Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Prechádzame na BOINC

Samotný názov je skratkou z anglického "Berkeley Open Infrastructure for Network Computing", ?o sa dá vo?ne preloži? ako "Otvorená infraštukrúra pre sie?ové výpo?ty z Berkeley". Tu mi pre úplnos? nedá nespomenú?, ?o je to Berkeley. Je to univerzita v Kalifornii v Spojených štátoch. Systém BOINC je teda softvérová platforma špeciálne vyvinutá pre distribuované výpo?ty, využívajúca dobrovo?ne poskytnuté zdroje po?íta?ov pripojených na internet. Táto infraštruktúra je vhodná na použitie v rôznych projektoch a jedným z nich je práve projekt SETI@home, pre ktorý bola vlastne táto platforma vyvinutá. Konkrétne sa budem ?alej venova? práve využitiu uvedenej platformy pre projekt SETI@home, ale v zásade to platí aj pre iné projekty pod touto platformou.

O ?o vlastne ide?

Samotný BOINC je systém typu klient-server, ?o znamená, že sa skladá z dvoch ?astí. Vlastne z troch, ale tretia ?as?, SETI@home klient, nie je priamo su?as?ou systému BOINC, je to len jeden z projektov.

Jedna ?as? beží na servry a stará sa o nieko?ko vecí:

 • distribuovanie pracovných jednotiek - dobre známych "work unit", skrátene WU, užívate?om zú?astneným na projekte,
 • prijímanie už spracovaných WU,
 • kontrola a porovnávanie prijatých výsledkov,
 • automatická distribúcia samotného klient modulu daného projektu v ktorom sa prevádza samotný výpo?et a to je vlastne ten dobre známy klasický SETI@home klient,
 • má na starosti aj web rozhranie, ktoré slúži na nastavenie parametrov pre klientov a práve tu si každý ú?astník môže nastavi? svoj profil, ve?kos? zásobníka s WU na svojom po?íta?i a niektoré iné parametre.

Druhá ?as? beží u klienta, teda na po?íta?i u?astníka projektu a má na starosti nasledovné veci:

 • komunikáciu so servrom, prijímanie WU a ich odosielanie po ukon?ení výpo?tu,
 • sledovanie dostato?ného naplnenia zásobníka s WU - pri poklese množstva WU v zásobníku si vyžiada nové WU od servra,
 • po zmene konfigurácie na servry sa postará aby sa táto zmena preniesla na klienta, kedže sa skoro všetko nastavuje priamo na servry cez web rozhranie ako to už bolo písané,
 • a pochopite?ne zobrazuje informácie o aktuálnom stave, o komunikácii so servrom ale aj o kredite, prípadne dobre známe grafické zobrazenie z klasického šetri?a obrazovky ale už v novom kabáte pod grafickým rozhraním OpenGL (DirectX nebolo použité z dôvodu multiplatformovosti projektu BOINC (Windows, UNIX, ..).

Ako to funguje?

Pri prvej návšteve stránky projektu, v tomto prípade SETI@home, na adrese http://setiweb.ssl.berkeley.edu/, je potrebné kliknú? na linku v ?avej ?asti: "Participate in SETI@home". Pokia? ste boli zú?astnení na klasickom projekte SETI@home, tzv. S@H1 (SETI@home 1), je možné využi? informácie zo starého konta, váš profil, príslušnos? k tímu. Vtedy si nové konto aktivujete využitím linky "activate the account", kde následne zadáte mailovú adresu. Na tú vám bude zaslaný nový aktiva?ný k?ú?. Pokia? ale k tejto mailovej adrese už nemáte prístup, vaše staré konto sa použi? nedá a musíte si vytvori? nové. O ni? ale neprídete, zrealizované WU v S@H1 sa neprenášajú do SETI@BOINC, ke?že tu sa to eviduje úplne inak. Ale o tom neskôr. Jediná vec ktorá by Vás mohla mrzie? je dátum registrácie, nebudete totiž už nieko?koro?ný ú?astník, ale vlastne nová?ik. Poznámka: Ú?ty zo S@H1 sa prenášali okolo 15. mája, takže ak ste si zmenili emailovú adresu po tomto termíne, nový systém SETI@BOINC o tom informáciu nemá a tento problém sa pod?a oficiálneho vyjadrenia Davida Andersona ani nebude rieši?. V prípade nového ú?astníka, alebo pokia? je problém s prístupom k mailovej schránke, použite linku "Create a new account", kde sta?í následne vyplni? pár základných údajov, podobne ako v prípade S@H1 a na vašu emailovú adresu vám bude zaslaný aktiva?ný kód.

Prvý krok je za nami. Ú?et je vytvorený. Na dokon?enie už len treba stiahnu? BOINC klienta, kliknú? na linku "Download", vybra? si správnu platformu vášho po?íta?a a po stiahnutí spusti? inštaláciu (stiahnutý súbor).

Po nainštalovaní BOINC klienta sú nutné dve veci:

 1. Cez menu "Settings" nastavi? "Proxy server" pokia? je to nutné a to vä?šinou presne tak ako to máte nastavené vo vašom internetovom prehliada?i. Pokia? máte aj napriek dobrému nastaveniu proxy servera stále problém pripoji? sa – použite program Proxomitron, ktorý nájdete v sekcii Stiahnite si.
 2. Pripojenie k projektu. Kone?ne sme sa dostali k samotnému SETI projektu! Tiež cez menu "Settings" a vo?bu "Attach to Projekt" je treba zada? aktiva?ný k?ú?, ktorý ste po registrácii dostali e-mailom a URL adresu projektu: http://setiathome.berkeley.edu, ktorú ste tiež obdržali e-mailom o registrácii.


Od tejto chvíle, ak všetko prebehlo dobre, ste ú?astníkom projektu SETI@home a BOINC klient sa spojí so servrom, aby stiahol samotného SETI klienta, ?o je vlastne klasický S@H1 klient, avšak upravený pre systém BOINC. Od tejto chvíle máte o SETI klienta postarané, pokia? bude novšia verzia, BOINC klient ju automaticky nahradí na vašom disku a nemusíte sa o ni? stara?.

Je možné sa pripoji? k viacerým projektom a nastavi? pre každý ko?ko zdrojov z vášho po?íta?a mu chcete venova?.

Následne si BOINC klient vyžiada WU od servra pre váš SETI klient a ten mu poskytne to?ko WU, na taký ?as, ako si nastavíte na servry. Pokia? ste sa tam ešte nedostali tak je to prednastavené na 1 de?.

Po stiahnutí prvého WU hne? spustí výpo?et. A teraz podobnejšie k nastaveniam.

Nastavenia

Nastavenia sú hlavne na web stránke vášho ú?tu ale niektoré sú na BOINC klientovi.

BOINC klient

Hlavné menu - File:
Run Always: klient bude beža? stále bez oh?adu na preferencie nastavené na vašom ú?te na webe, tam je totiž možné zadefinova?, kedy má klient pracova? a kedy nie.

Run based on prefferences: aktivita klienta sa riadi nastavením vo vašom ú?te.

Suspend: aktivita je úplne pozastavená.

Disable BOINC Network Access: zakázanie komunikácie so servrom.

Run Benchmarks: spustenie benchmarkov, tieto sú podstatné aby server vedel ako môže klientský po?íta? za?aži?. Po?as behu benchmarkov sa nedoporu?uje ni? robi? s po?íta?om aby boli výsledky ?ím objektívnejšie. O výsledku sa dá dozvedie? v záložke Messages. Táto položka sa nijak nevz?ahuje na váš budúci celkový kredit, ide len o optimálne zásobovanie klienta dátami na spracovanie.

Hide: klient sa skryje do tzv. SystemTray-a ?o sú tie malé ikonky ved?a ?asu. Platí aj pre iné OS ako Microsoft Windows, ale toto chovanie sme nemali zatia? kde otestova?.

Exit: ukon?enie.

Hlavné menu - Settings:

Attach to Project: slúži na pripojenie sa k projektu na ktorom sa užívate? chce podie?a?.

Proxy Server: nastavenie proxy servra, vä?šinou rovnako ako pre interntový prehliada? ale niekedy to môže by? iné, doporu?uje sa nastavi? tak ako v prehliada?i.

Hlavné menu - Help:

About: informácia a verzii BOINC klienta na vašom po?íta?i.

Záložka - Projects:

V tejto záložke je zoznam projektov na ktorých sa systém zú?ast?uje. Je tam zobrazený názov projektu, užívate?ský ú?et, kredit, priemerný kredit (zjednodušene povedané je to priemerný nárast kreditu za jeden de?), miera poskytnutých zdrojov pre daný projekt.

Po kliknutí pravým tla?itkom na konkrétny projekt sa zobrazí menu:

Website: presmeruje na stránku projektu.

Update: obnova údajov so servrom, táto vo?ba je vhodná na manuálne spojenie so servrom, kedy sa obnoví kredit, skontroluje sa ?i nie je nutné stiahnu? da?šie WU a podobne. Rovnako sa práve touto vo?bou oznámi na server po odoslaní už hotových WU, že sú hotové a žiada sa ich spracovanie. Samotné zaslanie hotového WU na server to totiž nerobí automaticky.

Detach: odpojenie od projektu.

Záložka - Work

Tu je zobrazená aktivita WU projektu, názov projektu, aplikácia projektu, názov WU, ?as ktorý procesor na danom WU pracoval, priebeh spracovania, ko?ko ?asu chýba do ukon?enia WU, ?as, do ktorého je treba WU dokon?i?, stav WU.

Pravým tla?ítkom myši je možné zobrazi? starú známu grafickú reprezentáciu ale teraz v novom šate, prostredníctvom OpenGL v 3D zobrazení.

Záložka - Transfers:

Ako hovorí názov, tu vidno aktuálny prenos WU, ?i už s?ahovanie nových alebo odosielanie hotových.

Pravým tla?ítkom je možné manuálne zopakova? pokus o prenos pokia? nie?o zlyhalo.

Záložka - Messages:

V nej sa zobrazujú správy od servra, príkazy ktoré sa na? posielajú a pokia? nie?o nefunguje, tak sa práve tu dá vä?šinou zisti?, ?o sa deje. Takisto aj ke? všetko funguje, tak sa to práve na tomto mieste dá "?íta?".

Záložka - Disk:

Grafická reprezentácia využitia disku klientom BOINC ako aj jednotlivými projektami.

To?ko teda ku klientovi ktorý beží na vašom po?íta?i. Teraz nás ?aká užívate?ský ú?et na web rozhraní, kde sa nastavujú všetky dôležité parametre. Dosta? sa na? sa môžete bu? priamou adresou alebo cez hlavnú stránku projektu a kliknutím na linku "Your account".

Po zadaní aktiva?ného k?ú?a je možné ho zapamäta? (pomocou tzv. cookies) aby ste ho nemuseli zadáva? stále. Toto sa ale nedoporu?uje na verejných po?íta?och napríklad v internet kaviarni. Asi nechcete aby vám mohol ktoko?vek meni? vaše nastavenia :).

Nastavenia majú nieko?ko sekcií:

 • Account information: základné informácie o ú?te,
 • Profile: užívate?ský profil, dobre známy z predošlej verzie,
 • Preferences: nastavenia,
 • Account statistics: štatistiky,
 • Other: iné informácie.


?alej sa budeme venova? nastaveniam, takže sekcii Preferences. Už z podstaty BOINC vyplýva, že sú dve skupiny nastavení. Jedny, "General", sa vz?ahujú na samotný systém BOINC a platia pre všetky projekty, na ktoré je užívate? pripojený a druhé sú len pre daný projekt, v tomto prípade SETI@home.

Nastavenia General

Parametre:

Do work while computer is running on batteries? - Po?íta? má pracova? aj pokia? ide na betérie? Platí hlavne pre notebooky.

Do work while computer is in use? - Má po?íta? pracova? aj pokia? sa používa? Táto vo?ba vlastne prepína projektového klienta do režinu šetri?a obrazovky, spustí sa len ke? sa na po?íta?i ni? nerobí. Inak pracuje vždy, ale netreba sa obáva?, že by spomalil po?íta?. Nový SETI@home klient totiž pracuje s ešte menšou prioritou ako klasický a využíva len ten ?as procesoru kedy procesor po?íta?a nerobí ni? iné.

Do work only between the hours of - Tu sa dá nastavi? v ktorom ?ase má klient pracova?, napríklad mimo pracovného ?asu, alebo len v noci a podobne.

Confirm before connecting to Internet? - Opýta? sa pred pripojením na internet?

Disconnect when done? - Odpoji? po skon?ení prenosu? Toto nastavenie je relevantné len pre klasické vytá?ané dial-up pripojenie cez modem.

Keep enough work on disk to last between - Udržiava? to?ko WU na klientovi aby mohol pracova? od X do Y dní. Toto je podstatná vo?ba, tu sa vlastne nastavuje ve?kos? zásobníka na vašom po?íta?i. Kedže maximálny ?as, za ktorý po spracovaní jednej WU dostanete pridelený kredit je cca. 14 dní (ak odošlete WU po tomto termíne, WU sa využije tak ?i tak, ale nedostanete pridelený žiadny kredit), treba tieto parametre nastavi? pod?a uváženia. Systém sám práve na základe benchmarkov a ostatných nastavení zistí, ko?ko WU pošle. Takže sa nenastavuje celkový po?et WU v zásobe ale ?as, po?as ktorého môže klient pracova? offline bez nutnosti s?ahova? alebo odosiela? dáta. Potom to pekne vidno na klientovi v záložke Messages ako si váš klient žiada od servra X sekúnd práce.

On multiprocessors, use at most – V prípade viacprocesorového po?íta?a môžete nastavi? minimálny po?et procesorov, ktoré môže klient použi?.

Write to disk at most every - zapisova? medzivýsledky na disk každých N sekúnd.

Ostatné parametre nie sú až také podstané a preto ich tu nebudem rozvádza?. Podstané je nie?o úplne iné. Každý užívate? má totiž možnos? nieko?kých takýchto nastavení, konkrétne 4 a to pod?a toho kde sa po?íta? nachádza alebo v ktorej skupine je.

Primárna skupina, alebo hlavná. Jej nastavenia sa aplikujú pre po?íta?e, ktoré sú v skupine pre ktorú nie sú špeciálne nastavenia. Skupina Doma, V práci, V škole. Pre každú skupinu je možné ma? iné nastavenie práve týchto parametrov. Zaradenie po?íta?a do danej skupiny sa tiež robí v týchto nastaveniach ale trochu inde.

Nastavenie SETI@home

Parametre:

Resource share - zdie?anie zdrojov. Tu sa nastavuje, ko?ko percent bude po?íta? venova? práve tomuto projektu.

Ostatné parametre slúžia na nastavenie vzh?adu klienta: Graphics preferences,
Color preferences,
URL of background image,
URL of logo image,
povolenie zasielania noviniek emailom,
Should SETI@home send you email newsletters,
zobrazenie informácií o po?íta?i na web stránke,
Should SETI@home show your computers on its web site,
a posledná vo?ba, do ktorej skupiny po?íta? patrí pokia? sa mu žiadna nenastaví,
Default computer location.

Rovnako aj tieto nastavenie je možné prispôsobit osobitne pre doma, prácu a školu, tak ako spolo?né nastavenia.

Nastavenia máme za sebou. Posledná vec sú štatistiky, takže sa dostávame k sekcii "Account statistics" na hlavnej stránke správy užívate?ského ú?tu.

Správa užívate?ského ú?tu

SETI@home member since - údaj odkedy je užívate? zapojený do projektu.

Total credit - celkový kredit. Tu je potrebné pripomenú?, že kredit sa neráta za po?et spracovaných WU ako tomu bolo doposia?. Kredit sa po novom po?íta pod?a celkového množstva spracovaných dát, nie pod?a jednotkovej miery vypo?ítaných WU. Ten inými slovami doslova zobrazuje, aký usilovný je ?len zapojený od projektu.

Recent average credit - posledný priemerný kredit za jeden de?.

Pending credit View - preh?a? kreditu ktorý ?aká na priznanie. Nový systém ako už bolo spomenuté pracuje tým spôsobom že každý WU sa pošle 3 rôznym ú?astníkom a až ked všetci traja odošlú výsledky na server, ten ich porovná, spracuje a až potom sa prizná kredit. A práve tu je možné toto sledova?. Ale aj ke? sú všetky 3 WU úspešne spracované tak to trvá nejaký ten ?as, hlavne zo za?iatku, treba ma? trpezlivos?. Údaje o kredite sa nestratia.

Team None (find a team) - h?adanie tímu, pripojenie k tímu, prípadne je na tomto mieste zobrazený tím, do ktorého patríte.

Computers View - preh?ad po?íta?ov. Tu je možné sledova? ako ktorý po?íta? pracuje, pokia? ich je viac, je ?o sledova?. A práve tu je možné daný po?íta? prida? do skupiny a ur?i? ?i je doma, v práci, v škole a pod?a toho sa na? budú aplikova? nastavenia. Údaje o po?íta?i zistí systém sám a netreba ich tam dáva?. Za zmienku stojí možnos? spoji? dva po?íta?e. Napríklad ak ste medzi?asom zmenili procesor, pridali pamä? alebo preinštalovali opera?ný sytém tak BOINC zdetekuje nový po?íta?. A práve vo?bou "Merge" je možné ich spoji? a evidova? ako jeden.

Results View - preh?ad výsledkov zaslaných na server.

Message board posts - príspevky do diskusných fór.


Systém SETI@home/BOINC


Celý systém SETI@home fungujúci na platforme BOINC pozostáva z nieko?kých programov, nazývaných aj moduly, ktoré bežia na nieko?kých po?íta?och (na jednom aj nieko?ko programov naraz) a zabezpe?ujú plnú fun?nos? celého systému. Akutálny stav týchto programov, servrov na ktorých bežia ale aj stav niektorých zásobníkov je možné sledova? na tejto stránke.
Text "Running zelenom" polí?ku znamená že program je funk?ný, naproti tomu text "Not running" v ?ervenom znamená že program nie je sputesný (to ešte nemusí znamena? problém, niektoré programy sa spúš?ajú pod?a potreby).

Programy

Data-driven web pages: Verejné web stránky na ktorých generovanie je nutný prístup k databáze. Stránky ako sú fórum, stránky obsahujúce štatistiky, informácie o verziách klienta a podobne. Tieto sú niekedy ru?ne pozastavené pokia? je databáza nefunk?ná.
Scheduler: Rozhoduje ktoré pracovné jednotky budú odoslané/prijaté od konkrétneho klienta. Pokia? je tento vypnutý, nie je možné odosla? ani prija? žiadnu pracovnú jednotku.

Feeder: Plní zásobník Schedulera s pracovnými jednotkami ktoré su pripravené na odoslanie ku klientom. Scheduler je dostato?ne vy?ažený komunikáciou s klientami a preto túto ?innos? musí vykonáva? tento modul.

File_deleter: Maže vstupné/výstupné súbory ktoré už nie sú potrebné. Tento program sa stará o to aby boli upload/download disky tak vy?istené ako je to možné.

Transitioner: Udžiava informácie o stavoch a vz?ahoch medzi pracovnými jednotkami a výsledkami. Zjednodušene, eviduje informácie o všetkých výsledkoch na ktorých sa pracuje a snaží sa o ich následné spracovanie. Stále sa dookola pýta otázky: Je táto pracovná jednotka pripravená na odoslanie? Už bol prijatý tento výsledok? Je to správny výsledok? Môže sa zmaza?? Ke?že je stále ve?ké množstvo výsledkov a jednotiek na ktorých sa pracuje, je potrebné aby bolo spustených nieko?ko týchto modulov sú?astne aby sa udržal nepretržitý tok pracovných jednotiek a výsledkov. "Transitioner queue" (zásobník tohoto modulu) hovorí ko?ko jednotiek/výsledkov je v zásobníku a ?akajú na spracovanie. Ve?ké ?íslo znamená že nastal problém v servrovom systéme.

Sah_validate: Potvrdzuje SETI@home výsledky tým že porovnáva prijaté výsledky od nieko?kých užívate?ov. Pokia? bol prijatý dostato?ný po?et výsledkov jednej pracovnej jednotky a výsledky sú rovnaké tak pridelí kredit pre všetkých zú?astnených užívate?ov. Jeho zásobník, "Validator queue", hovorí ko?ko výsledkov momentálne ?aká na kontrolu a pridelenie kreditu.

Sah_assimilator: Vyberá vedecké informácie zo skontrolovaných výsledkov a vkladá ich do hlavnej databázy projektu SETI@home kde sa ?alej analyzujú.

Sah_splitter: ?íta pásky (alebo ich obrazy na disku) ktoré obsahujú surové dáta z rádioteleskopu a vytvára pracovné jednotky pre BOINC/SETI@home klientov. Minimálne jeden je potrebný aby sa produkovali pracovné jednotky a to aj vä?šinou sta?í.Pokia? je spustený len jeden tak to znamená že je snaha minimalizova? zá?až na upload/download disky.


To je všetko. Niektorým možnostiam som sa možno nevenoval dostato?ne a preto privítam akéko?vek námety a pripomienky ktoré následne zakomponujem do tohoto dokumentu.
A ako sa zaradi? no nášho tímu? Sta?í klinú? na linku.
?alšie informácie o BOINC je možné nájs? na http://slavko.sk/boinc

slavko.sk

slavko[zaviná?]seti[bodka]sk

Vytvoril: MeX [16. júl 2004] / Upravené: [14. október 2004 12:12:35] / Počet zobrazení: [10309]