Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Bud√ļcnos¬Ě projektu SETI@home

TerajŇ°√≠ projekt SETI@home ukon√®√≠ svoju √®innos¬Ě v priebehu bud√ļceho roku. Priaznivci tohoto projektu sa vŇ°ak nemusia ni√®oho ob√°va¬Ě - pracujeme na nov√Ĺch projektoch, ktor√© by mali nadviaza¬Ě na doterajŇ°ie vyuŇĺitie po√®√≠ta√®ov mili√≥nov dobrovo¬ĺn√≠kov pre vedeck√Ĺ v√Ĺskum. NaŇ°e pl√°ny zah√†√≤aj√ļ nasledovn√©:
  1. BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (Berkeley otvoren√° infraŇ°trukt√ļra pre sie¬Ěov√© v√Ĺpo√®ty)
  2. Southern Hemisphere Search (Vyh¬ĺad√°vanie sign√°lov v juŇĺnej hemisf√©re)
  3. AstroPulse (Vyh¬ĺadanie kr√°tkych pulzov)
Na vylepŇ°enie VaŇ°ej predstavy o bud√ļcom v√Ĺvoji t√Ĺchto projektov V√°m pon√ļkame √®asov√ļ os.


BOINC - distributed computing technology for SETI

Projekt SETI@home pozost√°va z viacer√Ĺch spolupracuj√ļcich √®ast√≠ - screensaver(klient), d√°tov√Ĺ server, www aplik√°cia (Ň°tatistika) a √Įa¬ĺŇ°ie. Aj ke√Į terajŇ°√≠ syst√©m pracuje prakticky s mal√Ĺmi v√Ĺhradami ve¬ĺmi dobre, boli dosiahnut√© jeho obmedzenia vypl√Ĺvaj√ļce uŇĺ z jeho n√°vrhu. Pre √Įa¬ĺŇ°√≠ beh projektov myŇ°lienkovo zaloŇĺen√Ĺch na projekte SETI@home sme vyvinuli Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC - Berkeley otvoren√° infraŇ°trukt√ļra pre sie¬Ěov√© v√Ĺpo√®ty). Tak isto ako projekt SETI@home, BOINC pozost√°va z klientsk√©ho programu a distribu√®n√©ho datab√°zov√©ho servera. BOINC nie je samostatn√° aplik√°cia, je to prostredie (v origin√°li 'framework' √®o bude iste mnoh√Ĺm bliŇĺŇ°√≠ v√Ĺraz), pre ktor√© m√īŇĺu by¬Ě vytvoren√© mnoh√© aplik√°cie vyuŇĺ√≠vaj√ļce jeho vlastnosti. Na z√°klade t√Ĺchto t√Ĺchto vlastnost√≠ m√īŇĺe v takomto prostred√≠ beŇĺa¬Ě viacero v√Ĺpo√®tov√Ĺch aplik√°ci√≠ naraz - napr√≠klad Astropulse a southern hemisphere search (vyh¬ĺad√°vanie sign√°lov v juŇĺnej hemisf√©re). Nov√© verzie t√Ĺchto aplik√°ci√≠ sa potom nemusia s¬Ěahova¬Ě ani inŇ°talova¬Ě zvl√°Ň°¬Ě a tento proces je automatick√Ĺ.

PresnejŇ°ie povedan√©, BOINC je otvoren√Ĺ syst√©m. Syst√©m BOINC bud√ļ m√īc¬Ě vyuŇĺ√≠va¬Ě aj in√© vedeck√© projekty v√Įaka jeho univerz√°lnosti. Vy sami si vyberiete projekt na ktorom sa budete chcie¬Ě podiela¬Ě a takisto si vyberiete ko¬ĺko zo syst√©mov√Ĺch prostriedkov VaŇ°eho po√®√≠ta√®a √®i po√®√≠ta√®ov budete chcie¬Ě na konkr√©tny projekt poskytn√ļ¬Ě. Budete sa m√īc¬Ě rovnak√Ĺm sp√īsobom zapoji¬Ě do h¬ĺadania mimozemsk√Ĺch civiliz√°ci√≠, Ň°t√ļdia glob√°lneho oteplovania alebo do biologick√©ho v√Ĺskumu s√ļ√®asne.

Existuje ve¬ĺa pozit√≠v ktor√© tento syst√©m v sebe obsahuje. Napr√≠klad ak je dod√°vka d√°t na spracovanie z jedn√©ho projektu preruŇ°en√° z ak√©hoko¬ĺvek d√īvodu syst√©m rozdel√≠ Vami poskytovan√Ĺ v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon na in√© projekty - toto vŇ°etko bude prebieha¬Ě pod VaŇ°ou kontrolou.

V porovnan√≠ s terajŇ°√≠m softwarom projektu SETI@home BOINC ma mnoho nov√Ĺch vlastnost√≠:

  • Nastavite¬ĺn√° √ļrove√≤ cachovania (cache - fronta) pracovn√Ĺch jednotiek (WU - work unit - pracovn√° jednotka).

  • OpenGL grafika - cel√° grafika bude spracovan√° pod t√Ĺmto plne 3D grafick√Ĺm rozhran√≠m.

  • RozŇ°√≠ren√© moŇĺnosti nastavenia vŇ°eobecne: len na V√°s bude z√°leŇĺa¬Ě ko¬ĺko syst√©mov√Ĺch prostriedkov VaŇ°eho po√®√≠ta√®a (po√®√≠ta√®ov) - procesorov√©ho √®as, priestoru na pevnom disku, Ň°√≠rky prenosov√©ho p√°sma do internetu - d√°te k dispoz√≠cii pre konkr√©tny projekt. Tieto nastavenia sa bud√ļ da¬Ě konfigurova¬Ě pomocou webov√©ho rozhrania √®√≠m sa konfigur√°cia stane jednoduch√° aj pre viacero po√®√≠ta√®ov √®i cel√ļ sie¬Ě.

  • RozŇ°√≠ren√© moŇĺnosti nastavenia konkr√©tneho projektu: napr. si budete m√īc¬Ě nastavi¬Ě, v ko¬ĺk√Ĺch farb√°ch m√° by¬Ě zobrazovan√° v√Ĺstupn√° grafika.

  • Klienstsk√© poskytnutie diskovej kapacity: projekty vyuŇĺ√≠vaj√ļce BOINC bud√ļ m√īc¬Ě pod¬ĺa nastavenia uŇĺ√≠vate¬ĺa vyuŇĺ√≠va¬Ě jeho diskov√Ĺ priestor pre potreby projektu. Toto znamen√° napr. v pr√≠pade projektu SETI@home uchov√°va¬Ě r√°diov√© d√°ta na po√®√≠ta√®i uŇĺ√≠vate¬ĺa namiesto uchov√°vania na digit√°lnych p√°skach.

  • Unifikovan√© Ň°tatistiky: BOINC m√° prepracovan√Ĺ syst√©m Ň°tatiskiky jednotliv√Ĺch participuj√ļcich √®lenov ktor√Ĺ sa neobmedzuje len na po√®et dokon√®en√Ĺch WU (ktor√© bud√ļ ve¬ĺmi rozielne jedna od druhej v d√•Ňĺke spracovania) ale na celkov√Ĺ pr√≠nos pre projekt.

  • Zdojov√© k√≥dy: BOINC je otvoren√Ĺ syst√©m (open-sorce) - √®iŇĺe m√°te pr√≠stup k zdrojov√Ĺmu k√≥du (pri√®om jednotliv√© projekty pre√≤ nap√≠san√© nemusia by¬Ě open-source). Ak si budete chcie¬Ě modifikova¬Ě V√°Ň°ho klienta alebo opravi¬Ě nejak√ļ chybu, odteraz toto m√īŇĺete ve¬ĺmi ¬ĺahko vykona¬Ě. Ostatn√© √®asti BOINC takisto bud√ļ pouŇĺ√≠va¬Ě open-source software ako napr. web server Apache, serverov√© skriptovanie v jazyku PHP a datab√°zu MySQL.


Southern Hemisphere Search
- zv√§√®Ň°enie pokrytia oblohy v r√°mci proketu SETI@home

R√°dio teleskop Arecibo v Puerto Ricu prij√≠ma inform√°cie z pribliŇĺne tretiny oblohy v celej severnej hemisf√©re. Ale √®o ak mimozemsk√° civiliz√°cia sa pok√ļŇ°a o kontakt na severnej √®asti oblohy? Parkerov teleskop v Austr√°lii je najv√§√®Ň°√≠m r√°dio teleskopom, ktor√Ĺ pok√Ĺva juŇĺn√ļ hemisf√©ru a dok√°Ňĺe ju pokry¬Ě √ļplne cel√ļ. NaŇ°tastie sme sa s kolegami z programu SETI v Austr√°lii dohodli na spolupr√°ci na projekte SETI@home a umiestnen√≠ d√°tov√©ho rekord√©ru priamo v zariadeniach Parkroveho teleskopu. Pr√°ce na spojazdnen√≠ tohoto projektu s√ļ v plnom pr√ļde. Nov√© zariadenie bude nahr√°va¬Ě d√°ta z trin√°stich miest oblohy naraz. V porovnan√≠ s teleskom v Arecibe, ktor√Ĺ nem√° tak√©to moŇĺnos¬Ěi a v jednom √®ase m√īŇĺe sn√≠ma¬Ě d√°ta len z jedn√©ho miesta oblohy je to zna√®n√Ĺ krok vpred. Pok√ļŇ°ame sa n√°js¬Ě finan√®n√© prostredky pre spr√°vu tak√Ĺchto pozorovan√≠ pre projekt SETI@home. Ak to finan√®n√© zdroje dovolia predpoklad√°me, Ňĺe nov√Ĺ d√°tov√Ĺ rekord√©r by mal v Parkrovom teleskope za√®a¬Ě pracova¬Ě za√®iatkom roku 2003. Ak sa chcete dozvedie¬Ě viac inform√°ci√≠ oh¬ĺadne sk√ļmania juŇĺnej √®asti oblohy v r√°mci projektu SETI@home, odpor√ļ√®ame V√°m √®l√°nok publikovan√Ĺ na str√°nkach Planetary Society.


AstroPulse - h¬ĺadanie pulzarov, mimozemskej inteligencie a √®iernych dier

Jedna s prv√Ĺch aplik√°ci√≠ ktor√° vyuŇĺ√≠va prostredie BOINC je projekt nazvan√Ĺ AstroPulse. Tento projekt praktocky znovu podrob√≠ anal√Ĺze existuj√ļce d√°ta projektu SETI@home na kr√°tke r√°diov√© sign√°ly trvaj√ļce len okolo mikrosekundy. Tento typ sign√°l√ī je odliŇ°n√Ĺ od sign√°lov ktor√© sa snaŇĺil doterajŇ°√≠ projekt SETI@home analyzova¬Ě. V okamihu ke√Į je sign√°l ve¬ĺmi r√Ĺchly (a t√Ĺm p√°dom aj ve¬ĺmi kr√°tky) je rozroleŇĺen√Ĺ do ve¬ĺmi Ň°irok√©ho spektra frekvenci√≠. Pr√°ve kv√īli tomuto faktu potrebujeme pln√© 2.5MHz Ň°irok√© p√°smo pre maxim√°lnu citlivos¬Ě, zatial √®o terajŇ°√≠ projekt SETI@home del√≠ toto p√°smo na 256 x 10 kHz menŇ°ie sub-p√°sma. Z√°rove√≤ tieto pulzy k n√°m putuj√ļ cez tzv. medzihviezdne m√©dium (plyn z ve¬ĺmi n√≠zkou hustotou, ktor√Ĺ v√Ĺpl√≤a priestor medzi hviezdami) ktor√© ich rozptiluj√ļ a zv√§√®Ň°uj√ļ (resp. spomaluj√ļ) ich √®asov√Ĺ priebeh. Tieto vplyvy 'pri prenose' m√īŇĺeme pred samotnou anal√Ĺzov (po-)opravi¬Ě Ň°peci√°lnym algoritmom nazvan√Ĺm 'coherent de-dispersion' ('s√ļvisl√© de-rozpt√Ĺlenie'). Tento matematick√Ĺ v√Ĺpo√®et je ve¬ĺmi n√°ro√®n√Ĺ na v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon a preto je ve¬ĺmi vhodn√Ĺ ako distribuovan√Ĺ v√Ĺpo√®tov√Ĺ projekt.

Je nieko¬ĺko moŇĺn√Ĺch zdrojov tak√©to typu sign√°lu. Jeden z nich sa naz√Ĺva 'pulzar'. Jednoducho povedan√©, je to ve¬ĺmi r√Ĺchlo rotuj√ļca neutr√≥nov√° hviezda s meniacou sa radi√°ciou v kaŇĺdom √®ase rot√°cie. Tento n√°Ň° nov√Ĺ v√Ĺskum m√īŇĺe odhali¬Ě nov√© pulzary ktor√© zatia¬ĺ nikto predt√Ĺm nesk√ļmal. √Źa¬ĺŇ°ou z moŇĺnost√≠ p√īvodu tak√©hoto sign√°lu je mimozemsk√° civiliz√°cia - s√©ria pulzov je ¬ĺahko rozpoznate¬ĺn√Ĺ sign√°l a pulzy so z√°porn√Ĺm rozptylom (vi√Į √Įalej) s√ļ pr√≠znakom mimozemskej inteligencie (pr√≠rodn√Ĺ resp. prirodzen√Ĺ rozptyl sign√°lu znamen√°, Ňĺe vyŇ°Ň°ie frekvencie pr√≠du v re√°lnom √®ase sk√īr ako tie z niŇĺŇ°ie). Tre¬Ěou moŇĺnos¬Ěou je zanikaj√ļca √®ierna diera. Teoreticky sa predpoklad√°, Ňĺe zanikaj√ļce √®ierne diery tesne pred koncom 'Ňĺivota' vysielaj√ļ kr√°tky r√°diov√Ĺ sign√°l. T√ļto te√≥riu vŇ°ak es¬Ěe nikto nepotvrdil ani nevyvr√°til. Projekt AstroPulse m√° viac ako 100 n√°sobne vyŇ°Ň°iu citlivos¬Ě ako vŇ°etky predch√°dzaj√ļce v√Ĺskumy doteraz.

V naŇ°ich laborat√≥ri√°ch sa teraz nov√Ĺ syst√©m AstroPulse zaloŇĺen√Ĺ na prostred√≠ BOINC testuje a od¬ĺaduje. Beta verzia bude dokon√®en√° kocom tohoto roku (2002) a prv√° verejn√° ostr√° verzia bude uveden√° niekedy za√®iatko bud√ļveho roku 2003.

Vo¬ĺn√Ĺ preklad z origin√°lneho √®l√°nku - MeX.


Vytvoril: MeX [9. september 2002] / Upravenť: [9. september 2002] / PoŤet zobrazenŪ: [10229]