Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Nová verzia aplikácie SETI@home

 

D?a 3. mája sa za?ala distrubúcia pracovných jednotiek projektu SETI@home nazvaná "Rožšírené SETI@home". Táto nová verzia je dvojnásobne citlivejšia na Gausové signály ako aj na niektoré pulzné signály v porovnaní s pôvodnou verziou SETI@home. Toto zvýšenie citlivosti so sebou prináša vä?šie množstvo analýz ktoré musia by? zrealizované a to si vyžaduje viacej výpo?tového výkonu. Ale v?aka mnohým dobrovo?níkom bola táto nová aplikácia ve?mi slušne optimalizovaná a to do takej miery že niektoré jednotky spracuje rýchlejšie ako stará verzia. Na druhej strane niektoré jednotky, vedecky povedané tie najlepšie, najhodnotnejšie, potrebujú omnoho viac ?asu. A tu su odpovede na naj?astejšie otázky.

Ako dostanem Rozšírené SETI@home?
Nie je potrebné robi? vôbec ni?. BOINC automaticky zabezpe?í stiahnutie novej verzie ako aj nových jednotiek pre túto rozšírenú verziu. Distribúcia nových jednotiek je však zatia? pomerne pomalá. Dôvodom na to je že nová verzia je ove?a vä?šia a mohlo by to zahlti? linky ktorými sú servre pripojené do internetu.

Kedy dostanem Rozšírené SETI@home?
Ke?že distribúcia je pomerne pomalá, môže trva? zhruba mesiac (do za?iatku júna) kým bude nová verzia u všetkých užívate?ov.

Všimnem si rozdiely ke? už budem ma? Rozšírené SETI@home?
Po vizuálnej stránke nie sú ve?ké rozdiely medzi novou a starou verziou. Jediným rozdielom je nápis v hornej ?asti grafického výstupu ktorý je pri novej verzii "SETI@home Enhanced" a k nemu ešte aj informácia o lokalite odkia? jednotka pochádza. Je pravdepodobné že rozdiel bude vidite?ný aj v d?žke ?asu potrebného na spracovanie jednotky. V zásade môže by? ?as dlhší, aj nieko?konásobne, a ?asy môžu by? rozdielne pre každú jednotku.

Je nutné preruši? a zastavi? jednotky ktoré mám momentálne na po?íta?i?
Nie. Je pravdepodobné že ešte nejakú dobu budete dostáva? len staré jednotky a až neskôr jednotky pre Rozšírené SETI@home.

Je možné stiahnu? aplikáciu Rozšírené SETI@home manuálne a spracova? s ?ou jednotky ktoré mám na po?íta?i?
Nová aplikácia vytvára iné výsledky ako klasická stará aplikácia. Ak by sa použila nová aplikácia na jednotky vytvorené pre starú aplikáciu, výsledky by neboli porovnate?né s ostatnými výsledkami od iných užívate?ov a za takéto jednotky by nebol pridelený kredit.

Zmení sa pride?ovanie kreditu s príchodom novej verzie?
Nová verzia sa snaží aby bol kredit pride?ovaný trošku odlišne od starej. Kredit o ktorý sa žiada sa vypo?íta pod?a reálneho po?tu zrealizovaných operácií s pohyblivou desatinnou ?iarkou. Pri starej to bol približný výpo?et na základe benchmarku. Výsledkom toho by malo by? že rozptyl kreditu pre rôzne po?íta?e by mal by? ove?a menší. Taktiež sa môže stá? že niektoré po?íta?e dostanú viac kreditu ako so starou aplikáciou a naopak niektoré menej.

Prídem o momentálny kredit v projekte?
Nie.

Budú k dispozícii aj optimalizované verzie?
Áno. Zdrojový kód aplikácie je znova vo?ne prístupný pod pravidlami GPL, takže tí ktorí budú ma? záujem aplikáciu optimalizova? budú tak môc? urobi?. Ke?že aplikácia SETI@home je tentokrát viacej závislá na iných knižniciach ktoré sa tiež riadia GPL, treba by? v tomto smere viac pozorný. ?udia ktorý distribuujú optimalizované verzie musia do distribúcie zahrnú? kópie týchto súborov: README, COPYING, COPYRIGHT a AUTHORS spolu s binárnymi súbormi. Pokia? je modifikovaný aj zdrojový kód SETI@home aplikácie, musí by? k dispozícii aj tento zdrojový kód. V prípade že sa používa nová verzia SETI@home na anonymných plaftormách, je nutné aplikáciu pomenova? ako "setiathome_enhanced".

slavko.sk


Vytvoril: slavko.sk [07. máj 2006 14:15:14] / Upravené: [07. máj 2006 14:20:35] / Počet zobrazení: [10280]