Domov
Novinky
Projekt
Arch├şv ?l├ínkov
Optimalizácia
Návody
Gal├ęria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusn├ę f├│rum
F├│rum - arch├şv
Vyh┬żad├ívanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickř
snÝmok
d˛a

APOD


Page Rank
 
 
├Üvaha o bud├║cnosti gravita├Ęnej fyziky

Správny vedec nesmie by┬Ł šarlatánskym naivistom, avšak nesmie by┬Ł ani príliš zviazaný a obmedzený len na to, ├Ęo u┼ż veda potvrdila. Vedec musí by┬Ł s├Ęasti aj vizionárom, ktorý tuší potenciál nových objavov - to je jeden z motorov, ktorý ho inšpiruje k jeho práci. Napr. Poincaré, Lorentz a Einstein by nikdy nedospeli k teórii relativity, keby nemali ve┬żkú dávku vízie a intuície, ktorá im dodala odvahu vzprie├Ęi┬Ł sa pohodlnej predstave toho, ┼że všetko u┼ż poznáme, a bádali ├»alej. Jednu z takýchto vizií zalo┼żenú na triezvom ale sú├Ęasne i otvorenom uva┼żovaní si stru├Ęne na├Ęrtnime.

Objav gravita├Ęných v├ąn bude nepochybne ve┬żmi mocným impulzom pre ├»alší rozvoj gravita├Ęnej fyziky, preto┼że sa potvrdí jedna z najdôle┼żitejších predpovedí Einsteinovej teórie relativity, a teda to, ┼że gravitáciu popisuje naozaj správne (okrem kvantovej úrovne). Einsteinovu teóriu u┼ż potvrdilo mno┼żstvo objavov, dokonca aj existenciu samotných gravita├Ęných v├ąn u┼ż máme nepriamo potvrdenú (v roku 1993 bola za to vedcom Hulsemu a Taylorovi udelená Nobelova cena), avšak ich priame pozorovanie by bolo najdôle┼żitejším a kone├Ęným z týchto dôkazov. A ako to u┼ż vo vede chodí, ka┼żdý takýto objav spôsobí ├»alšie úsilie v rozvoji danej oblasti. Rozvoj gravita├Ęnej fyziky mô┼że ma┬Ł jeden ve┬żmi praktický dôsledok - ovládnutie gravitácie ├Ęlovekom a získanie techník na jej vyu┼żitie pre potreby ┬żudstva. Napríklad - na cestovanie priestorom. V budúcnosti tak vôbec nemo┼żno vylú├Ęi┬Ł mo┼żnos┬Ł skonštruovania gravita├Ęného pohonu, napr. na spôsob "warp drive" tak dobre známeho so seriálu Star Trek. Kritický ├Ęitate┬ż si teraz ur├Ęite povie - naivné, neodborné a zavádzajúce. Nie je to však celkom tak.

Ve┬żmi dobrou pomôckou je poh┬żad na minulos┬Ł vedy a vedeckého výskumu. Napr. na konci 19. storo├Ęia si vedci mysleli, ┼że takmer všetko je u┼ż objavené, a ┼że jedinou úlohou fyziky bude u┼ż len dotiahnu┬Ł niektoré detaily. Avšak v├»aka viacerým talentom (Poincaré, Lorentz, Einstein, Bohr, Schrodinger, Heisenberg, Planck...) sa ukázalo, ┼że realita je úplne iná. Podobne tomu bolo v prípade parného pohonu - vtedajší serózni vedci mali dokonca vedecké argumenty, pre├Ęo nemo┼żno cestova┬Ł v parnom stroji idúcom rýchlejšie ako be┼żiaci ├Ęlovek (jedným z argumentov bolo napr. to, ┼że prúdiaci vzduch pri takej rýchlosti spôsobí zmeny tlaku v dýchacích orgánoch, kvôli ├Ęomu sa ├Ęlovek zadusí). Dnes vieme, ┼że dané argumenty boli smiešne, ale v tej dobe boli seriózne pochybnosti o mo┼żnosti vyu┼żitia parného pohonu na rýchle cestovanie. ├Ćalším príkladom nedostatku vizionárstva u vedcov boli tvrdenia o nemo┼żnosti existencie strojov ┬Ła┼żších ako vzduch - dokonca predseda Krá┬żovskej vedeckej spolo├Ęnosti sir Kelvin (inak vynikajúci fyzik, pod┬ża ktorého je dnes pomenovaná fyzikálna jednotka na meranie teploty) prehlásil, ┼że lietajúce stroje ┬Ła┼żšie ako vzduch nemô┼żu existova┬Ł. A za pribli┼żne šes┬Łdesiat rokov od toho výroku u┼ż boli skonštruované komer├Ęné Jumbo-jety schopné prepravi┬Ł pol tisícky cestujúcich.

To je len nieko┬żko prípadov, ke├» oficiálna veda bola príliš konzervatívna a dokonca mala k dispozícii všeobecne uznávané argumenty na podporu svojich tvrdení. A ako vidíme, dnes máme do ve┬żkej miery potvrdenú teóriu relativity; vieme, ┼że o vesmíre toho ešte ove┬ża viac nevieme ako vieme; lietame v lietadlách ┬Ła┼żších ako vzduch; a cestujeme rýchlymi dopravnými prostriedkami bez toho, ┼żeby sme sa z toho zadusili.

Po tejto malej exkurzii do minulosti vedy je hne├» ┬żahšie pochopi┬Ł nenaivnos┬Ł tvrdenia z úvodu tohto ├Ęláno├Ęku. Mo┼żnos┬Ł cestovania vesmírom v├»aka ovládnutiu gravitácie je na tom dokonca ešte lepšie - neexistuje toti┼ż ┼żiadny známy vedecký argument proti tejto mo┼żnosti. Navyše, popri samotnom gravita├Ęnom pohone tu je ešte mo┼żnos┬Ł vyu┼żitia iných mo┼żností súvisiacich s gravitáciou - napr. rotujúcich ├Ęervích dier, ktorých matematický popis ukazuje, ┼że za istých predpokladov je mo┼żné ich vyu┼żi┬Ł na cestovanie v priestore.

Samozrejme, sme ešte ve┬żmi ├»aleko od reálneho uskuto├Ęnenia takýchto vízií (ak sa vôbec uskuto├Ęni┬Ł budú da┬Ł). Avšak, spome├▓me si napr. na objav tranzistoru ako elektronickej sú├Ęiastky - kto mal vtedy predstavu, ├Ęo tento objav spôsobí, aké bude ma┬Ł následky? Vtedy nikto ani len netušil, ┼że ┬żudstvo v priebehu desa┬Łro├Ęí vyu┼żije tranzistor ako základ pre vyvinutie integrovaného obvodu - základu dnešných procesorov. Prvé tranzistory boli neskuto├Ęne primitívne zariadenia o ve┬żkosti nieko┬żko centimetrov - dnes poznáme nanotechnológie vyu┼żívajúce polovodi├Ęe schopné umiestni┬Ł na plochu centimetrov štvorcových nieko┬żko desiatok miliónov tranzistorov. Obdivuhodný pokrok, nad ktorým by ich tvorcovia otvárali ústa. Objav tranzistoru mal teda za následok napr. aj to, ┼że dnes máme po├Ęíta├Ęe, ┼że dnes si ├Ęítate tento text na monitore a ┼że sa napr. zú├Ęast├▓ujete nie├Ęoho ako je Boinc. Hovori┬Ł o prevratných dopadoch existencie po├Ęíta├Ęov na ┬żudskú spolo├Ęnos┬Ł je úplne zbyto├Ęné - a to všetko spôsobil objav tranzistoru.

Mo┼żnosti gravita├Ęnej fyziky pre rozvoj ┬żudstva však tušíme. Mo┼żno budú ma┬Ł inú podobu, ako je tu na├Ęrtnuté, mo┼żno potrvá dlhšie ne┼ż len pár desa┬Łro├Ęí na ich uskuto├Ęnenie, avšak - je nepochybné, ┼że objav gravita├Ęných v├ąn bude tým mocným impulzom na rozvoj tejto oblasti, ktorá má obrovský potenciál. Dnes nevieme ako presne spôsobi┬Ł cielenú deformáciu ├Ęasopriestoru potrebnú na skonštruovanie analógu k "warp drive", nevieme ani ako stabilizova┬Ł rotujúcu ├Ęerviu dieru v dostato├Ęne ve┬żkom rozmere a ├Ęase. Avšak podobne ako v prípade tranzistorov objavy ešte len prídu - za predpokladu impulzu na ├»alší rozvoj. Tým bude práve objav gravita├Ęných v├ąn.

SETI nám mô┼że pomôc┬Ł objavi┬Ł prítomnos┬Ł iných blízkych civilizácií v našom stupni technického rozvoja (i ke├» pravdepodobnos┬Ł takéhoto objavu je mizivá - nie kvôli tomu, ┼żeby iné civilizácie nemohli existova┬Ł, ale kvôli krátkemu okamihu vo vývoji, ktorý civilizácia elektromagnetické vlny vysiela), Rosetta nám pomô┼że vysporiada┬Ł sa napr. aj s radia├Ęným poškodením DNA molekuly, ktorá ohrozuje astronautov na dlhých medziplanetárnach (├Ęi v budúcnosti medzihviezdnych) letoch. Avšak a┼ż rozvoj gravita├Ęnej fyziky nám mô┼że umo┼żni┬Ł nájs┬Ł efektívnu cestu cestovania vesmírom, nielen plaho├Ęenie sa klasickým ├Ęasopriestorom, ktorý je pre cestovanie nesmiernymi hlbinami vesmíru zna├Ęne neefektívny.

Neváhajte teda zú├Ęastni┬Ł sa projektu Einstein@home. Gravita├Ęné vlny síce sami o sebe ešte z├»aleka neznamenajú mo┼żnos┬Ł cestovania vesmírom s vyu┼żitím gravitácie, ale sú dôle┼żitým prvým krokom, sú tým, ├Ęo znamenal objav tranzistoru pre eletroniku a rozvoj po├Ęíta├Ęov. Pomô┼żme vede dosiahnu┬Ł tento prvý krok, a spusti┬Ł tým vývoj, ktorý bude ma┬Ł s ve┬żkou pravdepodobnos┬Łou v budúcnosti nedozerné následky pre ┬żudstvo a jeho osud vo vesmíre, ktoré sa dajú zatia┬ż prirovna┬Ł len k sci-fi.

Návod na zapojenie sa do Boinc.

 


Vytvoril: Kotuli├Ę Bunta [02. j├║l 2006 03:49:47] / UpravenÚ: [04. j├║l 2006 09:46:26] / PoŔet zobrazenÝ: [10171]