Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¾adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomick
snmok
da

APOD


Page Rank
 
 
Ako nastavi Boinc View 1.4

BoincView (ïalej len BV) je užitoèný program pomocou ktorého je možné pohodlne ovláda viacero poèítaèov na ktorých beží BOINC Manager a to z jedného poèítaèa ktorý ale musí spåòa urèité požiadavky. Pritom nie je dôležité operaèný systéme beží na ovládaných poèítaèom. Aplikácia BV je ale urèená pre operaèný systém Windows.

Nastavenie:
1. Hlavný poèítaè, volajme ho centrála, musí by schopný komunikova s ovládaným poèítaèom pomocou protokolu TCP/IP aspoò na jednom porte. Štandardne sa používa port 1043 ale je možné nastavi aj iný.
Podstatné je aby bol rovnaký port nastavený na obidvoch stranách spojenia. Èasto je to aj port 31416 ako na pripojenom obrázku.2. Centrálu musí používa operaèný systém MS Windows.

3. Samotná aplikácia Boinc View ktorú stiahneme z jej oficiálnej stránky. Túto po stiahnutí staèí rozbali¾ do akéhoko¾vek adresára z ktorého ju spustíme spustením boincview.exe.

4. Na ovládanom poèítaèi treba vytvori v hlavnom adresáry BOINC Managera súbor remote_hosts.cfg do ktorého dáme IP adresu centrály alebo jej doméhovú adresu. Len z poèítaèa (môže ich by aj viacej) ktorú sú uvedené v tomto zozname je možné sa pripoji na BOINC Manager.

5. Pokia¾ chceme povoli pripojenie z akéhoko¾vek poèítaèa, staèí BOINC Manager spusti s prepínaèom -allow_remote_gui_rpc èo ale nie je tak bezpeèené ako predošlá možnos. Pri niektorých verziách BOINC Managera je treba použi tento prepínaè aj pokia¾ definujeme adresy poèítaèa alebo poèítaèov z ktorých chceme tento ovláda.

6. Kvôli bezpeènosti je ve¾mi dôležité nastavi aj heslo pre takúto komunikáciu. Staèí ho napísa do súboru gui_rpc_auth.cfg v tom adresári kde je BOINC Manager nainštalovaný. Len centrála ktorá zašle toto heslo sa môže pripoji ("BOINC client password" na predošlom obrázku).

7. IP alebo doménovú adresu ovládaného poèítaèa zadáme do položky "Hostname or IP address" a komunikaèný port do položky "Port number".

8. Okno v ktorom môžeme nadefinova všetky poèítaèe ktoré chceme ovláda spustíme buï z hlavného menu položka "Options -> Computers" alebo zvýrazneným tlaèítkom na hosrnej lište (tretie z prava - pracujúci panáèik)To by malo postaèova na úspešné nastavenie Boinc View, popis sa hodí pre verziu 1.4, posledná verzia je 1.4.2 a mierne sa odlišuje od tejto popísanej verzie. Na stránke projektu je možné stiahnu aj súbor so slovenèinou do tejto aplikácie.

Popis vzdialeného ovládania BOINC Managera je aj na oficiálnej stránke (v angliètine).

slavko.sk


Vytvoril: slavko.sk [19. mar 2007 22:08:45] / Upraven: [03. apr 2007 16:03:41] / Poet zobrazen: [10174]