Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
SETI@home: Ako to vlastne pracuje?


Mnoho svetelných rokov ?aleko, v inom sektore galaxie, mimozemská civilizácia vyslala ?istý a presný rádiový signál do vesmíru. O mnoho rokov neskôr, ke? tento signál dorazí k Zemi, je tento signál len slabá ozvena, tažko odhalite?ná zariadeniami vyrobenými ?udskou rukou. Len najvä?ší rádioteleskop na Zemi, 305 metrov široký umiestnený v Arecibe, je nato?ko citlivý, aby zachytil takéto mimozemské vysielanie. Tento signál je zaznamenaný a nahraný v momente, ako dopadne na odrazovú vrstvu teleskopu a zachytí ho príjmová anténa. Potom je odoslaný do výskumného centra v Berkeley, v Kalifornii (USA), kde vedci ?akajú a dúfajú, že raz takýto signál príde.

Zrealizoval sa doteraz akýko?vek kontakt? Od toho je dos? ?aleko. Prípadný mimozemský signál je poškodený rádiovým rušením, ktoré je nahrávané ako podklad aktívneho signálu. Od každého pulzaru a kvazaru hlboko vo vesmíre až po televízne vysielanie a radarovú navigáciu v blízkosti záznamu signálu je produkovaný ve?mi silný šum na pozadí, ?o znamená, že ?istý mimozemský signál je dos? obtiažne zachyti?. Všetci vedci s projektu SETI skúmajú stále nové a nové dáta z rádioteleskopu v Arecibe ale zatia? nenašli ni?. Pásky s nahranými signálmi z rádioteleskopu obsahujúce signály z vesmíru sú o?íslované, katalógované, a uložené so stovkami ?alších. ?alší postup je už úplne závislý od ?udí pracujúcich na projekte v Berkeley.

Takýto stav je no?ná mora pre všetkých ?udí pracujúcich na projektoch SETI. ?o z toho, že by tu aj mimozemský signál bol, jednoducho ho nevieme zachyti? a spracova?? Sú naše zariadenia a prístroje nedokonalé a málo citlivé alebo metódy analýzy nie sú dostato?ne sofistikované? Toto všetko je samozrejme možné. Projekt SETI@home však neustále zvyšuje stupe? citlivosti príjmu aj analýzy signálov a neustále prebieha vývoj nových technológií. Použitím hrubej sily miliónov po?íta?ov po celom svete projekt SETI@home desa?krát citlivejšie zberá a analyzuje dáta ako ktorýko?vek iný projekt SETI. To znamená, že sa dokážeme nielen zamera? na vä?ší rozsah frekvencií ale aj na h?bku ich spracovania. Ako pracuje klientský software?

Na pochopenie ?innosti klientského softwaru si navodíme nasledujúcu situáciu: signál s vesmíru dorazí na parabolu v Arecibe, je nahratý, spracovaný do digitálnej podoby, rozdelený do menších ?astí (pracovných jednotiek - work units) a zaradený do fronty na prvotnú analýzu, ktorou je práve ?innos? klientského softwaru, ktorý beží na po?íta?och ?lenov zapojených do projektu. Pár faktov:

Dáta s rádioteleskopu v Arecibe sú výsledkom kompletného skenovania oblohy, ktoré sa ukon?í behom každých 9 mesiacov. Dáta sa zachytávajú na základnej frekvencii 1420 MHz s rozšírením 2.5 MHz v okolí tohoto spektra. Tieto "surové" dáta sú doru?ené na dátových páskach (alebo on-line) do centra SETI@home v Berkeley v Kalifornii. Tu sú rozdelené na menšie ?asti (pracovné jednotky - work units), každá s d?žkou 107 sekúnd a s približne 10 KHz rozsahom. Tieto pracovné jednotky sú následne rozdistribuované ?lenom zapojených do projektu, ktorí ich analyzujú na svojich po?íta?och po celom svete.

Klienský software je navrhnutý na sledovanie ve?mi úzkej skupiny signálov, ktoré by sa mohli podoba? na správu. To znamená, že sa každá pracovná jednotka analyzuje od frekvencie 0.075 Hz do 1200 Hz. Na túto analýzu sa používa matematiká metóda známa ako "Fast Fourier Transform" (rýchla Fourierova transformácia), skrátene FFT. Pokia? sa vo výsledku ?iastových výpo?tov nazhromaždia zaujímavé dáta v dôsledku Dopplerovho efektu, SETI@home zopakuje analýzu pre každé pásmo nieko?kokrát znovu, vždy s frekven?nou opravou pre konkrétne pásmo.

Na rozlíšenie signálu prichádzajúceho z vesmíru od signálu zachyteného zo Zeme sa klientský software zameriava na unikátne chrarakteristiky: mimozemský signál naberá na intenzite ove?a rýchlejšie ako signál zachytený zo zdroje na Zemi, jeho intenzita klesá v priebehu 12 sekúnd (za tento ?as sa rádioteleskop v Arecibe zameria na ?alší bod oblohy). Krivka prezentujúca takýto signál sa nazýva "gaussian", a klientský software je navrhnutý práve na sledovanie podobných anomálií.

?o ak ale mimozemštania nevysielajú stály signál na nejakej frekvencii ale série pulzov podobných napr. našej morseovke? Na zabezpe?enie sledovania podobných signálov je vyvinutá metóda nazvaná "fast folding algorithm", skrátene FFA, ktorá vyh?adáva takéto opakujúce sa vzorky. Ak je v analyzovanej pracovnekj jednotke nájdená takáto minimálne 3x opakujúca sa sekvencia, jav sa nazýva "triplet".

Po ukon?ení analýzy pracovnej jednotky klientský software odošle jej výsledok spä? do výskumného centra v Berkeley a príjme nové dáta na analýzu. Všetky zaujímavé výsledky obsahujúce neštandardné signály, gausiany, triplety a pulzy sú automaticky uložené na ?alšiu podrobnú analýzu. Ktorýko?vek takýto výsledok môže by? reálny signál od inej civilizácie..Vo?ný preklad z originálneho ?lánku, - MeX


Vytvoril: MeX [29. december 2001] / Upravené: [29. december 2001] / Počet zobrazení: [10306]