Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¾adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomick
snmok
da

APOD


Page Rank
 
 
Návod na úèas v BOINC pre zaèiatoèníkov

Na úèas v BOINC je potrebné nainštalova jednoduchý software zvaný Boinc manager. Tento software zabezpeèuje pripojenie sa k želanému projektu (aké projekty sú k dispozícii, sa doèítate o kúsok nižšie) a celý "business" s tým spojený.

Takže, prvým krokom je stiahnutie Boinc softwareu. Môžete ho stiahnu z originálnej stránky (pre nasledujúce operaèné systémy):

Windows x86 (Win98+, Win2000+), 32bit, verzia 5.10.30
Windows x86 (Win95+, WinNT40+), 32bit, verzia 5.8.16
Windows x64 (WinXP64+), 64bit, verzia 5.10.30
Linux x86 command line, verzia 5.10.28
Linux x86 (Ubuntu Release - standard GUI), verzia 5.10.28
Linux x64 (Ubuntu Release - standard GUI), verzia 5.10.28
MacIntosh (standard GUI) OS X, verzia 5.10.32
Solaris/SPARC

alebo v prípade problémov aj z nášho webu (v tabu¾ke Boinc framework) alebo z oficiálnej stránky kde sú všetky oficiálne verzie.

Keïže väèšina užívate¾ov používa OS Windows a keïže užívatelia ostatných platforiem sú väèšinou dostatoène IT literate na to, aby zvládli inštaláciu prípadne návod v angliètine (k dispozícii na originálnych BOINC stránkach ), v nasledujúcich riadkoch sa sústredíme na podrobný popis inštalácie pod OS Windows.

Po spustení stiahnutého exe súboru sa na obrazovke objaví nasledujúce okno:


Kliknite na "Next", èím sa objaví ïalšie okno:

Zaškrtnite políèko "I accept" a kliknite na "Next".
V tomto okne si môžete zvoli do akého adresára sa nainštalujú potrebné súbory, ak nemáte v tomto smere špeciálne požiadavky, staèí potvrdi navrhované umiestnenie kliknutím na "Next". Objaví sa ïalšie okno:
Vyberte položku "Single user installation" a kliknite na "Next".
Zaškrtnutím prvej položky sa BOINC stane vaším šetrièom obrazovky, nie je to nutné ale z grafickej stránky bývajú šetrièe pekné, takže ak máte záujem využíva BOINC aj ako šetriè obrazovky, zvo¾te si túto položku. Zaškrtnutím druhej položky sa BOINC bude automaticky spúša vždy keï sa prihlásite pod vaším menom na poèítaè (samozrejme ho potom môžte kedyko¾vek vypnú, takže odporúèame túto položku zaškrtnú). Po kliknutí na "Next" sa objaví ïalšie okno.
Ak chcete nieèo v predchádzajúcich nastaveniach meni, kliknite na "Back", ak nie, kliknite na "Next". Objaví sa okno zobrazujúce priebeh inštalácie, èo môže trva nieko¾ko sekúnd až minút.
Po skonèení inštalácie sa objaví nasledujúce okno:
Zaškrtnutím políèka "Launch Boinc" a kliknutím na "Finish" ukonèíte inštaláciu a spustíte samotný BOINC software. Ten bude po chví¾ke vyzera nasledovne, prièom takisto po chvíli vám automaticky ponúkne možnos pripoji sa do niektorého projektu:

Do akého projektu sa zapoji? Na výber ich je viacero a na rýchle zorientovane sa medzi nimi odporúèame preèíta si náš preh¾ad projektov aj s ich struèným popisom na èo slúžia. Pre podrobnejší (ale stále ve¾mi struèný) popis niektorých vybraných projektov si môžte preèíta aj tento èlánok, a ešte podrobnejšie popisy pozadia niektorých projektov nájdete v archíve èlánkov. Zapoji sa môžte do ¾ubovo¾ného poètu projektov súèasne (to je jedna z ve¾kých výhod projektu BOINC!), rovnako aj odhlásenie z projektu je otázkou nieko¾kých sekúnd, takže toto rozhodnutie nie je nijako závažné a môžete ho kedyko¾vek zmeni/doplni. Takže, ak viete do akého projektu sa pripoji prípadne aký projekt skúsi ako prvý, kliknite na "Next".


V tomto okne zadajte URL adresu projektu, do ktorého sa chcete zapoji - je to presne tá istá adresa, aká je uvedená pri každom projekte v našom preh¾ade projektov, ktorý sme spomínali o nieko¾ko riadkov vyššie, takže staèí ak sa tam pozriete a adresu copy/paste-nete do uvedeného okna. V tomto návode si uvedieme konkrétny príklad pre pripojenie sa k projektu Einstein@home h¾adajúcom gravitaèné vlny. Postup pre pripojenie sa k ostatným projektom je úplne analogický. Kliknite na "Next".


Okno vás informuje, že Boinc software práve komunikuje s daným projektom. Po chvíli sa objaví nasledujúce okno:


V prípade, že sa k projektu pripájate po prvý raz, zvo¾te si položku "Create new account", èím si vytvoríte nové vlastné konto v danom projekte. Staèí zada emailovú adresu a ¾ubovo¾né heslo (v poslednom riadku potvrdíte zadanie daného hesla jeho opätovným napísaním, èím sa vylúèi omyl pri jeho zadávaní). Ak do projektu už zapojený ste (a napr. zapájate doò len ïalší poèítaè), zvo¾te položku "Use existing account", prièom budete musie zada heslo, ktoré už budete ma zo zriadenia svojho konta v danom projekte. Po vyplnení potrebných údajov kliknite na "Next".


Kliknutím na "Finish" ste už ve¾mi blízko ukonèeniu celého prihlásenia. Na obrazovke sa objaví spustený Boinc manager, ktorý bude nieko¾ko sekúnd èi minút sahova potrebné súbory (aplikáciu) pre úspešné spustenie samotného projektu a bude ma približne nasledujúcu podobu:Pre úplnos je ešte nutné ukonèi prihlásenie sa do projektu na webovej stránke, ktorá sa vo vašom web prehliadaèi automaticky otvorí. V položke "Name" si môžte zada ¾ubovo¾né meno èi prezývku, pod ktorou budete v projekte vystupova (v prípade ak ho už nepoužíva niekto iný) a pod ktorým vás uvidia aj ostatní užívatelia aj v štatistikách zrátaných kreditov (keïže práca vášho poèítaèa bude oceòovaná virtuálnymi kreditmi v závislosti od vášho výkonu). Môžte (ale nemusíte) si zvoli aj krajinu, pre ktorú chcete ráta. Po vyplnení údajov kliknite na "OK".


Hotovo! Ste úspešne prihlásený do projektu a zaèínate prispieva špièkovej svetovej vede, ktorá posunie ¾udské poznanie dopredu! Gratulujeme! Zobrazí sa nasledujúce okno, kde môžete meni rôzne nastavenia, ktoré však prekraèujú rámec jednoduchého návodu a ktorých základné nastavenie aj tak vyhovuje ve¾kej väèšine užívate¾ov, takže im v tomto èlánku priestor nebudeme venova.


V prípade hlbšieho záujmu o projekty alebo funkcie Boinc managera odporúèame pozrie a zapoji sa do nášho fóra, ktoré je ve¾mi živé, prispieva doò ve¾a aktívnych užívate¾ov èastokrát s viacroènými skúsenosami s BOINC, ktorí vám ve¾mi radi poradia v prípade akýchko¾vek problémov èi otázok. Fórum je taktiež príjemným miestom pre komunikáciu ¾udí s podobnými záujmami, a to nielen o Boinc, ale napr. aj o najnovších pokrokoch vo vedeckom poznaní vesmíru a sveta.

Mali by sme pre vás ešte nieko¾ko užitoèných základných rád na úvod. Nateraz môžete okno v prehliadaèi pokojne zavrie. Samotný fungujúci Boinc manager bude vyzera asi takto:


V prípade, žeby ste ho chceli vypnú, môžete tak kedyko¾vek urobi prostredníctvom položky File - Exit, tak ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.


V prípade, že máte záujem zapoji sa do ïalšieho projektu, urobíte tak jednoducho v položke Projects - Attach to project, prièom sa zopakuje procedúra vloženia emailovej adresy a hesla pre nový projekt a nieko¾ko následných krokov, ktoré sú prakticky totožné pre všetky projekty.

Sme radi, že ste sa zapojili do BOINC projektov, pretože to je úžasná možnos ako prispie špièkovej vede, ktorá èastokrát nemá dostatok finanèných prostriedkov na kúpu superpoèítaèov èi ich strojového èasu, a posunú tak vedecký pokrok rýchlejšie dopredu. Veï možno práve váš poèítaè zajtra urobí významný objav. Želáme ve¾a príjemných pocitov a prípadne aj zábavy pri súažení o kredity pod BOINC! :-)

 

Na úplný záver by sme ešte radi uviedli, že celý tento web je prácou nadšencov, ktorí zadarmo venujú èastokrát znaèné množstvo svojho vo¾ného èasu fungovaniu tohto webu a jeho informaènému napåòaniu. Jedinou našou odmenou je dobrý pocit, že pomáhame vede a vïaènos komunity ¾udí s podobným koníèkom. Budeme ve¾mi radi, ak nám svoju vïaku prejavíte pripojením sa do nášho teamu BOINC.SK. V prípade, že sa tak rozhodnete, môžete tak ve¾mi jednoducho urobi vyh¾adaním si nášho teamu v zozname teamov na webovej stránke daného projektu, a kliknutím na linku "Join", v prípade Einstein@home je to napr. táto linka, na ktorej staèí kliknú na "Join team". Ïakujeme! :-)


 


 

 

 


Vytvoril: Kotulic Bunta [07. december 2007 15:32:27] / Upraven: [03. január 2008 18:50:05] / Poet zobrazen: [10215]