Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
SETI@home a plány do budúcnosti


O polnoci (atlant. ?asu), v pondelok 24. marca 2003 skon?ila akcia s názvom Stellar Countdown v rámci projektu SETI@home. 24-hodinové pozorovanie potrebné pre revíziu už navštívených s?ubných vesmírnych zdrojov signálu malo pôvodne zabra? tri dni, nakoniec bol ale potrebný celý týžde?. Výskyt výnimo?ných slne?ných erupcií s?ažil práce, ktoré tak boli zakon?ené 14-hodinovým pozorovacím maratónom.

V kone?nom dôsledku však zmena plánov nezavážila. Stellar Countdown sa naopak ukázal by? úspešnejším ako sa pôvodne predpokladalo. Bolo preverených 166 najperspektívnejších vesmírnych kandidátov, ktorých ur?ilo SETI@home. To je podstatne viac ako pôvodne plánovaných 100 až 150 cie?ov pozorovania. Okrem toho, vedúci výskumu Dan Werthimer a jeho tím si našli ?as na zameranie 35 Slnku podobných hviezd, 15 blízkych galaxií, 6 "kandidátov" z projektu SERENDIP a 5 extrasolárnych planetárnych systémov (planetárnych systémov mimo Slne?nej sústavy).

V kone?nom dôsledku tak Stellar Countdown pozoroval 227 lokácií na oblohe. V priebehu nieko?kých nasledujúcich týžd?ov budú všetky zozbierané dáta spracované ?lenmi SETI@home po celom svete. Tieto spracované údaje budú tvori? základ?u pre stanovenie výsledného rozhodnutia, ?i sa niektorý z cie?ov kvalifikoval ako skuto?ný signál mimozemskej inteligencie.

Ešte pred závere?ným hodnotením výsledkov však SETI@home pozerá do budúcnosti prostredníctvom plánov na citlivejšie a podrobnejšie skúmanie oblohy. Tím projektu SETI@home dúfa, že v priebehu dvoch rokov nahradí sú?asný prijíma?. Pozorovania SETI@home budú vykonávané za využitia viackanálového dátového sníma?a, ktorý bude umiestnený v kupolovitej ?asti teleskopu s názvom Gregorian. Na rozdiel od jednoduchého snímacieho zosil?ovacieho vedenia bude nové zariadenie tvori? sedem samostaných vedení, pri?om každé bude pripojené na svoj vlastný, vysokokocitlivý L-Band prijíma?. V praxi to znamená, že zatia??o pôvodný prijíma? môže v jednej chvíli pozorova? len jednu lokalitu na oblohe, multikanálový dátový sníma? bude schopný zamera? sa na sedem oblastí sú?asne. Naviac ich bude možné pozorova? s omnoho vyšším stup?om citlivosti než je to možné so sú?asným vybavením.

Dan Werthimer a jeho tím nie sú jediní, ktorí netrpezlivo o?akávajú inštaláciu nového zariadenia. Vo svojej podstate je SETI@home len ?as?ou celku pozostávajúceho zo stoviek výskumníkov z celého sveta, ktorí majú záujem vykonáva? svoj výskum s pomocou nového zariadenia. ?alšie významné skupiny z daného celku predstavujú astronómovia zaoberajúci sa detekciou pulzarov a výskumníci mapujúci hustotu vodíka v našej galaxii i mimo nej. Spolu tieto tri skupiny založili konzorcium ALFA (ide o skratku Arecibo L-Band Feed Array).


Multikanálový dátový sníma?

Multikanálový dátový sníma? poskytuje dôležité výhody pre všetkých výskumníkov v konzorciu. Prieskum, ktorý sa môže zamera? na sedem rôznych cie?ov v jednom ?ase bude teda ove?a efektívnejší než ten, ktorý musí prejs? jednotlivé ciele postupne jeden za druhým. Skuto?nos?, že každé vedenie má vlastný prijíma? tiež umož?uje vedcom "po?úva?" v jednej chvíli na rôznych frekvenciách - to je výhoda, ktorú jednochuché vedenie neposkytuje.

Po?as 21. až 23. marca sa zástupcovia skupiny ALFA stretli v Arecibe kvôli koordinácii svojich plánov s novým zariadením (Stellar Countdown bol naplánovaný tak aby sa ?asovo kryl s týmto stretnutím). Výskumníci zo skupiny ALFA predpokladajú, že budú ma? k dispozícii asi 10 000 pozorovacích hodín na rádioteleskope v priebehu asi piatich rokov. "Získa? taký rozsah pozorovacieho ?asu bolo možné jedine v?aka skuto?nosti, že konzorcium zastupuje ve?ké množstvo vedcov", hovorí Dan Werthimer. Okrem toho, ako vysvet?uje ?alej, tento pozorovací ?as tak nejde na úkor ?alších astronómov, ktorí sa individuálne snažia získa? ?as na teleskope. Dôvodom je fakt, že využívaním multikanálového dátového sníma?a ?lenovia konzorcia budú schopní vykona? svoj výskum omnoho efektívnejšie ako doteraz a nebudú tak sú?aži? s ?alšími vedcami o dodato?ný vzácny pozorovací ?as. V kone?nom dôsledku, ako povedal D. Werthimer, tak budú ma? všetci potenciálni užívatelia rádioteleskopu viac ?asu na realizáciu svojich pozorovaní.

Multikanálový dátový sníma? sa v sú?asnosti stavia v Austrálii, kde už je podobné zariadenie s trinástimi kanálmi nainštalované na 64 metrovom tanieri v Parkerovom observatóriu. V Arecibe by sa mal objavi? v apríli 2004 a inštalácia by mala zabra? zhruba 9 mesiacov.

Ke? sa pozorovanie rozbehne, sná? už na za?iatku roka 2005, SETI@home a jeho mapovanie sa stane citlivejším a podrobnejším než kedyko?vek predtým. Bude to znamena? novú kapitolu v h?adaní mimozemskej civilizácie.


?as? rádioteleskopu v Arecibe s vyzna?ením kupolovitej ?asti
a zosil?ovacím snímacím vedením


Pod?a ?lánku Amira Alexandra: Beyond the Countdown: SETI@home Makes Plans for the Future pripravil eXtacee.


Vytvoril: eXtacee [16. apríl 2003] / Upravené: [16. apríl 2003] / Počet zobrazení: [10268]