Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Aktu√°lne probl√©my s internetov√Ĺm pripojen√≠m SETI@home


Podstata problému


Syst√©m pr√°ce klient-server: d√°ta pr√ļdia zo servera, cez r√īzne uzly internetu aŇĺ ku klientovi, ktor√Ĺm je v tomto pr√≠pade klientsk√Ĺ software SETI@home analyzuj√ļci d√°ta z vesm√≠ru. D√°ta pr√ļdia z laborat√≥ri√≠ SETI@home cez sie¬Ě univerzity Berkeley a odtia¬ĺ do komer√®n√©ho internetu. Toto pripojenie je zdie¬ĺan√© vŇ°etk√Ĺmi pouŇĺ√≠vate¬ĺmi univerzity a z√°rove√≤ web a FTP servrami, poŇ°tov√Ĺmi servrami, samotn√Ĺmi Ň°tudentmi, pracovn√≠kmi univerzity a √ĮalŇ°√≠mi ¬ĺudmi. Univerzita m√° moment√°lne zaplaten√© a vyhraden√© p√°smo v Ň°√≠rke 70Mbit/s. ҆tudenti maj√ļ vyhraden√© √ĮalŇ°ie extra p√°smo so Ň°√≠rkou 40Mbit/s.

Doteraz SETI@home z celkov√©ho prenosov√©ho p√°sma 70Mbit/s zaberalo pribliŇĺne 25Mbit/s a zvyŇ°n√Ĺch 45Mbit/s vyuŇĺ√≠vali ostatn√≠ uŇĺ√≠vatelia. Na za√®iatku tohoto roku vŇ°ak doŇ°lo k neo√®ak√°van√©mu a nevysvetlite¬ĺn√©mu n√°rastu vyuŇĺitia internetov√©ho pripojenia ostatn√Ĺmi uŇĺ√≠vate¬ĺmi. Po√®as Ň°pi√®iek vyuŇĺitie pripojenia dosahuje 100% jeho kapacity. Ak by malo ma¬Ě SETI@home znovu minim√°lne pripojenie 25Mbit/s, musela by sa ostatn√° prev√°dzka zredukova¬Ě do p√īvodn√©ho stavu.

Sie¬Ěov√Ĺ administr√°tori ¬ĚaŇĺko pracovali na vyv√°Ňĺen√≠ Ň°√≠rky prenosov√©ho p√°sma pre SETI@home a pre zvyŇ°ok uŇĺ√≠vate¬ĺov. Moment√°lne maj√ļ prenosy SETI@home niŇĺŇ°iu prioritu ako ostatn√° z√°¬ĚaŇĺ. Po√®as Ň°pi√®iek (prevaŇĺne medzi 10:00 a 22:00 PST (PST - Pacific Standard Time, u n√°s -9 hod√≠n oproti naŇ°emu √®asov√©mu p√°smu GMT+1) m√° SETI@home priemern√© pripojenie len okolo 6Mbit/s a niekedy dokonca Ňĺiadne alebo √ļplne nevyhovuj√ļce. Po√®as slabej prev√°zky (v noci tamojŇ°ieho √®asu) m√° pripojenie okolo 50Mbit/s.

Po√®as √®asu, ke√Į SETI@home nem√° Ňĺiadne alebo ve¬ĺmi slab√© pripojenie ost√°vaj√ļ servery nevyuŇĺit√© - cel√Ĺ proces distrib√ļcie d√°t na spracovanie a zberu v√Ĺsledkov je pozastaven√Ĺ. Po√®as tohoto √®asu klient SETI@home hl√°si, Ňĺe sa nem√īŇĺe pripoji¬Ě na d√°tov√Ĺ server ("can't connect to server").

Celkovo sa v√Ĺkonnos¬Ě cel√©ho syst√©mu t√Ĺmito vplyvmi zniŇĺuje pribliŇĺne o 25%. Ve¬ĺk√© mnoŇĺstvo uŇĺ√≠vate¬ĺov SETI@home vŇ°ak nepouŇĺ√≠va r√īzne "cache" pre pracovn√© jednotky a nie s√ļ spokojn√≠ s hl√°Ň°kami typu "server nedostupn√Ĺ" a uŇĺ v√ībec nie s t√Ĺm, Ňĺe ich po√®√≠ta√®e cel√© hodiny √®akaj√ļ na vhodn√ļ chv√≠¬ĺu pre pripojenie. Ani ¬ĺudia priamo v projekte nie s√ļ v√ībec spokojn√≠ s touto situ√°ciou a pracuj√ļ na odstr√°nen√≠ vzniknut√©ho probl√©mu.


Kr√°tkodob√© rieŇ°enia:
  • Zv√ĹŇ°i¬Ě Ň°√≠rku p√°sma pre cel√ļ univerzitu. Vedci a pracovn√≠ci v projekte d√ļfaj√ļ, Ňĺe zv√ĹŇ°en√≠m celkov√©ho pripojenia len o 10Mbit/s by sa aspo√≤ zmiernili terajŇ°ie probl√©my a d√°tov√© servery bud√ļ dostupn√© po cel√Ĺch 24 hod√≠n. Probl√©mom s√ļ (tak isto ako aj u n√°s) - peniaze. ҆√≠rka p√°sma 1Mbit/s stoj√≠ 300 dol√°rov (pribliŇĺne 14,400 Sk), pri√®om je nutn√© t√ļto sumu za kaŇĺd√Ĺ 1Mbit/s riadne zaplati¬Ě.

  • Posiela¬Ě d√°ta efekt√≠vnejŇ°ie. Moment√°lne sa pracovn√© jednotky posielaj√ļ k√≥dovan√© ako text, prevodom do bin√°rnej formy by sa mohlo uŇ°etri¬Ě okolo 25% prenosovej kapacity (kompresia v tomto pr√≠pade by nehrala Ňĺiadnu rolu, nako¬ĺko sa jedn√° o digit√°lny Ň°um, Ňĺiadna z kompresn√Ĺch met√≥d na d√°ta tak√©hoto typu nie je efekt√≠vna). T√°to zmena by si vyŇĺadovala nov√ļ verziu klientsk√©ho softwaru.

  • Zv√ĹŇ°i¬Ě n√°ro√®nos¬Ě anal√Ĺzy. Zdvojn√°soben√≠m √®asu anal√Ĺzy, napr√≠klad spresnen√≠m anal√Ĺzy, by sa dalo uŇ°etri¬Ě okolo 50% prenosov√©ho p√°sma. Toto rieŇ°enie vŇ°ak mus√≠ prejs¬Ě vedecko-technickou diskusiou a taktieŇĺ by bolo nutn√© vyda¬Ě nov√ļ verziu klientsk√©ho softwaru.

Dlhodob√© rieŇ°enia

Dlhodob√© rieŇ°enie by predstavovalo presun d√°tov√Ĺch serverov mimo sie¬Ě univerzity Berkeley. Toto sa m√īŇĺe realizova¬Ě len v tom pr√≠pade, ak sa n√°jde sponzor (dostatok sponzorov - firmy, in√© organiz√°cie), ktor√© poskytn√ļ √®as¬Ě svojho prenosov√©ho p√°sma pre √ļ√®ely v√Ĺskumu SETI@home. Ak by sa probl√©m podarilo rieŇ°i¬Ě t√Ĺmto sp√īsobom, znamenalo by to z√°rove√≤ podstatn√© zv√§√®Ň°enie celkovej kapacity a √ļ√®innosti projektu, ktor√© by umoŇĺnovalo vyh¬ĺad√°va¬Ě mimozemsk√Ĺ sign√°l v ove¬ĺa Ň°irŇ°om spektre frekvenci√≠ ako doteraz. Znamenalo by to tieŇĺ z√°sadn√ļ zmenu klientsk√©ho softwaru SETI@home, √®o by si vyŇĺiadalo √Įa¬ĺŇ°ie n√°klady a minim√°lne 6 mesiacov v√Ĺvoja.

√ąo m√īŇĺete robi¬Ě?

Je nieko¬ĺko vec√≠, ako v podstate bez obmedzen√≠ √Įalej pokra√®ova¬Ě v podpore projektu:

  • Ak sa prip√°jate na internet manu√°lne (napr√≠klad modemom), pok√ļste sa jednotky odosiela¬Ě v √®ase menŇ°ieho za¬ĚaŇĺenia v Berkeley, typicky v √®ase od 23:00 do 03:00 PST (Pacific Standard Time, u n√°s pribliŇĺne v √®ase od 08:00 do 12:00, vyhovuj√ļce je pripojenie pribliŇĺne od 06:00 do 16:00 cez de√≤ - tieto ide√°lne √®asy na pripojenie ur√®ite nepoteŇ°ia n√°s na Slovesnku, aj v√Įaka cen√°m Slovensk√Ĺch telekomunik√°ci√≠ :((, aj v√Įaka tomu, Ňĺe m√°lokto, kto nem√° pevn√© pripojenie je v tomto √®ase doma a (alebo) sa m√īŇĺe zaobera¬Ě odosielan√≠m pracovn√Ĺch jednotiek SETI@home, pokia¬ĺ nem√° nastaven√© automatick√© odoslanie v ur√®itom √®ase). NajlepŇ°ie je zisti¬Ě si, √®i s√ļ v danej chv√≠li d√°tov√© servery dostupn√© na ofici√°lnej str√°nke aktu√°lneho stavu serverov.

  • Druh√° moŇĺnos¬Ě ako situ√°ciu rieŇ°i¬Ě z uŇĺ√≠vate¬ĺsk√©ho h¬ĺadiska je stiahnu¬Ě si naraz v√§√®Ň°√≠ po√®et pracovn√Ĺch jednotiek a po anal√Ĺze ich vŇ°etky hromadne odosla¬Ě. T√ļto √®innos¬Ě m√īŇĺete robi¬Ě manu√°lne alebo pomocou r√īznych takzvan√Ĺch front-end-ov, nadstavieb textovej verzie klientsk√©ho softwaru. Tak√Ĺm je napr√≠klad ob¬ĺ√ļben√Ĺ SetiStash, SetiQueue alebo Seti Monitor a √Įa¬ĺŇ°ie √®o sa t√Ĺka platformy Windows, pre Macintosh m√īŇĺete pouŇĺi¬Ě Seti Unit Manager. √ŹalŇ°ie inform√°cie ako z√≠ska¬Ě a pouŇĺ√≠va¬Ě spom√≠nan√© a in√© doplnky-utility ku klientsk√©mu softwaru z√≠skate na ofici√°lnych str√°nkach alebo na str√°nke Stiahnite si.


Ako m√īŇĺete pom√īc¬Ě?

Podporte sponzorsky projekt. T√Ĺmto sp√īsobom n√°m umoŇĺn√≠te zv√§√®Ň°i¬Ě a zr√Ĺchli¬Ě pripojenie pre SETI@home zak√ļpen√≠m v√§√®Ň°ej Ň°√≠rky prenosov√©ho p√°sma. Pom√īŇĺte n√°m n√°js¬Ě sponzorov, ktor√≠ s√ļ ochotn√≠ poskyn√ļ¬Ě √®as¬Ě z ich prenosovej kapacity pre √ļ√®ely projektu. Mysl√≠me si, Ňĺe ve¬ĺk√Ĺ komer√®n√≠ poskytovatelia pripojenia s√ļ schopn√≠ a ochotn√≠ n√°m rozŇ°√≠ri¬Ě alebo poskytn√ļ¬Ě ist√ļ Ň°√≠rku p√°sma. Ak pre tak√ļ spolo√®nos¬Ě pracujete alebo m√°te in√© kontakty, pros√≠m, dajte n√°m o tom vedie¬Ě. √Źakujeme V√°m za ak√ļko¬ĺvek pomoc.Vo¬ĺn√Ĺ preklad a lok√°lna aplik√°cia z origin√°lneho √®l√°nku - MeX


Vytvoril: MeX [13. febru√°r 2002] / Upravenť: [13. febru√°r 2002] / PoŤet zobrazenŪ: [10175]