Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
SETI@home: Ako to vlastne pracuje?


Mnoho sveteln√Ĺch rokov √Įaleko, v inom sektore galaxie, mimozemsk√° civiliz√°cia vyslala √®ist√Ĺ a presn√Ĺ r√°diov√Ĺ sign√°l do vesm√≠ru. O mnoho rokov nesk√īr, ke√Į tento sign√°l doraz√≠ k Zemi, je tento sign√°l len slab√° ozvena, taŇĺko odhalite¬ĺn√° zariadeniami vyroben√Ĺmi ¬ĺudskou rukou. Len najv√§√®Ň°√≠ r√°dioteleskop na Zemi, 305 metrov Ň°irok√Ĺ umiestnen√Ĺ v Arecibe, je nato¬ĺko citliv√Ĺ, aby zachytil tak√©to mimozemsk√© vysielanie. Tento sign√°l je zaznamenan√Ĺ a nahran√Ĺ v momente, ako dopadne na odrazov√ļ vrstvu teleskopu a zachyt√≠ ho pr√≠jmov√° ant√©na. Potom je odoslan√Ĺ do v√Ĺskumn√©ho centra v Berkeley, v Kalifornii (USA), kde vedci √®akaj√ļ a d√ļfaj√ļ, Ňĺe raz tak√Ĺto sign√°l pr√≠de.

Zrealizoval sa doteraz ak√Ĺko¬ĺvek kontakt? Od toho je dos¬Ě √Įaleko. Pr√≠padn√Ĺ mimozemsk√Ĺ sign√°l je poŇ°koden√Ĺ r√°diov√Ĺm ruŇ°en√≠m, ktor√© je nahr√°van√© ako podklad akt√≠vneho sign√°lu. Od kaŇĺd√©ho pulzaru a kvazaru hlboko vo vesm√≠re aŇĺ po telev√≠zne vysielanie a radarov√ļ navig√°ciu v bl√≠zkosti z√°znamu sign√°lu je produkovan√Ĺ ve¬ĺmi siln√Ĺ Ň°um na pozad√≠, √®o znamen√°, Ňĺe √®ist√Ĺ mimozemsk√Ĺ sign√°l je dos¬Ě obtiaŇĺne zachyti¬Ě. VŇ°etci vedci s projektu SETI sk√ļmaj√ļ st√°le nov√© a nov√© d√°ta z r√°dioteleskopu v Arecibe ale zatia¬ĺ nenaŇ°li ni√®. P√°sky s nahran√Ĺmi sign√°lmi z r√°dioteleskopu obsahuj√ļce sign√°ly z vesm√≠ru s√ļ o√®√≠slovan√©, katal√≥govan√©, a uloŇĺen√© so stovkami √ĮalŇ°√≠ch. √ŹalŇ°√≠ postup je uŇĺ √ļplne z√°visl√Ĺ od ¬ĺud√≠ pracuj√ļcich na projekte v Berkeley.

Tak√Ĺto stav je no√®n√° mora pre vŇ°etk√Ĺch ¬ĺud√≠ pracuj√ļcich na projektoch SETI. √ąo z toho, Ňĺe by tu aj mimozemsk√Ĺ sign√°l bol, jednoducho ho nevieme zachyti¬Ě a spracova¬Ě? S√ļ naŇ°e zariadenia a pr√≠stroje nedokonal√© a m√°lo citliv√© alebo met√≥dy anal√Ĺzy nie s√ļ dostato√®ne sofistikovan√©? Toto vŇ°etko je samozrejme moŇĺn√©. Projekt SETI@home vŇ°ak neust√°le zvyŇ°uje stupe√≤ citlivosti pr√≠jmu aj anal√Ĺzy sign√°lov a neust√°le prebieha v√Ĺvoj nov√Ĺch technol√≥gi√≠. PouŇĺit√≠m hrubej sily mili√≥nov po√®√≠ta√®ov po celom svete projekt SETI@home desa¬Ěkr√°t citlivejŇ°ie zber√° a analyzuje d√°ta ako ktor√Ĺko¬ĺvek in√Ĺ projekt SETI. To znamen√°, Ňĺe sa dok√°Ňĺeme nielen zamera¬Ě na v√§√®Ň°√≠ rozsah frekvenci√≠ ale aj na h√•bku ich spracovania. Ako pracuje klientsk√Ĺ software?

Na pochopenie √®innosti klientsk√©ho softwaru si navod√≠me nasleduj√ļcu situ√°ciu: sign√°l s vesm√≠ru doraz√≠ na parabolu v Arecibe, je nahrat√Ĺ, spracovan√Ĺ do digit√°lnej podoby, rozdelen√Ĺ do menŇ°√≠ch √®ast√≠ (pracovn√Ĺch jednotiek - work units) a zaraden√Ĺ do fronty na prvotn√ļ anal√Ĺzu, ktorou je pr√°ve √®innos¬Ě klientsk√©ho softwaru, ktor√Ĺ beŇĺ√≠ na po√®√≠ta√®och √®lenov zapojen√Ĺch do projektu. P√°r faktov:

D√°ta s r√°dioteleskopu v Arecibe s√ļ v√Ĺsledkom kompletn√©ho skenovania oblohy, ktor√© sa ukon√®√≠ behom kaŇĺd√Ĺch 9 mesiacov. D√°ta sa zachyt√°vaj√ļ na z√°kladnej frekvencii 1420 MHz s rozŇ°√≠ren√≠m 2.5 MHz v okol√≠ tohoto spektra. Tieto "surov√©" d√°ta s√ļ doru√®en√© na d√°tov√Ĺch p√°skach (alebo on-line) do centra SETI@home v Berkeley v Kalifornii. Tu s√ļ rozdelen√© na menŇ°ie √®asti (pracovn√© jednotky - work units), kaŇĺd√° s d√•Ňĺkou 107 sek√ļnd a s pribliŇĺne 10 KHz rozsahom. Tieto pracovn√© jednotky s√ļ n√°sledne rozdistribuovan√© √®lenom zapojen√Ĺch do projektu, ktor√≠ ich analyzuj√ļ na svojich po√®√≠ta√®och po celom svete.

Kliensk√Ĺ software je navrhnut√Ĺ na sledovanie ve¬ĺmi √ļzkej skupiny sign√°lov, ktor√© by sa mohli podoba¬Ě na spr√°vu. To znamen√°, Ňĺe sa kaŇĺd√° pracovn√° jednotka analyzuje od frekvencie 0.075 Hz do 1200 Hz. Na t√ļto anal√Ĺzu sa pouŇĺ√≠va matematik√° met√≥da zn√°ma ako "Fast Fourier Transform" (r√Ĺchla Fourierova transform√°cia), skr√°tene FFT. Pokia¬ĺ sa vo v√Ĺsledku √®iastov√Ĺch v√Ĺpo√®tov nazhromaŇĺdia zauj√≠mav√© d√°ta v d√īsledku Dopplerovho efektu, SETI@home zopakuje anal√Ĺzu pre kaŇĺd√© p√°smo nieko¬ĺkokr√°t znovu, vŇĺdy s frekven√®nou opravou pre konkr√©tne p√°smo.

Na rozl√≠Ň°enie sign√°lu prich√°dzaj√ļceho z vesm√≠ru od sign√°lu zachyten√©ho zo Zeme sa klientsk√Ĺ software zameriava na unik√°tne chrarakteristiky: mimozemsk√Ĺ sign√°l naber√° na intenzite ove¬ĺa r√ĹchlejŇ°ie ako sign√°l zachyten√Ĺ zo zdroje na Zemi, jeho intenzita kles√° v priebehu 12 sek√ļnd (za tento √®as sa r√°dioteleskop v Arecibe zameria na √ĮalŇ°√≠ bod oblohy). Krivka prezentuj√ļca tak√Ĺto sign√°l sa naz√Ĺva "gaussian", a klientsk√Ĺ software je navrhnut√Ĺ pr√°ve na sledovanie podobn√Ĺch anom√°li√≠.

√ąo ak ale mimozemŇ°tania nevysielaj√ļ st√°ly sign√°l na nejakej frekvencii ale s√©rie pulzov podobn√Ĺch napr. naŇ°ej morseovke? Na zabezpe√®enie sledovania podobn√Ĺch sign√°lov je vyvinut√° met√≥da nazvan√° "fast folding algorithm", skr√°tene FFA, ktor√° vyh¬ĺad√°va tak√©to opakuj√ļce sa vzorky. Ak je v analyzovanej pracovnekj jednotke n√°jden√° tak√°to minim√°lne 3x opakuj√ļca sa sekvencia, jav sa naz√Ĺva "triplet".

Po ukon√®en√≠ anal√Ĺzy pracovnej jednotky klientsk√Ĺ software odoŇ°le jej v√Ĺsledok sp√§¬Ě do v√Ĺskumn√©ho centra v Berkeley a pr√≠jme nov√© d√°ta na anal√Ĺzu. VŇ°etky zauj√≠mav√© v√Ĺsledky obsahuj√ļce neŇ°tandardn√© sign√°ly, gausiany, triplety a pulzy s√ļ automaticky uloŇĺen√© na √ĮalŇ°iu podrobn√ļ anal√Ĺzu. Ktor√Ĺko¬ĺvek tak√Ĺto v√Ĺsledok m√īŇĺe by¬Ě re√°lny sign√°l od inej civiliz√°cie..Vo¬ĺn√Ĺ preklad z origin√°lneho √®l√°nku, - MeX


Vytvoril: MeX [29. december 2001] / Upravenť: [29. december 2001] / PoŤet zobrazenŪ: [10166]