Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
?o je zobrazené v grafickom výstupe SETI@home?

SETI@home je komplikovaný vedecký analytický softvér. Zjednodušene sa dá poveda?, že vykonáva ve?ké množstvo matematických operácií. To, ?o je vidno v jeho grafickej prezentácii vám umož?uje ma? predstavu o tom ?o sa deje vo vašom po?íta?i. Zobrazenie obsahuje 4 základné skupiny údajov:
  • informácie o ú?astníkovi projektu (User Info)
  • informácie o dátovej vzorke (Data Info)
  • analýza dát (Data Analysis)
  • graf (Frequency-Time-Power graph)


Informácie o ú?astníkovi

Táto sekcia zobrazuje informácie o ú?astníkovi projektu, ktorý práve spracúva údaje. Je tu zobrazené jeho meno, celkový po?et spracovaných dátových jednotiek - WU a celkový ?as po?íta?a, ktoré po?íta? využil na analýzu dát. Je to ?as, ktorý bol využitý na spracovanie dát a nie ?as, po?as ktorého bol po?íta? zapnutý. Práve táto ?as? je iná v novej SETI/BOINC verzii. V jej prípade sa tu namiesto po?tu spracovaných jednotiek nachádza celkový dosiahnutý kredit a príslušnos? k tímu.

Informácie o dátovej vzorke

Táto sekcia obsahuje informácie o dátach, ktoré sa momentálne spracovávajú. Toto je pre projekt ve?mi dôležité. Pokia? by sa našiel signál s nejakým typom inteligentného odkazu, je potrebné vedie?, odkia? bol signál prijatý, aby sa následne mohol celý proces skontrolova? a overi?. Prvý riadok obsahuje informáciu, odkia? boli dáta prijaté. To je miesto na oblohe, kam bol rádioteleskop nasmerovaný. Tak ako na zemeguli, aj tu sú potrebné dva údaje na definovanie miesta na oblohe. Jedným je tzv. "right ascension" - stúpanie a druhým je deklinácia. Druhý riadok obsahuje informáciu, kedy boli dáta prijaté. Tento ?asový údaj je v tzv. univerzálnom alebo Greenwich ?ase (UTC resp. GMT), ?o je ?as, ktorý je na hodinách v Krá?ovskej hvezdárni v Greenwich v Anglicku. ?a?ší riadok obsahuje informáciu, ktorým rádioteleskopom boli údaje zosnímané. Pokia? sa vylú?i ve?ká prírodná katastrofa, tak nie je predpoklad, že by sa tento údaj zmenil a stále tam bude Arecibo Radio Observatory. Posledný riadok obsahuje informáciu o základnej frekvencii, na ktorej boli údaje prijaté. Projekt SETI@home sleduje rádiové spektrum o šírke 2.5 MHz. Toto pásmo je následne rozdelené na menšie ?asti, momentálne pásma o šírke 9765 Hz. To znamená, že každých 107 sekund tvorí 256 blokov dát. Zobrazený údaj dáva informáciu, kde v rámci 2.5 Mhz pásma sa nachádza spracovávaná vzorka. Kombináciou údajov z tejto sekcie teda vidno odkia?, kedy a na akej frekvencii boli prijaté údaje ktoré sa spracúvajú.

Analýza dát

Práve v tejto sekcii sa to všetko deje. Predošlé dva popísané panely sa po?as spracovania údajov nemenia, ale táto sekcia sa dynamicky mení tak, ako pracuje váš po?íta?. Poh?adom na túto sekciu je možné lepšie pochopi? celý tento proces.

Prvý riadok popisuje ?o práve váš po?íta? robí, je nieko?ko možností:

"Scanning Result Header File"
Pokia? sa spracovanie preruší, program musí zisti? kde sa nachádzal a ko?ko dát sa už spracovalo, aby sa stále nemuselo za?ína? od za?iatku. Program zanalyzuje uložené dáta na disku a pokra?uje tam, kde prestal. Pri klasickom klientovi SETI@home je to zhruba každú minútu. V prípade SETI/BOINC je možné tento interval nastavi?.

"Connecting To Server"
Program sa pokúša o nadviazanie spojenia so serverom.

"Receiving data"
Prímajú sa dáta so servra.

"Doing Baseline Smoothing"
Každý prijatý signál obsahuje v sebe rôzne šumy, prípadne sa jeho intenzita mení. Preto je potrebné signál na za?iatku zanalyzova? a prispôsobi? jeho intenzitu a takisto eliminova? šumy, ktoré vznikajú prirodzene.

"Computing Fast Fourier Transform"
Práve tu sa robí hlavné spracovanie prijatého signálu. Prijatý signál obsahuje rôzne frekvencie a preto je potrebné nájs? v ?om prípadné "tóny" a konštantné, pokia? možno dostato?ne intenzívne signály. Na toto sa používa komplexná, tzv. rýchla fourierova transformácia (skratka FFT). Výsledkom tejto transformácie je graf ktorý je možné vidie? v spodnej ?asti a tvorí vä?šinu grafického zobrazenia. Ukazovate? na pravej strane grafu nám ukazuje ako ?aleko sa po?íta? dostal v analýze spracovávanej vzorky.

"Chirping Data"
Predpokladá sa, že civilizácia, ktorej signál by sme eventuálne prijali, obýva takisto rotujúcu planétu, akou je Zem. Táto rotácia ale spôsobuje tzv. Dopplerov efekt. Tento efekt sa dá dobre pozorova?, ke? sledujeme auto so sirénou idúce k nám a ur?ite si každý všimol, že tón sirény sa zmení, akonáhle auto prejde okolo nás. A kedže sa naša Zem otá?a okolo svojej osi a obieha okolo Slnka, tak aj ich planéta je v pohybe, ?o spôsobuje ten istý efekt na signál, ktorý od nich prijímame (resp. by sme mohli prija?). A preto SETI@home klient skúša eliminova? tento efekt, aby potla?il jeho rušivý vplyv na celkový výsledok analýzy.

"Searching For Gaussians"
Z dôvodu otá?ania sa Zeme a len obmedzeného "výh?adu" teleskopu sa musí prijímaný signál zosil?ova? a zoslabova? každých 12 minút, teda pokia? ide o signál ktorý nemá pôvod na Zemi. A preto sa po?as analýzy zis?uje aj tento faktor prijatého signálu a h?adajú sa tzv. Gausove špi?ky. Aby sa náhodou nejaká nepremeškala, celá 107 sekundová vzorka sa rozdelí na 15 internalov ktoré sa navzájom prekrývajú.

"Searching For Pulses / Triplets"
Práve pulzy a tzv. triplety - trojice pravidelne sa opakujúce v zachytenom signále môžu by? dôkazom, že signál má pôvod u inteligentných bytostí. Pre každý frekven?ný interval vä?ší ako 0.59Hz sa h?adajú práve tieto opakujúce sa pulzy a trojice pulzov.

Tak, to by bolo o prvom riadku panela Data Analysis - dátová analýza.

"Doppler Drift Rate"
Druhý riadok na tomto panely zobrazuje aktuálny dopplerov posun na potla?enie dopplerovho efektu ako už bolo uvedené. Prvé testy sú robené na posune 0Hz/sec.

"Frequency Resolution"
Druhý riadok zobrazuje aktuálne frekven?né rozlíšenie (šírku pásma).

"Analysis Results"
?a?šia ?as? zobrazuje výsledky dátovej analýzy, pod?a toho, ktorá ?as? z vyššie popísaných sa prevádza. To sa ale zobrazuje len ak sa v analýze dát našlo nie?o zaujímavé. Pokia? sa napríklad nenájde žiadna trojica impulzov, tak sa ni? nezobrazí.


Frekven?ný graf

Kone?ne sme sa dostali k ?asti, ktorá asi každého zaujala na prvý poh?ad a tou je frekven?no-?asovo-úrov?ový graf. Toto je miesto, kde je možné sledova? grafickú reprezentáciu rýchlej fourierovej tranformácie, FFT, tak ako bolo už popísané. Frekvencia sa mení na horizontálnej x-ovej osi. Úrove? signálu je zobrazená na vertikálnej y-ovej osi a ?as zas na osi z. Na grafe je možné vidie? rozdiely v použitom frekven?nom pásme. Pre rozlíšenie 0.075Hz je možné si všimnú? 8 FFT ktoré pokrývajú našu 107 sekundovú vzorku. Inak to bude vyzera? pri rozlíšení 0.14Hz kedy sa zobrazí 16 FFT a tak ?alej, stále so zjemnením frekven?ného pásma na polovicu sa zdvojnásobý po?et prevádzaných FFT. Nakoniec, pri šírke pásma 1200Hz sa dosiahne ?asové rozlíšenie 0.008192 sekundy ?o znemená 131 072 FFT! Farby na tomto grafe neznamenajú vôbec ni?. Boli zvolené ?isto z estetického dôvodu a autori dúfajú že sa vám budú pa?i? tak ako sa pá?ia im.

Prípadný mimozemský signál nie je možné vidie? na tomto grafe, ke?že signál môže by? zašumený rôznymi inými signálmi. Takže ak by ste tam aj nie?o videli, neradujte sa zbyto?ne, bude to totiž s najvä?šou pravdepodobnos?ou nejaký lokálny vysiela?, alebo práve v tom ?ase nad teleskopom prelietal satelit. Pokia? sa nie?o také vo vašej vzorke objaví, my to ur?ite preveríme a okrem toho, každá ?as? oblohy sa prechádza zhruba každé 3 až 6 mesiacov a až pokia? sa nájdený signál opakuje aj v ?a?ších vzorkách je to ...

slavko.sk

slavko[zaviná?]seti[bodka]sk

Vytvoril: MeX [22. júl 2004] / Upravené: [27. júl 2004 10:02:29] / Počet zobrazení: [10271]