Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Pre√®o prejs¬Ě pod BOINC?


Tak toto je asi naj√®astejŇ°ia ot√°zka uŇĺ√≠vate¬ĺov, ktor√≠ s√ļ z√ļ√®astnen√≠ na distribuovan√Ĺch projektoch, pri√®om kaŇĺd√Ĺ projekt m√° svoj vlastn√Ĺ syst√©m distrib√ļcie d√°t, prij√≠mania d√°t a ich vyhodnocovania. Preto som si aj ja poloŇĺil t√ļto ot√°zku, aj ke√Į som pod BOINC-om od 23. j√ļna 2004, pomaly ro bude rok. Mysl√≠m ale, Ňĺe pr√°ve preto m√°m ur√®it√© sk√ļsenosti a na postaven√ļ ot√°zku viem teraz lepŇ°ie n√°js¬Ě odpove√Į alebo odpovede (viem Ňĺe ich bude viac), ako kedyko¬ĺvek predt√Ĺm. Nechcem tu nikomu d√°va¬Ě rozumy, s√ļ to vŇ°etko len moje n√°zory a kaŇĺd√Ĺ m√° pr√°vo s nimi nes√ļhlasi¬Ě.

Odpove√Į √®. 1:
Lebo je efekt√≠vnejŇ°√≠.

Ako sa povr√°va o projekte SETI@home, tzv. Classic verzii, teda tej ktor√° beŇĺ√≠ od roku 1999, jedna a t√° ist√° jednotka (vol√°me ich aj WU, z anglick√©ho Work Unit) sa poŇ°le aj 9 uŇĺ√≠vate¬ĺom a to len preto, aby ich po√®√≠ta√®e mali √®o robi¬Ě. To mi nepripad√° efekt√≠vne.

√Āno, aj v pr√≠pade BOINC verzie sa poŇ°le 1 WU aktu√°lne na 4 po√®√≠ta√®e (sta√®ia 3 WU na valid√°ciu a pridelenie kreditu), ale to len z toho d√īvodu, aby sa v√Ĺsledky mohli porovna¬Ě a eliminovala sa moŇĺnos¬Ě zmeny v√Ĺsledkov s v√Ĺh¬ĺadom z√≠skania v√§√®Ň°ieho mnoŇĺstva kreditu. Pochopite¬ĺne, Ňĺe modifikovan√© v√Ĺsledky nemaj√ļ pre vedu Ňĺiaden zmysel. Ale nie kaŇĺd√©mu ide o vedu.


Odpove√Į √®. 2:
Lebo je flexibilnejŇ°√≠.

Princ√≠p fungovania BOINC platformy, ktor√Ĺ pozost√°va z jednej hlavnej aplik√°cie, naz√Ĺva sa Core Client (t√° sa star√° o riadenie v√Ĺpo√®tu a zabezpe√®uje dostatok WU na po√®√≠ta√®i) a samotnej vedeckej aplik√°cie (to je t√° ktor√° rob√≠ samotn√Ĺ v√Ĺpo√®et) umoŇĺ√≤uje jednu pekn√ļ vec. V pr√≠pade novej verzie vedeckej aplik√°cie sa t√°to prostredn√≠ctvom hlavnej BOINC aplik√°cie automaticky stiahne zo servra projektu a nasad√≠ na v√Ĺpo√®et. Bez z√°sahu uŇĺ√≠vate¬ĺa.

Odpove√Į √®. 3:
Lebo je bezpe√®nejŇ°√≠.

UŇĺ nie je potreba pouŇĺ√≠va¬Ě r√īzne aplik√°cie na zabezpe√®enie dostatku WU na po√®√≠ta√®i. √ąasto boli pr√°ve tieto zdrojom probl√©mov a to nie len na strane klienta (napr. zr√ļtenie OS) ale aj na str√°nke servra (nekontrolovate¬ĺne vysok√° z√°¬ĚaŇĺ s¬Ěahovan√≠m ve¬ĺk√©ho mnoŇĺstva WU naraz). VŇ°etko je vyrieŇ°en√© kombin√°ciou hlavn√©ho klienta a nastaven√≠ na internetovej str√°nke projektu.

Odpove√Į √®. 4:
Lebo je otvorenejŇ°√≠.

Nem√° to len v n√°zve, ale je to skuto√®ne tzv. open source aplik√°cia a dokonca aj niektor√© vedeck√© aplik√°cie (napr√≠klad SETI) s√ļ tak√©hoto typu a do ich v√Ĺvoja sa m√īŇĺe zapoji¬Ě ktor√Ĺko¬ĺvek program√°tor na svete.

Odpove√Į √®. 5:
Lebo je zauj√≠mavejŇ°√≠.

Na jednom po√®√≠ta√®i je moŇĺn√© z√ļ√®astni¬Ě sa viacer√Ĺch projektov naraz. Skoro kaŇĺd√Ĺ projekt m√° aj svoju grafick√ļ vizualiz√°ciu, ktor√° m√īŇĺe by¬Ě pouŇĺit√° ako Ň°etri√® obrazovky. Grafick√© rozhranie samotn√©ho klienta umoŇĺ√≤uje sledova¬Ě priebeh v√Ĺpo√®tu, √®asov√© √ļdaje ako aj √ļdaje o kredite.

S√ļ√®as¬Ěou aplik√°ci√≠ na servry je generovanie XML Ň°tatist√≠k a z t√Ĺchto s√ļ n√°sledne na mnoh√Ĺch str√°nkach (nez√°visl√Ĺch od projektu) vytv√°ran√© r√īzne Ň°tatistick√© tabu¬ĺky a grafy.

http://www.setisynergy.com/stats/
http://boinc.bakaneko.mydns.jp/
http://www.boincstats.com/
http://stats.kwsn.net/

Odpove√Į √®. 6:
Lebo je f√©rovejŇ°√≠.

Pride¬ĺovanie kreditu z√°vis√≠ napr√≠klad aj od v√Ĺkonu po√®√≠ta√®a, ale aj aj od typu WU, jej n√°ro√®nosti a vlastne v√ībec sa nesleduje po√®et spo√®√≠tan√Ĺch WU. Sleduje sa len kredit, ktor√Ĺ je ale postaven√Ĺ na spolo√®nom z√°klade pri vŇ°etk√Ĺch projektoch a preto je s√ļ√®et kreditov z viacer√Ĺch projektov relevantn√° hodnota.

Odpove√Į √®. 7:
Lebo je pohodlnejŇ°√≠.

Sta√®√≠ si nastavi¬Ě na ko¬ĺko dn√≠ sa m√° zabezpe√®i¬Ě z√°soba pracovn√Ĺch jednotiek na lok√°lnom disku. Ak je na jednom po√®√≠ta√®i viac projektov, tak eŇ°te treba nastavi¬Ě, na ktor√Ĺ z nich sa ko¬ĺko zdrojov po√®√≠ta√®a bude pride¬ĺova¬Ě a to je vŇ°etko. Okrem toho je moŇĺn√© udrŇĺiava¬Ě 3 r√īzne mnoŇĺiny t√Ĺchto nastaven√≠. Toto vŇ°etko na str√°nke projektov, pri zmene parametrov v jednom projekte sa tieto nov√© parametre prenes√ļ aj na in√© projekty.

Nepodstatnou vlastnos¬Ěou je aj moŇĺnos¬Ě priamo ovl√°da¬Ě z jedn√©ho klienta in√© po√®√≠ta√®e vo svojej sieti, na ktor√Ĺch je BIONC (zatia¬ĺ v beta verzii ‚Äď existuje vŇ°ak ve¬ĺmi pohodln√Ĺ n√°stroj BoincView, ktor√Ĺ toto uŇĺ teraz rieŇ°i) a nie je potreba ma¬Ě fyzick√Ĺ pr√≠stup k tak√Ĺmto po√®√≠ta√®om.

Zauj√≠mav√° je aj schopnos¬Ě BOINC aplik√°cie fungova¬Ě ako tzv. NT-service.


Odpove√Į √®. 8:
Lebo vzdel√°va.

Mnoh√© projekty rieŇ°ia ve¬ĺmi zauj√≠mav√© vedeck√© √ļlohy. Na str√°nke kaŇĺd√©ho projektu, ale aj na str√°nkach t√≠mov je moŇĺn√© n√°js¬Ě mnoh√© inform√°cie o vedeckej str√°nke projektu. Spektrum projektov uŇĺ dnes umoŇĺ√≤uje vybra¬Ě si projekt pod¬ĺa z√°ujmu, z√ļ√®ast√≤ova¬Ě sa na √≤om a pritom sa o √≤om, ako aj o oblasti vedy kam patr√≠, ve¬ĺa dozvedie¬Ě.

Odpove√Į √®. 9:
Lebo je z√°bavnejŇ°√≠.

KaŇĺd√Ĺ projekt m√° svoje diskusn√© f√≥rum ktor√© sa nevenuje len vedeckej str√°nke projektu a rieŇ°eniu probl√©mov, ale aj z√°bave. Je moŇĺn√© spozna¬Ě nov√Ĺch ¬ĺud√≠ z cel√©ho sveta, zdokonali¬Ě sa hlavne v angli√®tine (d√° sa poveda¬Ě Ňĺe je to ofici√°lny jazyk projektov) a dozvedie¬Ě sa ve¬ĺa o Ňĺivote na celom svete.

Odpove√Į √®. 10:
Lebo je to superv√Ĺkonn√Ĺ po√®√≠ta√®.

K dneŇ°n√©mu d√≤u, 26. m√°ju 2005, boli ozn√°men√© tieto √®√≠sla: Od spustenia v j√ļni 2004, je do vŇ°etk√Ĺch projektov BOINC zapojen√Ĺch 169 330 akt√≠vnych uŇĺ√≠vate¬ĺov z 219 kraj√≠n sveta. Celkov√Ĺ dosiahnut√Ĺ v√Ĺpo√®tov√Ĺ v√Ĺkon je 207 TeraFLOP, √®o je omnoho viac, ako m√° ak√Ĺko¬ĺvek najv√ĹkonnejŇ°√≠ superpo√®√≠ta√® na svete.

Dodatok:
Projekty pod BOINC platformou.

SETI@home ‚Äď h¬ĺadanie mimozemsk√Ĺch civiliz√°ci√≠ na z√°klade anal√Ĺzy r√°diov√Ĺch v√•n pr√≠man√Ĺch z vesm√≠ru, http://setiweb.ssl.berkeley.edu/.

Climateprediction.net ‚Äď ladenie klimatick√Ĺch predpovedn√Ĺch modelov, http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc/index.php.

Predictor@home ‚Äď predpovedanie Ň°trukt√ļry bielkov√≠n, http://predictor1.scripps.edu/.

LHC@home ‚Äď pomoc pri konŇ°truovan√≠ najv√§√®Ň°ieho ur√Ĺch¬ĺova√®a √®ast√≠c na svete v CERN-e, http://lhcathome.cern.ch/.

Einstein@home ‚Äď anal√Ĺza gravita√®n√Ĺch v√•n http://einstein.phys.uwm.edu/.

FightAIDS@home ‚Äď h¬ĺadanie lieku proti AIDS (vo f√°ze pr√≠prav), http://fightaidsathome.scripps.edu/index.html.

The Lattice Project ‚Äď pr√≠prava projektu v oblasti experiment√°lnej biol√≥gie (vo f√°ze pr√≠prav), http://lattice.umiacs.umd.edu/.slavko.sk
[email protected]

Vytvoril: slavko.sk [26. m√°j 2005 09:58:52] / Upravenť: [06. j√ļn 2005 09:37:27] / PoŤet zobrazenŪ: [10172]