Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Interview s Danom Werthimerom

Interview s Danom Werthimerom, vedeckým vedúcim projektu SETI na U.C. v Berkeley je v originálnom znení uverejnené na stránkach Astroseti.org.


Dan Werthimer je riadite?om programu SERENDIP SETI (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence – H?adanie mimozmeských civilizácií) a vedúci výskumný pracovník projektu SETI@home na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Bol asociovaným profesorom na katedre inžinierstva a fyziky na Štátnej univerzite v San Franciscu. Ako profesor hos?oval na týchto univerzitách: Univerzita v Beijingu, Univerzite St. Charles v Marseille, Eotvos Univerzite v Budapešti. Vyu?oval na univerzitách v Peru, Egypte, Ghane, Etiópii, Zimbabwe, Ugande a v Keni. Werthimmer publikoval mnoho vedeckých prác v oblasti SETI, rádiovej astronómii, prístrojov a vedeckého vzdelávania a vydal knihu „Astronomical and Biochemical Origins and the Search for Life in the Universe“ (Astronomnické a biochemické východiská a h?adanie života vo vesmíre).


19. augusta 2004

Astroseti: Je h?adanie ET stále považované za aktivitu bláznov?


Dan Werthimer: V sú?astnosti existuje nieko?ko silných SETI projektov a to v Austrálii, Taliansku, Argentíne a USA, ktoré sú vedené skvelými vedcami. Títo vedci nie sú blázni, h?adajú odpove? na otázku: „Sme sami?“.

Astroseti: SERENDIP je nastarším z aktívnych SETI programov. Naštartoval v roku 1979 v Hat Creek-u, nieko?kokrát sa pres?ahoval na iné teleskopy, až kone?ne za?al naplno fungova? v Arecibe v roku 1992. Vyzerá to, že teraz budete musie? po?ka? na postavenie vysnívaného teleskopu na odvrátenej strane mesiaca, aby ste mali k dispozícii lepší teleskop.

Dan Werthimer: Rádioastronómovia pripravujú nový teleskop, „štvorcové kilometrové pole“ (SKA), ktoré bude schopné rovnakého príjmu, ako 10 teleskopov v Arecibe. Zárove? bude schopné zamera? sa na mnoho cie?ov na oblohe naraz. Podobné modelové teleskopy sa postavili a skúšaju sa v Kanade, Austrálii, Holandsku, ?íne, Indii a USA.

Astroseti: Kedy bude SERENDIP V spustený a ako vylepší vaše sú?astné možnosti?

Dan Werthimer: Štart o?akávame za?iatkom roka 2005. Zlepší sa citlivos? (omnoho lepší príma?), zvä?ší sa šírka pásma (zo 100MHz na 300MHz) a budeme ho ma? plne k dispozícii a možnos? systematicky sledova? oblohu.

Astroseti: Pri sledovaní celej oblohy je najlepšie ma? k dispozícii neobmedzený prístup k teleskopu. Alebo je výhodnejšie cielené h?adanie, prieskum konkrétnych oblastí vesmíru?

Dan Werthimer: Nikdy by sme nemali dos? ?asu na najvä?šom teleskope na Zemi, aby sme vykonávali celoplošné sledovanie oblohy, ak by ten teleskop nebol len náš. Najvä?šou výhodou rozšírenia je, že máte k dispozícii najvä?ší teleskop na Zemi 24 hodín denne po celý rok. Vä?šina astronómov je š?astná, ke? získajú prístup k teleskopu, na ktorom závisí ich ?innos? na jeden, dva dni za rok.

Astroseti: Misia Kepler, realizovaná NASA, ja sústredená na h?adanie Zemi podobných planét, obiehajúcich okolo hviezdy podobnej Slnku a sú vidite?né z kozmických lodí. Kepler pokryje len malú ?as? oblohy, ale misie ako „Terrestrial Planet Finder“ (Vyh?adáva? Zemi podobných planét) budú ve?mi ctižiadostivé. Ak budeme ma? kompletný zoznam Zemi podobných planét, obiehajúcich v obývate?nej zóne okolo hviezd podobných nášmu Slnku, bude ešte celoplošné preh?adávanie oblohy stále zaujímavou metódou?

Dan Werthimer: Každá metóda má svoje pre a proti. Najlepšou stratégiou je využi? viacero stratégií. Mali by sme robi? preh?adávanie celej oblohy a aj cielené h?adanie.

Astroseti: Ko?kokrát za rok ste alarmovaný niektorým z vašich SETI projektov? Ako ?asto ste volali Jodrellovi Bankovi, aby urgentne skontroloval signál?

Dan Werthimer: Nikdy.

Astroseti: Predpokladajme že ste našli odpove? na vä?šinu falošných signálov. Máte však nejaký svoj osobný, ob?úbený "Wow" signál, nevysvetlený signál (nemyslím tým len od votrelcov) z akéhoko?vek projektu?

Dan Werthimer: Máme stovky kandidátskych signálov, ale ani jeden nie je výrazný. Skontrolovali sme ich na teleskope, ale zatia? žiadny ET, pravdepodobne len šum alebo interferencie.

Astroseti: SERENDIP je skuto?ne ve?ký a zaujívavý projekt preh?adávajúci milióny kanálov každú sekundu reálneho ?asu. Môžeme poveda?, že je otcom projektu SETI@home, ale nie je možné o ?om nájs? na internete ve?a informácií. Chcete ho udrža? mimo popularity SETI@home?

Dan Werthimer: Sme akurát ve?mi zaneprázdnení a máme ve?mi limitované zdroje pre SERENDIP. Pokúsime sa však obnovi? našu web stránku.

Astroseti: SETI@home nespracúva signál v reálnom ?ase, ale realizuje ve?mi podrobnú analýzu komplikovaným algoritmom. Znamená to, že SERENDIP alebo Phoenix dokážu detekova? silné signály zámerné vyslané, aby boli objavené, Ak SETI@home dokáže nájs? aj náhodné vysielanie?

Dan Werthimer: Obidva projekty, SERENDIP a SETI@home dokážu detekova? rozptýlený signál alebo návnadu. Nevieme, aký silný može by? signál vyslaný od inej civilizácie. Mojím prepokladom je, že prvý signál, ktorý zachytíme od ET, k nám nebol vyslaný úmyselne.

Astroseti: Už dávno bolo povedané že, "I love Lucy" (Milujem Lucy) alebo televízny signál z Olympijských hier v Berlíne, putujú vesmírom a momentálne ich môže zachyti?, alebo aspo? detekova? civilizácia vzdialená od nás 60 svetelných rokov. Aký ve?ký tanier by potrebovali? A ?o tak emisie vojenských alebo civilných radarov?

Dan Werthimer: Na detekovanie TV by potrebovali SKA (vi? vyššie), alebo použi? podobný teleskop ako v Arecibe a sledova? ve?mi pozorne. Vysielanie radarov a teleskopov ako v Arecibe je možné zachyti? cez celú galaxiu (?o je 100.000 svetelných rokov, ale ešte sa tak ?aleko nedostalo).

Astroseti: Televízny signál na pozadí šumu je schopný detekova? SERENDIP ako inteligentnú vzorku?

Dan Werthimer: Áno, ak je dos? silný.

Astroseti: Potrebujeme vä?ší tanier, alebo silnejšie vysielanie inej civilizácie, aby sme našli vzdialený signál. Je virtuálne nemožné, vychádzajúc z podstaty rádiových signálov, pre akuko?vek civilizáciu vyvinú? technológiu ktorá by redukovala ve?kos? antény ale zvýšila citlivos??

Dan Werthimer: Príma?e sú lepšie každým rokom. Najvýkonnejšie príma?e sú chladené kryogenicky, aby bol dosiahnutý ?o najmenší šum. Namiesto výstavby vä?ších antén je možné konštruova? efektívnejšie príma?e s menším šumom.

Astroseti: Môže to trva? mesiace alebo roky, kým SETI@home objaví potenciálny signál. Kým sa skontroluje, máte len pár hodín na kontrolu každého kandidátskeho signálu. Môžete nám objasni? váš najob?úbenejší scenár, v ktorom bude nejaká civilizácia neustále vysiela? signál po?as celej tej doby?

Dan Werthimer: Televízne vysielanie na Zemi, vojenské radary a ?alšie mnohosmerné komunika?né signály sa vysielajú 24 hodín denne. Aj ke? tieto nie sú sústavne sledovate?né z iných planét, pretože vä?šina vysiela?ov vychádza a zapadá spolu s otá?aním sa Zeme.

Astroseti: Bude SERENDIP skúma? signály z Parkera (Arecibo pozn. prekl.) tak ako SETI@home?

Dan Werthimer: Áno, ak na to nájdeme zdroje.

Astroseti: Pracujete aj na optickom SETI, h?adáte zmeny jasu malých hviezd, ktoré sú v skuto?noti produktom laserového lú?a. Vieme, že základné metódy - rádio a svetlo, ktoré každá civilizácia používa, možu by? použité na medziplanetárnu komunikáciu. Máme v budúcnosti o?akáva? objavnenie nových, lepších metód?

Dan Werthimer: Najlepším spôsobom na medziplanetárnu komunikáciu sú elektromagnetické vlny. Možno, že existuje nie?o lepšie. Sme len mladá civilizácia. Vieme však, že rádio a laserová technológia môžu by? použité na komunikovanie cez celú galaxiu a preto by sme to mali skúsi?.

Astroseti: Aký je váš Drake-v odhad, ?o sa týke exitencie mimozemskej civilizácie?

Dan Werthimer: Môj odhad je, že v galaxii sa nachádza mnoho primitívneho života. Ale vyvinuté civilizácie sú ove?a vzácnejšie, možno 10.000 v každej galaxii.

Astroseti: SETI Inšitút o?akáva nájdenie ET signálu za 25 rokov, na základe lepšieho dosahu ATA teleskopu a za prepokladu, že existuje ur?ité množstvo civilizácií. Aký je váš tip, kedy bude prvý kontakt?

Dan Werthimer: O 50 až 100 rokov. Ešte sme len za?ali hra? hru, ale možnosti sa zdvojnásobujú každým rokom.

Preklad: slavko[zaviná?]seti.sk, slavko.sk

Vytvoril: MeX [5. september 2004 13:14:27] / Upravené: [5. september 2004 13:14:27] / Počet zobrazení: [10309]