Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Interview s Danom Werthimerom

Interview s Danom Werthimerom, vedeck√Ĺm ved√ļcim projektu SETI na U.C. v Berkeley je v origin√°lnom znen√≠ uverejnen√© na str√°nkach Astroseti.org.


Dan Werthimer je riadite¬ĺom programu SERENDIP SETI (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence ‚Äď H¬ĺadanie mimozmesk√Ĺch civiliz√°ci√≠) a ved√ļci v√Ĺskumn√Ĺ pracovn√≠k projektu SETI@home na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Bol asociovan√Ĺm profesorom na katedre inŇĺinierstva a fyziky na ҆t√°tnej univerzite v San Franciscu. Ako profesor hos¬Ěoval na t√Ĺchto univerzit√°ch: Univerzita v Beijingu, Univerzite St. Charles v Marseille, Eotvos Univerzite v BudapeŇ°ti. Vyu√®oval na univerzit√°ch v Peru, Egypte, Ghane, Eti√≥pii, Zimbabwe, Ugande a v Keni. Werthimmer publikoval mnoho vedeck√Ĺch pr√°c v oblasti SETI, r√°diovej astron√≥mii, pr√≠strojov a vedeck√©ho vzdel√°vania a vydal knihu ‚ÄěAstronomical and Biochemical Origins and the Search for Life in the Universe‚Äú (Astronomnick√© a biochemick√© v√Ĺchodisk√° a h¬ĺadanie Ňĺivota vo vesm√≠re).


19. augusta 2004

Astroseti: Je h¬ĺadanie ET st√°le povaŇĺovan√© za aktivitu bl√°znov?


Dan Werthimer: V s√ļ√®astnosti existuje nieko¬ĺko siln√Ĺch SETI projektov a to v Austr√°lii, Taliansku, Argent√≠ne a USA, ktor√© s√ļ veden√© skvel√Ĺmi vedcami. T√≠to vedci nie s√ļ bl√°zni, h¬ĺadaj√ļ odpove√Į na ot√°zku: ‚ÄěSme sami?‚Äú.

Astroseti: SERENDIP je nastarŇ°√≠m z akt√≠vnych SETI programov. NaŇ°tartoval v roku 1979 v Hat Creek-u, nieko¬ĺkokr√°t sa pres¬Ěahoval na in√© teleskopy, aŇĺ kone√®ne za√®al naplno fungova¬Ě v Arecibe v roku 1992. Vyzer√° to, Ňĺe teraz budete musie¬Ě po√®ka¬Ě na postavenie vysn√≠van√©ho teleskopu na odvr√°tenej strane mesiaca, aby ste mali k dispoz√≠cii lepŇ°√≠ teleskop.

Dan Werthimer: R√°dioastron√≥movia pripravuj√ļ nov√Ĺ teleskop, ‚ÄěŇ°tvorcov√© kilometrov√© pole‚Äú (SKA), ktor√© bude schopn√© rovnak√©ho pr√≠jmu, ako 10 teleskopov v Arecibe. Z√°rove√≤ bude schopn√© zamera¬Ě sa na mnoho cie¬ĺov na oblohe naraz. Podobn√© modelov√© teleskopy sa postavili a sk√ļŇ°aju sa v Kanade, Austr√°lii, Holandsku, √ą√≠ne, Indii a USA.

Astroseti: Kedy bude SERENDIP V spusten√Ĺ a ako vylepŇ°√≠ vaŇ°e s√ļ√®astn√© moŇĺnosti?

Dan Werthimer: ҆tart o√®ak√°vame za√®iatkom roka 2005. ZlepŇ°√≠ sa citlivos¬Ě (omnoho lepŇ°√≠ pr√≠ma√®), zv√§√®Ň°√≠ sa Ň°√≠rka p√°sma (zo 100MHz na 300MHz) a budeme ho ma¬Ě plne k dispoz√≠cii a moŇĺnos¬Ě systematicky sledova¬Ě oblohu.

Astroseti: Pri sledovan√≠ celej oblohy je najlepŇ°ie ma¬Ě k dispoz√≠cii neobmedzen√Ĺ pr√≠stup k teleskopu. Alebo je v√ĹhodnejŇ°ie cielen√© h¬ĺadanie, prieskum konkr√©tnych oblast√≠ vesm√≠ru?

Dan Werthimer: Nikdy by sme nemali dos¬Ě √®asu na najv√§√®Ň°om teleskope na Zemi, aby sme vykon√°vali celoploŇ°n√© sledovanie oblohy, ak by ten teleskop nebol len n√°Ň°. Najv√§√®Ň°ou v√Ĺhodou rozŇ°√≠renia je, Ňĺe m√°te k dispoz√≠cii najv√§√®Ň°√≠ teleskop na Zemi 24 hod√≠n denne po cel√Ĺ rok. V√§√®Ň°ina astron√≥mov je Ň°¬Ěastn√°, ke√Į z√≠skaj√ļ pr√≠stup k teleskopu, na ktorom z√°vis√≠ ich √®innos¬Ě na jeden, dva dni za rok.

Astroseti: Misia Kepler, realizovan√° NASA, ja s√ļstreden√° na h¬ĺadanie Zemi podobn√Ĺch plan√©t, obiehaj√ļcich okolo hviezdy podobnej Slnku a s√ļ vidite¬ĺn√© z kozmick√Ĺch lod√≠. Kepler pokryje len mal√ļ √®as¬Ě oblohy, ale misie ako ‚ÄěTerrestrial Planet Finder‚Äú (Vyh¬ĺad√°va√® Zemi podobn√Ĺch plan√©t) bud√ļ ve¬ĺmi ctiŇĺiadostiv√©. Ak budeme ma¬Ě kompletn√Ĺ zoznam Zemi podobn√Ĺch plan√©t, obiehaj√ļcich v ob√Ĺvate¬ĺnej z√≥ne okolo hviezd podobn√Ĺch n√°Ň°mu Slnku, bude eŇ°te celoploŇ°n√© preh¬ĺad√°vanie oblohy st√°le zauj√≠mavou met√≥dou?

Dan Werthimer: KaŇĺd√° met√≥da m√° svoje pre a proti. NajlepŇ°ou strat√©giou je vyuŇĺi¬Ě viacero strat√©gi√≠. Mali by sme robi¬Ě preh¬ĺad√°vanie celej oblohy a aj cielen√© h¬ĺadanie.

Astroseti: Ko¬ĺkokr√°t za rok ste alarmovan√Ĺ niektor√Ĺm z vaŇ°ich SETI projektov? Ako √®asto ste volali Jodrellovi Bankovi, aby urgentne skontroloval sign√°l?

Dan Werthimer: Nikdy.

Astroseti: Predpokladajme Ňĺe ste naŇ°li odpove√Į na v√§√®Ň°inu faloŇ°n√Ĺch sign√°lov. M√°te vŇ°ak nejak√Ĺ svoj osobn√Ĺ, ob¬ĺ√ļben√Ĺ "Wow" sign√°l, nevysvetlen√Ĺ sign√°l (nemysl√≠m t√Ĺm len od votrelcov) z ak√©hoko¬ĺvek projektu?

Dan Werthimer: M√°me stovky kandid√°tskych sign√°lov, ale ani jeden nie je v√Ĺrazn√Ĺ. Skontrolovali sme ich na teleskope, ale zatia¬ĺ Ňĺiadny ET, pravdepodobne len Ň°um alebo interferencie.

Astroseti: SERENDIP je skuto√®ne ve¬ĺk√Ĺ a zauj√≠vav√Ĺ projekt preh¬ĺad√°vaj√ļci mili√≥ny kan√°lov kaŇĺd√ļ sekundu re√°lneho √®asu. M√īŇĺeme poveda¬Ě, Ňĺe je otcom projektu SETI@home, ale nie je moŇĺn√© o √≤om n√°js¬Ě na internete ve¬ĺa inform√°ci√≠. Chcete ho udrŇĺa¬Ě mimo popularity SETI@home?

Dan Werthimer: Sme akur√°t ve¬ĺmi zanepr√°zdnen√≠ a m√°me ve¬ĺmi limitovan√© zdroje pre SERENDIP. Pok√ļsime sa vŇ°ak obnovi¬Ě naŇ°u web str√°nku.

Astroseti: SETI@home nesprac√ļva sign√°l v re√°lnom √®ase, ale realizuje ve¬ĺmi podrobn√ļ anal√Ĺzu komplikovan√Ĺm algoritmom. Znamen√° to, Ňĺe SERENDIP alebo Phoenix dok√°Ňĺu detekova¬Ě siln√© sign√°ly z√°mern√© vyslan√©, aby boli objaven√©, Ak SETI@home dok√°Ňĺe n√°js¬Ě aj n√°hodn√© vysielanie?

Dan Werthimer: Obidva projekty, SERENDIP a SETI@home dok√°Ňĺu detekova¬Ě rozpt√Ĺlen√Ĺ sign√°l alebo n√°vnadu. Nevieme, ak√Ĺ siln√Ĺ moŇĺe by¬Ě sign√°l vyslan√Ĺ od inej civiliz√°cie. Moj√≠m prepokladom je, Ňĺe prv√Ĺ sign√°l, ktor√Ĺ zachyt√≠me od ET, k n√°m nebol vyslan√Ĺ √ļmyselne.

Astroseti: UŇĺ d√°vno bolo povedan√© Ňĺe, "I love Lucy" (Milujem Lucy) alebo telev√≠zny sign√°l z Olympijsk√Ĺch hier v Berl√≠ne, putuj√ļ vesm√≠rom a moment√°lne ich m√īŇĺe zachyti¬Ě, alebo aspo√≤ detekova¬Ě civiliz√°cia vzdialen√° od n√°s 60 sveteln√Ĺch rokov. Ak√Ĺ ve¬ĺk√Ĺ tanier by potrebovali? A √®o tak emisie vojensk√Ĺch alebo civiln√Ĺch radarov?

Dan Werthimer: Na detekovanie TV by potrebovali SKA (vi√Į vyŇ°Ň°ie), alebo pouŇĺi¬Ě podobn√Ĺ teleskop ako v Arecibe a sledova¬Ě ve¬ĺmi pozorne. Vysielanie radarov a teleskopov ako v Arecibe je moŇĺn√© zachyti¬Ě cez cel√ļ galaxiu (√®o je 100.000 sveteln√Ĺch rokov, ale eŇ°te sa tak √Įaleko nedostalo).

Astroseti: Telev√≠zny sign√°l na pozad√≠ Ň°umu je schopn√Ĺ detekova¬Ě SERENDIP ako inteligentn√ļ vzorku?

Dan Werthimer: √Āno, ak je dos¬Ě siln√Ĺ.

Astroseti: Potrebujeme v√§√®Ň°√≠ tanier, alebo silnejŇ°ie vysielanie inej civiliz√°cie, aby sme naŇ°li vzdialen√Ĺ sign√°l. Je virtu√°lne nemoŇĺn√©, vych√°dzaj√ļc z podstaty r√°diov√Ĺch sign√°lov, pre akuko¬ĺvek civiliz√°ciu vyvin√ļ¬Ě technol√≥giu ktor√° by redukovala ve¬ĺkos¬Ě ant√©ny ale zv√ĹŇ°ila citlivos¬Ě?

Dan Werthimer: Pr√≠ma√®e s√ļ lepŇ°ie kaŇĺd√Ĺm rokom. Najv√ĹkonnejŇ°ie pr√≠ma√®e s√ļ chladen√© kryogenicky, aby bol dosiahnut√Ĺ √®o najmenŇ°√≠ Ň°um. Namiesto v√Ĺstavby v√§√®Ň°√≠ch ant√©n je moŇĺn√© konŇ°truova¬Ě efekt√≠vnejŇ°ie pr√≠ma√®e s menŇ°√≠m Ň°umom.

Astroseti: M√īŇĺe to trva¬Ě mesiace alebo roky, k√Ĺm SETI@home objav√≠ potenci√°lny sign√°l. K√Ĺm sa skontroluje, m√°te len p√°r hod√≠n na kontrolu kaŇĺd√©ho kandid√°tskeho sign√°lu. M√īŇĺete n√°m objasni¬Ě v√°Ň° najob¬ĺ√ļbenejŇ°√≠ scen√°r, v ktorom bude nejak√° civiliz√°cia neust√°le vysiela¬Ě sign√°l po√®as celej tej doby?

Dan Werthimer: Telev√≠zne vysielanie na Zemi, vojensk√© radary a √ĮalŇ°ie mnohosmern√© komunika√®n√© sign√°ly sa vysielaj√ļ 24 hod√≠n denne. Aj ke√Į tieto nie s√ļ s√ļstavne sledovate¬ĺn√© z in√Ĺch plan√©t, pretoŇĺe v√§√®Ň°ina vysiela√®ov vych√°dza a zapad√° spolu s ot√°√®an√≠m sa Zeme.

Astroseti: Bude SERENDIP sk√ļma¬Ě sign√°ly z Parkera (Arecibo pozn. prekl.) tak ako SETI@home?

Dan Werthimer: √Āno, ak na to n√°jdeme zdroje.

Astroseti: Pracujete aj na optickom SETI, h¬ĺad√°te zmeny jasu mal√Ĺch hviezd, ktor√© s√ļ v skuto√®noti produktom laserov√©ho l√ļ√®a. Vieme, Ňĺe z√°kladn√© met√≥dy - r√°dio a svetlo, ktor√© kaŇĺd√° civiliz√°cia pouŇĺ√≠va, moŇĺu by¬Ě pouŇĺit√© na medziplanet√°rnu komunik√°ciu. M√°me v bud√ļcnosti o√®ak√°va¬Ě objavnenie nov√Ĺch, lepŇ°√≠ch met√≥d?

Dan Werthimer: NajlepŇ°√≠m sp√īsobom na medziplanet√°rnu komunik√°ciu s√ļ elektromagnetick√© vlny. MoŇĺno, Ňĺe existuje nie√®o lepŇ°ie. Sme len mlad√° civiliz√°cia. Vieme vŇ°ak, Ňĺe r√°dio a laserov√° technol√≥gia m√īŇĺu by¬Ě pouŇĺit√© na komunikovanie cez cel√ļ galaxiu a preto by sme to mali sk√ļsi¬Ě.

Astroseti: Ak√Ĺ je v√°Ň° Drake-v odhad, √®o sa t√Ĺke exitencie mimozemskej civiliz√°cie?

Dan Werthimer: M√īj odhad je, Ňĺe v galaxii sa nach√°dza mnoho primit√≠vneho Ňĺivota. Ale vyvinut√© civiliz√°cie s√ļ ove¬ĺa vz√°cnejŇ°ie, moŇĺno 10.000 v kaŇĺdej galaxii.

Astroseti: SETI InŇ°it√ļt o√®ak√°va n√°jdenie ET sign√°lu za 25 rokov, na z√°klade lepŇ°ieho dosahu ATA teleskopu a za prepokladu, Ňĺe existuje ur√®it√© mnoŇĺstvo civiliz√°ci√≠. Ak√Ĺ je v√°Ň° tip, kedy bude prv√Ĺ kontakt?

Dan Werthimer: O 50 aŇĺ 100 rokov. EŇ°te sme len za√®ali hra¬Ě hru, ale moŇĺnosti sa zdvojn√°sobuj√ļ kaŇĺd√Ĺm rokom.

Preklad: slavko[zavináè]seti.sk, slavko.sk

Vytvoril: MeX [5. september 2004 13:14:27] / Upravenť: [5. september 2004 13:14:27] / PoŤet zobrazenŪ: [10176]