Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¾adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomick
snmok
da

APOD


Page Rank
 
 
Logo tímu BOINC.SK


Náš tím je ku dnešnému dòu zapojený už do 20 rôznych projektov. V drvivej väèšine projektov sme v rebríèkoch v prvej pädesiatke a v mnohých aj na výrazne lepšom mieste. Preto je naèase zaèa diskusiu o loge nášho tímu.

Každý tím sa navonok prezentuje urèitou formou. Jednou z nich je napríklad pozícia v rebríèkoch kreditu. Ïalšou je stránka tímu kde je možné sa okrem informácií o projektoch samotných dozvedie aj nieèo viac. Èi už sa jedná o riešenie problémov súvisiacich s projektami alebo informácie o vedeckých ale aj nevedeckých veciach ktoré sa projektov priamo netýkajú.

Jednou z ïalších foriem prezentácie je logo. Logo je možné použi mnohými spôsobmi. Dá sa da na stránku projektu k popisu tímu. Dá sa použi ako banner na iných stránkach cez ktoré by sa ¾udia mohli dosta na stránku nášho tímu. Ale je ho možné aplikova aj na reklamné predmety, napríklad trièká a podobne.

Preto by sme radi rozprúdili debatu o loge nášho tímu. Zatia¾ sme dostali 2 návrhy ktoré si myslím že sú ve¾mi dobré. Ako už bolo písané v diskusnom fóre, ak by niekto mal nieèo v zálohe, nech to pošle na moju mailovú adresu (je na spodku èlánku) a ja ten návrh dám na túto stránku.

A tu sú prvé dva návrhy loga od nášho èlena RA6475 (v názve loga je vždy prezývka a poradové èíslo loga aby bola diskusia jednoduchšia):


RA6475 1


RA6475 2


slavko.sk 1


marpes 1


marpes 2


marpes 3


gabberattack 1

gabberattack 2
 
gabberattack 3

gabberattack 4

gabberattack 5
 
miloso 1
 
miloso 2

miloso 3
 
miloso 4
 
miloso 5
 
PavolR 1
 
PavolR a Palo M
 
Ïalšie návrhy len pokia¾ sa niekto naozaj pozabudol.

Diskusia o loge tímu BOINC.SK


Vytvoril: slavko.sk [17. mar 2006 16:13:50] / Upraven: [06. október 2007 16:44:26] / Poet zobrazen: [10222]