Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Pre?o prejs? pod BOINC?


Tak toto je asi naj?astejšia otázka užívate?ov, ktorí sú zú?astnení na distribuovaných projektoch, pri?om každý projekt má svoj vlastný systém distribúcie dát, prijímania dát a ich vyhodnocovania. Preto som si aj ja položil túto otázku, aj ke? som pod BOINC-om od 23. júna 2004, pomaly ro bude rok. Myslím ale, že práve preto mám ur?ité skúsenosti a na postavenú otázku viem teraz lepšie nájs? odpove? alebo odpovede (viem že ich bude viac), ako kedyko?vek predtým. Nechcem tu nikomu dáva? rozumy, sú to všetko len moje názory a každý má právo s nimi nesúhlasi?.

Odpove? ?. 1:
Lebo je efektívnejší.

Ako sa povráva o projekte SETI@home, tzv. Classic verzii, teda tej ktorá beží od roku 1999, jedna a tá istá jednotka (voláme ich aj WU, z anglického Work Unit) sa pošle aj 9 užívate?om a to len preto, aby ich po?íta?e mali ?o robi?. To mi nepripadá efektívne.

Áno, aj v prípade BOINC verzie sa pošle 1 WU aktuálne na 4 po?íta?e (sta?ia 3 WU na validáciu a pridelenie kreditu), ale to len z toho dôvodu, aby sa výsledky mohli porovna? a eliminovala sa možnos? zmeny výsledkov s výh?adom získania vä?šieho množstva kreditu. Pochopite?ne, že modifikované výsledky nemajú pre vedu žiaden zmysel. Ale nie každému ide o vedu.


Odpove? ?. 2:
Lebo je flexibilnejší.

Princíp fungovania BOINC platformy, ktorý pozostáva z jednej hlavnej aplikácie, nazýva sa Core Client (tá sa stará o riadenie výpo?tu a zabezpe?uje dostatok WU na po?íta?i) a samotnej vedeckej aplikácie (to je tá ktorá robí samotný výpo?et) umož?uje jednu peknú vec. V prípade novej verzie vedeckej aplikácie sa táto prostredníctvom hlavnej BOINC aplikácie automaticky stiahne zo servra projektu a nasadí na výpo?et. Bez zásahu užívate?a.

Odpove? ?. 3:
Lebo je bezpe?nejší.

Už nie je potreba používa? rôzne aplikácie na zabezpe?enie dostatku WU na po?íta?i. ?asto boli práve tieto zdrojom problémov a to nie len na strane klienta (napr. zrútenie OS) ale aj na stránke servra (nekontrolovate?ne vysoká zá?až s?ahovaním ve?kého množstva WU naraz). Všetko je vyriešené kombináciou hlavného klienta a nastavení na internetovej stránke projektu.

Odpove? ?. 4:
Lebo je otvorenejší.

Nemá to len v názve, ale je to skuto?ne tzv. open source aplikácia a dokonca aj niektoré vedecké aplikácie (napríklad SETI) sú takéhoto typu a do ich vývoja sa môže zapoji? ktorýko?vek programátor na svete.

Odpove? ?. 5:
Lebo je zaujímavejší.

Na jednom po?íta?i je možné zú?astni? sa viacerých projektov naraz. Skoro každý projekt má aj svoju grafickú vizualizáciu, ktorá môže by? použitá ako šetri? obrazovky. Grafické rozhranie samotného klienta umož?uje sledova? priebeh výpo?tu, ?asové údaje ako aj údaje o kredite.

Sú?as?ou aplikácií na servry je generovanie XML štatistík a z týchto sú následne na mnohých stránkach (nezávislých od projektu) vytvárané rôzne štatistické tabu?ky a grafy.

http://www.setisynergy.com/stats/
http://boinc.bakaneko.mydns.jp/
http://www.boincstats.com/
http://stats.kwsn.net/

Odpove? ?. 6:
Lebo je férovejší.

Pride?ovanie kreditu závisí napríklad aj od výkonu po?íta?a, ale aj aj od typu WU, jej náro?nosti a vlastne vôbec sa nesleduje po?et spo?ítaných WU. Sleduje sa len kredit, ktorý je ale postavený na spolo?nom základe pri všetkých projektoch a preto je sú?et kreditov z viacerých projektov relevantná hodnota.

Odpove? ?. 7:
Lebo je pohodlnejší.

Sta?í si nastavi? na ko?ko dní sa má zabezpe?i? zásoba pracovných jednotiek na lokálnom disku. Ak je na jednom po?íta?i viac projektov, tak ešte treba nastavi?, na ktorý z nich sa ko?ko zdrojov po?íta?a bude pride?ova? a to je všetko. Okrem toho je možné udržiava? 3 rôzne množiny týchto nastavení. Toto všetko na stránke projektov, pri zmene parametrov v jednom projekte sa tieto nové parametre prenesú aj na iné projekty.

Nepodstatnou vlastnos?ou je aj možnos? priamo ovláda? z jedného klienta iné po?íta?e vo svojej sieti, na ktorých je BIONC (zatia? v beta verzii – existuje však ve?mi pohodlný nástroj BoincView, ktorý toto už teraz rieši) a nie je potreba ma? fyzický prístup k takýmto po?íta?om.

Zaujímavá je aj schopnos? BOINC aplikácie fungova? ako tzv. NT-service.


Odpove? ?. 8:
Lebo vzdeláva.

Mnohé projekty riešia ve?mi zaujímavé vedecké úlohy. Na stránke každého projektu, ale aj na stránkach tímov je možné nájs? mnohé informácie o vedeckej stránke projektu. Spektrum projektov už dnes umož?uje vybra? si projekt pod?a záujmu, zú?ast?ova? sa na ?om a pritom sa o ?om, ako aj o oblasti vedy kam patrí, ve?a dozvedie?.

Odpove? ?. 9:
Lebo je zábavnejší.

Každý projekt má svoje diskusné fórum ktoré sa nevenuje len vedeckej stránke projektu a riešeniu problémov, ale aj zábave. Je možné spozna? nových ?udí z celého sveta, zdokonali? sa hlavne v angli?tine (dá sa poveda? že je to oficiálny jazyk projektov) a dozvedie? sa ve?a o živote na celom svete.

Odpove? ?. 10:
Lebo je to supervýkonný po?íta?.

K dnešnému d?u, 26. máju 2005, boli oznámené tieto ?ísla: Od spustenia v júni 2004, je do všetkých projektov BOINC zapojených 169 330 aktívnych užívate?ov z 219 krajín sveta. Celkový dosiahnutý výpo?tový výkon je 207 TeraFLOP, ?o je omnoho viac, ako má akýko?vek najvýkonnejší superpo?íta? na svete.

Dodatok:
Projekty pod BOINC platformou.

SETI@home – h?adanie mimozemských civilizácií na základe analýzy rádiových v?n prímaných z vesmíru, http://setiweb.ssl.berkeley.edu/.

Climateprediction.net – ladenie klimatických predpovedných modelov, http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc/index.php.

Predictor@home – predpovedanie štruktúry bielkovín, http://predictor1.scripps.edu/.

LHC@home – pomoc pri konštruovaní najvä?šieho urých?ova?a ?astíc na svete v CERN-e, http://lhcathome.cern.ch/.

Einstein@home – analýza gravita?ných v?n http://einstein.phys.uwm.edu/.

FightAIDS@home – h?adanie lieku proti AIDS (vo fáze príprav), http://fightaidsathome.scripps.edu/index.html.

The Lattice Project – príprava projektu v oblasti experimentálnej biológie (vo fáze príprav), http://lattice.umiacs.umd.edu/.slavko.sk
[email protected]

Vytvoril: slavko.sk [26. máj 2005 09:58:52] / Upravené: [06. jún 2005 09:37:27] / Počet zobrazení: [10301]