Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Šírka prenosového pásma

Fascinovaný ideou spojenia sa s mimozemskou civilizáciou, niekedy zabúdame, že projekt SETI@home nie je zameraný iba h?adanie inteligencie medzi hviezdami. Je to tiež obrovský po?íta? vedeckého experimentu neslýchaného rozmeru, umiestnený tu na Zemi. S viac ako 3,5 miliónmi ?lenov z celého sveta je projekt SETI@home z?aleka najvä?šia a najsilnejšia po?íta?ová sie?, aká kedy bola postavená.

Udržanie takejto obrovskej siete v ?innosti nie je ?ahkou záležitos?ou. Každý de? sa okolo 400,000 ?udí z celého sveta pripája na serveri SETI@home Berkeley, California (USA). Nový užívatelia si s?ahujú klienta, už zaregistrovaný užívatelia posielajú spracované jednotkuy (work units) a s?ahujú si nové. Každá jedna pracovná jednotka má ve?kos? okolo 350 kilobytov, a stály kolobeh tisícok jednotiek vytvorilo nie?o ako prekážku na internetovom spojení centra SETI@home.

Komunika?ný problém môže by? zhrnutý v jednej vete: "Šírka prenosového pásma". Vzh?adom na to, že takýto systém vytvára obrovskú zá?až, SETI@home potrebuje na hlahkú operatívnos? ve?mi široké komunika?né pásmo. Ako sa projekt stále vyvíja a rozširuje sa po?et ?udí v ?om zapojených, požiadavky na šírku vlnového pásma sa stávajú stále vä?šími a vä?šími.
Tieto serveri, umiestnené v centre SETI@home v U.C. Berkeley's Space Science Laboratory, obsluhujú celý systém distribúcie pracovných jednotiek a zabezpe?ujú chod oficiálnych www stránok projektu.

Na autách a bitoch


Na objasnenie si problému môžeme s úspechom použi? príklad z reálneho života - cestná premávka. Ke? je doprava slabá - mimo špi?ky, napr. ráno cez víkend, sú cesty prázdne. Môžeš jazdi? viac-menej tak rýchlo ako chceš, alebo ako Ti to dopravné predpisy dovolujú. Ale skús to isté v pondelok ráno v najvä?šej špi?ke a nájdeš mnoho rozdielov. Dokonca najširšia cesta (u nás je to vo vä?šine prípadov dvojprúdovka, autor ?lánku má zrejme na mysli 5 a viac prúdové dia?nice v USA) bude ?asto prehustená autami všade kde len dovidíš a doprava sa doslová plazí. Prí?ina je taká, že akáko?vek cesta môže dovoli? pohyb len ur?itému po?tu vozidiel v konkrétnom ?ase. Pokia? sa bude pokúša? prejs? viac áut, vozovka sa stane beznádejne zapchatá, so strašnými výsledkami (nie zvláštnymi) rannej dochádzky do práce.

Eventuálne, miestna samospráva bude požadova? vyriešenie situácie rozšírením cesty (hmm, tak teda u nás teda nie) a pridaním jedného alebo dvoch prúdov. Takéto riešenie by zmiernilo problém, pretože širšia cesta bude ma? vä?šiu priepustnos? a bude schopná zabezpe?i? pohyb vä?šieho po?tu vozidiel na ceste. Ale ak žiješ tak ako ja Los Angeles (ja teda nie, ale v Bratislave je to asi ešte kritickejšie), nebude dlho trva? a maximálna kapacita širšej cesty bude opä? prekro?ená, a problém sa bude opakova?. ?o platí pre automobilovú dopravu, platí aj pre elektronickú web "dopravu". Optické káble, ktoré sa starajú o prenos informácií do SETI@home centra v Berkeley, môžu pretransferoiva? len ur?itý po?et pracovných jednotiek. A ako ste si ur?ite všimli - tento limit je dosiahnutý.


Zapchatá cesta


Náznaky boli zrejmé už za?iatkom januára. Užívatelia snažiaci sa posla? alebo prija? pracovné jednotky zistili, že rýchlos? prenosu informácií sa neuverite?ne spomalila. Proces ktorý oby?ajne trvá menej ako minútu, sa teraz môže ?aha? hodiny prípadne sa ukon?í chybou, zaprí?inuje vzdanie sa spolo?ného úsilia. A hoci podmienky sú zna?ne lepšie po?as slabej prevádzky (ako napr. v no?ných hodinách v Californii = u nás to znamená po?as d?a) dokonca aj potom je celý proces ove?a pomalší ako predtým.

Problém bol cite?ný pre vä?šinu užívate?ov. Užívate?ia, ktorým beží nieko?ko po?íta?ov so SETI@home sú?asne a sú do internetu pripojený pevnovou linkou sú mierne vo výhode. Ke? sa každá transakcia stane dobrodružstvom nejasnej doby trvania, užívatelia sú z toho neštastní. Zdroj týchto problémov, ako sa už pravdepodobne domnievate, je "bandwith". Od kedy je centrum SETI@home umiestnené v Space Science Laboratóriu v University of California v Berkeley, celá zá?až na SETI@home servery prechádza sie?ou univerzity. Momentálne je šírka prenosového pásma Univerzity Berkeley 70 Mbps za sekundu ?o dovo?uje transfer 70 miliónov bitov informácií za sekundu. Táto kapacita musí sta?i? pre celú univerzitu na všetkých ich oddeleniach. Ke? za projekt SETI@home v roku 1999 odštartoval, toto pásmo na vtedajšie ú?ely bohate sta?ilo. Ale ?asom, ako sa milióny ?udí z celého sveta pripojili k projektu, projekt SETI@home sa stal najvä?šou zá?ažou siete. Na za?iatku tohoto roku sa rozsah zá?aže SETI@home pohyboval v rozsahu 20 až 30 Mbps za sekundu ?iže okolo 40% z celkového prenosového pásma univerzity.

Toto sa ukázalo by? prive?kou zá?ažou pre univerzitný sie?. Zá?až SETI@home spolu s ostatnými internetovými požiadavkami Univerztiy viedlo k úplnému vy?erpaniu prenového pásma. Navyše sa zaviedlo opatrenie zo strany univerzity zaradi? dáta SETI@home na níku prioritu.


?o robi??

SETI@home tím si uvedomoval narastajúci problém a bral do úvahy možné riešenia. Napriek tomu, najvä?šia kríza, ktorá prišla za?iatkom januára, prekvapila každého svojou náhlos?ou a dopadom. Stále nie je celkom jasné, ?o zaprí?inilo krízu práve v danom ?ase. Z istého dôvodu sa internetové pripojenie úplne zaplnilo. Prvá odpove? tímu SETI@home bola doslova získa? ?as. Aj napriek mesa?ným poplatkom (?o je asi 6000 USD), univerzita súhlasila s dotáciou ?alších 20 Mbps pre využitie SETI@home v akomko?vek ?ase. Za pomoci tejto dohody užívatelia mohli opä? posiela? a prijíma? pracovné jednotky, hoci nie v plnou rýchlos?ou. Toto bolo ale len do?asným riešením a tím SETI@home sa musel neodkladne obzera? po trvalom riešení. ?o bolo ve?mi potrebné, bolo nezávislé pripojenie, plne oddelené od hlavnej linky Univerzity a s dostato?nou kapacitou. A našli presne to: Cogent Communications, spolo?nos? založená vo Washingtone, ponúkla 100 Mbps prenosového pásma, v prístupnej cene na ich sie?ovej infraštruktúre Aj napriek atraktívnej ponuke Cogentskej spolo?nosti sú stále nejaké prekážky na ceste. Cogentská sie? nemôže by? prístupná v Berkeley ale iba v Palo Alto, na druhej strane San Franciského zálivu. SETI@home tím musí nájs? cestu, ako posiela? a prijíma? dáta naprie? 40 mílam oddelujúcich Berkeley od Palo Alto s dostato?ným prenosovým pásmom tak, aby sa nevytvorilo úzky miesto. Sie?ový administrátori Univerzity v Berkeley navrhli použi? už existujúce spojenie s Palo Alto, cez spolo?nos? s názvom UFO Communications. Pod?a šéfa vedcov SETI@home Dan Werthimera, nie je ešte teraz isté, ?i táto ?iasto?ná dohoda bude fungova?. Predbežný test v uplynulých d?och zlyhal a viac testov je naplánovaných na neskôr. Jendozna?ne nové a širšie prenosové pásmo bude pre projekt SETI@home ve?kým prínosom. Na jednej strane prenosové pásmo 100 Mbps bude 4-násobne oproti doterjšiemu stavu a zárove? sa budú užívatelia schopní rýchlejšie a ?ahšie sa pripája?. Na druhej strane, pod?a Davida Andersona, ve?kos? prenosového pásma bude zlepšova? výsledky. SETI@home bude môc? prija? ove?a viac dát z observatória v Arebico a v krátkom ?ase ich rozdistribuova? miliónom užívate?om. A nakoniec, tento projekt bude schopný analyzova? rádiové signály zaznamenané v širšej škále frekvencií ako relatívne skromných 2.5 MHz dnes.

Ve?ký rozvoj projektu SETI@home prerástol univerzitné zariadenie, v ktorom bol vymyslený a dnes bojuje s obmedzeniami na miestach, kde projekt vyrástol. Ke? sa situácia oh?adne internetového pripojenia vyrieši k spokojnosti, SETI@home sa stane najvä?ším, najkefektívnejším a najvedeckejším projektom aký kedy bol.
Vytvoril: LUcija [31. máj 2002] / Upravené: [4. jún 2002] / Počet zobrazení: [10273]