Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
SETI Protokol


Predpokladajme, Ňĺe v r√°mci projektu SETI bude zachyten√Ĺ sign√°l, ktor√Ĺ bude pravdepodobne poch√°dza¬Ě od mimozemskej civiliz√°cie. √ąo Ň°¬Ěastn√Ĺ vedec - 'n√°lezca' urob√≠ √Įalej?

Po cel√© desa¬Ěro√®ia SETI v√Ĺskumn√≠ci sn√≠vaj√ļ o tomto momente. Vyv√≠jali mnoŇĺstvo met√≥d pre n√°jdenie tak√©to sign√°lu. Niektor√≠ pouŇĺ√≠vaj√ļ r√°dioteleskopy pre zachytenie r√°diov√Ĺch sign√°lov, in√≠ pouŇĺ√≠vaj√ļ optick√© teleskopy na zachytenie sveteln√Ĺch sign√°lov. Niektor√© SETI projekty h¬ĺadaj√ļ v bl√≠zkosti hviezd, in√© systematicky p√°traj√ļ po celej oblohe. Ale s√ļ√®asne s rieŇ°en√≠m technick√Ĺch ot√°zok pri h¬ĺadan√≠, mnoh√≠ √ļ√®astn√≠ci h¬ĺadania uvaŇĺuj√ļ o postoji a krokoch v pr√≠pade √ļspechu.

Ob√°vaj√ļ sa nieko¬ĺk√Ĺch vec√≠: Ako si budeme m√īc¬Ě by¬Ě ist√Ĺ, Ňĺe zachyten√Ĺ sign√°l skuto√®ne poch√°dza od inej civiliz√°cie, a Ňĺe v skuto√®nosti nepatr√≠ n√°m? SETI v√Ĺskumn√≠ci pr√≠leŇĺitostne zachytia umel√© sign√°ly, ktor√© s√ļ produktom naŇ°ej vlastnej "hlu√®nej" civiliz√°cie. V roku 1960, prv√Ĺ modern√Ĺ v√Ĺskum SETI - Projekt Ozma Franka Drakea, zaregistroval umel√Ĺ r√°diov√Ĺ sign√°l, ktor√Ĺ vyzeral ako sign√°l z vonkajŇ°ieho vesm√≠ru. √ąoskoro vŇ°ak zistil, Ňĺe iŇ°lo len o interferenciu poch√°dzaj√ļcu z naŇ°ej civiliz√°cie. Okrem toho, v s√ļ√®asnosti naŇ°e satelity vo ve¬ĺkom produkuj√ļ sign√°ly, ktor√© skuto√®ne poch√°dzaj√ļ z vesm√≠ru a preto musia by¬Ě SETI v√Ĺskumn√≠ci opatrn√≠ aby nedoch√°dzalo k omylom. Samozrejme, ak je zachyten√Ĺ sign√°l zhodn√Ĺ so sign√°lom zn√°meho satelitu, alebo ak sa sign√°l pohybuje oblohou ako satelit, je zrejm√©, Ňĺe nepoch√°dza z vonkajŇ°ieho vesm√≠ru.

√ŹalŇ°ia vec, ktorej sa ob√°vaj√ļ: Ako si by¬Ě ist√Ĺ, Ňĺe nedoŇ°lo len k objavu nov√©ho astronomick√©ho objektu? V roku 1967, astron√≥m v Anglicku objavil zvl√°Ň°tne r√°diov√© sign√°ly z vesm√≠ru. Zneli ako tikanie hod√≠n. Boli jednozna√®ne produkovan√© nie√®√≠m mimo sol√°rneho syst√©mu, pretoŇĺe sign√°ly sa nepohybovali. Nepodobali sa ni√®omu dovtedy zn√°memu v astron√≥mii. P√īsobili dojmom umel√Ĺch sign√°lov. Dokonca aj vedci ich nazvali LGM - Little Green Men (mal√≠ zelen√≠ muŇĺ√≠√®kovia). Objavilo sa ale podozrenie, Ňĺe by mohlo √≠s¬Ě o nov√Ĺ druh astronomick√©ho objektu. Ke√Į sign√°ly preŇ°tudovalo viacero vedcov, t√≠to us√ļdili, Ňĺe sign√°ly poch√°dzaj√ļ z neutr√≥novej hviezdy. (Neutr√≥nov√° hviezda je pozostatkom po expl√≥zii supernovy, ktor√° po sebe zanechala "drobn√Ĺ" rotuj√ļci sf√©roid o ve¬ĺkosti mesta, ktor√Ĺ vŇ°ak obsahuje masu hmoty ako Slnko. Tento objekt sa vyzna√®uje extr√©mne siln√Ĺm magnetick√Ĺm po¬ĺom. A elektr√≥ny generovan√© t√Ĺmto rotuj√ļcim po¬ĺom boli zachyten√©. Dnes nes√ļ tak√©to objekty n√°zov pulzary, pr√°ve v√Įaka pulzuj√ļcim r√°diov√Ĺm sign√°lom.

Samozrejme in√Ĺm nebezpe√®enstvom pre vedcov s√ļ podvody. Niektor√≠ Ň°tudenti sa "zab√°vaj√ļ" tvorbou √®ohosi √®o by malo vyzera¬Ě ako ako mimozemsk√Ĺ sign√°l. Vedci teda vyv√≠jaj√ļ met√≥dy, ktor√© umoŇĺ√≤uj√ļ vyhn√ļ¬Ě sa t√Ĺmto pokusom. Ide napr. o uistenie sa, Ňĺe ur√®it√Ĺ sign√°l bol zaznamenan√Ĺ aj teleskopmi v in√Ĺch krajin√°ch.

Diplomati pouŇĺ√≠vaj√ļ pojem "protokol" na popis postupov a starostlivo vypracovan√Ĺch noriem spr√°vania pouŇĺ√≠van√Ĺch v situ√°cii, ke√Į predstavitelia vl√°dy jednej krajiny prich√°dzaj√ļ do kontaktu s predstavite¬ĺmi vl√°dy inej krajiny. V tomto zmysle je dokument, ktor√Ĺ obsahuje odpor√ļ√®ania vedcov pre pr√≠pad kontaktu s mimozemskou civiliz√°ciou zn√°my ako tzv. "SETI Protokol". Po mnoh√© roky bol Protokol predmetom diskusi√≠ a rev√≠zi√≠ medzin√°rodn√Ĺch vedeck√Ĺch konferenci√≠ a stretnut√≠, tz., Ňĺe nejde len o n√°zor jednej √®i dvoch kraj√≠n. Okrem vedcov, inŇĺinierov sa procesu konzult√°ci√≠ z√ļ√®astnili aj experti z oblasti diplomacie. Nakoniec, v roku 1989 IAA (International Academy of Astronautics) schv√°lila kone√®n√ļ verziu dokumentu. T√°to verzia bola prijat√° nasleduj√ļcimi inŇ°tit√ļciami: International Institute of Space Law, Committee of Space Research, International Astronomical Union, International Federation and Commission J of the Union Radio Scientifique Internacionale. Dokument je dostupn√Ĺ napr. na str√°nkach Planetary Society. Nako¬ĺko vŇ°ak ide o ve¬ĺmi form√°lny jazyk, je vhodn√© stru√®n√© zovŇ°eobecnenie v deviatich bodoch - odpor√ļ√®ania pozorovate¬ĺovi, ktor√Ĺ sa domnieva, Ňĺe zachytil mimozemsk√© sign√°ly:

  1. V prvom rade sa uistite, Ňĺe nejde o produkt naŇ°ej civiliz√°cie alebo o astronomick√Ĺ √ļkaz. Neoznamujte, Ňĺe ste zachytili sign√°l mimozemskej civiliz√°cie, k√Ĺm nevyl√ļ√®ite uveden√© moŇĺnosti. Pokia¬ĺ nem√īŇĺete overi¬Ě, Ňĺe skuto√®ne ide o sign√°l mimozemskej inteligencie, ozn√°mte len, Ňĺe ide o nezn√°my astronomick√Ĺ fenom√©n (to sa rob√≠ cez vedeck√© asoci√°cie - vi√Į √Įalej).

  2. Predt√Ĺm, neŇĺ ozn√°mite svoj objav, mali by ste kontaktova¬Ě in√Ĺch astron√≥mov, √®i s√ļ schopn√≠ zachyti¬Ě sign√°l, ktor√Ĺ ste zachytili vy. Nemali by ste oznamova¬Ě objav pokia¬ĺ si nie ste ist√Ĺ, Ňĺe skuto√®ne ide o sign√°l mimozemskej inteligencie. Mali by ste o tom informova¬Ě aj svoju vl√°du.

  3. Pokia¬ĺ ste st√°le presved√®en√Ĺ, Ňĺe ide o sign√°l mimozemskej civiliz√°cie ozn√°mte to svetovej astronomickej verejnosti prostredn√≠ctvom Medzin√°rodnej astronomickej √ļnie International Astronomical Union) a gener√°lnemu tajomn√≠kovi OSN. Takisto informujte vedeck√© asoci√°cie, ktor√© sa zaoberaj√ļ Ň°t√ļdiom SETI.

  4. Mali by ste urobi¬Ě prv√ļ verejn√ļ prezent√°ciu s primeran√Ĺm vyjadren√≠m uznania vaŇ°ej vedeckej inŇ°tit√ļcii √®i sponzorom.

  5. Mali by ste da¬Ě pr√≠sluŇ°n√© relevantn√© d√°ta k dispoz√≠cii √ĮalŇ°√≠m astron√≥mom.

  6. V√°Ň° objav by mal by¬Ě potvrden√Ĺ √ĮalŇ°√≠mi vedcami.

  7. Ak ste zachytili r√°diov√Ĺ alebo sveteln√Ĺ sign√°l, vedeck√© inŇ°tit√ļcie by sa mohli pok√ļsi¬Ě ochr√°ni¬Ě sign√°l pred √ĮalŇ°√≠m ruŇ°en√≠m. Medzin√°rodn√° telekomunika√®n√° √ļnia (The International Telecommunications Union) vo ҆vaj√®iarsku, stanovuje svetov√© Ň°tandardy, ktor√© zabezpe√®uj√ļ r√°diov√© a telev√≠zne stanice pred vz√°jomn√Ĺm ruŇ°en√≠m. T√°to organiz√°cia m√īŇĺe poŇĺiada¬Ě o zabezpe√®enie "komunika√®n√©ho k¬ĺudu" na frekvencii, ktor√ļ moŇĺno pouŇĺila mimozemsk√° inteligencia.

  8. Neodpovedajte zdroju mimozemsk√©ho sign√°lu! Je to nie√®o o √®om je nutn√© najprv jedna¬Ě na celosvetovej √ļrovni. (Napr.: Chceme im poveda¬Ě, Ňĺe sme tu? √ąo ak s√ļ nepriate¬ĺsk√≠?)

  9. V pr√≠pade, Ňĺe sa skuto√®ne jedn√° o mimozemsk√Ĺ sign√°l, bude ustanoven√Ĺ medzin√°rodn√Ĺ v√Ĺbor odborn√≠kov, ktor√Ĺ sa bude zaobera¬Ě jeho Ň°t√ļdiom. V√Ĺbor SETI pod IAA m√° pripraven√Ĺ zoznam odborn√≠kov, ktor√≠ bud√ļ v takom pr√≠pade kontaktovan√≠. SETI Protokol je prv√Ĺm v√°Ňĺnym pokusom v oblasti galaktickej diplomacie. Ak projekt SETI uspeje, budeme prinajmenŇ°om vedie¬Ě ako to ozn√°mi¬Ě svetu. :-)

Preklad a spracovanie (Extacee) pod¬ĺa √®l√°nku "What if We Hear ET Call?" - The SETI Protocol, Autor: Tom McDonough, SETI Coordinator for The Planetary Society


Vytvoril: eXtacee [2. apr√≠l 2003] / Upravenť: [2. apr√≠l 2003] / PoŤet zobrazenŪ: [10166]