Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Budúcnos? projektu SETI@home

Terajší projekt SETI@home ukon?í svoju ?innos? v priebehu budúceho roku. Priaznivci tohoto projektu sa však nemusia ni?oho obáva? - pracujeme na nových projektoch, ktoré by mali nadviaza? na doterajšie využitie po?íta?ov miliónov dobrovo?níkov pre vedecký výskum. Naše plány zah??ajú nasledovné:
  1. BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (Berkeley otvorená infraštruktúra pre sie?ové výpo?ty)
  2. Southern Hemisphere Search (Vyh?adávanie signálov v južnej hemisfére)
  3. AstroPulse (Vyh?adanie krátkych pulzov)
Na vylepšenie Vašej predstavy o budúcom vývoji týchto projektov Vám ponúkame ?asovú os.


BOINC - distributed computing technology for SETI

Projekt SETI@home pozostáva z viacerých spolupracujúcich ?astí - screensaver(klient), dátový server, www aplikácia (štatistika) a ?a?šie. Aj ke? terajší systém pracuje prakticky s malými výhradami ve?mi dobre, boli dosiahnuté jeho obmedzenia vyplývajúce už z jeho návrhu. Pre ?a?ší beh projektov myšlienkovo založených na projekte SETI@home sme vyvinuli Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC - Berkeley otvorená infraštruktúra pre sie?ové výpo?ty). Tak isto ako projekt SETI@home, BOINC pozostáva z klientského programu a distribu?ného databázového servera. BOINC nie je samostatná aplikácia, je to prostredie (v origináli 'framework' ?o bude iste mnohým bližší výraz), pre ktoré môžu by? vytvorené mnohé aplikácie využívajúce jeho vlastnosti. Na základe týchto týchto vlastností môže v takomto prostredí beža? viacero výpo?tových aplikácií naraz - napríklad Astropulse a southern hemisphere search (vyh?adávanie signálov v južnej hemisfére). Nové verzie týchto aplikácií sa potom nemusia s?ahova? ani inštalova? zvláš? a tento proces je automatický.

Presnejšie povedané, BOINC je otvorený systém. Systém BOINC budú môc? využíva? aj iné vedecké projekty v?aka jeho univerzálnosti. Vy sami si vyberiete projekt na ktorom sa budete chcie? podiela? a takisto si vyberiete ko?ko zo systémových prostriedkov Vašeho po?íta?a ?i po?íta?ov budete chcie? na konkrétny projekt poskytnú?. Budete sa môc? rovnakým spôsobom zapoji? do h?adania mimozemských civilizácií, štúdia globálneho oteplovania alebo do biologického výskumu sú?asne.

Existuje ve?a pozitív ktoré tento systém v sebe obsahuje. Napríklad ak je dodávka dát na spracovanie z jedného projektu prerušená z akéhoko?vek dôvodu systém rozdelí Vami poskytovaný výpo?tový výkon na iné projekty - toto všetko bude prebieha? pod Vašou kontrolou.

V porovnaní s terajším softwarom projektu SETI@home BOINC ma mnoho nových vlastností:

  • Nastavite?ná úrove? cachovania (cache - fronta) pracovných jednotiek (WU - work unit - pracovná jednotka).

  • OpenGL grafika - celá grafika bude spracovaná pod týmto plne 3D grafickým rozhraním.

  • Rozšírené možnosti nastavenia všeobecne: len na Vás bude záleža? ko?ko systémových prostriedkov Vašeho po?íta?a (po?íta?ov) - procesorového ?as, priestoru na pevnom disku, šírky prenosového pásma do internetu - dáte k dispozícii pre konkrétny projekt. Tieto nastavenia sa budú da? konfigurova? pomocou webového rozhrania ?ím sa konfigurácia stane jednoduchá aj pre viacero po?íta?ov ?i celú sie?.

  • Rozšírené možnosti nastavenia konkrétneho projektu: napr. si budete môc? nastavi?, v ko?kých farbách má by? zobrazovaná výstupná grafika.

  • Klienstské poskytnutie diskovej kapacity: projekty využívajúce BOINC budú môc? pod?a nastavenia užívate?a využíva? jeho diskový priestor pre potreby projektu. Toto znamená napr. v prípade projektu SETI@home uchováva? rádiové dáta na po?íta?i užívate?a namiesto uchovávania na digitálnych páskach.

  • Unifikované štatistiky: BOINC má prepracovaný systém štatiskiky jednotlivých participujúcich ?lenov ktorý sa neobmedzuje len na po?et dokon?ených WU (ktoré budú ve?mi rozielne jedna od druhej v d?žke spracovania) ale na celkový prínos pre projekt.

  • Zdojové kódy: BOINC je otvorený systém (open-sorce) - ?iže máte prístup k zdrojovýmu kódu (pri?om jednotlivé projekty pre? napísané nemusia by? open-source). Ak si budete chcie? modifikova? Vášho klienta alebo opravi? nejakú chybu, odteraz toto môžete ve?mi ?ahko vykona?. Ostatné ?asti BOINC takisto budú používa? open-source software ako napr. web server Apache, serverové skriptovanie v jazyku PHP a databázu MySQL.


Southern Hemisphere Search
- zvä?šenie pokrytia oblohy v rámci proketu SETI@home

Rádio teleskop Arecibo v Puerto Ricu prijíma informácie z približne tretiny oblohy v celej severnej hemisfére. Ale ?o ak mimozemská civilizácia sa pokúša o kontakt na severnej ?asti oblohy? Parkerov teleskop v Austrálii je najvä?ším rádio teleskopom, ktorý pokýva južnú hemisféru a dokáže ju pokry? úplne celú. Naštastie sme sa s kolegami z programu SETI v Austrálii dohodli na spolupráci na projekte SETI@home a umiestnení dátového rekordéru priamo v zariadeniach Parkroveho teleskopu. Práce na spojazdnení tohoto projektu sú v plnom prúde. Nové zariadenie bude nahráva? dáta z trinástich miest oblohy naraz. V porovnaní s teleskom v Arecibe, ktorý nemá takéto možnos?i a v jednom ?ase môže sníma? dáta len z jedného miesta oblohy je to zna?ný krok vpred. Pokúšame sa nájs? finan?né prostredky pre správu takýchto pozorovaní pre projekt SETI@home. Ak to finan?né zdroje dovolia predpokladáme, že nový dátový rekordér by mal v Parkrovom teleskope za?a? pracova? za?iatkom roku 2003. Ak sa chcete dozvedie? viac informácií oh?adne skúmania južnej ?asti oblohy v rámci projektu SETI@home, odporú?ame Vám ?lánok publikovaný na stránkach Planetary Society.


AstroPulse - h?adanie pulzarov, mimozemskej inteligencie a ?iernych dier

Jedna s prvých aplikácií ktorá využíva prostredie BOINC je projekt nazvaný AstroPulse. Tento projekt praktocky znovu podrobí analýze existujúce dáta projektu SETI@home na krátke rádiové signály trvajúce len okolo mikrosekundy. Tento typ signálô je odlišný od signálov ktoré sa snažil doterajší projekt SETI@home analyzova?. V okamihu ke? je signál ve?mi rýchly (a tým pádom aj ve?mi krátky) je rozroležený do ve?mi širokého spektra frekvencií. Práve kvôli tomuto faktu potrebujeme plné 2.5MHz široké pásmo pre maximálnu citlivos?, zatial ?o terajší projekt SETI@home delí toto pásmo na 256 x 10 kHz menšie sub-pásma. Zárove? tieto pulzy k nám putujú cez tzv. medzihviezdne médium (plyn z ve?mi nízkou hustotou, ktorý výpl?a priestor medzi hviezdami) ktoré ich rozptilujú a zvä?šujú (resp. spomalujú) ich ?asový priebeh. Tieto vplyvy 'pri prenose' môžeme pred samotnou analýzov (po-)opravi? špeciálnym algoritmom nazvaným 'coherent de-dispersion' ('súvislé de-rozptýlenie'). Tento matematický výpo?et je ve?mi náro?ný na výpo?tový výkon a preto je ve?mi vhodný ako distribuovaný výpo?tový projekt.

Je nieko?ko možných zdrojov takéto typu signálu. Jeden z nich sa nazýva 'pulzar'. Jednoducho povedané, je to ve?mi rýchlo rotujúca neutrónová hviezda s meniacou sa radiáciou v každom ?ase rotácie. Tento náš nový výskum môže odhali? nové pulzary ktoré zatia? nikto predtým neskúmal. ?a?šou z možností pôvodu takéhoto signálu je mimozemská civilizácia - séria pulzov je ?ahko rozpoznate?ný signál a pulzy so záporným rozptylom (vi? ?alej) sú príznakom mimozemskej inteligencie (prírodný resp. prirodzený rozptyl signálu znamená, že vyššie frekvencie prídu v reálnom ?ase skôr ako tie z nižšie). Tre?ou možnos?ou je zanikajúca ?ierna diera. Teoreticky sa predpokladá, že zanikajúce ?ierne diery tesne pred koncom 'života' vysielajú krátky rádiový signál. Túto teóriu však es?e nikto nepotvrdil ani nevyvrátil. Projekt AstroPulse má viac ako 100 násobne vyššiu citlivos? ako všetky predchádzajúce výskumy doteraz.

V našich laboratóriách sa teraz nový systém AstroPulse založený na prostredí BOINC testuje a od?aduje. Beta verzia bude dokon?ená kocom tohoto roku (2002) a prvá verejná ostrá verzia bude uvedená niekedy za?iatko budúveho roku 2003.

Vo?ný preklad z originálneho ?lánku - MeX.


Vytvoril: MeX [9. september 2002] / Upravené: [9. september 2002] / Počet zobrazení: [10402]