Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
SETI Protokol


Predpokladajme, že v rámci projektu SETI bude zachytený signál, ktorý bude pravdepodobne pochádza? od mimozemskej civilizácie. ?o š?astný vedec - 'nálezca' urobí ?alej?

Po celé desa?ro?ia SETI výskumníci snívajú o tomto momente. Vyvíjali množstvo metód pre nájdenie takéto signálu. Niektorí používajú rádioteleskopy pre zachytenie rádiových signálov, iní používajú optické teleskopy na zachytenie svetelných signálov. Niektoré SETI projekty h?adajú v blízkosti hviezd, iné systematicky pátrajú po celej oblohe. Ale sú?asne s riešením technických otázok pri h?adaní, mnohí ú?astníci h?adania uvažujú o postoji a krokoch v prípade úspechu.

Obávajú sa nieko?kých vecí: Ako si budeme môc? by? istý, že zachytený signál skuto?ne pochádza od inej civilizácie, a že v skuto?nosti nepatrí nám? SETI výskumníci príležitostne zachytia umelé signály, ktoré sú produktom našej vlastnej "hlu?nej" civilizácie. V roku 1960, prvý moderný výskum SETI - Projekt Ozma Franka Drakea, zaregistroval umelý rádiový signál, ktorý vyzeral ako signál z vonkajšieho vesmíru. ?oskoro však zistil, že išlo len o interferenciu pochádzajúcu z našej civilizácie. Okrem toho, v sú?asnosti naše satelity vo ve?kom produkujú signály, ktoré skuto?ne pochádzajú z vesmíru a preto musia by? SETI výskumníci opatrní aby nedochádzalo k omylom. Samozrejme, ak je zachytený signál zhodný so signálom známeho satelitu, alebo ak sa signál pohybuje oblohou ako satelit, je zrejmé, že nepochádza z vonkajšieho vesmíru.

?alšia vec, ktorej sa obávajú: Ako si by? istý, že nedošlo len k objavu nového astronomického objektu? V roku 1967, astronóm v Anglicku objavil zvláštne rádiové signály z vesmíru. Zneli ako tikanie hodín. Boli jednozna?ne produkované nie?ím mimo solárneho systému, pretože signály sa nepohybovali. Nepodobali sa ni?omu dovtedy známemu v astronómii. Pôsobili dojmom umelých signálov. Dokonca aj vedci ich nazvali LGM - Little Green Men (malí zelení muží?kovia). Objavilo sa ale podozrenie, že by mohlo ís? o nový druh astronomického objektu. Ke? signály preštudovalo viacero vedcov, títo usúdili, že signály pochádzajú z neutrónovej hviezdy. (Neutrónová hviezda je pozostatkom po explózii supernovy, ktorá po sebe zanechala "drobný" rotujúci sféroid o ve?kosti mesta, ktorý však obsahuje masu hmoty ako Slnko. Tento objekt sa vyzna?uje extrémne silným magnetickým po?om. A elektróny generované týmto rotujúcim po?om boli zachytené. Dnes nesú takéto objekty názov pulzary, práve v?aka pulzujúcim rádiovým signálom.

Samozrejme iným nebezpe?enstvom pre vedcov sú podvody. Niektorí študenti sa "zabávajú" tvorbou ?ohosi ?o by malo vyzera? ako ako mimozemský signál. Vedci teda vyvíjajú metódy, ktoré umož?ujú vyhnú? sa týmto pokusom. Ide napr. o uistenie sa, že ur?itý signál bol zaznamenaný aj teleskopmi v iných krajinách.

Diplomati používajú pojem "protokol" na popis postupov a starostlivo vypracovaných noriem správania používaných v situácii, ke? predstavitelia vlády jednej krajiny prichádzajú do kontaktu s predstavite?mi vlády inej krajiny. V tomto zmysle je dokument, ktorý obsahuje odporú?ania vedcov pre prípad kontaktu s mimozemskou civilizáciou známy ako tzv. "SETI Protokol". Po mnohé roky bol Protokol predmetom diskusií a revízií medzinárodných vedeckých konferencií a stretnutí, tz., že nejde len o názor jednej ?i dvoch krajín. Okrem vedcov, inžinierov sa procesu konzultácií zú?astnili aj experti z oblasti diplomacie. Nakoniec, v roku 1989 IAA (International Academy of Astronautics) schválila kone?nú verziu dokumentu. Táto verzia bola prijatá nasledujúcimi inštitúciami: International Institute of Space Law, Committee of Space Research, International Astronomical Union, International Federation and Commission J of the Union Radio Scientifique Internacionale. Dokument je dostupný napr. na stránkach Planetary Society. Nako?ko však ide o ve?mi formálny jazyk, je vhodné stru?né zovšeobecnenie v deviatich bodoch - odporú?ania pozorovate?ovi, ktorý sa domnieva, že zachytil mimozemské signály:

  1. V prvom rade sa uistite, že nejde o produkt našej civilizácie alebo o astronomický úkaz. Neoznamujte, že ste zachytili signál mimozemskej civilizácie, kým nevylú?ite uvedené možnosti. Pokia? nemôžete overi?, že skuto?ne ide o signál mimozemskej inteligencie, oznámte len, že ide o neznámy astronomický fenomén (to sa robí cez vedecké asociácie - vi? ?alej).

  2. Predtým, než oznámite svoj objav, mali by ste kontaktova? iných astronómov, ?i sú schopní zachyti? signál, ktorý ste zachytili vy. Nemali by ste oznamova? objav pokia? si nie ste istý, že skuto?ne ide o signál mimozemskej inteligencie. Mali by ste o tom informova? aj svoju vládu.

  3. Pokia? ste stále presved?ený, že ide o signál mimozemskej civilizácie oznámte to svetovej astronomickej verejnosti prostredníctvom Medzinárodnej astronomickej únie International Astronomical Union) a generálnemu tajomníkovi OSN. Takisto informujte vedecké asociácie, ktoré sa zaoberajú štúdiom SETI.

  4. Mali by ste urobi? prvú verejnú prezentáciu s primeraným vyjadrením uznania vašej vedeckej inštitúcii ?i sponzorom.

  5. Mali by ste da? príslušné relevantné dáta k dispozícii ?alším astronómom.

  6. Váš objav by mal by? potvrdený ?alšími vedcami.

  7. Ak ste zachytili rádiový alebo svetelný signál, vedecké inštitúcie by sa mohli pokúsi? ochráni? signál pred ?alším rušením. Medzinárodná telekomunika?ná únia (The International Telecommunications Union) vo Švaj?iarsku, stanovuje svetové štandardy, ktoré zabezpe?ujú rádiové a televízne stanice pred vzájomným rušením. Táto organizácia môže požiada? o zabezpe?enie "komunika?ného k?udu" na frekvencii, ktorú možno použila mimozemská inteligencia.

  8. Neodpovedajte zdroju mimozemského signálu! Je to nie?o o ?om je nutné najprv jedna? na celosvetovej úrovni. (Napr.: Chceme im poveda?, že sme tu? ?o ak sú nepriate?skí?)

  9. V prípade, že sa skuto?ne jedná o mimozemský signál, bude ustanovený medzinárodný výbor odborníkov, ktorý sa bude zaobera? jeho štúdiom. Výbor SETI pod IAA má pripravený zoznam odborníkov, ktorí budú v takom prípade kontaktovaní. SETI Protokol je prvým vážnym pokusom v oblasti galaktickej diplomacie. Ak projekt SETI uspeje, budeme prinajmenšom vedie? ako to oznámi? svetu. :-)

Preklad a spracovanie (Extacee) pod?a ?lánku "What if We Hear ET Call?" - The SETI Protocol, Autor: Tom McDonough, SETI Coordinator for The Planetary Society


Vytvoril: eXtacee [2. apríl 2003] / Upravené: [2. apríl 2003] / Počet zobrazení: [10251]