Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
SETI@home a pl√°ny do bud√ļcnosti


O polnoci (atlant. √®asu), v pondelok 24. marca 2003 skon√®ila akcia s n√°zvom Stellar Countdown v r√°mci projektu SETI@home. 24-hodinov√© pozorovanie potrebn√© pre rev√≠ziu uŇĺ navŇ°t√≠ven√Ĺch s¬ĺubn√Ĺch vesm√≠rnych zdrojov sign√°lu malo p√īvodne zabra¬Ě tri dni, nakoniec bol ale potrebn√Ĺ cel√Ĺ t√ĹŇĺde√≤. V√Ĺskyt v√Ĺnimo√®n√Ĺch slne√®n√Ĺch erupci√≠ s¬ĚaŇĺil pr√°ce, ktor√© tak boli zakon√®en√© 14-hodinov√Ĺm pozorovac√≠m marat√≥nom.

V kone√®nom d√īsledku vŇ°ak zmena pl√°nov nezav√°Ňĺila. Stellar Countdown sa naopak uk√°zal by¬Ě √ļspeŇ°nejŇ°√≠m ako sa p√īvodne predpokladalo. Bolo preveren√Ĺch 166 najperspekt√≠vnejŇ°√≠ch vesm√≠rnych kandid√°tov, ktor√Ĺch ur√®ilo SETI@home. To je podstatne viac ako p√īvodne pl√°novan√Ĺch 100 aŇĺ 150 cie¬ĺov pozorovania. Okrem toho, ved√ļci v√Ĺskumu Dan Werthimer a jeho t√≠m si naŇ°li √®as na zameranie 35 Slnku podobn√Ĺch hviezd, 15 bl√≠zkych galaxi√≠, 6 "kandid√°tov" z projektu SERENDIP a 5 extrasol√°rnych planet√°rnych syst√©mov (planet√°rnych syst√©mov mimo Slne√®nej s√ļstavy).

V kone√®nom d√īsledku tak Stellar Countdown pozoroval 227 lok√°ci√≠ na oblohe. V priebehu nieko¬ĺk√Ĺch nasleduj√ļcich t√ĹŇĺd√≤ov bud√ļ vŇ°etky zozbieran√© d√°ta spracovan√© √®lenmi SETI@home po celom svete. Tieto spracovan√© √ļdaje bud√ļ tvori¬Ě z√°klad√≤u pre stanovenie v√Ĺsledn√©ho rozhodnutia, √®i sa niektor√Ĺ z cie¬ĺov kvalifikoval ako skuto√®n√Ĺ sign√°l mimozemskej inteligencie.

EŇ°te pred z√°vere√®n√Ĺm hodnoten√≠m v√Ĺsledkov vŇ°ak SETI@home pozer√° do bud√ļcnosti prostredn√≠ctvom pl√°nov na citlivejŇ°ie a podrobnejŇ°ie sk√ļmanie oblohy. T√≠m projektu SETI@home d√ļfa, Ňĺe v priebehu dvoch rokov nahrad√≠ s√ļ√®asn√Ĺ prij√≠ma√®. Pozorovania SETI@home bud√ļ vykon√°van√© za vyuŇĺitia viackan√°lov√©ho d√°tov√©ho sn√≠ma√®a, ktor√Ĺ bude umiestnen√Ĺ v kupolovitej √®asti teleskopu s n√°zvom Gregorian. Na rozdiel od jednoduch√©ho sn√≠macieho zosil√≤ovacieho vedenia bude nov√© zariadenie tvori¬Ě sedem samostan√Ĺch veden√≠, pri√®om kaŇĺd√© bude pripojen√© na svoj vlastn√Ĺ, vysokokocitliv√Ĺ L-Band prij√≠ma√®. V praxi to znamen√°, Ňĺe zatia¬ĺ√®o p√īvodn√Ĺ prij√≠ma√® m√īŇĺe v jednej chv√≠li pozorova¬Ě len jednu lokalitu na oblohe, multikan√°lov√Ĺ d√°tov√Ĺ sn√≠ma√® bude schopn√Ĺ zamera¬Ě sa na sedem oblast√≠ s√ļ√®asne. Naviac ich bude moŇĺn√© pozorova¬Ě s omnoho vyŇ°Ň°√≠m stup√≤om citlivosti neŇĺ je to moŇĺn√© so s√ļ√®asn√Ĺm vybaven√≠m.

Dan Werthimer a jeho t√≠m nie s√ļ jedin√≠, ktor√≠ netrpezlivo o√®ak√°vaj√ļ inŇ°tal√°ciu nov√©ho zariadenia. Vo svojej podstate je SETI@home len √®as¬Ěou celku pozost√°vaj√ļceho zo stoviek v√Ĺskumn√≠kov z cel√©ho sveta, ktor√≠ maj√ļ z√°ujem vykon√°va¬Ě svoj v√Ĺskum s pomocou nov√©ho zariadenia. √ŹalŇ°ie v√Ĺznamn√© skupiny z dan√©ho celku predstavuj√ļ astron√≥movia zaoberaj√ļci sa detekciou pulzarov a v√Ĺskumn√≠ci mapuj√ļci hustotu vod√≠ka v naŇ°ej galaxii i mimo nej. Spolu tieto tri skupiny zaloŇĺili konzorcium ALFA (ide o skratku Arecibo L-Band Feed Array).


Multikan√°lov√Ĺ d√°tov√Ĺ sn√≠ma√®

Multikan√°lov√Ĺ d√°tov√Ĺ sn√≠ma√® poskytuje d√īleŇĺit√© v√Ĺhody pre vŇ°etk√Ĺch v√Ĺskumn√≠kov v konzorciu. Prieskum, ktor√Ĺ sa m√īŇĺe zamera¬Ě na sedem r√īznych cie¬ĺov v jednom √®ase bude teda ove¬ĺa efekt√≠vnejŇ°√≠ neŇĺ ten, ktor√Ĺ mus√≠ prejs¬Ě jednotliv√© ciele postupne jeden za druh√Ĺm. Skuto√®nos¬Ě, Ňĺe kaŇĺd√© vedenie m√° vlastn√Ĺ prij√≠ma√® tieŇĺ umoŇĺ√≤uje vedcom "po√®√ļva¬Ě" v jednej chv√≠li na r√īznych frekvenci√°ch - to je v√Ĺhoda, ktor√ļ jednochuch√© vedenie neposkytuje.

Po√®as 21. aŇĺ 23. marca sa z√°stupcovia skupiny ALFA stretli v Arecibe kv√īli koordin√°cii svojich pl√°nov s nov√Ĺm zariaden√≠m (Stellar Countdown bol napl√°novan√Ĺ tak aby sa √®asovo kryl s t√Ĺmto stretnut√≠m). V√Ĺskumn√≠ci zo skupiny ALFA predpokladaj√ļ, Ňĺe bud√ļ ma¬Ě k dispoz√≠cii asi 10 000 pozorovac√≠ch hod√≠n na r√°dioteleskope v priebehu asi piatich rokov. "Z√≠ska¬Ě tak√Ĺ rozsah pozorovacieho √®asu bolo moŇĺn√© jedine v√Įaka skuto√®nosti, Ňĺe konzorcium zastupuje ve¬ĺk√© mnoŇĺstvo vedcov", hovor√≠ Dan Werthimer. Okrem toho, ako vysvet¬ĺuje √Įalej, tento pozorovac√≠ √®as tak nejde na √ļkor √ĮalŇ°√≠ch astron√≥mov, ktor√≠ sa individu√°lne snaŇĺia z√≠ska¬Ě √®as na teleskope. D√īvodom je fakt, Ňĺe vyuŇĺ√≠van√≠m multikan√°lov√©ho d√°tov√©ho sn√≠ma√®a √®lenovia konzorcia bud√ļ schopn√≠ vykona¬Ě svoj v√Ĺskum omnoho efekt√≠vnejŇ°ie ako doteraz a nebud√ļ tak s√ļ¬ĚaŇĺi¬Ě s √ĮalŇ°√≠mi vedcami o dodato√®n√Ĺ vz√°cny pozorovac√≠ √®as. V kone√®nom d√īsledku, ako povedal D. Werthimer, tak bud√ļ ma¬Ě vŇ°etci potenci√°lni uŇĺ√≠vatelia r√°dioteleskopu viac √®asu na realiz√°ciu svojich pozorovan√≠.

Multikan√°lov√Ĺ d√°tov√Ĺ sn√≠ma√® sa v s√ļ√®asnosti stavia v Austr√°lii, kde uŇĺ je podobn√© zariadenie s trin√°stimi kan√°lmi nainŇ°talovan√© na 64 metrovom tanieri v Parkerovom observat√≥riu. V Arecibe by sa mal objavi¬Ě v apr√≠li 2004 a inŇ°tal√°cia by mala zabra¬Ě zhruba 9 mesiacov.

Ke√Į sa pozorovanie rozbehne, sn√°√Į uŇĺ na za√®iatku roka 2005, SETI@home a jeho mapovanie sa stane citlivejŇ°√≠m a podrobnejŇ°√≠m neŇĺ kedyko¬ĺvek predt√Ĺm. Bude to znamena¬Ě nov√ļ kapitolu v h¬ĺadan√≠ mimozemskej civiliz√°cie.


√ąas¬Ě r√°dioteleskopu v Arecibe s vyzna√®en√≠m kupolovitej √®asti
a zosilòovacím snímacím vedením


Pod¬ĺa √®l√°nku Amira Alexandra: Beyond the Countdown: SETI@home Makes Plans for the Future pripravil eXtacee.


Vytvoril: eXtacee [16. apr√≠l 2003] / Upravenť: [16. apr√≠l 2003] / PoŤet zobrazenŪ: [10171]