Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
√ąo je zobrazen√© v grafickom v√Ĺstupe SETI@home?

SETI@home je komplikovan√Ĺ vedeck√Ĺ analytick√Ĺ softv√©r. ZjednoduŇ°ene sa d√° poveda¬Ě, Ňĺe vykon√°va ve¬ĺk√© mnoŇĺstvo matematick√Ĺch oper√°ci√≠. To, √®o je vidno v jeho grafickej prezent√°cii v√°m umoŇĺ√≤uje ma¬Ě predstavu o tom √®o sa deje vo vaŇ°om po√®√≠ta√®i. Zobrazenie obsahuje 4 z√°kladn√© skupiny √ļdajov:
  • inform√°cie o √ļ√®astn√≠kovi projektu (User Info)
  • inform√°cie o d√°tovej vzorke (Data Info)
  • anal√Ĺza d√°t (Data Analysis)
  • graf (Frequency-Time-Power graph)


Inform√°cie o √ļ√®astn√≠kovi

T√°to sekcia zobrazuje inform√°cie o √ļ√®astn√≠kovi projektu, ktor√Ĺ pr√°ve sprac√ļva √ļdaje. Je tu zobrazen√© jeho meno, celkov√Ĺ po√®et spracovan√Ĺch d√°tov√Ĺch jednotiek - WU a celkov√Ĺ √®as po√®√≠ta√®a, ktor√© po√®√≠ta√® vyuŇĺil na anal√Ĺzu d√°t. Je to √®as, ktor√Ĺ bol vyuŇĺit√Ĺ na spracovanie d√°t a nie √®as, po√®as ktor√©ho bol po√®√≠ta√® zapnut√Ĺ. Pr√°ve t√°to √®as¬Ě je in√° v novej SETI/BOINC verzii. V jej pr√≠pade sa tu namiesto po√®tu spracovan√Ĺch jednotiek nach√°dza celkov√Ĺ dosiahnut√Ĺ kredit a pr√≠sluŇ°nos¬Ě k t√≠mu.

Inform√°cie o d√°tovej vzorke

T√°to sekcia obsahuje inform√°cie o d√°tach, ktor√© sa moment√°lne spracov√°vaj√ļ. Toto je pre projekt ve¬ĺmi d√īleŇĺit√©. Pokia¬ĺ by sa naŇ°iel sign√°l s nejak√Ĺm typom inteligentn√©ho odkazu, je potrebn√© vedie¬Ě, odkia¬ĺ bol sign√°l prijat√Ĺ, aby sa n√°sledne mohol cel√Ĺ proces skontrolova¬Ě a overi¬Ě. Prv√Ĺ riadok obsahuje inform√°ciu, odkia¬ĺ boli d√°ta prijat√©. To je miesto na oblohe, kam bol r√°dioteleskop nasmerovan√Ĺ. Tak ako na zemeguli, aj tu s√ļ potrebn√© dva √ļdaje na definovanie miesta na oblohe. Jedn√Ĺm je tzv. "right ascension" - st√ļpanie a druh√Ĺm je deklin√°cia. Druh√Ĺ riadok obsahuje inform√°ciu, kedy boli d√°ta prijat√©. Tento √®asov√Ĺ √ļdaj je v tzv. univerz√°lnom alebo Greenwich √®ase (UTC resp. GMT), √®o je √®as, ktor√Ĺ je na hodin√°ch v Kr√°¬ĺovskej hvezd√°rni v Greenwich v Anglicku. √Źa¬ĺŇ°√≠ riadok obsahuje inform√°ciu, ktor√Ĺm r√°dioteleskopom boli √ļdaje zosn√≠man√©. Pokia¬ĺ sa vyl√ļ√®i ve¬ĺk√° pr√≠rodn√° katastrofa, tak nie je predpoklad, Ňĺe by sa tento √ļdaj zmenil a st√°le tam bude Arecibo Radio Observatory. Posledn√Ĺ riadok obsahuje inform√°ciu o z√°kladnej frekvencii, na ktorej boli √ļdaje prijat√©. Projekt SETI@home sleduje r√°diov√© spektrum o Ň°√≠rke 2.5 MHz. Toto p√°smo je n√°sledne rozdelen√© na menŇ°ie √®asti, moment√°lne p√°sma o Ň°√≠rke 9765 Hz. To znamen√°, Ňĺe kaŇĺd√Ĺch 107 sekund tvor√≠ 256 blokov d√°t. Zobrazen√Ĺ √ļdaj d√°va inform√°ciu, kde v r√°mci 2.5 Mhz p√°sma sa nach√°dza spracov√°van√° vzorka. Kombin√°ciou √ļdajov z tejto sekcie teda vidno odkia¬ĺ, kedy a na akej frekvencii boli prijat√© √ļdaje ktor√© sa sprac√ļvaj√ļ.

Anal√Ĺza d√°t

Pr√°ve v tejto sekcii sa to vŇ°etko deje. PredoŇ°l√© dva pop√≠san√© panely sa po√®as spracovania √ļdajov nemenia, ale t√°to sekcia sa dynamicky men√≠ tak, ako pracuje v√°Ň° po√®√≠ta√®. Poh¬ĺadom na t√ļto sekciu je moŇĺn√© lepŇ°ie pochopi¬Ě cel√Ĺ tento proces.

Prv√Ĺ riadok popisuje √®o pr√°ve v√°Ň° po√®√≠ta√® rob√≠, je nieko¬ĺko moŇĺnost√≠:

"Scanning Result Header File"
Pokia¬ĺ sa spracovanie preruŇ°√≠, program mus√≠ zisti¬Ě kde sa nach√°dzal a ko¬ĺko d√°t sa uŇĺ spracovalo, aby sa st√°le nemuselo za√®√≠na¬Ě od za√®iatku. Program zanalyzuje uloŇĺen√© d√°ta na disku a pokra√®uje tam, kde prestal. Pri klasickom klientovi SETI@home je to zhruba kaŇĺd√ļ min√ļtu. V pr√≠pade SETI/BOINC je moŇĺn√© tento interval nastavi¬Ě.

"Connecting To Server"
Program sa pok√ļŇ°a o nadviazanie spojenia so serverom.

"Receiving data"
Pr√≠maj√ļ sa d√°ta so servra.

"Doing Baseline Smoothing"
KaŇĺd√Ĺ prijat√Ĺ sign√°l obsahuje v sebe r√īzne Ň°umy, pr√≠padne sa jeho intenzita men√≠. Preto je potrebn√© sign√°l na za√®iatku zanalyzova¬Ě a prisp√īsobi¬Ě jeho intenzitu a takisto eliminova¬Ě Ň°umy, ktor√© vznikaj√ļ prirodzene.

"Computing Fast Fourier Transform"
Pr√°ve tu sa rob√≠ hlavn√© spracovanie prijat√©ho sign√°lu. Prijat√Ĺ sign√°l obsahuje r√īzne frekvencie a preto je potrebn√© n√°js¬Ě v √≤om pr√≠padn√© "t√≥ny" a konŇ°tantn√©, pokia¬ĺ moŇĺno dostato√®ne intenz√≠vne sign√°ly. Na toto sa pouŇĺ√≠va komplexn√°, tzv. r√Ĺchla fourierova transform√°cia (skratka FFT). V√Ĺsledkom tejto transform√°cie je graf ktor√Ĺ je moŇĺn√© vidie¬Ě v spodnej √®asti a tvor√≠ v√§√®Ň°inu grafick√©ho zobrazenia. Ukazovate¬ĺ na pravej strane grafu n√°m ukazuje ako √Įaleko sa po√®√≠ta√® dostal v anal√Ĺze spracov√°vanej vzorky.

"Chirping Data"
Predpoklad√° sa, Ňĺe civiliz√°cia, ktorej sign√°l by sme eventu√°lne prijali, ob√Ĺva takisto rotuj√ļcu plan√©tu, akou je Zem. T√°to rot√°cia ale sp√īsobuje tzv. Dopplerov efekt. Tento efekt sa d√° dobre pozorova¬Ě, ke√Į sledujeme auto so sir√©nou id√ļce k n√°m a ur√®ite si kaŇĺd√Ĺ vŇ°imol, Ňĺe t√≥n sir√©ny sa zmen√≠, akon√°hle auto prejde okolo n√°s. A kedŇĺe sa naŇ°a Zem ot√°√®a okolo svojej osi a obieha okolo Slnka, tak aj ich plan√©ta je v pohybe, √®o sp√īsobuje ten ist√Ĺ efekt na sign√°l, ktor√Ĺ od nich prij√≠mame (resp. by sme mohli prija¬Ě). A preto SETI@home klient sk√ļŇ°a eliminova¬Ě tento efekt, aby potla√®il jeho ruŇ°iv√Ĺ vplyv na celkov√Ĺ v√Ĺsledok anal√Ĺzy.

"Searching For Gaussians"
Z d√īvodu ot√°√®ania sa Zeme a len obmedzen√©ho "v√Ĺh¬ĺadu" teleskopu sa mus√≠ prij√≠man√Ĺ sign√°l zosil√≤ova¬Ě a zoslabova¬Ě kaŇĺd√Ĺch 12 min√ļt, teda pokia¬ĺ ide o sign√°l ktor√Ĺ nem√° p√īvod na Zemi. A preto sa po√®as anal√Ĺzy zis¬Ěuje aj tento faktor prijat√©ho sign√°lu a h¬ĺadaj√ļ sa tzv. Gausove Ň°pi√®ky. Aby sa n√°hodou nejak√° nepremeŇ°kala, cel√° 107 sekundov√° vzorka sa rozdel√≠ na 15 internalov ktor√© sa navz√°jom prekr√Ĺvaj√ļ.

"Searching For Pulses / Triplets"
Pr√°ve pulzy a tzv. triplety - trojice pravidelne sa opakuj√ļce v zachytenom sign√°le m√īŇĺu by¬Ě d√īkazom, Ňĺe sign√°l m√° p√īvod u inteligentn√Ĺch bytost√≠. Pre kaŇĺd√Ĺ frekven√®n√Ĺ interval v√§√®Ň°√≠ ako 0.59Hz sa h¬ĺadaj√ļ pr√°ve tieto opakuj√ļce sa pulzy a trojice pulzov.

Tak, to by bolo o prvom riadku panela Data Analysis - d√°tov√° anal√Ĺza.

"Doppler Drift Rate"
Druh√Ĺ riadok na tomto panely zobrazuje aktu√°lny dopplerov posun na potla√®enie dopplerovho efektu ako uŇĺ bolo uveden√©. Prv√© testy s√ļ roben√© na posune 0Hz/sec.

"Frequency Resolution"
Druh√Ĺ riadok zobrazuje aktu√°lne frekven√®n√© rozl√≠Ň°enie (Ň°√≠rku p√°sma).

"Analysis Results"
√Źa¬ĺŇ°ia √®as¬Ě zobrazuje v√Ĺsledky d√°tovej anal√Ĺzy, pod¬ĺa toho, ktor√° √®as¬Ě z vyŇ°Ň°ie pop√≠san√Ĺch sa prev√°dza. To sa ale zobrazuje len ak sa v anal√Ĺze d√°t naŇ°lo nie√®o zauj√≠mav√©. Pokia¬ĺ sa napr√≠klad nen√°jde Ňĺiadna trojica impulzov, tak sa ni√® nezobraz√≠.


Frekven√®n√Ĺ graf

Kone√®ne sme sa dostali k √®asti, ktor√° asi kaŇĺd√©ho zaujala na prv√Ĺ poh¬ĺad a tou je frekven√®no-√®asovo-√ļrov√≤ov√Ĺ graf. Toto je miesto, kde je moŇĺn√© sledova¬Ě grafick√ļ reprezent√°ciu r√Ĺchlej fourierovej tranform√°cie, FFT, tak ako bolo uŇĺ pop√≠san√©. Frekvencia sa men√≠ na horizont√°lnej x-ovej osi. √örove√≤ sign√°lu je zobrazen√° na vertik√°lnej y-ovej osi a √®as zas na osi z. Na grafe je moŇĺn√© vidie¬Ě rozdiely v pouŇĺitom frekven√®nom p√°sme. Pre rozl√≠Ň°enie 0.075Hz je moŇĺn√© si vŇ°imn√ļ¬Ě 8 FFT ktor√© pokr√Ĺvaj√ļ naŇ°u 107 sekundov√ļ vzorku. Inak to bude vyzera¬Ě pri rozl√≠Ň°en√≠ 0.14Hz kedy sa zobraz√≠ 16 FFT a tak √Įalej, st√°le so zjemnen√≠m frekven√®n√©ho p√°sma na polovicu sa zdvojn√°sob√Ĺ po√®et prev√°dzan√Ĺch FFT. Nakoniec, pri Ň°√≠rke p√°sma 1200Hz sa dosiahne √®asov√© rozl√≠Ň°enie 0.008192 sekundy √®o znemen√° 131 072 FFT! Farby na tomto grafe neznamenaj√ļ v√ībec ni√®. Boli zvolen√© √®isto z estetick√©ho d√īvodu a autori d√ļfaj√ļ Ňĺe sa v√°m bud√ļ pa√®i¬Ě tak ako sa p√°√®ia im.

Pr√≠padn√Ĺ mimozemsk√Ĺ sign√°l nie je moŇĺn√© vidie¬Ě na tomto grafe, ke√ĮŇĺe sign√°l m√īŇĺe by¬Ě zaŇ°umen√Ĺ r√īznymi in√Ĺmi sign√°lmi. TakŇĺe ak by ste tam aj nie√®o videli, neradujte sa zbyto√®ne, bude to totiŇĺ s najv√§√®Ň°ou pravdepodobnos¬Ěou nejak√Ĺ lok√°lny vysiela√®, alebo pr√°ve v tom √®ase nad teleskopom prelietal satelit. Pokia¬ĺ sa nie√®o tak√© vo vaŇ°ej vzorke objav√≠, my to ur√®ite prever√≠me a okrem toho, kaŇĺd√° √®as¬Ě oblohy sa prech√°dza zhruba kaŇĺd√© 3 aŇĺ 6 mesiacov a aŇĺ pokia¬ĺ sa n√°jden√Ĺ sign√°l opakuje aj v √Įa¬ĺŇ°√≠ch vzork√°ch je to ...

slavko.sk

slavko[zavináè]seti[bodka]sk

Vytvoril: MeX [22. j√ļl 2004] / Upravenť: [27. j√ļl 2004 10:02:29] / PoŤet zobrazenŪ: [10175]