Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Projekt Einstein@Home


UŇĺ pred mnoh√Ĺmi rokmi vyslovil Albert Einstein myŇ°lienku, Ňĺe sme un√°Ň°an√≠ vesm√≠rom pln√Ĺm v√•n. Zr√°Ňĺaj√ļce sa √®ierne diery, kolabuj√ļce hviezdy a rotuj√ļce nebesk√© teles√°, pulzary, vytv√°raj√ļ vlny v tov√°rni priestoru a √®asu, ktor√© deformuj√ļ n√°Ň° svet. Tieto gravita√®n√© vlny v√†taj√ļ v hlave vedcom uŇĺ takmer cel√© storo√®ie. VzruŇ°uj√ļce nov√© experimenty n√°m moŇĺno pom√īŇĺu zachyti¬Ě tieto vlny a tak otvori¬Ě √ļplne nov√© okno do vesm√≠ru - ale na to je potrebn√° pr√°ve vaŇ°a pomoc!


√ąo je to Einstein@Home?

Obr. è. 1: Pulzar v strede Krabej hmloviny.

Einstein@Home je projekt, ktor√Ĺ sl√ļŇĺi na preh¬ĺad√°vanie d√°t, ktor√© sa z√≠skavaj√ļ meraniami v Laserovom interferometrickom observat√≥riu gravita√®n√Ĺch v√•n (z angl. Laser Interferometer Gravitational wave Observatory, LIGO, http://www.ligo.caltech.edu) v USA a z observat√≥ria GEO600 (http://www.geo600.uni-hannover.de) v Nemecku. Observat√≥rium GEO600 v Nemecku je ur√®en√© na sledovanie sign√°lov prich√°dzaj√ļcich z extr√©mne hust√Ĺch, ve¬ĺmi r√Ĺchlo rotuj√ļcich hviezd. Predpoklad√° sa, Ňĺe tieto zdroje s√ļ kvarkov√© alebo neutr√≥nov√© hviezdy, ktor√Ĺch ur√®it√° podmnoŇĺina sa ozna√®uje aj pojmom pulzar, vesm√≠rny objekt, ktor√Ĺ vyŇĺaruje zv√§√®Ň°a r√∂ntgenov√© Ňĺiarenie. Vedci predpokladaj√ļ, Ňĺe niektor√© kompaktn√© hviezdy nemaj√ļ perfektn√Ĺ gu¬ĺovit√Ĺ tvar a tak√©to teles√° musia vyŇĺarova¬Ě gravita√®n√© vlny ktor√© by mali zariadenia LIGO a GEO600 detekova¬Ě.

Ved√ļcim projektu Einstein@home je Bruce Allen z University of Wisconsin-Milwaukee (UWM), vedie aj skupinu LSC - LIGO Collaboration group.

Projekt Einstein@Home je jednou √®as¬Ěou vedeck√©ho programu skupiny LSC. Vyv√≠ja sa ako distribuovan√Ĺ projekt, √®o znamen√°, Ňĺe je z√°visl√Ĺ od po√®√≠ta√®ov√©ho v√Ĺkonu darovan√©ho √ļŇĺ√≠vate¬ĺmi s√ļkromn√Ĺch po√®√≠ta√®ov, tak√Ĺmi ako ste vy. Cie¬ĺom je h¬ĺadanie gravita√®n√Ĺch v√•n emitovan√Ĺch kompaktn√Ĺmi hviezdami.


Obr. √®. 2: Z√°ber z r√∂ntgenovej druŇĺice Chandra na pulzar, ktor√Ĺ vedci naz√Ĺvaj√ļ √ąierna vdova. Pulzar let√≠ medzihviezdnym mra√®nom a "vycuciava" ho, pri√®om hmlovinu rozŇĺaruje.

√ąo s√ļ to GEO600 a LIGO?

GEO600 je observat√≥rium gravita√®n√Ĺch v√•n v Hannovery, v Nemecku, ktor√© bolo postaven√© v r√°mci medzin√°rodnej spolupr√°ce nemeck√Ĺch a anglick√Ĺch vedcov. LIGO pozost√°va z dvoch zariaden√≠ v spojen√Ĺch Ň°t√°toch, jedno je umiestnen√© v Livingstone, Ň°t√°t Louisiana a druh√© v Hanforde, Ň°t√°t Washington.

Obr. è. 3: LIGO Livingston, Louisiana, USA.

Obr. è. 4: LIGO Handford, Washington, USA.

VŇ°etky tri observat√≥ri√° meraj√ļ vlny Ň°√≠riace sa vesm√≠rom, zn√°me ako gravita√®n√© vlny. Vlny sa detekuj√ļ pomocou dvoch na seba kolm√Ĺch p√°rov laserov√Ĺch l√ļ√®ov umiestnen√Ĺch v t√Ĺchto zariadeniach.

Obr. è. 5: Ladenie zrkadiel v LIGO laboratóriu v Hanforde.

V okamihu ako prejde zariaden√≠m gravita√®n√° vlna, t√°to by mala sp√īsobi¬Ě nepatrn√ļ zmenu d√•Ňĺky trajekt√≥rie laserov√Ĺch l√ļ√®ov. Vedci v zariadeniach LIGO a GEO600 tieto zmeny trajekt√≥ri√≠ laserov√Ĺch l√ļ√®ov sleduj√ļ. √ą√≠m je laserov√Ĺ l√ļ√® dlhŇ°√≠, t√Ĺm m√° zariadenie v√§√®Ň°iu citlivos¬Ě. L√ļ√®e putuj√ļ medzi p√°rmi zrkadiel, ktor√© s√ļ od seba vzdialen√© 600 metrov v pr√≠pade GEO600 a 4 kilometre v pr√≠pade LIGO zariaden√≠. To umoŇĺ√≤uje ve¬ĺk√ļ citlivos¬Ě LIGO zariaden√≠. In√Ĺmi slovami, LIGO zariadenia s√ļ schopn√© detekova¬Ě zmenu dr√°hy laserov√Ĺch l√ļ√®ov menŇ°iu ako jedna stomili√≥ntina priemeru at√≥mu vod√≠ka.

√ąo je to gravita√®n√° vlna?


Gravita√®n√© vlny s√ļ vlnenia v priestore a √®ase a s√ļ produkovan√© udalos¬Ěami jednak v naŇ°ej Galaxii ale aj v celom vesm√≠re. S√ļ to napr√≠klad zr√°Ňĺky √®iernych dier, n√°razov√© vlny vznikaj√ļce v jadr√°ch exploduj√ļcich supernov a rotuj√ļcich pulzarov, neutr√≥nov√Ĺch hviezd a kvarkov√Ĺch hviezd. Tieto vlnenia putuj√ļ priestorom vesm√≠ru aŇĺ narazia na Zem. So sebou nes√ļ inform√°cie o svojom p√īvodcovi ako aj stopy k v√Ĺskumu ich podstaty a podstaty gravit√°cie ako takej.

Albert Einstein predpovedal ich existenciu vo svojej te√≥rii relativity. Ale aŇĺ teraz, v 21. storo√®√≠, m√°me technol√≥gie, ktor√© umoŇĺnia vedcom sledova¬Ě gravita√®n√© vlny. Aj ke√Į zatia¬ĺ neboli tieto vlny spo¬ĺahlivo detekovan√©, ich p√īsobenie na dvojpulzary (dve neutr√≥nov√© hviezdy obiehaj√ļce navz√°jom okolo seba) bolo presne zmeran√© a v√Ĺsledky meran√≠ s√ļhlasia s predpove√Įami te√≥rie. Joseph Taylor a Russell Hulse dostali v roku 1993 Nobelu cenu za fyziku pr√°ve za v√Ĺskumy v tejto oblasti.

Ako m√īŇĺete pom√īc¬Ě?

Projekt Einstein@Home bude z√°visie¬Ě na vlastn√≠koch PC, tak√Ĺch ako ste vy, ktor√≠ bud√ļ ochotn√≠ darova¬Ě v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon svojich po√®√≠ta√®ov v prospech analyzovania d√°t z LIGO zariaden√≠. VŇ°etko √®o je pre to potrebn√© urobi¬Ě je nainŇ°talova¬Ě si na svoj po√®√≠ta√® mal√ļ aplik√°ciu, ktor√° dok√°Ňĺe fungova¬Ě aj ako Ň°etri√® obrazovky. T√°to aplik√°cia si automaticky stiahne cez internet mal√ļ √®as¬Ě z enormn√©ho mnoŇĺstva d√°t ktor√© LIGO zariadenia zbieraj√ļ. Ke√Į v√°Ň° po√®√≠ta√® nebude pracova¬Ě na in√Ĺch √ļloh√°ch, automaticky sa bude venova¬Ě anal√Ĺze t√Ĺchto √ļdajov a po ukon√®en√≠ anal√Ĺzy odoŇ°le v√Ĺsledok nasp√§¬Ě vedcom v LIGO zariadeniach. ҆etri√® obrazovky sa aktivuje len ke√Į sa na po√®√≠ta√®i ni√® nerob√≠ alebo manu√°lne na pr√≠kaz uŇĺ√≠vate¬ĺa. Einstein@Home nem√° Ňĺiaden vplyv na v√Ĺkon v√°Ň°ho po√®√≠ta√®a.

Autori projektu s poteŇ°en√≠m oznamuj√ļ, Ňĺe p√°n David Anderson, pioniersky priekopn√≠k projektu SETI@home (http://setiweb.ssl.berkeley.edu/), im pom√°ha rozbehn√ļ¬Ě tento ur√®ite zauj√≠mav√Ĺ a pr√≠nosn√Ĺ projekt. SETI@Home je revolu√®n√Ĺm programom v oblasti distribuovan√Ĺch v√Ĺpo√®tov, ktor√Ĺ analyzuje prijat√© r√°diov√© sign√°ly z vesm√≠ru a snaŇĺ√≠ sa v nich objavi¬Ě stopy po inteligentnej mimozemskej civiliz√°cii. Celkov√Ĺ v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon SETI@home moment√°lne √Įaleko predstihol v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon ak√©hoko¬ĺvek superpo√®√≠ta√®a, ktor√Ĺ bol skonŇ°truovan√Ĺ.

Pre ktoré platformy bude aplikácia dostupná?

Moment√°lne sa vyv√≠jaj√ļ aplik√°cie pre opera√®n√© syst√©my Linux, Windows a Mac.

Ako sa zapoji¬Ě?

Na str√°nke http://einstein.phys.uwm.edu/ si treba zriadi¬Ě svoj √ļ√®et. T√Ĺm ste prihl√°sen√Ĺ do projektu. Potom uŇĺ iba sta√®√≠ prida¬Ě tento projekt v BOINC kliente a nezabudn√ļ¬Ě sa pripoji¬Ě (stla√®i¬Ě tla√®√≠tko "Join team") do n√°Ň°ho t√≠mu BOINC.SK.

slavko.sk
[email protected]

Vytvoril: slavko.sk [02. j√ļn 2005 00:12:05] / Upravenť: [06. j√ļn 2005 09:33:16] / PoŤet zobrazenŪ: [10178]