Domov
Novinky
Projekt
ArchĂ­v ?lĂĄnkov
OptimalizĂĄcia
NĂĄvody
GalĂŠria
Stiahnite si
Odkazy
DiskusnĂŠ fĂłrum
FĂłrum - archĂ­v
Vyhžadåvanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Čo je to BOINC?

Vítame Vás na stránkach BOINC.SK, ktoré sa primárne zaoberajú grid computingovým systémom BOINC.

Čo je to grid computing a čo je to vlastne BOINC?

Samotný názov BOINC je skratkou z anglického "Berkeley Open Infrastructure for Network Computing", čo sa dá vožne preloži ako "Otvorená infraštukrúra pre sieové výpočty z Berkeley". Berkeley je univerzita v Kalifornii v Spojených štátoch, ktorá tento softvér vyvinula a aj naďalej ho zdokonažuje. BOINC je od začiatku softvér typu Open-Source, čiže každý môže nahliadnu do jeho zdrojových kódov príp. ho modifikova alebo vylepši.

BOINC je softvér špeciálne vyvinutý pre rôzne vedecké vysoko výpočtovo náročné distribuované výpočty, využívajúci dobrovožne poskytnuté zdroje počítačov pripojených na internet. Samotná myšlienka distribuovaného výpočtu vznikla na základe potreby extrémneho výpočtového výkonu. Superpočítače - vežmi výkonné počítače - na tieto úlohy buď nedostačujú alebo sú príliš drahé a tak sa pôvodne vežká výpočtová úloha rozdelí na vežký počet malých samostatných jednotiek, ktoré potom analyzujú milióny počítačov žudí (teda aj Vás!) na celom svete.


NEPREHLIADNITE:

Prezentácia projektov BOINC (1.73MB)

Za jej vytvorenie ďakujeme
Martinovi Suchanovi
a Jurajovi Kotuličovi Buntovi


Štatistika


Celková štatistika skupiny BOINC.SK vo vymenovaných projektoch:Viac: Štatistiky BOINC.SK

Viac: Miniteamy BOINC.SK


Novinky BOINC a skupiny BOINC.SK:

08.10.2008 14:52

Nedávno zasiahol Zem asteroid s vežkosou 3 metre. Jeho dopad bol predpovedaný cca 19 hodín vopred a dopadol v oblasti Sudánu takĹže nie sú o tom Ĺžiadne fotky ani video. No na stránke projektu orbit@home je animácia zráĹžky z pohžadu asteroidu - práve predpovedanie takýchto zráĹžok je predmetom projektu. Viac info vo fóre.
07.09.2008 10:43

Najvýkonnejší èasticový urýchžovaè na svete - Large Hadron Collider (LHC) - ku ktorého zkonštruovaniu prispel aj projekt LHC@home (ktorý je momentálne v latentnom štádiu èakajúc na nové úlohy), je v štádiu spúšÂania a testov. Tieto testy prebiehajú zatiaž vežmi úspešne, èo je výborná správa a nie je to vonkoncom samozrejmé pri tak komplexnom a ozrutnom stroji akým LHC nesporne je. Dòa 10. septembra 2008 je plánovaný prvý kompletný obeh èastíc v urýchžovaèi (èiĹže po celom 27 km obvode), budete ho môc sledova online na tejto adrese. Dòa 21. októbra prebehne oficiálna inaugurácia/otvorenie urýchžovaèa. Prvé reálne dáta z tohto stroja môĹžme oèakáva na konci tohto roku. 

Podrobnejšie informácie(EN).

01.06.2008 00:13

Projekt Orbit@home dospel do pokroèilej beta fázy, t.j. projekt zaèal distribuova jednotky vyznaèujúce sa uĹž dobrou stabilitou, a stal sa tým vhodný aj pre menej skúsených poètárov. Ïalším krokom bude vývoj grafického screensavera, na ktorom sa zaène pracova nie skôr ako v auguste tohto roka. TakĹže koho doposiaž odrádzala nestabilná alfa fáza projektu, tak hor\' sa do úèasti - aj keĂŻ pripomíname, Ĺže súèasná beta fáza stále nie je pre žudí, ktorí sa chcú len pripoji a vôbec sa o projekt nestara...

Podrobnejšie info (EN)

Team Boinc.sk na tomto projekte

23.07.2009 10:58

Mnohí z nás oèakávajú reálne výsledky BOINC. Nᚠèlen gabberattack mal to šÂastie Ĺže sa mu v projekte Einstein@home podarilo znovuobjavi pulzar J1906+0912 (ATNF psrcat) - zoznam pulzarov. Pokiaž bolo moĹžné znovuobjavi existujúci objekt tak ten istý algoritmus by mal s vežkou pravdepodobnosou objavi aj nové objekty. Gratulujeme a drĹžíme palce.
15.07.2009 09:16

Na novom webe sme uverejnili èlánok o tom, èo sa poèíta v projekte MilkyWay@home... Príjemné èítanie...
12.03.2009 20:22

Pozor, pozor! Koncom apríla bude ĂŻalšie stretnutie BOINC.SK a BOINC.CZ tímov na hranici medzi SK a CZ. Informácie tu. Termín - 24.04 - 26.04.2009. Je to skvelý víkend v prírode, z BA bude odvoz (ja idem autom), ubytovanie a strava je tam super a za vežmi slušné peniaze. MôĹžem len doporuèi! slavko.sk


Viac: Kompletný archív noviniek, Pridaj novinku

Najnovšie uverejnené články:

Vytvorený/Upravený:
18. september 2008 21:32:09
 

Simulaèné modely dynamiky prenosu malárie a jej vplyvu na zdravie sú dôleĹžitým nástrojom na reguláciu jej šírenia. Sú vyuĹžívané na urèenie optimálnych stratégií pre dodávku sietí na komáre, chemoterapie alebo nových vakcín, ktoré sa v súèasnosti vyvíjajú a testujú. Takéto modely sú však extrémne nároèné na výpoètový výkon, vyĹžadujú simuláciu obrovskej populácie s rôznymi parametrami a sociálnymi faktormi, ktoré ovplyvòujú šírenie ochorenia.
Švajèiarsky tropický inštitút (The Swiss Tropical Institute - STI), vyvinul poèitaèový model pre epidemiológiu malárie a zapojil doò asi 40 PC, ktoré vykonávali predbeĹžné výpoèty. Na potvrdenie týchto modelov je však potrebný podstatne väèší výkon, aby dostatoène simuloval celý rozsah zásahov a spôsobov prenosu ochorenia, ktoré sú podstatné pre reguláciu malárie v Afrike.
To je dôvod, preèo bol projekt http://www.malariacontrol.net/ vytvorený, t.j. aby spojil dostupnú vožnú kapacitu poèítaèov tisícov dobrovožníkov z celého sveta, ktorá by pomohla vedcom predpoveda a teda aj kontrolova šírenie malárie. Predpokladá sa, Ĺže aplikácia v priebehu rádovo mesiacov, pouĹžijúc tisíce PC, prinesie výsledky, ktoré by vyuĹžitím len poèítaèov vedcov, boli k dispozícii v horizonte desiatok rokov.
MnoĹžstvo týchto PC bude hlavne z rozvinutého sveta. Ale napr. ciežom projektu AFRICA@home, je zapoji do vývoja aplikácií aj africké inštitúcie.

Vytvorený/Upravený:
17. mĂĄj 2008 13:04:09
 

Po dlhšom èase je tu k dispozícii uĹž dávno avizovaný èlánok o gravitaèných vlnách ktorý vyšiel v èasopise 21. století s ktorého súhlasom ho uverejòujeme aj na týchto stránkach.

Èlánok je v PDF na stiahnutie.

 VĂŻaka patrí nášmu èlenovi, autorovi èlánku - Jurajovi Kotuliè Bunta.

Vytvorený/Upravený:
14. mĂĄj 2008 17:23:32
 

Rádioaktivita sa stala strašiakom žudstva. KeĂŻ sa povie, Ĺže nieèo je rádioaktívne, je to ako by sa povedalo, Ĺže je to smrtežne jedovaté. Je to ale skutoène tak? Pozrime sa v tomto èlánku spoloène na štyri najèastejšie mylné názory a viacero zaujímavostí zo sveta, o ktorých žudia poväèšine nevedia.

Èlánok nie je priamo o Ĺžiadnom z Boinc projektov, avšak výzkum vplyvu rádiácie na biochémiu organizmu vyuĹžíva okrem iného aj výsledky projektov ako je napr. Rosetta, QMC èi ĂŻalšie biochemicko-medicínske projekty.


Viac: Kompletný archív článkov