Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
O projekte climateprediction.net


Cie¬ĺom climateprediction.net je v√Ĺskum aproxim√°ci√≠, ktor√© s√ļ s√ļ√®as¬Ěou najmodernejŇ°ieho klimatick√©ho modelu. Prepo√®√≠tan√≠m tohoto modelu nieko¬ĺko tis√≠c kr√°t ("ve¬ĺkej mnoŇĺiny") sa d√ļfa, Ňĺe sa objav√≠ ako model reaguje na jemn√© zmeny v t√Ĺchto aproxim√°ci√°ch - jemn√© nato¬ĺko aby neviedli k strate reality aproxim√°ci√≠. Toto pom√īŇĺe porozumie¬Ě ak√Ĺ citliv√Ĺ je model na mal√© zmeny a z√°rove√≤ pochopi¬Ě procesy ako s√ļ uhl√≠kov√Ĺ a s√≠rov√Ĺ cyklus. Rovnako to umoŇĺn√≠ objavi¬Ě ako sa zmen√≠ kl√≠ma v tomto storo√®√≠ na z√°klade r√īznych scen√°rov. V minul√Ĺch predpovediach klimatick√Ĺch zmien bol pouŇĺit√Ĺ jeden alebo v najlepŇ°om pr√≠pade mal√° mnoŇĺina modelov (desiatky, nie tis√≠ce!). S vyuŇĺit√≠m naŇ°ich po√®√≠ta√®ov bude moŇĺn√© lepŇ°ie pochopi¬Ě a z√≠ska¬Ě viac istoty v predpovediach klimatick√Ĺch zmien ako by bolo moŇĺn√© s vyuŇĺit√≠m superpo√®√≠ta√®a, ktor√Ĺ maj√ļ vedci k dispoz√≠cii.
Experiment climateprediction.net by mal pom√īc¬Ě "vylepŇ°i¬Ě met√≥dy vy√®√≠slenia nepravidelnost√≠ klimatick√Ĺch zobrazen√≠ a scen√°rov, vr√°tane dlhodob√Ĺch mnoŇĺ√≠n simul√°ci√≠ s pouŇĺit√≠m komplexn√Ĺch modelov", √®o bolo ur√®en√© IPCC - Medzivl√°dnym v√Ĺborom pre klimatick√© zmeny v roku 2001 ako jedna z vysok√Ĺch prior√≠t. Pravdepodobne experiment poskytne pomoc pri rozhodovan√≠ a vytvor√≠ z√°klad√≤u na adresovanie a rieŇ°enie jedn√©ho z najv√°ŇĺnejŇ°√≠ch glob√°lnych probl√©mov 21. storo√®ia. V√Ĺsledky climateprediction.net bud√ļ zdrojom √ĮalŇ°√≠ch v√Ĺskumov t√≠mu QUMP - Vy√®√≠s¬ĺovanie nepravidelnost√≠ v modelov√Ĺch predpovediach, ktor√Ĺ je s√ļ√®astou UK Met Office (britsk√Ĺ meteorologick√Ĺ √ļstav). Z√°rove√≤ bud√ļ √®as¬Ěou britsk√©ho pr√≠spevku ҆tvrt√©ho hodnotiacieho hl√°senia v√Ĺboru IPCC.

Aby bola √ļ√®as¬Ě v projekte climateprediction.net nie len z√°bavn√° ale aj pou√®n√°, pracuje sa na v√Ĺu√®bov√Ĺch materi√°loch ktor√© pom√īŇĺu √ļ√®astn√≠kom projektu lepŇ°ie pochopi¬Ě √®o im ich model hovor√≠. Tieto zah√†√≤aj√ļ materi√°ly pre Ň°koly, kr√°tky kurz na "Open University" a ob¬ĺ√ļben√ļ internetov√ļ komunitu, ktor√° umoŇĺn√≠ diskutova¬Ě, analyzova¬Ě a z√≠skava¬Ě vedomosti o predpovedn√Ĺch modeloch.

Climateprediction.net experiment je podporovan√Ĺm programom NERC - N√°rodn√° rada pre v√Ĺskum Ňĺivotn√©ho prostredia a DTI - Ministerstvo obchodu a priemyslu.

Minulos¬Ě projektu climateprediction.net

Projekt climateprediction.net za√®al v roku 1999, kedy Myles Allen nap√≠sal √®l√°nok v √®asopise Nature ktor√Ĺ sa volal Prepovedanie kl√≠my svojpomocne - Do-it-yourself climate prediction.

V roku 2000, David Stainforth (Oxfordsk√° univerzita), UK Met Office (britsk√Ĺ meteorologick√Ĺ √ļstav), Rutherford Appleton Laboratory a University of Reading za√®ali na projekte akt√≠vne pracova¬Ě. V roku 2002, v√Įaka pr√≠spevkom od NERC - N√°rodnej rady pre v√Ĺskum Ňĺivotn√©ho prostredia a DTI - Ministerstva obchodu a priemyslu, za√®al projekt nabera¬Ě konkr√©tne obrysy a bolo v √≤om moŇĺn√© vyuŇĺi¬Ě odborn√© znalosti z Open University, KMi a Oxford University Computing Laboratory (ComLab).

P√īvodne sa projekt volal Casino-21 (referencia na simul√°cie typu Monte Carlo a podnebie 21. storo√®ia), premenovan√Ĺ na climateprediction.com bol v roku 2001. V roku 2002 bol jeho n√°zov pozmenen√Ĺ do dneŇ°nej podoby na climateprediction.net aby bolo jasn√©, Ňĺe projekt nie je komer√®nou z√°leŇĺitos¬Ěou. V roku 2003 sa zv√§√®Ň°il aj projektov√Ĺ t√≠m o nieko¬ĺko po√®√≠ta√®ov√Ĺch odborn√≠kov ako aj vedcov venuj√ļcich sa podnebiu. Prv√© alfa testy sa za√®ali koncom roku 2002 a beta testy na jar 2003. Pre verejnos¬Ě bol projekt uvo¬ĺnen√Ĺ 12. septembra 2003, √®o bolo spojen√© s obrovsk√Ĺm z√°ujmom, aŇĺ 25.000 registrovan√Ĺch z√°ujemcov z cel√©ho sveta len po√®as prv√©ho v√≠kendu!

V j√ļni 2004 sa odŇ°tartovalo rozŇ°√≠renie existuj√ļceho projektu. Na z√°klade filmu "The Day After Tomorrow" ktor√Ĺ obletel kin√° cel√©ho sveta, vznikol nov√Ĺ experiment, ktor√Ĺ sk√ļma efekty spomalenia teplo-slan√©ho kolobehu (thermohaline circulation - THC) na celosvetov√© podnebie. V tom istom √®ase bole preroben√° str√°nka projektu aby bola dobre vidite¬ĺn√° aj pre uŇĺ√≠vate¬ĺov ktor√≠ pouŇĺ√≠vaj√ļ in√Ĺ prehliada√® ako Internet Explorer.

D√≤a 30. j√ļla 2004 bol prv√Ĺ Climateprediction.net de√≤ otvoren√Ĺch dver√≠ pre kaŇĺd√©ho kto bol zapojen√Ĺ do projektu.

Od 26. augusta 2004 sa climateprediction.net pres¬Ěahoval pod infraŇ°trukt√ļru BOINC (Otvoren√° infraŇ°trukt√ļra pre sie¬Ěov√© v√Ĺpo√®ty z Berkeley), vyvinut√ļ ako s√ļ√®as¬Ě projektu SETI@home v USA. T√°to softv√©rov√° platforma d√°va uŇĺ√≠vate¬ĺom ove¬ĺa viac moŇĺnost√≠ - do projektov pod BOINC sa m√īŇĺu zapoji¬Ě uŇĺ√≠vatelia praktick√Ĺch vŇ°etk√Ĺch platforiem vr√°tane MS Windows, Mac OS alebo Linux-u/UNIX-u, √ļ√®astn√≠ci sa nemusia rohodn√ļ¬Ě √®i pom√°haj√ļ predpoveda¬Ě klimatick√© zmeny (climateprediction.net), √®i h¬ĺadaj√ļ zn√°mky mimozemsk√©ho Ňĺivota (SETI@home) alebo vytv√°raj√ļ prote√≠ny (PREDICTOR@home), ale m√īŇĺu si zvoli¬Ě kombin√°ciu distribuovan√Ĺch projektov na ktor√Ĺch sa z√ļ√®astnia s√ļ√®astne. Z√°rove√≤ m√īŇĺe by¬Ě grafick√° reprezent√°cia vyuŇĺit√° ako Ň°etri√® obrazovky. √ö√®astn√≠ci m√īŇĺu st√°le pouŇĺ√≠va¬Ě p√īvodn√Ĺ syst√©m ale BOINC skuto√®ne rob√≠ projekt siln√Ĺm ako celok.

Ciele projektu climateprediction.net

Klimatick√© modely predpovedaj√ļ z√°sadn√© zmeny klimatick√Ĺch pomerov na Zemi v dneŇ°nom 21. storo√®√≠. Ale existuje ve¬ĺk√° nejednozna√®nos¬Ě v tom, √®o predpovedaj√ļ a teda ako sa s t√Ĺm vysporiadame? Pokia¬ĺ sa nadhodnot√≠ r√Ĺchlos¬Ě a rozsah klimatick√Ĺch zmien, m√īŇĺe ¬ĺudstvo zbyto√®ne spanik√°ri¬Ě a investova¬Ě obrovsk√© mnoŇĺstvo prostriedkov na rieŇ°enie probl√©mov ktor√© sa uk√°Ňĺu ako nepodstatn√© aj ke√Į model hovoril nie√®o in√©. Na druhej strane, ak model podcenil zmeny, v√Ĺsledkom bud√ļ nedostato√®n√© a neskor√© opatrenia ke√ĮŇĺe sa o√®ak√°vali nepodstatn√© zmeny.

Aby sme si vedeli poradi¬Ě s t√Ĺmto probl√©mom, je potrebn√© nejak√Ĺm sp√īsobom ohodnoti¬Ě naŇ°u d√īveru v predpovedn√Ĺ model. In√Ĺmi slovami, potrebujeme vy√®√≠sli¬Ě nepravidelnosti t√Ĺchto predpoved√≠. √ö√®as¬Ěou v experimente m√īŇĺete ve¬ĺkou mierou pom√īc¬Ě zrealizova¬Ě to √®o by inak nebolo moŇĺn√©.

Aj napriek obrovsk√©mu v√Ĺkonu dneŇ°n√Ĺch po√®√≠ta√®ov, klimatick√© modely v sebe obsahuj√ļ efekty r√īznych fyzik√°lnych procesov (napr√≠klad oblakov) v zjednoduŇ°enej forme - forme parametrov. Tu vznik√° mnoŇĺstvo nejednozna√®nost√≠ v presn√Ĺch hodnot√°ch mnoh√Ĺch pouŇĺit√Ĺch parametrov - nevieme ako presn√© hodnoty s√ļ najrealistickejŇ°ie. Niekedy m√īŇĺe by¬Ě tento rozsah v rozmedz√≠ r√°dov! To znamen√° Ňĺe kaŇĺd√° predpove√Į predstavuje len jednu z mnoh√Ĺch moŇĺnost√≠ ako sa podnebie m√īŇĺe vyv√≠ja¬Ě.Ako m√īŇĺeme stanovi¬Ě a redukova¬Ě tieto nejednozna√®nosti?

Existuj√ļ dva navz√°jom sa dopl√≤uj√ļce pr√≠stupy ako rieŇ°i¬Ě tento probl√©m: zlepŇ°i¬Ě parametriz√°ciu zuŇĺovan√≠m rozsahu nepravidelnosti v parametroch. Toto je kontinu√°lny proces a vyŇĺaduje: zlepŇ°enie modelov, vyuŇĺitie posledn√Ĺch superpo√®√≠ta√®ov akon√°hle s√ļ k dispoz√≠cii. Takisto ako aj z√≠skavanie st√°le viac a viac (hlavne satelitn√Ĺch) √ļdajov o Ň°irokom spektre atmosferick√Ĺch vlastnost√≠ (ako je r√Ĺchlos¬Ě vetra, pokrytie oblakmi, teplota, ...). V√Ĺsledkom je potreba r√°tania ve¬ĺk√©ho po√®tu modelov v ktor√Ĺch sa parametre menia v r√°mci svojho rozsahu a nejednozna√®nosti. Vyl√ļ√®enie t√Ĺch ktor√© vytvoria model v minulosti odliŇ°uj√ļci sa od nej a vyuŇĺitie zost√°vaj√ļcich na sk√ļmanie zmien v bud√ļcnosti.

Druh√Ĺ scen√°r je pr√≠stupom projektu climateprediction.net. Z√°merom je zrealizova¬Ě stovky tis√≠cov klasick√Ĺch klimatick√Ĺch modelov s pozmenenou fyzikou aby sa reprezentoval cel√Ĺ rozsah nepravidelnosti vo vŇ°etk√Ĺch parametroch. Tento pr√≠stup, zn√°my ako "mnoŇĺinov√° predpove√Į", vyŇĺaduje enormn√Ĺ v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon, priam nedosiahnute¬ĺn√Ĺ Ňĺiadnym superpo√®√≠ta√®om. Jedin√Ĺm rieŇ°en√≠m je vyuŇĺi¬Ě moŇĺnos¬Ě distribuovan√©ho v√Ĺpo√®tu, ktor√Ĺ sp√°ja v√Ĺkon tis√≠cov norm√°lnych po√®√≠ta√®ov, pri√®om kaŇĺd√Ĺ jeden rieŇ°i mal√ļ ale podstatn√ļ √®as¬Ě glob√°lneho probl√©mu.


CPDN pod BOINC pri prvotnom s¬Ěahovan√≠ klienta


CPDN pod BOINC v akcii


slavko.sk
[email protected]


Vytvoril: MeX [17. okt√≥ber 2004] / Upravenť: [17. okt√≥ber 2004 22:55:49] / PoŤet zobrazenŪ: [10203]