70 mili√≥nov bitov inform√°ci√≠ za sekundu. T√°to kapacita mus√≠ sta√®i¬Ě pre cel√ļ univerzitu na vŇ°etk√Ĺch ich oddeleniach. Ke√Į za projekt SETI@home v roku 1999 odŇ°tartoval, toto p√°smo na vtedajŇ°ie √ļ√®ely bohate sta√®ilo. Ale √®asom, ako sa mili√≥ny ¬ĺud√≠ z cel√©ho sveta pripojili k projektu, projekt SETI@home sa stal najv√§√®Ň°ou z√°¬ĚaŇĺou siete. Na za√®iatku tohoto roku sa rozsah z√°¬ĚaŇĺe SETI@home pohyboval v rozsahu 20 aŇĺ 30 Mbps za sekundu √®iŇĺe okolo 40% z celkov√©ho prenosov√©ho p√°sma univerzity.

Toto sa uk√°zalo by¬Ě prive¬ĺkou z√°¬ĚaŇĺou pre univerzitn√Ĺ sie¬Ě. Z√°¬ĚaŇĺ SETI@home spolu s ostatn√Ĺmi internetov√Ĺmi poŇĺiadavkami Univerztiy viedlo k √ļpln√©mu vy√®erpaniu prenov√©ho p√°sma. NavyŇ°e sa zaviedlo opatrenie zo strany univerzity zaradi¬Ě d√°ta SETI@home na n√≠ku prioritu.


√ąo robi¬Ě?

SETI@home t√≠m si uvedomoval narastaj√ļci probl√©m a bral do √ļvahy moŇĺn√© rieŇ°enia. Napriek tomu, najv√§√®Ň°ia kr√≠za, ktor√° priŇ°la za√®iatkom janu√°ra, prekvapila kaŇĺd√©ho svojou n√°hlos¬Ěou a dopadom. St√°le nie je celkom jasn√©, √®o zapr√≠√®inilo kr√≠zu pr√°ve v danom √®ase. Z ist√©ho d√īvodu sa internetov√© pripojenie √ļplne zaplnilo. Prv√° odpove√Į t√≠mu SETI@home bola doslova z√≠ska¬Ě √®as. Aj napriek mesa√®n√Ĺm poplatkom (√®o je asi 6000 USD), univerzita s√ļhlasila s dot√°ciou √ĮalŇ°√≠ch 20 Mbps pre vyuŇĺitie SETI@home v akomko¬ĺvek √®ase. Za pomoci tejto dohody uŇĺ√≠vatelia mohli op√§¬Ě posiela¬Ě a prij√≠ma¬Ě pracovn√© jednotky, hoci nie v plnou r√Ĺchlos¬Ěou. Toto bolo ale len do√®asn√Ĺm rieŇ°en√≠m a t√≠m SETI@home sa musel neodkladne obzera¬Ě po trvalom rieŇ°en√≠. √ąo bolo ve¬ĺmi potrebn√©, bolo nez√°visl√© pripojenie, plne oddelen√© od hlavnej linky Univerzity a s dostato√®nou kapacitou. A naŇ°li presne to: Cogent Communications, spolo√®nos¬Ě zaloŇĺen√° vo Washingtone, pon√ļkla 100 Mbps prenosov√©ho p√°sma, v pr√≠stupnej cene na ich sie¬Ěovej infraŇ°trukt√ļre Aj napriek atrakt√≠vnej ponuke Cogentskej spolo√®nosti s√ļ st√°le nejak√© prek√°Ňĺky na ceste. Cogentsk√° sie¬Ě nem√īŇĺe by¬Ě pr√≠stupn√° v Berkeley ale iba v Palo Alto, na druhej strane San Francisk√©ho z√°livu. SETI@home t√≠m mus√≠ n√°js¬Ě cestu, ako posiela¬Ě a prij√≠ma¬Ě d√°ta naprie√® 40 m√≠lam oddeluj√ļcich Berkeley od Palo Alto s dostato√®n√Ĺm prenosov√Ĺm p√°smom tak, aby sa nevytvorilo √ļzky miesto. Sie¬Ěov√Ĺ administr√°tori Univerzity v Berkeley navrhli pouŇĺi¬Ě uŇĺ existuj√ļce spojenie s Palo Alto, cez spolo√®nos¬Ě s n√°zvom UFO Communications. Pod¬ĺa Ň°√©fa vedcov SETI@home Dan Werthimera, nie je eŇ°te teraz ist√©, √®i t√°to √®iasto√®n√° dohoda bude fungova¬Ě. PredbeŇĺn√Ĺ test v uplynul√Ĺch d√≤och zlyhal a viac testov je napl√°novan√Ĺch na nesk√īr. Jendozna√®ne nov√© a Ň°irŇ°ie prenosov√© p√°smo bude pre projekt SETI@home ve¬ĺk√Ĺm pr√≠nosom. Na jednej strane prenosov√© p√°smo 100 Mbps bude 4-n√°sobne oproti doterjŇ°iemu stavu a z√°rove√≤ sa bud√ļ uŇĺ√≠vatelia schopn√≠ r√ĹchlejŇ°ie a ¬ĺahŇ°ie sa prip√°ja¬Ě. Na druhej strane, pod¬ĺa Davida Andersona, ve¬ĺkos¬Ě prenosov√©ho p√°sma bude zlepŇ°ova¬Ě v√Ĺsledky. SETI@home bude m√īc¬Ě prija¬Ě ove¬ĺa viac d√°t z observat√≥ria v Arebico a v kr√°tkom √®ase ich rozdistribuova¬Ě mili√≥nom uŇĺ√≠vate¬ĺom. A nakoniec, tento projekt bude schopn√Ĺ analyzova¬Ě r√°diov√© sign√°ly zaznamenan√© v Ň°irŇ°ej Ň°k√°le frekvenci√≠ ako relat√≠vne skromn√Ĺch 2.5 MHz dnes.

Ve¬ĺk√Ĺ rozvoj projektu SETI@home prer√°stol univerzitn√© zariadenie, v ktorom bol vymyslen√Ĺ a dnes bojuje s obmedzeniami na miestach, kde projekt vyr√°stol. Ke√Į sa situ√°cia oh¬ĺadne internetov√©ho pripojenia vyrieŇ°i k spokojnosti, SETI@home sa stane najv√§√®Ň°√≠m, najkefekt√≠vnejŇ°√≠m a najvedeckejŇ°√≠m projektom ak√Ĺ kedy bol.
Vytvoril: LUcija [31. m√°j 2002] / Upravenť: [4. j√ļn 2002] / PoŤet zobrazenŪ: [10178]