Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
?o je to SETI?

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - H?adanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameraný na h?adanie inteligentného mimozemského života vo vesmíre. Na výskum sa používajú najvýkonnejšie rádioteleskopy. Tento výskum je závislý od mnohých faktorov, pri?om najlimitujúcejší faktor je faktor ekonomický. Viac ako 40 ro?ný výskum bol už približne 3 krát zastavený práve pre nedostatok finan?ných prostredkov. S týmito problémami sa výskum stretával od za?iatku. Za SETI totiž nestáli a ani nestoja ve?ké a bohaté spolo?nosti, tento výskum sa stretáva s uštipa?nými poznámkami a niekedy až s výsmechom. Preto sa h?adal vhodný spôsob ako výskum realizova? s minimálnymi nákladmi a s ve?kou ú?innos?ou. Použili výkonné rádioteleskopy, ktoré sú podstatne lacnejšie ako napr. optické pozorovania a iné metódy. Analýzou prijatých signálov sa dá pomocou Gaussovej krivky ur?i?, ktoré signály sú odlišné od iných. Táto teória vychádza z predpokladu, že práve tých signálov, ktoré sú vysielané mimozemskou inteligenciou je ove?a menej v porovnaní s ostatnými (napr. prírodné, odrazené pozemské). Z toho dôvodu musia rádioteleskopy sledova? ve?ké rozsahy frekvencií, v ktorých sa môžu ukrýva? práve tie signály, ktoré výskum SETI h?adá. Túto situáciu ešte podstatne zhoršuje ve?ké rušenie zo Zeme, a to napr. mobilné telefóny, tevízne a rádiové vysielanie, GPS. Práve tieto signály môžu úplne ruši? tie, ktoré sa snažíme zachyti?.


Najvýznamnejší a najvä?ší rádioteleskop na svete v Arecibe / Puerto Rico


Signálov prichádzajúcich z vesmíru a zo Zeme je vzh?adom na ve?ký rozsah skúmaných frekvencií neúmerné množstvo. V sú?asnosti nie sú vedci pracujúci na projekte SETI po technickej stránke schopní analyzova? všetky dáta vzh?adom na vysokú finan?nú a technickú náro?nos? rozlíšenia jednotlivých signálov vysielaných ?udskou civilizáciou od iných. Takéto množstvo dát nie sú schopné analyzova? ani tie najvýkonnejšie po?íta?e s najlepším hardvérovým vybavením. Ve?a nadšencov SETI sa pokúšalo prís? na nejakú metódu, ktorá by urýchlila práve túto zdlhavú analýzu dát. Jedného d?a sa to podarilo práve študentom a profesorom z americkej University Berkeley. Pri návrhu ú?innej metódy vychádzali z tej najjednoduchšej myšlienky. Kedže projekt SETI nemal dos? výkonných po?íta?ov na analýzu dát, pre?o by nebolo možné využit potenciál, v sú?asnej dobe dostato?ne výkonných, domácich po?íta?ov ?udí z celého sveta? Práve táto jednoduchá myšlienka a prítomnos? internetu dali zásadný podnet pre vývoj nového softvéru pre SETI, ktorý prostredníctvom internetu stiahne balík dát (jednu jednotku - work unit - wu) do po?íta?a a v ?ase, ktorý užívate? stanoví, môže software analyzova? dáta priamo z rádioteleskopov umiestnených po celom svete. Vyhodnotenie daného dátového balíka je ?asovo závislé na výkone hardvéru po?íta?a a opera?nom systéme na ktorom beží. Pre tých, ktorí sa zú?ast?ujú projektu SETI@home (SETI@doma) len "rekrea?ne" sú pripravené rôzne verzie tohoto sofwaru pre rôzne platformy a opera?né systémy. No skuto?ní nadšenci (tak ako my ;)) sledujú akúko?vek novinku, ktorá urýchluje analýzu dát. Niekedy to vyžaduje kompletnú zmenu opera?ného systému, upgrade hardvéru, ktorý pod?a zainteresovania konkrétnej osoby dosahuje astronomické ?iastky a podobne. Projekt SETI@home prilákal množstvo nadšencov po celom svete. V sú?asnosti dokonca súperia o po?et analyzových unitov také spolo?nosti ako Sun Microsystems, Microsoft, IBM alebo General Motors. Konkurova? im môžete i vy! Sta?í si len stiahnu? verziu softvéru prispôsobenú Vášmu opera?nému systému (prípadne hardwaru) a môžete sa zapoji? do tohoto nad?asového projektu. Momentálne je v tomto projekte zapojených viac ako 3 miliónov ?udí po celom svete nevynímajúc Slovensko.


Ak Vás táto myšlienka zaujala a neviete ako prakticky funguje tento dos? zložitý systém, máme pre Vás pripravený krátky návod:

 1. Stiahnete si klientský software, a to bu? z oficiálnych stránok projektu alebo priamo od nás.

 2. Pomocou menu programu si nastavíte Vaše prihlasovacie údaje aby Vás systém mohol identifikova?, správne rozde?ova? jednotlivé Work Unity (?alej len WU) a vytvára? štatistiku pod?a ?innosti jednotlivých užívate?ov.

 3. Pokial ste pripojený k Internetu lokálnou sie?ou, budete musie? s vysokou pravdepodobnos?ou najprv nastavi? IP adresu Vašeho proxy servera príp. firewallu, pokia? sa pripájate modemom nemusíte oh?adne spojenia ni? nastavova? a klasicky sa pripojíte k svojmu poskytovate?ovi pripojenia.

 4. Z menu vyberiete príkaz Connect a program si stiahne jednu WU (cca 310KB)

 5. Po skon?ení s?ahovania sa za?ne samotný proces analýzy ?asti signálu.

 6. V závislosti od výkonu procesora a pamä?ového subsystému (od cca. 50 hodín na Intel Pentium 133 MHz po cca. 5 hodín na Intel Pentium 4 1.8 GHz) sa celá WU analyzuje.

 7. Program sa následne automaticky pripojí k Internetu alebo ?aká na Vašu odozvu a výsledok analýzy odošle spä? do centra SETI@home kde sa takto získané výsledky overujú, porovnávajú a pokia? sa vo výsledku nájde nie?o zaujímavé analyzujú sa podrobnejšie na superpo?íta?och.

 8. Následne sa stiahne nová WU a takto proces pokra?uje dokola.

Ak máte problémy s nastavením textovej alebo grafickej verzie, tu nájdete detailné návody. Pokia? by ste si ani potom nevedeli s nie?ím poradi?, kontaktujte nás.


Ako program pracuje?


Klientský software SETI@home môže pracova? v dvoch základných režimoch a to ako:
 • šetri? obrazovky (screen saver)
 • šetri? obrazovky (screen saver) + stále pracujúci na pozadí kde beží s nízkou prioritou a tak minimálne (prakticky vôbec) spoma?uje iné bežiace aplikácie

Resumé:

Nemusíte ma? stále pripojenie do Internetu, výsledok analýzy odošlete napr. až ve?er ke? si budete s?ahova? novú došlú poštu. V režime screen saver pracuje pomalšie, nako?ko sa spúš?a len ke? s po?íta?om nepracujete (pod?a nastavenia v ovládacích paneloch-obrazovka-šetri? obrazovky) a zárove? v tomto režime po?íta? musí popri vlastnej analýze ?as? výkonu doda? grafickému vykreslovaniu priebehu analýzy. Logicky najrýchlejší režim je teda minimalizované SETI na pozadí nastavené tak, aby analyzovalo WU nonstop.

Toto všetko platí pre verziu "screensaver" pre opera?né systémy Microsoftu Windows 9X, ME, Windows NT, Windows 2000 a Windows XP. Existuje však aj textová verzia SETI@home, ktorá je nezanedbate?ne rýchlejšia a dá sa použi? na všetkých spomínaných OS od Microsoftu a iných dodávate?och. V úvode sme už spomenuli, že SETI@home beží prakticky na akejko?vek platforme, napr. na Linuxe, Sun Solaris a pod, viac informácií nájdete na stránke Stiahnite si.

Všeobecne ?o sa týka platformy Microsoft beží SETI@home klient najrýchlešie na OS založených na Windows NT, pod?a našich meraní (prekvapujúco?) najrýchlejšie na novom Windows XP Proffesional.

Celkové predpoklady pre beh SETI@home sú nasledovné:

 • Pripojenie do Internetu
 • Aktuálny klientský software SETI@home (momentálne verzia 3.03)
 • Kompatibilný opera?ný systém
 • Minimálne 32 MB RAM, monitor so schopnos?ou zobrazi? 256 farieb (samozrejme neplatí pre textovú verziu)Vytvoril: MeX [21. september 2001] / Upravené: [22.december 2001] / Počet zobrazení: [10312]