Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
√ąo je to SETI?

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - H¬ĺadanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameran√Ĺ na h¬ĺadanie inteligentn√©ho mimozemsk√©ho Ňĺivota vo vesm√≠re. Na v√Ĺskum sa pouŇĺ√≠vaj√ļ najv√ĹkonnejŇ°ie r√°dioteleskopy. Tento v√Ĺskum je z√°visl√Ĺ od mnoh√Ĺch faktorov, pri√®om najlimituj√ļcejŇ°√≠ faktor je faktor ekonomick√Ĺ. Viac ako 40 ro√®n√Ĺ v√Ĺskum bol uŇĺ pribliŇĺne 3 kr√°t zastaven√Ĺ pr√°ve pre nedostatok finan√®n√Ĺch prostredkov. S t√Ĺmito probl√©mami sa v√Ĺskum stret√°val od za√®iatku. Za SETI totiŇĺ nest√°li a ani nestoja ve¬ĺk√© a bohat√© spolo√®nosti, tento v√Ĺskum sa stret√°va s uŇ°tipa√®n√Ĺmi pozn√°mkami a niekedy aŇĺ s v√Ĺsmechom. Preto sa h¬ĺadal vhodn√Ĺ sp√īsob ako v√Ĺskum realizova¬Ě s minim√°lnymi n√°kladmi a s ve¬ĺkou √ļ√®innos¬Ěou. PouŇĺili v√Ĺkonn√© r√°dioteleskopy, ktor√© s√ļ podstatne lacnejŇ°ie ako napr. optick√© pozorovania a in√© met√≥dy. Anal√Ĺzou prijat√Ĺch sign√°lov sa d√° pomocou Gaussovej krivky ur√®i¬Ě, ktor√© sign√°ly s√ļ odliŇ°n√© od in√Ĺch. T√°to te√≥ria vych√°dza z predpokladu, Ňĺe pr√°ve t√Ĺch sign√°lov, ktor√© s√ļ vysielan√© mimozemskou inteligenciou je ove¬ĺa menej v porovnan√≠ s ostatn√Ĺmi (napr. pr√≠rodn√©, odrazen√© pozemsk√©). Z toho d√īvodu musia r√°dioteleskopy sledova¬Ě ve¬ĺk√© rozsahy frekvenci√≠, v ktor√Ĺch sa m√īŇĺu ukr√Ĺva¬Ě pr√°ve tie sign√°ly, ktor√© v√Ĺskum SETI h¬ĺad√°. T√ļto situ√°ciu eŇ°te podstatne zhorŇ°uje ve¬ĺk√© ruŇ°enie zo Zeme, a to napr. mobiln√© telef√≥ny, tev√≠zne a r√°diov√© vysielanie, GPS. Pr√°ve tieto sign√°ly m√īŇĺu √ļplne ruŇ°i¬Ě tie, ktor√© sa snaŇĺ√≠me zachyti¬Ě.


Najv√ĹznamnejŇ°√≠ a najv√§√®Ň°√≠ r√°dioteleskop na svete v Arecibe / Puerto Rico


Sign√°lov prich√°dzaj√ļcich z vesm√≠ru a zo Zeme je vzh¬ĺadom na ve¬ĺk√Ĺ rozsah sk√ļman√Ĺch frekvenci√≠ ne√ļmern√© mnoŇĺstvo. V s√ļ√®asnosti nie s√ļ vedci pracuj√ļci na projekte SETI po technickej str√°nke schopn√≠ analyzova¬Ě vŇ°etky d√°ta vzh¬ĺadom na vysok√ļ finan√®n√ļ a technick√ļ n√°ro√®nos¬Ě rozl√≠Ň°enia jednotliv√Ĺch sign√°lov vysielan√Ĺch ¬ĺudskou civiliz√°ciou od in√Ĺch. Tak√©to mnoŇĺstvo d√°t nie s√ļ schopn√© analyzova¬Ě ani tie najv√ĹkonnejŇ°ie po√®√≠ta√®e s najlepŇ°√≠m hardv√©rov√Ĺm vybaven√≠m. Ve¬ĺa nadŇ°encov SETI sa pok√ļŇ°alo pr√≠s¬Ě na nejak√ļ met√≥du, ktor√° by ur√Ĺchlila pr√°ve t√ļto zdlhav√ļ anal√Ĺzu d√°t. Jedn√©ho d√≤a sa to podarilo pr√°ve Ň°tudentom a profesorom z americkej University Berkeley. Pri n√°vrhu √ļ√®innej met√≥dy vych√°dzali z tej najjednoduchŇ°ej myŇ°lienky. KedŇĺe projekt SETI nemal dos¬Ě v√Ĺkonn√Ĺch po√®√≠ta√®ov na anal√Ĺzu d√°t, pre√®o by nebolo moŇĺn√© vyuŇĺit potenci√°l, v s√ļ√®asnej dobe dostato√®ne v√Ĺkonn√Ĺch, dom√°cich po√®√≠ta√®ov ¬ĺud√≠ z cel√©ho sveta? Pr√°ve t√°to jednoduch√° myŇ°lienka a pr√≠tomnos¬Ě internetu dali z√°sadn√Ĺ podnet pre v√Ĺvoj nov√©ho softv√©ru pre SETI, ktor√Ĺ prostredn√≠ctvom internetu stiahne bal√≠k d√°t (jednu jednotku - work unit - wu) do po√®√≠ta√®a a v √®ase, ktor√Ĺ uŇĺ√≠vate¬ĺ stanov√≠, m√īŇĺe software analyzova¬Ě d√°ta priamo z r√°dioteleskopov umiestnen√Ĺch po celom svete. Vyhodnotenie dan√©ho d√°tov√©ho bal√≠ka je √®asovo z√°visl√© na v√Ĺkone hardv√©ru po√®√≠ta√®a a opera√®nom syst√©me na ktorom beŇĺ√≠. Pre t√Ĺch, ktor√≠ sa z√ļ√®ast√≤uj√ļ projektu SETI@home (SETI@doma) len "rekrea√®ne" s√ļ pripraven√© r√īzne verzie tohoto sofwaru pre r√īzne platformy a opera√®n√© syst√©my. No skuto√®n√≠ nadŇ°enci (tak ako my ;)) sleduj√ļ ak√ļko¬ĺvek novinku, ktor√° ur√Ĺchluje anal√Ĺzu d√°t. Niekedy to vyŇĺaduje kompletn√ļ zmenu opera√®n√©ho syst√©mu, upgrade hardv√©ru, ktor√Ĺ pod¬ĺa zainteresovania konkr√©tnej osoby dosahuje astronomick√© √®iastky a podobne. Projekt SETI@home pril√°kal mnoŇĺstvo nadŇ°encov po celom svete. V s√ļ√®asnosti dokonca s√ļperia o po√®et analyzov√Ĺch unitov tak√© spolo√®nosti ako Sun Microsystems, Microsoft, IBM alebo General Motors. Konkurova¬Ě im m√īŇĺete i vy! Sta√®√≠ si len stiahnu¬Ě verziu softv√©ru prisp√īsoben√ļ V√°Ň°mu opera√®n√©mu syst√©mu (pr√≠padne hardwaru) a m√īŇĺete sa zapoji¬Ě do tohoto nad√®asov√©ho projektu. Moment√°lne je v tomto projekte zapojen√Ĺch viac ako 3 mili√≥nov ¬ĺud√≠ po celom svete nevyn√≠maj√ļc Slovensko.


Ak V√°s t√°to myŇ°lienka zaujala a neviete ako prakticky funguje tento dos¬Ě zloŇĺit√Ĺ syst√©m, m√°me pre V√°s pripraven√Ĺ kr√°tky n√°vod:

 1. Stiahnete si klientsk√Ĺ software, a to bu√Į z ofici√°lnych str√°nok projektu alebo priamo od n√°s.

 2. Pomocou menu programu si nastav√≠te VaŇ°e prihlasovacie √ļdaje aby V√°s syst√©m mohol identifikova¬Ě, spr√°vne rozde¬ĺova¬Ě jednotliv√© Work Unity (√Įalej len WU) a vytv√°ra¬Ě Ň°tatistiku pod¬ĺa √®innosti jednotliv√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov.

 3. Pokial ste pripojen√Ĺ k Internetu lok√°lnou sie¬Ěou, budete musie¬Ě s vysokou pravdepodobnos¬Ěou najprv nastavi¬Ě IP adresu VaŇ°eho proxy servera pr√≠p. firewallu, pokia¬ĺ sa prip√°jate modemom nemus√≠te oh¬ĺadne spojenia ni√® nastavova¬Ě a klasicky sa pripoj√≠te k svojmu poskytovate¬ĺovi pripojenia.

 4. Z menu vyberiete príkaz Connect a program si stiahne jednu WU (cca 310KB)

 5. Po skon√®en√≠ s¬Ěahovania sa za√®ne samotn√Ĺ proces anal√Ĺzy √®asti sign√°lu.

 6. V z√°vislosti od v√Ĺkonu procesora a pam√§¬Ěov√©ho subsyst√©mu (od cca. 50 hod√≠n na Intel Pentium 133 MHz po cca. 5 hod√≠n na Intel Pentium 4 1.8 GHz) sa cel√° WU analyzuje.

 7. Program sa n√°sledne automaticky pripoj√≠ k Internetu alebo √®ak√° na VaŇ°u odozvu a v√Ĺsledok anal√Ĺzy odoŇ°le sp√§¬Ě do centra SETI@home kde sa takto z√≠skan√© v√Ĺsledky overuj√ļ, porovn√°vaj√ļ a pokia¬ĺ sa vo v√Ĺsledku n√°jde nie√®o zauj√≠mav√© analyzuj√ļ sa podrobnejŇ°ie na superpo√®√≠ta√®och.

 8. Následne sa stiahne nová WU a takto proces pokraèuje dokola.

Ak m√°te probl√©my s nastaven√≠m textovej alebo grafickej verzie, tu n√°jdete detailn√© n√°vody. Pokia¬ĺ by ste si ani potom nevedeli s nie√®√≠m poradi¬Ě, kontaktujte n√°s.


Ako program pracuje?


Klientsk√Ĺ software SETI@home m√īŇĺe pracova¬Ě v dvoch z√°kladn√Ĺch reŇĺimoch a to ako:
 • Ň°etri√® obrazovky (screen saver)
 • Ň°etri√® obrazovky (screen saver) + st√°le pracuj√ļci na pozad√≠ kde beŇĺ√≠ s n√≠zkou prioritou a tak minim√°lne (prakticky v√ībec) spoma¬ĺuje in√© beŇĺiace aplik√°cie

Resumé:

Nemus√≠te ma¬Ě st√°le pripojenie do Internetu, v√Ĺsledok anal√Ĺzy odoŇ°lete napr. aŇĺ ve√®er ke√Į si budete s¬Ěahova¬Ě nov√ļ doŇ°l√ļ poŇ°tu. V reŇĺime screen saver pracuje pomalŇ°ie, nako¬ĺko sa sp√ļŇ°¬Ěa len ke√Į s po√®√≠ta¬Ěom nepracujete (pod¬ĺa nastavenia v ovl√°dac√≠ch paneloch-obrazovka-Ň°etri√® obrazovky) a z√°rove√≤ v tomto reŇĺime po√®√≠ta√® mus√≠ popri vlastnej anal√Ĺze √®as¬Ě v√Ĺkonu doda¬Ě grafick√©mu vykreslovaniu priebehu anal√Ĺzy. Logicky najr√ĹchlejŇ°√≠ reŇĺim je teda minimalizovan√© SETI na pozad√≠ nastaven√© tak, aby analyzovalo WU nonstop.

Toto vŇ°etko plat√≠ pre verziu "screensaver" pre opera√®n√© syst√©my Microsoftu Windows 9X, ME, Windows NT, Windows 2000 a Windows XP. Existuje vŇ°ak aj textov√° verzia SETI@home, ktor√° je nezanedbate¬ĺne r√ĹchlejŇ°ia a d√° sa pouŇĺi¬Ě na vŇ°etk√Ĺch spom√≠nan√Ĺch OS od Microsoftu a in√Ĺch dod√°vate¬ĺoch. V √ļvode sme uŇĺ spomenuli, Ňĺe SETI@home beŇĺ√≠ prakticky na akejko¬ĺvek platforme, napr. na Linuxe, Sun Solaris a pod, viac inform√°ci√≠ n√°jdete na str√°nke Stiahnite si.

VŇ°eobecne √®o sa t√Ĺka platformy Microsoft beŇĺ√≠ SETI@home klient najr√ĹchleŇ°ie na OS zaloŇĺen√Ĺch na Windows NT, pod¬ĺa naŇ°ich meran√≠ (prekvapuj√ļco?) najr√ĹchlejŇ°ie na novom Windows XP Proffesional.

Celkov√© predpoklady pre beh SETI@home s√ļ nasledovn√©:

 • Pripojenie do Internetu
 • Aktu√°lny klientsk√Ĺ software SETI@home (moment√°lne verzia 3.03)
 • Kompatibiln√Ĺ opera√®n√Ĺ syst√©m
 • Minim√°lne 32 MB RAM, monitor so schopnos¬Ěou zobrazi¬Ě 256 farieb (samozrejme neplat√≠ pre textov√ļ verziu)Vytvoril: MeX [21. september 2001] / Upravenť: [22.december 2001] / PoŤet zobrazenŪ: [10202]