Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
O projekte climateprediction.net


Cie?om climateprediction.net je výskum aproximácií, ktoré sú sú?as?ou najmodernejšieho klimatického modelu. Prepo?ítaním tohoto modelu nieko?ko tisíc krát ("ve?kej množiny") sa dúfa, že sa objaví ako model reaguje na jemné zmeny v týchto aproximáciách - jemné nato?ko aby neviedli k strate reality aproximácií. Toto pomôže porozumie? aký citlivý je model na malé zmeny a zárove? pochopi? procesy ako sú uhlíkový a sírový cyklus. Rovnako to umožní objavi? ako sa zmení klíma v tomto storo?í na základe rôznych scenárov. V minulých predpovediach klimatických zmien bol použitý jeden alebo v najlepšom prípade malá množina modelov (desiatky, nie tisíce!). S využitím našich po?íta?ov bude možné lepšie pochopi? a získa? viac istoty v predpovediach klimatických zmien ako by bolo možné s využitím superpo?íta?a, ktorý majú vedci k dispozícii.
Experiment climateprediction.net by mal pomôc? "vylepši? metódy vy?íslenia nepravidelností klimatických zobrazení a scenárov, vrátane dlhodobých množín simulácií s použitím komplexných modelov", ?o bolo ur?ené IPCC - Medzivládnym výborom pre klimatické zmeny v roku 2001 ako jedna z vysokých priorít. Pravdepodobne experiment poskytne pomoc pri rozhodovaní a vytvorí základ?u na adresovanie a riešenie jedného z najvážnejších globálnych problémov 21. storo?ia. Výsledky climateprediction.net budú zdrojom ?alších výskumov tímu QUMP - Vy?ís?ovanie nepravidelností v modelových predpovediach, ktorý je sú?astou UK Met Office (britský meteorologický ústav). Zárove? budú ?as?ou britského príspevku Štvrtého hodnotiacieho hlásenia výboru IPCC.

Aby bola ú?as? v projekte climateprediction.net nie len zábavná ale aj pou?ná, pracuje sa na výu?bových materiáloch ktoré pomôžu ú?astníkom projektu lepšie pochopi? ?o im ich model hovorí. Tieto zah??ajú materiály pre školy, krátky kurz na "Open University" a ob?úbenú internetovú komunitu, ktorá umožní diskutova?, analyzova? a získava? vedomosti o predpovedných modeloch.

Climateprediction.net experiment je podporovaným programom NERC - Národná rada pre výskum životného prostredia a DTI - Ministerstvo obchodu a priemyslu.

Minulos? projektu climateprediction.net

Projekt climateprediction.net za?al v roku 1999, kedy Myles Allen napísal ?lánok v ?asopise Nature ktorý sa volal Prepovedanie klímy svojpomocne - Do-it-yourself climate prediction.

V roku 2000, David Stainforth (Oxfordská univerzita), UK Met Office (britský meteorologický ústav), Rutherford Appleton Laboratory a University of Reading za?ali na projekte aktívne pracova?. V roku 2002, v?aka príspevkom od NERC - Národnej rady pre výskum životného prostredia a DTI - Ministerstva obchodu a priemyslu, za?al projekt nabera? konkrétne obrysy a bolo v ?om možné využi? odborné znalosti z Open University, KMi a Oxford University Computing Laboratory (ComLab).

Pôvodne sa projekt volal Casino-21 (referencia na simulácie typu Monte Carlo a podnebie 21. storo?ia), premenovaný na climateprediction.com bol v roku 2001. V roku 2002 bol jeho názov pozmenený do dnešnej podoby na climateprediction.net aby bolo jasné, že projekt nie je komer?nou záležitos?ou. V roku 2003 sa zvä?šil aj projektový tím o nieko?ko po?íta?ových odborníkov ako aj vedcov venujúcich sa podnebiu. Prvé alfa testy sa za?ali koncom roku 2002 a beta testy na jar 2003. Pre verejnos? bol projekt uvo?nený 12. septembra 2003, ?o bolo spojené s obrovským záujmom, až 25.000 registrovaných záujemcov z celého sveta len po?as prvého víkendu!

V júni 2004 sa odštartovalo rozšírenie existujúceho projektu. Na základe filmu "The Day After Tomorrow" ktorý obletel kiná celého sveta, vznikol nový experiment, ktorý skúma efekty spomalenia teplo-slaného kolobehu (thermohaline circulation - THC) na celosvetové podnebie. V tom istom ?ase bole prerobená stránka projektu aby bola dobre vidite?ná aj pre užívate?ov ktorí používajú iný prehliada? ako Internet Explorer.

D?a 30. júla 2004 bol prvý Climateprediction.net de? otvorených dverí pre každého kto bol zapojený do projektu.

Od 26. augusta 2004 sa climateprediction.net pres?ahoval pod infraštruktúru BOINC (Otvorená infraštruktúra pre sie?ové výpo?ty z Berkeley), vyvinutú ako sú?as? projektu SETI@home v USA. Táto softvérová platforma dáva užívate?om ove?a viac možností - do projektov pod BOINC sa môžu zapoji? užívatelia praktických všetkých platforiem vrátane MS Windows, Mac OS alebo Linux-u/UNIX-u, ú?astníci sa nemusia rohodnú? ?i pomáhajú predpoveda? klimatické zmeny (climateprediction.net), ?i h?adajú známky mimozemského života (SETI@home) alebo vytvárajú proteíny (PREDICTOR@home), ale môžu si zvoli? kombináciu distribuovaných projektov na ktorých sa zú?astnia sú?astne. Zárove? môže by? grafická reprezentácia využitá ako šetri? obrazovky. Ú?astníci môžu stále používa? pôvodný systém ale BOINC skuto?ne robí projekt silným ako celok.

Ciele projektu climateprediction.net

Klimatické modely predpovedajú zásadné zmeny klimatických pomerov na Zemi v dnešnom 21. storo?í. Ale existuje ve?ká nejednozna?nos? v tom, ?o predpovedajú a teda ako sa s tým vysporiadame? Pokia? sa nadhodnotí rýchlos? a rozsah klimatických zmien, môže ?udstvo zbyto?ne spanikári? a investova? obrovské množstvo prostriedkov na riešenie problémov ktoré sa ukážu ako nepodstatné aj ke? model hovoril nie?o iné. Na druhej strane, ak model podcenil zmeny, výsledkom budú nedostato?né a neskoré opatrenia ke?že sa o?akávali nepodstatné zmeny.

Aby sme si vedeli poradi? s týmto problémom, je potrebné nejakým spôsobom ohodnoti? našu dôveru v predpovedný model. Inými slovami, potrebujeme vy?ísli? nepravidelnosti týchto predpovedí. Ú?as?ou v experimente môžete ve?kou mierou pomôc? zrealizova? to ?o by inak nebolo možné.

Aj napriek obrovskému výkonu dnešných po?íta?ov, klimatické modely v sebe obsahujú efekty rôznych fyzikálnych procesov (napríklad oblakov) v zjednodušenej forme - forme parametrov. Tu vzniká množstvo nejednozna?ností v presných hodnotách mnohých použitých parametrov - nevieme ako presné hodnoty sú najrealistickejšie. Niekedy môže by? tento rozsah v rozmedzí rádov! To znamená že každá predpove? predstavuje len jednu z mnohých možností ako sa podnebie môže vyvíja?.Ako môžeme stanovi? a redukova? tieto nejednozna?nosti?

Existujú dva navzájom sa dopl?ujúce prístupy ako rieši? tento problém: zlepši? parametrizáciu zužovaním rozsahu nepravidelnosti v parametroch. Toto je kontinuálny proces a vyžaduje: zlepšenie modelov, využitie posledných superpo?íta?ov akonáhle sú k dispozícii. Takisto ako aj získavanie stále viac a viac (hlavne satelitných) údajov o širokom spektre atmosferických vlastností (ako je rýchlos? vetra, pokrytie oblakmi, teplota, ...). Výsledkom je potreba rátania ve?kého po?tu modelov v ktorých sa parametre menia v rámci svojho rozsahu a nejednozna?nosti. Vylú?enie tých ktoré vytvoria model v minulosti odlišujúci sa od nej a využitie zostávajúcich na skúmanie zmien v budúcnosti.

Druhý scenár je prístupom projektu climateprediction.net. Zámerom je zrealizova? stovky tisícov klasických klimatických modelov s pozmenenou fyzikou aby sa reprezentoval celý rozsah nepravidelnosti vo všetkých parametroch. Tento prístup, známy ako "množinová predpove?", vyžaduje enormný výpo?tový výkon, priam nedosiahnute?ný žiadnym superpo?íta?om. Jediným riešením je využi? možnos? distribuovaného výpo?tu, ktorý spája výkon tisícov normálnych po?íta?ov, pri?om každý jeden rieši malú ale podstatnú ?as? globálneho problému.


CPDN pod BOINC pri prvotnom s?ahovaní klienta


CPDN pod BOINC v akcii


slavko.sk
[email protected]


Vytvoril: MeX [17. október 2004] / Upravené: [17. október 2004 22:55:49] / Počet zobrazení: [10277]