Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Prech√°dzame na BOINC

Samotn√Ĺ n√°zov je skratkou z anglick√©ho "Berkeley Open Infrastructure for Network Computing", √®o sa d√° vo¬ĺne preloŇĺi¬Ě ako "Otvoren√° infraŇ°tukr√ļra pre sie¬Ěov√© v√Ĺpo√®ty z Berkeley". Tu mi pre √ļplnos¬Ě ned√° nespomen√ļ¬Ě, √®o je to Berkeley. Je to univerzita v Kalifornii v Spojen√Ĺch Ň°t√°toch. Syst√©m BOINC je teda softv√©rov√° platforma Ň°peci√°lne vyvinut√° pre distribuovan√© v√Ĺpo√®ty, vyuŇĺ√≠vaj√ļca dobrovo¬ĺne poskytnut√© zdroje po√®√≠ta√®ov pripojen√Ĺch na internet. T√°to infraŇ°trukt√ļra je vhodn√° na pouŇĺitie v r√īznych projektoch a jedn√Ĺm z nich je pr√°ve projekt SETI@home, pre ktor√Ĺ bola vlastne t√°to platforma vyvinut√°. Konkr√©tne sa budem √Įalej venova¬Ě pr√°ve vyuŇĺitiu uvedenej platformy pre projekt SETI@home, ale v z√°sade to plat√≠ aj pre in√© projekty pod touto platformou.

O èo vlastne ide?

Samotn√Ĺ BOINC je syst√©m typu klient-server, √®o znamen√°, Ňĺe sa sklad√° z dvoch √®ast√≠. Vlastne z troch, ale tretia √®as¬Ě, SETI@home klient, nie je priamo su√®as¬Ěou syst√©mu BOINC, je to len jeden z projektov.

Jedna √®as¬Ě beŇĺ√≠ na servry a star√° sa o nieko¬ĺko vec√≠:

 • distribuovanie pracovn√Ĺch jednotiek - dobre zn√°mych "work unit", skr√°tene WU, uŇĺ√≠vate¬ĺom z√ļ√®astnen√Ĺm na projekte,
 • prij√≠manie uŇĺ spracovan√Ĺch WU,
 • kontrola a porovn√°vanie prijat√Ĺch v√Ĺsledkov,
 • automatick√° distrib√ļcia samotn√©ho klient modulu dan√©ho projektu v ktorom sa prev√°dza samotn√Ĺ v√Ĺpo√®et a to je vlastne ten dobre zn√°my klasick√Ĺ SETI@home klient,
 • m√° na starosti aj web rozhranie, ktor√© sl√ļŇĺi na nastavenie parametrov pre klientov a pr√°ve tu si kaŇĺd√Ĺ √ļ√®astn√≠k m√īŇĺe nastavi¬Ě svoj profil, ve¬ĺkos¬Ě z√°sobn√≠ka s WU na svojom po√®√≠ta√®i a niektor√© in√© parametre.

Druh√° √®as¬Ě beŇĺ√≠ u klienta, teda na po√®√≠ta√®i u√®astn√≠ka projektu a m√° na starosti nasledovn√© veci:

 • komunik√°ciu so servrom, prij√≠manie WU a ich odosielanie po ukon√®en√≠ v√Ĺpo√®tu,
 • sledovanie dostato√®n√©ho naplnenia z√°sobn√≠ka s WU - pri poklese mnoŇĺstva WU v z√°sobn√≠ku si vyŇĺiada nov√© WU od servra,
 • po zmene konfigur√°cie na servry sa postar√° aby sa t√°to zmena preniesla na klienta, kedŇĺe sa skoro vŇ°etko nastavuje priamo na servry cez web rozhranie ako to uŇĺ bolo p√≠san√©,
 • a pochopite¬ĺne zobrazuje inform√°cie o aktu√°lnom stave, o komunik√°cii so servrom ale aj o kredite, pr√≠padne dobre zn√°me grafick√© zobrazenie z klasick√©ho Ň°etri√®a obrazovky ale uŇĺ v novom kab√°te pod grafick√Ĺm rozhran√≠m OpenGL (DirectX nebolo pouŇĺit√© z d√īvodu multiplatformovosti projektu BOINC (Windows, UNIX, ..).

Ako to funguje?

Pri prvej n√°vŇ°teve str√°nky projektu, v tomto pr√≠pade SETI@home, na adrese http://setiweb.ssl.berkeley.edu/, je potrebn√© klikn√ļ¬Ě na linku v ¬ĺavej √®asti: "Participate in SETI@home". Pokia¬ĺ ste boli z√ļ√®astnen√≠ na klasickom projekte SETI@home, tzv. S@H1 (SETI@home 1), je moŇĺn√© vyuŇĺi¬Ě inform√°cie zo star√©ho konta, v√°Ň° profil, pr√≠sluŇ°nos¬Ě k t√≠mu. Vtedy si nov√© konto aktivujete vyuŇĺit√≠m linky "activate the account", kde n√°sledne zad√°te mailov√ļ adresu. Na t√ļ v√°m bude zaslan√Ĺ nov√Ĺ aktiva√®n√Ĺ k¬ĺ√ļ√®. Pokia¬ĺ ale k tejto mailovej adrese uŇĺ nem√°te pr√≠stup, vaŇ°e star√© konto sa pouŇĺi¬Ě ned√° a mus√≠te si vytvori¬Ě nov√©. O ni√® ale nepr√≠dete, zrealizovan√© WU v S@H1 sa nepren√°Ň°aj√ļ do SETI@BOINC, ke√ĮŇĺe tu sa to eviduje √ļplne inak. Ale o tom nesk√īr. Jedin√° vec ktor√° by V√°s mohla mrzie¬Ě je d√°tum registr√°cie, nebudete totiŇĺ uŇĺ nieko¬ĺkoro√®n√Ĺ √ļ√®astn√≠k, ale vlastne nov√°√®ik. Pozn√°mka: √ö√®ty zo S@H1 sa pren√°Ň°ali okolo 15. m√°ja, takŇĺe ak ste si zmenili emailov√ļ adresu po tomto term√≠ne, nov√Ĺ syst√©m SETI@BOINC o tom inform√°ciu nem√° a tento probl√©m sa pod¬ĺa ofici√°lneho vyjadrenia Davida Andersona ani nebude rieŇ°i¬Ě. V pr√≠pade nov√©ho √ļ√®astn√≠ka, alebo pokia¬ĺ je probl√©m s pr√≠stupom k mailovej schr√°nke, pouŇĺite linku "Create a new account", kde sta√®√≠ n√°sledne vyplni¬Ě p√°r z√°kladn√Ĺch √ļdajov, podobne ako v pr√≠pade S@H1 a na vaŇ°u emailov√ļ adresu v√°m bude zaslan√Ĺ aktiva√®n√Ĺ k√≥d.

Prv√Ĺ krok je za nami. √ö√®et je vytvoren√Ĺ. Na dokon√®enie uŇĺ len treba stiahnu¬Ě BOINC klienta, klikn√ļ¬Ě na linku "Download", vybra¬Ě si spr√°vnu platformu v√°Ň°ho po√®√≠ta√®a a po stiahnut√≠ spusti¬Ě inŇ°tal√°ciu (stiahnut√Ĺ s√ļbor).

Po nainŇ°talovan√≠ BOINC klienta s√ļ nutn√© dve veci:

 1. Cez menu "Settings" nastavi¬Ě "Proxy server" pokia¬ĺ je to nutn√© a to v√§√®Ň°inou presne tak ako to m√°te nastaven√© vo vaŇ°om internetovom prehliada√®i. Pokia¬ĺ m√°te aj napriek dobr√©mu nastaveniu proxy servera st√°le probl√©m pripoji¬Ě sa ‚Äď pouŇĺite program Proxomitron, ktor√Ĺ n√°jdete v sekcii Stiahnite si.
 2. Pripojenie k projektu. Kone√®ne sme sa dostali k samotn√©mu SETI projektu! TieŇĺ cez menu "Settings" a vo¬ĺbu "Attach to Projekt" je treba zada¬Ě aktiva√®n√Ĺ k¬ĺ√ļ√®, ktor√Ĺ ste po registr√°cii dostali e-mailom a URL adresu projektu: http://setiathome.berkeley.edu, ktor√ļ ste tieŇĺ obdrŇĺali e-mailom o registr√°cii.


Od tejto chv√≠le, ak vŇ°etko prebehlo dobre, ste √ļ√®astn√≠kom projektu SETI@home a BOINC klient sa spoj√≠ so servrom, aby stiahol samotn√©ho SETI klienta, √®o je vlastne klasick√Ĺ S@H1 klient, avŇ°ak upraven√Ĺ pre syst√©m BOINC. Od tejto chv√≠le m√°te o SETI klienta postaran√©, pokia¬ĺ bude novŇ°ia verzia, BOINC klient ju automaticky nahrad√≠ na vaŇ°om disku a nemus√≠te sa o ni√® stara¬Ě.

Je moŇĺn√© sa pripoji¬Ě k viacer√Ĺm projektom a nastavi¬Ě pre kaŇĺd√Ĺ ko¬ĺko zdrojov z v√°Ň°ho po√®√≠ta√®a mu chcete venova¬Ě.

N√°sledne si BOINC klient vyŇĺiada WU od servra pre v√°Ň° SETI klient a ten mu poskytne to¬ĺko WU, na tak√Ĺ √®as, ako si nastav√≠te na servry. Pokia¬ĺ ste sa tam eŇ°te nedostali tak je to prednastaven√© na 1 de√≤.

Po stiahnut√≠ prv√©ho WU hne√Į spust√≠ v√Ĺpo√®et. A teraz podobnejŇ°ie k nastaveniam.

Nastavenia

Nastavenia s√ļ hlavne na web str√°nke v√°Ň°ho √ļ√®tu ale niektor√© s√ļ na BOINC klientovi.

BOINC klient

Hlavné menu - File:
Run Always: klient bude beŇĺa¬Ě st√°le bez oh¬ĺadu na preferencie nastaven√© na vaŇ°om √ļ√®te na webe, tam je totiŇĺ moŇĺn√© zadefinova¬Ě, kedy m√° klient pracova¬Ě a kedy nie.

Run based on prefferences: aktivita klienta sa riadi nastaven√≠m vo vaŇ°om √ļ√®te.

Suspend: aktivita je √ļplne pozastaven√°.

Disable BOINC Network Access: zak√°zanie komunik√°cie so servrom.

Run Benchmarks: spustenie benchmarkov, tieto s√ļ podstatn√© aby server vedel ako m√īŇĺe klientsk√Ĺ po√®√≠ta√® za¬ĚaŇĺi¬Ě. Po√®as behu benchmarkov sa nedoporu√®uje ni√® robi¬Ě s po√®√≠ta√®om aby boli v√Ĺsledky √®√≠m objekt√≠vnejŇ°ie. O v√Ĺsledku sa d√° dozvedie¬Ě v z√°loŇĺke Messages. T√°to poloŇĺka sa nijak nevz¬Ěahuje na v√°Ň° bud√ļci celkov√Ĺ kredit, ide len o optim√°lne z√°sobovanie klienta d√°tami na spracovanie.

Hide: klient sa skryje do tzv. SystemTray-a √®o s√ļ tie mal√© ikonky ved¬ĺa √®asu. Plat√≠ aj pre in√© OS ako Microsoft Windows, ale toto chovanie sme nemali zatia¬ĺ kde otestova¬Ě.

Exit: ukonèenie.

Hlavné menu - Settings:

Attach to Project: sl√ļŇĺi na pripojenie sa k projektu na ktorom sa uŇĺ√≠vate¬ĺ chce podie¬ĺa¬Ě.

Proxy Server: nastavenie proxy servra, v√§√®Ň°inou rovnako ako pre interntov√Ĺ prehliada√® ale niekedy to m√īŇĺe by¬Ě in√©, doporu√®uje sa nastavi¬Ě tak ako v prehliada√®i.

Hlavné menu - Help:

About: inform√°cia a verzii BOINC klienta na vaŇ°om po√®√≠ta√®i.

Z√°loŇĺka - Projects:

V tejto z√°loŇĺke je zoznam projektov na ktor√Ĺch sa syst√©m z√ļ√®ast√≤uje. Je tam zobrazen√Ĺ n√°zov projektu, uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺ √ļ√®et, kredit, priemern√Ĺ kredit (zjednoduŇ°ene povedan√© je to priemern√Ĺ n√°rast kreditu za jeden de√≤), miera poskytnut√Ĺch zdrojov pre dan√Ĺ projekt.

Po kliknut√≠ prav√Ĺm tla√®itkom na konkr√©tny projekt sa zobraz√≠ menu:

Website: presmeruje na str√°nku projektu.

Update: obnova √ļdajov so servrom, t√°to vo¬ĺba je vhodn√° na manu√°lne spojenie so servrom, kedy sa obnov√≠ kredit, skontroluje sa √®i nie je nutn√© stiahnu¬Ě da¬ĺŇ°ie WU a podobne. Rovnako sa pr√°ve touto vo¬ĺbou ozn√°mi na server po odoslan√≠ uŇĺ hotov√Ĺch WU, Ňĺe s√ļ hotov√© a Ňĺiada sa ich spracovanie. Samotn√© zaslanie hotov√©ho WU na server to totiŇĺ nerob√≠ automaticky.

Detach: odpojenie od projektu.

Z√°loŇĺka - Work

Tu je zobrazen√° aktivita WU projektu, n√°zov projektu, aplik√°cia projektu, n√°zov WU, √®as ktor√Ĺ procesor na danom WU pracoval, priebeh spracovania, ko¬ĺko √®asu ch√Ĺba do ukon√®enia WU, √®as, do ktor√©ho je treba WU dokon√®i¬Ě, stav WU.

Prav√Ĺm tla√®√≠tkom myŇ°i je moŇĺn√© zobrazi¬Ě star√ļ zn√°mu grafick√ļ reprezent√°ciu ale teraz v novom Ň°ate, prostredn√≠ctvom OpenGL v 3D zobrazen√≠.

Z√°loŇĺka - Transfers:

Ako hovor√≠ n√°zov, tu vidno aktu√°lny prenos WU, √®i uŇĺ s¬Ěahovanie nov√Ĺch alebo odosielanie hotov√Ĺch.

Prav√Ĺm tla√®√≠tkom je moŇĺn√© manu√°lne zopakova¬Ě pokus o prenos pokia¬ĺ nie√®o zlyhalo.

Z√°loŇĺka - Messages:

V nej sa zobrazuj√ļ spr√°vy od servra, pr√≠kazy ktor√© sa na√≤ posielaj√ļ a pokia¬ĺ nie√®o nefunguje, tak sa pr√°ve tu d√° v√§√®Ň°inou zisti¬Ě, √®o sa deje. Takisto aj ke√Į vŇ°etko funguje, tak sa to pr√°ve na tomto mieste d√° "√®√≠ta¬Ě".

Z√°loŇĺka - Disk:

Grafick√° reprezent√°cia vyuŇĺitia disku klientom BOINC ako aj jednotliv√Ĺmi projektami.

To¬ĺko teda ku klientovi ktor√Ĺ beŇĺ√≠ na vaŇ°om po√®√≠ta√®i. Teraz n√°s √®ak√° uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺ √ļ√®et na web rozhran√≠, kde sa nastavuj√ļ vŇ°etky d√īleŇĺit√© parametre. Dosta¬Ě sa na√≤ sa m√īŇĺete bu√Į priamou adresou alebo cez hlavn√ļ str√°nku projektu a kliknut√≠m na linku "Your account".

Po zadan√≠ aktiva√®n√©ho k¬ĺ√ļ√®a je moŇĺn√© ho zapam√§ta¬Ě (pomocou tzv. cookies) aby ste ho nemuseli zad√°va¬Ě st√°le. Toto sa ale nedoporu√®uje na verejn√Ĺch po√®√≠ta√®och napr√≠klad v internet kaviarni. Asi nechcete aby v√°m mohol ktoko¬ĺvek meni¬Ě vaŇ°e nastavenia :).

Nastavenia maj√ļ nieko¬ĺko sekci√≠:

 • Account information: z√°kladn√© inform√°cie o √ļ√®te,
 • Profile: uŇĺ√≠vate¬ĺsk√Ĺ profil, dobre zn√°my z predoŇ°lej verzie,
 • Preferences: nastavenia,
 • Account statistics: Ň°tatistiky,
 • Other: in√© inform√°cie.


√Źalej sa budeme venova¬Ě nastaveniam, takŇĺe sekcii Preferences. UŇĺ z podstaty BOINC vypl√Ĺva, Ňĺe s√ļ dve skupiny nastaven√≠. Jedny, "General", sa vz¬Ěahuj√ļ na samotn√Ĺ syst√©m BOINC a platia pre vŇ°etky projekty, na ktor√© je uŇĺ√≠vate¬ĺ pripojen√Ĺ a druh√© s√ļ len pre dan√Ĺ projekt, v tomto pr√≠pade SETI@home.

Nastavenia General

Parametre:

Do work while computer is running on batteries? - Po√®√≠ta√® m√° pracova¬Ě aj pokia¬ĺ ide na bet√©rie? Plat√≠ hlavne pre notebooky.

Do work while computer is in use? - M√° po√®√≠ta√® pracova¬Ě aj pokia¬ĺ sa pouŇĺ√≠va? T√°to vo¬ĺba vlastne prep√≠na projektov√©ho klienta do reŇĺinu Ň°etri√®a obrazovky, spust√≠ sa len ke√Į sa na po√®√≠ta√®i ni√® nerob√≠. Inak pracuje vŇĺdy, ale netreba sa ob√°va¬Ě, Ňĺe by spomalil po√®√≠ta√®. Nov√Ĺ SETI@home klient totiŇĺ pracuje s eŇ°te menŇ°ou prioritou ako klasick√Ĺ a vyuŇĺ√≠va len ten √®as procesoru kedy procesor po√®√≠ta√®a nerob√≠ ni√® in√©.

Do work only between the hours of - Tu sa d√° nastavi¬Ě v ktorom √®ase m√° klient pracova¬Ě, napr√≠klad mimo pracovn√©ho √®asu, alebo len v noci a podobne.

Confirm before connecting to Internet? - Op√Ĺta¬Ě sa pred pripojen√≠m na internet?

Disconnect when done? - Odpoji¬Ě po skon√®en√≠ prenosu? Toto nastavenie je relevantn√© len pre klasick√© vyt√°√®an√© dial-up pripojenie cez modem.

Keep enough work on disk to last between - UdrŇĺiava¬Ě to¬ĺko WU na klientovi aby mohol pracova¬Ě od X do Y dn√≠. Toto je podstatn√° vo¬ĺba, tu sa vlastne nastavuje ve¬ĺkos¬Ě z√°sobn√≠ka na vaŇ°om po√®√≠ta√®i. KedŇĺe maxim√°lny √®as, za ktor√Ĺ po spracovan√≠ jednej WU dostanete pridelen√Ĺ kredit je cca. 14 dn√≠ (ak odoŇ°lete WU po tomto term√≠ne, WU sa vyuŇĺije tak √®i tak, ale nedostanete pridelen√Ĺ Ňĺiadny kredit), treba tieto parametre nastavi¬Ě pod¬ĺa uv√°Ňĺenia. Syst√©m s√°m pr√°ve na z√°klade benchmarkov a ostatn√Ĺch nastaven√≠ zist√≠, ko¬ĺko WU poŇ°le. TakŇĺe sa nenastavuje celkov√Ĺ po√®et WU v z√°sobe ale √®as, po√®as ktor√©ho m√īŇĺe klient pracova¬Ě offline bez nutnosti s¬Ěahova¬Ě alebo odosiela¬Ě d√°ta. Potom to pekne vidno na klientovi v z√°loŇĺke Messages ako si v√°Ň° klient Ňĺiada od servra X sek√ļnd pr√°ce.

On multiprocessors, use at most ‚Äď V pr√≠pade viacprocesorov√©ho po√®√≠ta√®a m√īŇĺete nastavi¬Ě minim√°lny po√®et procesorov, ktor√© m√īŇĺe klient pouŇĺi¬Ě.

Write to disk at most every - zapisova¬Ě medziv√Ĺsledky na disk kaŇĺd√Ĺch N sek√ļnd.

Ostatn√© parametre nie s√ļ aŇĺ tak√© podstan√© a preto ich tu nebudem rozv√°dza¬Ě. Podstan√© je nie√®o √ļplne in√©. KaŇĺd√Ĺ uŇĺ√≠vate¬ĺ m√° totiŇĺ moŇĺnos¬Ě nieko¬ĺk√Ĺch tak√Ĺchto nastaven√≠, konkr√©tne 4 a to pod¬ĺa toho kde sa po√®√≠ta√® nach√°dza alebo v ktorej skupine je.

Prim√°rna skupina, alebo hlavn√°. Jej nastavenia sa aplikuj√ļ pre po√®√≠ta√®e, ktor√© s√ļ v skupine pre ktor√ļ nie s√ļ Ň°peci√°lne nastavenia. Skupina Doma, V pr√°ci, V Ň°kole. Pre kaŇĺd√ļ skupinu je moŇĺn√© ma¬Ě in√© nastavenie pr√°ve t√Ĺchto parametrov. Zaradenie po√®√≠ta√®a do danej skupiny sa tieŇĺ rob√≠ v t√Ĺchto nastaveniach ale trochu inde.

Nastavenie SETI@home

Parametre:

Resource share - zdie¬ĺanie zdrojov. Tu sa nastavuje, ko¬ĺko percent bude po√®√≠ta√® venova¬Ě pr√°ve tomuto projektu.

Ostatn√© parametre sl√ļŇĺia na nastavenie vzh¬ĺadu klienta: Graphics preferences,
Color preferences,
URL of background image,
URL of logo image,
povolenie zasielania noviniek emailom,
Should SETI@home send you email newsletters,
zobrazenie informácií o poèítaèi na web stránke,
Should SETI@home show your computers on its web site,
a posledn√° vo¬ĺba, do ktorej skupiny po√®√≠ta√® patr√≠ pokia¬ĺ sa mu Ňĺiadna nenastav√≠,
Default computer location.

Rovnako aj tieto nastavenie je moŇĺn√© prisp√īsobit osobitne pre doma, pr√°cu a Ň°kolu, tak ako spolo√®n√© nastavenia.

Nastavenia m√°me za sebou. Posledn√° vec s√ļ Ň°tatistiky, takŇĺe sa dost√°vame k sekcii "Account statistics" na hlavnej str√°nke spr√°vy uŇĺ√≠vate¬ĺsk√©ho √ļ√®tu.

Spr√°va uŇĺ√≠vate¬ĺsk√©ho √ļ√®tu

SETI@home member since - √ļdaj odkedy je uŇĺ√≠vate¬ĺ zapojen√Ĺ do projektu.

Total credit - celkov√Ĺ kredit. Tu je potrebn√© pripomen√ļ¬Ě, Ňĺe kredit sa ner√°ta za po√®et spracovan√Ĺch WU ako tomu bolo doposia¬ĺ. Kredit sa po novom po√®√≠ta pod¬ĺa celkov√©ho mnoŇĺstva spracovan√Ĺch d√°t, nie pod¬ĺa jednotkovej miery vypo√®√≠tan√Ĺch WU. Ten in√Ĺmi slovami doslova zobrazuje, ak√Ĺ usilovn√Ĺ je √®len zapojen√Ĺ od projektu.

Recent average credit - posledn√Ĺ priemern√Ĺ kredit za jeden de√≤.

Pending credit View - preh¬ĺa√Į kreditu ktor√Ĺ √®ak√° na priznanie. Nov√Ĺ syst√©m ako uŇĺ bolo spomenut√© pracuje t√Ĺm sp√īsobom Ňĺe kaŇĺd√Ĺ WU sa poŇ°le 3 r√īznym √ļ√®astn√≠kom a aŇĺ ked vŇ°etci traja odoŇ°l√ļ v√Ĺsledky na server, ten ich porovn√°, spracuje a aŇĺ potom sa prizn√° kredit. A pr√°ve tu je moŇĺn√© toto sledova¬Ě. Ale aj ke√Į s√ļ vŇ°etky 3 WU √ļspeŇ°ne spracovan√© tak to trv√° nejak√Ĺ ten √®as, hlavne zo za√®iatku, treba ma¬Ě trpezlivos¬Ě. √ödaje o kredite sa nestratia.

Team None (find a team) - h¬ĺadanie t√≠mu, pripojenie k t√≠mu, pr√≠padne je na tomto mieste zobrazen√Ĺ t√≠m, do ktor√©ho patr√≠te.

Computers View - preh¬ĺad po√®√≠ta√®ov. Tu je moŇĺn√© sledova¬Ě ako ktor√Ĺ po√®√≠ta√® pracuje, pokia¬ĺ ich je viac, je √®o sledova¬Ě. A pr√°ve tu je moŇĺn√© dan√Ĺ po√®√≠ta√® prida¬Ě do skupiny a ur√®i¬Ě √®i je doma, v pr√°ci, v Ň°kole a pod¬ĺa toho sa na√≤ bud√ļ aplikova¬Ě nastavenia. √ödaje o po√®√≠ta√®i zist√≠ syst√©m s√°m a netreba ich tam d√°va¬Ě. Za zmienku stoj√≠ moŇĺnos¬Ě spoji¬Ě dva po√®√≠ta√®e. Napr√≠klad ak ste medzi√®asom zmenili procesor, pridali pam√§¬Ě alebo preinŇ°talovali opera√®n√Ĺ syt√©m tak BOINC zdetekuje nov√Ĺ po√®√≠ta√®. A pr√°ve vo¬ĺbou "Merge" je moŇĺn√© ich spoji¬Ě a evidova¬Ě ako jeden.

Results View - preh¬ĺad v√Ĺsledkov zaslan√Ĺch na server.

Message board posts - pr√≠spevky do diskusn√Ĺch f√≥r.


Systém SETI@home/BOINC


Cel√Ĺ syst√©m SETI@home funguj√ļci na platforme BOINC pozost√°va z nieko¬ĺk√Ĺch programov, naz√Ĺvan√Ĺch aj moduly, ktor√© beŇĺia na nieko¬ĺk√Ĺch po√®√≠ta√®och (na jednom aj nieko¬ĺko programov naraz) a zabezpe√®uj√ļ pln√ļ fun√®nos¬Ě cel√©ho syst√©mu. Akut√°lny stav t√Ĺchto programov, servrov na ktor√Ĺch beŇĺia ale aj stav niektor√Ĺch z√°sobn√≠kov je moŇĺn√© sledova¬Ě na tejto str√°nke.
Text "Running zelenom" pol√≠√®ku znamen√° Ňĺe program je funk√®n√Ĺ, naproti tomu text "Not running" v √®ervenom znamen√° Ňĺe program nie je sputesn√Ĺ (to eŇ°te nemus√≠ znamena¬Ě probl√©m, niektor√© programy sa sp√ļŇ°¬Ěaj√ļ pod¬ĺa potreby).

Programy

Data-driven web pages: Verejn√© web str√°nky na ktor√Ĺch generovanie je nutn√Ĺ pr√≠stup k datab√°ze. Str√°nky ako s√ļ f√≥rum, str√°nky obsahuj√ļce Ň°tatistiky, inform√°cie o verzi√°ch klienta a podobne. Tieto s√ļ niekedy ru√®ne pozastaven√© pokia¬ĺ je datab√°za nefunk√®n√°.
Scheduler: Rozhoduje ktor√© pracovn√© jednotky bud√ļ odoslan√©/prijat√© od konkr√©tneho klienta. Pokia¬ĺ je tento vypnut√Ĺ, nie je moŇĺn√© odosla¬Ě ani prija¬Ě Ňĺiadnu pracovn√ļ jednotku.

Feeder: Pln√≠ z√°sobn√≠k Schedulera s pracovn√Ĺmi jednotkami ktor√© su pripraven√© na odoslanie ku klientom. Scheduler je dostato√®ne vy¬ĚaŇĺen√Ĺ komunik√°ciou s klientami a preto t√ļto √®innos¬Ě mus√≠ vykon√°va¬Ě tento modul.

File_deleter: MaŇĺe vstupn√©/v√Ĺstupn√© s√ļbory ktor√© uŇĺ nie s√ļ potrebn√©. Tento program sa star√° o to aby boli upload/download disky tak vy√®isten√© ako je to moŇĺn√©.

Transitioner: UdŇĺiava inform√°cie o stavoch a vz¬Ěahoch medzi pracovn√Ĺmi jednotkami a v√Ĺsledkami. ZjednoduŇ°ene, eviduje inform√°cie o vŇ°etk√Ĺch v√Ĺsledkoch na ktor√Ĺch sa pracuje a snaŇĺ√≠ sa o ich n√°sledn√© spracovanie. St√°le sa dookola p√Ĺta ot√°zky: Je t√°to pracovn√° jednotka pripraven√° na odoslanie? UŇĺ bol prijat√Ĺ tento v√Ĺsledok? Je to spr√°vny v√Ĺsledok? M√īŇĺe sa zmaza¬Ě? Ke√ĮŇĺe je st√°le ve¬ĺk√© mnoŇĺstvo v√Ĺsledkov a jednotiek na ktor√Ĺch sa pracuje, je potrebn√© aby bolo spusten√Ĺch nieko¬ĺko t√Ĺchto modulov s√ļ√®astne aby sa udrŇĺal nepretrŇĺit√Ĺ tok pracovn√Ĺch jednotiek a v√Ĺsledkov. "Transitioner queue" (z√°sobn√≠k tohoto modulu) hovor√≠ ko¬ĺko jednotiek/v√Ĺsledkov je v z√°sobn√≠ku a √®akaj√ļ na spracovanie. Ve¬ĺk√© √®√≠slo znamen√° Ňĺe nastal probl√©m v servrovom syst√©me.

Sah_validate: Potvrdzuje SETI@home v√Ĺsledky t√Ĺm Ňĺe porovn√°va prijat√© v√Ĺsledky od nieko¬ĺk√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov. Pokia¬ĺ bol prijat√Ĺ dostato√®n√Ĺ po√®et v√Ĺsledkov jednej pracovnej jednotky a v√Ĺsledky s√ļ rovnak√© tak pridel√≠ kredit pre vŇ°etk√Ĺch z√ļ√®astnen√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov. Jeho z√°sobn√≠k, "Validator queue", hovor√≠ ko¬ĺko v√Ĺsledkov moment√°lne √®ak√° na kontrolu a pridelenie kreditu.

Sah_assimilator: Vyber√° vedeck√© inform√°cie zo skontrolovan√Ĺch v√Ĺsledkov a vklad√° ich do hlavnej datab√°zy projektu SETI@home kde sa √Įalej analyzuj√ļ.

Sah_splitter: √ą√≠ta p√°sky (alebo ich obrazy na disku) ktor√© obsahuj√ļ surov√© d√°ta z r√°dioteleskopu a vytv√°ra pracovn√© jednotky pre BOINC/SETI@home klientov. Minim√°lne jeden je potrebn√Ĺ aby sa produkovali pracovn√© jednotky a to aj v√§√®Ň°inou sta√®√≠.Pokia¬ĺ je spusten√Ĺ len jeden tak to znamen√° Ňĺe je snaha minimalizova¬Ě z√°¬ĚaŇĺ na upload/download disky.


To je vŇ°etko. Niektor√Ĺm moŇĺnostiam som sa moŇĺno nevenoval dostato√®ne a preto priv√≠tam ak√©ko¬ĺvek n√°mety a pripomienky ktor√© n√°sledne zakomponujem do tohoto dokumentu.
A ako sa zaradi¬Ě no n√°Ň°ho t√≠mu? Sta√®√≠ klin√ļ¬Ě na linku.
√ŹalŇ°ie inform√°cie o BOINC je moŇĺn√© n√°js¬Ě na http://slavko.sk/boinc

slavko.sk

slavko[zavináè]seti[bodka]sk

Vytvoril: MeX [16. j√ļl 2004] / Upravenť: [14. okt√≥ber 2004 12:12:35] / PoŤet zobrazenŪ: [10202]