Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Projekt Einstein@Home


Už pred mnohými rokmi vyslovil Albert Einstein myšlienku, že sme unášaní vesmírom plným v?n. Zrážajúce sa ?ierne diery, kolabujúce hviezdy a rotujúce nebeské telesá, pulzary, vytvárajú vlny v továrni priestoru a ?asu, ktoré deformujú náš svet. Tieto gravita?né vlny v?tajú v hlave vedcom už takmer celé storo?ie. Vzrušujúce nové experimenty nám možno pomôžu zachyti? tieto vlny a tak otvori? úplne nové okno do vesmíru - ale na to je potrebná práve vaša pomoc!


?o je to Einstein@Home?

Obr. ?. 1: Pulzar v strede Krabej hmloviny.

Einstein@Home je projekt, ktorý slúži na preh?adávanie dát, ktoré sa získavajú meraniami v Laserovom interferometrickom observatóriu gravita?ných v?n (z angl. Laser Interferometer Gravitational wave Observatory, LIGO, http://www.ligo.caltech.edu) v USA a z observatória GEO600 (http://www.geo600.uni-hannover.de) v Nemecku. Observatórium GEO600 v Nemecku je ur?ené na sledovanie signálov prichádzajúcich z extrémne hustých, ve?mi rýchlo rotujúcich hviezd. Predpokladá sa, že tieto zdroje sú kvarkové alebo neutrónové hviezdy, ktorých ur?itá podmnožina sa ozna?uje aj pojmom pulzar, vesmírny objekt, ktorý vyžaruje zvä?ša röntgenové žiarenie. Vedci predpokladajú, že niektoré kompaktné hviezdy nemajú perfektný gu?ovitý tvar a takéto telesá musia vyžarova? gravita?né vlny ktoré by mali zariadenia LIGO a GEO600 detekova?.

Vedúcim projektu Einstein@home je Bruce Allen z University of Wisconsin-Milwaukee (UWM), vedie aj skupinu LSC - LIGO Collaboration group.

Projekt Einstein@Home je jednou ?as?ou vedeckého programu skupiny LSC. Vyvíja sa ako distribuovaný projekt, ?o znamená, že je závislý od po?íta?ového výkonu darovaného úžívate?mi súkromných po?íta?ov, takými ako ste vy. Cie?om je h?adanie gravita?ných v?n emitovaných kompaktnými hviezdami.


Obr. ?. 2: Záber z röntgenovej družice Chandra na pulzar, ktorý vedci nazývajú ?ierna vdova. Pulzar letí medzihviezdnym mra?nom a "vycuciava" ho, pri?om hmlovinu rozžaruje.

?o sú to GEO600 a LIGO?

GEO600 je observatórium gravita?ných v?n v Hannovery, v Nemecku, ktoré bolo postavené v rámci medzinárodnej spolupráce nemeckých a anglických vedcov. LIGO pozostáva z dvoch zariadení v spojených štátoch, jedno je umiestnené v Livingstone, štát Louisiana a druhé v Hanforde, štát Washington.

Obr. ?. 3: LIGO Livingston, Louisiana, USA.

Obr. ?. 4: LIGO Handford, Washington, USA.

Všetky tri observatóriá merajú vlny šíriace sa vesmírom, známe ako gravita?né vlny. Vlny sa detekujú pomocou dvoch na seba kolmých párov laserových lú?ov umiestnených v týchto zariadeniach.

Obr. ?. 5: Ladenie zrkadiel v LIGO laboratóriu v Hanforde.

V okamihu ako prejde zariadením gravita?ná vlna, táto by mala spôsobi? nepatrnú zmenu d?žky trajektórie laserových lú?ov. Vedci v zariadeniach LIGO a GEO600 tieto zmeny trajektórií laserových lú?ov sledujú. ?ím je laserový lú? dlhší, tým má zariadenie vä?šiu citlivos?. Lú?e putujú medzi pármi zrkadiel, ktoré sú od seba vzdialené 600 metrov v prípade GEO600 a 4 kilometre v prípade LIGO zariadení. To umož?uje ve?kú citlivos? LIGO zariadení. Inými slovami, LIGO zariadenia sú schopné detekova? zmenu dráhy laserových lú?ov menšiu ako jedna stomilióntina priemeru atómu vodíka.

?o je to gravita?ná vlna?


Gravita?né vlny sú vlnenia v priestore a ?ase a sú produkované udalos?ami jednak v našej Galaxii ale aj v celom vesmíre. Sú to napríklad zrážky ?iernych dier, nárazové vlny vznikajúce v jadrách explodujúcich supernov a rotujúcich pulzarov, neutrónových hviezd a kvarkových hviezd. Tieto vlnenia putujú priestorom vesmíru až narazia na Zem. So sebou nesú informácie o svojom pôvodcovi ako aj stopy k výskumu ich podstaty a podstaty gravitácie ako takej.

Albert Einstein predpovedal ich existenciu vo svojej teórii relativity. Ale až teraz, v 21. storo?í, máme technológie, ktoré umožnia vedcom sledova? gravita?né vlny. Aj ke? zatia? neboli tieto vlny spo?ahlivo detekované, ich pôsobenie na dvojpulzary (dve neutrónové hviezdy obiehajúce navzájom okolo seba) bolo presne zmerané a výsledky meraní súhlasia s predpove?ami teórie. Joseph Taylor a Russell Hulse dostali v roku 1993 Nobelu cenu za fyziku práve za výskumy v tejto oblasti.

Ako môžete pomôc??

Projekt Einstein@Home bude závisie? na vlastníkoch PC, takých ako ste vy, ktorí budú ochotní darova? výpo?tový výkon svojich po?íta?ov v prospech analyzovania dát z LIGO zariadení. Všetko ?o je pre to potrebné urobi? je nainštalova? si na svoj po?íta? malú aplikáciu, ktorá dokáže fungova? aj ako šetri? obrazovky. Táto aplikácia si automaticky stiahne cez internet malú ?as? z enormného množstva dát ktoré LIGO zariadenia zbierajú. Ke? váš po?íta? nebude pracova? na iných úlohách, automaticky sa bude venova? analýze týchto údajov a po ukon?ení analýzy odošle výsledok naspä? vedcom v LIGO zariadeniach. Šetri? obrazovky sa aktivuje len ke? sa na po?íta?i ni? nerobí alebo manuálne na príkaz užívate?a. Einstein@Home nemá žiaden vplyv na výkon vášho po?íta?a.

Autori projektu s potešením oznamujú, že pán David Anderson, pioniersky priekopník projektu SETI@home (http://setiweb.ssl.berkeley.edu/), im pomáha rozbehnú? tento ur?ite zaujímavý a prínosný projekt. SETI@Home je revolu?ným programom v oblasti distribuovaných výpo?tov, ktorý analyzuje prijaté rádiové signály z vesmíru a snaží sa v nich objavi? stopy po inteligentnej mimozemskej civilizácii. Celkový výpo?tový výkon SETI@home momentálne ?aleko predstihol výpo?tový výkon akéhoko?vek superpo?íta?a, ktorý bol skonštruovaný.

Pre ktoré platformy bude aplikácia dostupná?

Momentálne sa vyvíjajú aplikácie pre opera?né systémy Linux, Windows a Mac.

Ako sa zapoji??

Na stránke http://einstein.phys.uwm.edu/ si treba zriadi? svoj ú?et. Tým ste prihlásený do projektu. Potom už iba sta?í prida? tento projekt v BOINC kliente a nezabudnú? sa pripoji? (stla?i? tla?ítko "Join team") do nášho tímu BOINC.SK.

slavko.sk
[email protected]

Vytvoril: slavko.sk [02. jún 2005 00:12:05] / Upravené: [06. jún 2005 09:33:16] / Počet zobrazení: [10275]