Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Aktuálne problémy s internetovým pripojením SETI@home


Podstata problému


Systém práce klient-server: dáta prúdia zo servera, cez rôzne uzly internetu až ku klientovi, ktorým je v tomto prípade klientský software SETI@home analyzujúci dáta z vesmíru. Dáta prúdia z laboratórií SETI@home cez sie? univerzity Berkeley a odtia? do komer?ného internetu. Toto pripojenie je zdie?ané všetkými používate?mi univerzity a zárove? web a FTP servrami, poštovými servrami, samotnými študentmi, pracovníkmi univerzity a ?alšími ?udmi. Univerzita má momentálne zaplatené a vyhradené pásmo v šírke 70Mbit/s. Študenti majú vyhradené ?alšie extra pásmo so šírkou 40Mbit/s.

Doteraz SETI@home z celkového prenosového pásma 70Mbit/s zaberalo približne 25Mbit/s a zvyšných 45Mbit/s využívali ostatní užívatelia. Na za?iatku tohoto roku však došlo k neo?akávanému a nevysvetlite?nému nárastu využitia internetového pripojenia ostatnými užívate?mi. Po?as špi?iek využitie pripojenia dosahuje 100% jeho kapacity. Ak by malo ma? SETI@home znovu minimálne pripojenie 25Mbit/s, musela by sa ostatná prevádzka zredukova? do pôvodného stavu.

Sie?ový administrátori ?ažko pracovali na vyvážení šírky prenosového pásma pre SETI@home a pre zvyšok užívate?ov. Momentálne majú prenosy SETI@home nižšiu prioritu ako ostatná zá?až. Po?as špi?iek (prevažne medzi 10:00 a 22:00 PST (PST - Pacific Standard Time, u nás -9 hodín oproti našemu ?asovému pásmu GMT+1) má SETI@home priemerné pripojenie len okolo 6Mbit/s a niekedy dokonca žiadne alebo úplne nevyhovujúce. Po?as slabej prevázky (v noci tamojšieho ?asu) má pripojenie okolo 50Mbit/s.

Po?as ?asu, ke? SETI@home nemá žiadne alebo ve?mi slabé pripojenie ostávajú servery nevyužité - celý proces distribúcie dát na spracovanie a zberu výsledkov je pozastavený. Po?as tohoto ?asu klient SETI@home hlási, že sa nemôže pripoji? na dátový server ("can't connect to server").

Celkovo sa výkonnos? celého systému týmito vplyvmi znižuje približne o 25%. Ve?ké množstvo užívate?ov SETI@home však nepoužíva rôzne "cache" pre pracovné jednotky a nie sú spokojní s hláškami typu "server nedostupný" a už vôbec nie s tým, že ich po?íta?e celé hodiny ?akajú na vhodnú chví?u pre pripojenie. Ani ?udia priamo v projekte nie sú vôbec spokojní s touto situáciou a pracujú na odstránení vzniknutého problému.


Krátkodobé riešenia:
  • Zvýši? šírku pásma pre celú univerzitu. Vedci a pracovníci v projekte dúfajú, že zvýšením celkového pripojenia len o 10Mbit/s by sa aspo? zmiernili terajšie problémy a dátové servery budú dostupné po celých 24 hodín. Problémom sú (tak isto ako aj u nás) - peniaze. Šírka pásma 1Mbit/s stojí 300 dolárov (približne 14,400 Sk), pri?om je nutné túto sumu za každý 1Mbit/s riadne zaplati?.

  • Posiela? dáta efektívnejšie. Momentálne sa pracovné jednotky posielajú kódované ako text, prevodom do binárnej formy by sa mohlo ušetri? okolo 25% prenosovej kapacity (kompresia v tomto prípade by nehrala žiadnu rolu, nako?ko sa jedná o digitálny šum, žiadna z kompresných metód na dáta takéhoto typu nie je efektívna). Táto zmena by si vyžadovala novú verziu klientského softwaru.

  • Zvýši? náro?nos? analýzy. Zdvojnásobením ?asu analýzy, napríklad spresnením analýzy, by sa dalo ušetri? okolo 50% prenosového pásma. Toto riešenie však musí prejs? vedecko-technickou diskusiou a taktiež by bolo nutné vyda? novú verziu klientského softwaru.

Dlhodobé riešenia

Dlhodobé riešenie by predstavovalo presun dátových serverov mimo sie? univerzity Berkeley. Toto sa môže realizova? len v tom prípade, ak sa nájde sponzor (dostatok sponzorov - firmy, iné organizácie), ktoré poskytnú ?as? svojho prenosového pásma pre ú?ely výskumu SETI@home. Ak by sa problém podarilo rieši? týmto spôsobom, znamenalo by to zárove? podstatné zvä?šenie celkovej kapacity a ú?innosti projektu, ktoré by umožnovalo vyh?adáva? mimozemský signál v ove?a širšom spektre frekvencií ako doteraz. Znamenalo by to tiež zásadnú zmenu klientského softwaru SETI@home, ?o by si vyžiadalo ?a?šie náklady a minimálne 6 mesiacov vývoja.

?o môžete robi??

Je nieko?ko vecí, ako v podstate bez obmedzení ?alej pokra?ova? v podpore projektu:

  • Ak sa pripájate na internet manuálne (napríklad modemom), pokúste sa jednotky odosiela? v ?ase menšieho za?aženia v Berkeley, typicky v ?ase od 23:00 do 03:00 PST (Pacific Standard Time, u nás približne v ?ase od 08:00 do 12:00, vyhovujúce je pripojenie približne od 06:00 do 16:00 cez de? - tieto ideálne ?asy na pripojenie ur?ite nepotešia nás na Slovesnku, aj v?aka cenám Slovenských telekomunikácií :((, aj v?aka tomu, že málokto, kto nemá pevné pripojenie je v tomto ?ase doma a (alebo) sa môže zaobera? odosielaním pracovných jednotiek SETI@home, pokia? nemá nastavené automatické odoslanie v ur?itom ?ase). Najlepšie je zisti? si, ?i sú v danej chvíli dátové servery dostupné na oficiálnej stránke aktuálneho stavu serverov.

  • Druhá možnos? ako situáciu rieši? z užívate?ského h?adiska je stiahnu? si naraz vä?ší po?et pracovných jednotiek a po analýze ich všetky hromadne odosla?. Túto ?innos? môžete robi? manuálne alebo pomocou rôznych takzvaných front-end-ov, nadstavieb textovej verzie klientského softwaru. Takým je napríklad ob?úbený SetiStash, SetiQueue alebo Seti Monitor a ?a?šie ?o sa týka platformy Windows, pre Macintosh môžete použi? Seti Unit Manager. ?alšie informácie ako získa? a používa? spomínané a iné doplnky-utility ku klientskému softwaru získate na oficiálnych stránkach alebo na stránke Stiahnite si.


Ako môžete pomôc??

Podporte sponzorsky projekt. Týmto spôsobom nám umožníte zvä?ši? a zrýchli? pripojenie pre SETI@home zakúpením vä?šej šírky prenosového pásma. Pomôžte nám nájs? sponzorov, ktorí sú ochotní poskynú? ?as? z ich prenosovej kapacity pre ú?ely projektu. Myslíme si, že ve?ký komer?ní poskytovatelia pripojenia sú schopní a ochotní nám rozšíri? alebo poskytnú? istú šírku pásma. Ak pre takú spolo?nos? pracujete alebo máte iné kontakty, prosím, dajte nám o tom vedie?. ?akujeme Vám za akúko?vek pomoc.Vo?ný preklad a lokálna aplikácia z originálneho ?lánku - MeX


Vytvoril: MeX [13. február 2002] / Upravené: [13. február 2002] / Počet zobrazení: [10272]