Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Ako nastavi? Boinc View 1.4

BoincView (?alej len BV) je užito?ný program pomocou ktorého je možné pohodlne ovláda? viacero po?íta?ov na ktorých beží BOINC Manager a to z jedného po?íta?a ktorý ale musí sp??a? ur?ité požiadavky. Pritom nie je dôležité opera?ný systéme beží na ovládaných po?íta?om. Aplikácia BV je ale ur?ená pre opera?ný systém Windows.

Nastavenie:
1. Hlavný po?íta?, volajme ho centrála, musí by? schopný komunikova? s ovládaným po?íta?om pomocou protokolu TCP/IP aspo? na jednom porte. Štandardne sa používa port 1043 ale je možné nastavi? aj iný.
Podstatné je aby bol rovnaký port nastavený na obidvoch stranách spojenia. ?asto je to aj port 31416 ako na pripojenom obrázku.2. Centrálu musí používa? opera?ný systém MS Windows.

3. Samotná aplikácia Boinc View ktorú stiahneme z jej oficiálnej stránky. Túto po stiahnutí sta?í rozbali? do akéhoko?vek adresára z ktorého ju spustíme spustením boincview.exe.

4. Na ovládanom po?íta?i treba vytvori? v hlavnom adresáry BOINC Managera súbor remote_hosts.cfg do ktorého dáme IP adresu centrály alebo jej doméhovú adresu. Len z po?íta?a (môže ich by? aj viacej) ktorú sú uvedené v tomto zozname je možné sa pripoji? na BOINC Manager.

5. Pokia? chceme povoli? pripojenie z akéhoko?vek po?íta?a, sta?í BOINC Manager spusti? s prepína?om -allow_remote_gui_rpc ?o ale nie je tak bezpe?ené ako predošlá možnos?. Pri niektorých verziách BOINC Managera je treba použi? tento prepína? aj pokia? definujeme adresy po?íta?a alebo po?íta?ov z ktorých chceme tento ovláda?.

6. Kvôli bezpe?nosti je ve?mi dôležité nastavi? aj heslo pre takúto komunikáciu. Sta?í ho napísa? do súboru gui_rpc_auth.cfg v tom adresári kde je BOINC Manager nainštalovaný. Len centrála ktorá zašle toto heslo sa môže pripoji? ("BOINC client password" na predošlom obrázku).

7. IP alebo doménovú adresu ovládaného po?íta?a zadáme do položky "Hostname or IP address" a komunika?ný port do položky "Port number".

8. Okno v ktorom môžeme nadefinova? všetky po?íta?e ktoré chceme ovláda? spustíme bu? z hlavného menu položka "Options -> Computers" alebo zvýrazneným tla?ítkom na hosrnej lište (tretie z prava - pracujúci paná?ik)To by malo posta?ova? na úspešné nastavenie Boinc View, popis sa hodí pre verziu 1.4, posledná verzia je 1.4.2 a mierne sa odlišuje od tejto popísanej verzie. Na stránke projektu je možné stiahnu? aj súbor so sloven?inou do tejto aplikácie.

Popis vzdialeného ovládania BOINC Managera je aj na oficiálnej stránke (v angli?tine).

slavko.sk


Vytvoril: slavko.sk [19. mar 2007 22:08:45] / Upravené: [03. apr 2007 16:03:41] / Počet zobrazení: [10316]