Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Preh?ad projektov BOINC

BOINC bol od za?iatku vyvíjaný ako multiprojektový, ?o znamená, že sa môžete zapoji? do viacerých projektov sú?asne. Vyberiete si projekt, na ktorom sa chcete podie?a? a zárove? ko?ko zo systémových prostriedkov Vašeho po?íta?a ?i po?íta?ov chcete na konkrétny projekt poskytnú?. Môžete sa rovnakým spôsobom zapoji? do h?adania mimozemských civilizácií (projekt SETI@home), štúdie globálneho otep?ovania (projekt Climateprediction.net a jeho deriváty), h?adania gravita?ných v?n vo vesmíre (projekt Einstein@Home), môžete pomôc? pri stavbe a optimalizácii využitia najvä?šieho urýchlova?a ?astíc na svete (projekt LHC@Home), pri výskume štruktúry biomolekúl (projekty Predictor@Home, Rosetta@home, Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice, SIMAP) do fyzikálnych projektov skúmajúcich štruktúru a správanie sa rôznych látok (projekt uFluids, Leiden Classical), do astrofyzikálnych projektov analyzujúcich a predpovedajúcich dráhu asteroidov, komét a pod. v blízkosti Zeme (Orbit@Home), do projektov zaoberajúcich sa kvantovou chémiou (projekt QMC@home) príp. matematikou a kryptografiou (projekty PrimeGrid, HashClash), do medicínskych projektov (projekty malariacontrol.net, FightAIDS@Home) alebo do iného vedecko-technického výskumu sú?asne. Neustále vznikajú nové a zaujímavé projekty, ktoré vedia využi? pre dobrú vec milióny po?íta?ov dobrovo?níkov na celom svete.

Aktuálny stav projektov BOINC

Výber konkrétneho projektu alebo projektov, do ktorých sa zapojíte, je len na Vás. Odmenou za Váš príspevok rozvoju a pomoci vede vo svete bude dobrý pocit spolupatri?nosti, vä?šina projektov svoje výsledky bu? zverej?uje alebo sa jedná o globálne vedecké inštitúcie, ktoré sú zo svojej podstaty sú prospešné pre celý svet, nech sa nachádzajú kdeko?vek na svete. Každá sekunda práce, ktorú vykoná Váš po?íta?, sa zárove? zapo?íta do tzv. kreditov, ktorými sa môžete pochváli? alebo sú?aži? so svojimi priate?mi, známymi, kolegami príp. v rámci tímov, ktoré v jednotlivých projektoch vznikajú (národným tímom Slovenska je tím BOINC.SK).

Podrobnosti o tom, ako sa do BOINC zapoji? nájdete v ?lánku Návod na ú?as? v BOINC pre za?iato?níkov, ?a?šie informácie o konkrétnych projektoch nájdete v pravidelne publikovaných a aktualizovaných ?lánkoch. Ak by ste mali akéko?vek otázky alebo nejasnosti oh?adom BOINC grid projektov (inštalácia klienta, pripojenie sa do projektu, technické problémy s pripojením a pod.), skúste si prejs? naše diskusné fórum. Ak nenájdete odpove? na Vašu otázku pokojne sa spýtajte, ak budeme vedie? poradi?, radi Vám pomôžeme. Diskusné fórum je zárove? miestom, kde hovoríme aj o iných zaujímavých témach a radi si vypo?ujeme aj Váš názor. Na obrázku vpravo môžete vidie? aktuálny stav projektov BOINC.

SETI@home

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - H?adanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameraný na h?adanie inteligentného mimozemského života vo vesmíre prostredníctvom analýzy vzoriek signálov s najvä?šieho rádioteleskopu na svete v Arecibe.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Einstein@home

Projekt je zameraný na h?adanie tzv. gravita?ných v?n, ktoré vznikajú pri všetkých procesoch, pri ktorých dochádza k prudkým zmenám gravitácie (pulzary, pri zrážkach hviez, ?iernych dier at?.). Existencia gravita?ných v?n nebola zatia? dokázaná, predpokladá ju Einsteinova teória relativity, z ktorej názvu aj vychádza názov projektu. Objav gravita?ných v?n by okrem potvrdenia teórie umožnil otvori? úplne nové okno na pozorovanie vesmíru a umožnil by nám v blízkej budúcnosti dosiahnu? výrazný pokrok v našom chápaní jeho štruktúry, vývoja, vzniku a budúcnosti.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


climateprediction.net (BBC Climate Change Experiment, Seasonal Attribution Project)

Tento projekt je zameraný na výskum zmien globálnej klímy v strednodobom a dlhodobom ?asovom meradle do budúcnosti, pri?om k výpo?tu rôznych alternatív vývoja sa používajú tzv. modely, ktoré viac alebo menej zoh?ad?ujú všetky faktory tohoto procesu. Ich kombináciou a vylú?ením extrémov sa ?alší možný vývoj bude da? úspešne predpoveda?.

Oficiálna stránka projektu - SLOVENSKÝ PREKLAD (pripravuje Marpes)
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


LHC@home

LHC je najvä?ším urýchlova?om ?astíc na svete, slúžiacim na odhalenie najzákladnejšej štruktúry hmoty, z ktorej sa skladá náš svet, na objav nových ?astíc s prekvapujúcimi vlastnos?ami a mnoho iných zaujímavých problémov súvisiacich so zložením nášho vesmíru. Kedže je momentálne vo výstavbe a ke?že výstavba tak náro?ného a drahého zariadenia si vyžaduje ve?ké množstvo predbežných simulácií, projekt LHC@home slúži na simulácie ?astíc v urýchlova?i umožnujúcich presne nastavenie magnetov a teda aj rýchlejšie zav?šenie celej stavby a spustenie samotných experimentov.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Predictor@home, Rosetta@home (RALPH@home), Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice@home - prerušený projekt, SIMAP, TANPAKU

Tieto projekty z oblasti biochémie sú zamerané na výskum a vývoj nových algoritmov a metód pre predpovedanie proteínových štruktúr z proteínových re?azcov. Jednoduchšie povedané, výskup proteínových štruktúr je dôležitý napr. pre pokra?ujúci výskum ?udského genómu, výskum bunkových a medzibunkových procesov a vz?ah medzi chemickým zložením proteínov a ich trojdimenzionálnou podobou. Praktický význam tohoto výskumu sa uplat?uje v medicíne pri vývoji nových lie?iv na prakticky všetky známe choroby a v iných príbuzných vedných disciplínach.

Predictor@home

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Rosetta@home

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

RALPH@home (vývojový projekt Rosetta@home)

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Human Proteome Folding

Pozri projekt FightAIDS@home, tieto projekty zdie?ajú spolo?né zdroje.

Folding@Home

Tento projekt používa vlastnú grid computingovú platformu, teda nie BOINC. Napriek tomu ho tu uvádzame medzi ostatnými projektami.

Oficiálna stránka projektu
Štatistika tímu BOINC.SK

SIMAP

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


TANPAKU

Japonský projekt na platforme BOINC. Tento projekt je zameraný, podobne ako Predictor@home, na predpovedanie štruktúry proteínov. Viac sa môžete do?íta? v diskusnom fóre.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


μFluids

Zjednodušene sa jedná o projekt, zaoberajúci sa výskumom správania sa kvapalín v extrémnych podmienkach ako je napr. mikrogravitácia, pri?om jednou z aplikácii takéhoto výskumu môže by? aj kvalitnejšie palivo pre vesmírne sondy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


FightAIDS@Home

Tento projekt, ako je už asi aj z jeho názvu jasné, je zameraný na výskum nových lie?iv proti chorobe AIDS resp. na lie?bu vírusu HIV, zakladajúcich sa na molekulárnej štruktúre. Zjednodušene jeho jadro tvorí výpo?tový systém, ktorý sa snaží predpoveda? ako malé molekuly (lie?ivá) sú schopné pôsobi? resp. sa viaza? na konkrétne receptory tkaniva pri ich známej 3D molekulárnej štrukúre a tak ú?inne pôsobi? proti postupe choroby.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Leiden Classical

Projekt sa zaoberá klasickou Newtonovou mechanikou a dynamikou, fyzikálnymi modelmi kvapalín a pod. Tento projekt je mierne odlišný od ostatných tým, že sa na ?om môžete aktívne podie?a?. Konkrétne tak, že môžete na analýzu zada? vlastný fyzikálny model.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


malariacontrol.net

Už z názvu projektu je myslím úplne jasné, že tento projekt sa zaoberá výskumom choroby/vírusu malárie, návrhom a teoretickým testovaním nových lie?iv ale zárove? aj predpovedaním jej šírenia na základe biologických, sociálnych a polula?ných modelov. Je založený, rovnako ako prakticky všetky ostatné projekty, na výpo?tovo vysoko náro?ných simuláciach.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

 

Orbit@Home

Tento projekt si kladnie za cie? celkom zaujímavú vec: monitorova? objekty ako sú asteroidy, kométy a pod. v blízkosti Zeme a príp. predpoveda? ich zrážku s iným kozmickým telesom ako sú napr. satelity, vesmírne stanice, mesiace ale napr. aj so Zemou. Projekt je v štádiu prípravy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


QMC@home

Tento projekt, na rozdie? od iných biochemických projektov, skúma biochemické procesy kvantovou chémiu, ?o je veda zaoberajúca sa kvantovým popisom štruktúry molekúl a ich vzájomnej interakcie. Kvantová mechanika popisuje hmotu a jej správanie na jej najzákladnejšej doposia? známej úrovni, to znamená úplne najpresnejšie zo všetkých metód. V tomto projekte sa konkrétne sa jedná o tzv. Monte-Carlo simulácie a Schrodingerovu rovnicu.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


HashClash

Projekt zaoberajúci sa kryptografiou - konkrétne zameraný na praktické h?adanie tzv. MD5 kolízií Wangovej metódou a jej vylepšenými variantami. Cie?om je dokáza?, že hash metóda MD5 je ?ahko prelomite?ná a tak zneužite?ná v širokej škále aplikácií, ktoré ju používajú. V budúcnosti sa chce projekt zamera? aj na algoritmus SHA-1.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


PrimeGrid

Hlavným cie?om projektu je vyvíja? serverovú ?as? projektu v jazyku Perl. Ako distribuovaný výpo?et pre reálne testovanie slúži h?adanie nových prvo?ísel pre prelomenie konkrétneho RSA k?ú?a (RSA Factoring Challenge).

Oficiálna stránka projektu
Pre vytvorenie užívate?ského konta použite sprievodcu priamo v BOINC Manageri
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Chess960@Home

Chess960 je názov pre relatívne mladú variantu šachu. Jej za?iatky siahajú k svetovému šampiónovi Bobby Fischerovi, preto sa môžeme stretnú? aj s názvom Fischerov (náhodný) šach. Táto varianta sa hrá rovnako resp. obdobne ako klasický šach s tým rozdielom, že na za?iatku je postavenie zadných šachových figúr (kame?ov) náhodné. To znamená, že krá?, dáma, strelec, kô? (jazdec) a veža majú náhodné rozostavenie na prvom resp. poslednom rade šachovnice. Projekt Chess960@Home sa snaží da? tejto variante šachu zaujímavej práve pre ve?ké množstvo herných kombinácií nejaké základné doporu?enia pre rôzne za?iato?né pozície.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

VTU@home

Tento projekt je v podstate testom API BOINC Frameworku, aktuálne sa na testovacie ú?ely používa cielene výpo?tovo náro?ný algoritmus h?adania prvo?íslel vo ve?kom intervale. Momentálne tento projekt nemá žiadny seriózny vedecký alebo technický zámer. Neskôr, po odladení technických záležitostí by mohol slúži? na reálne vedecké ú?ely.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Spinhenge@home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


NanoHive@Home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta: použite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Project Neuron

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta: zatia? nie je možné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

RenderFarm@Home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta: zatia? nie je možné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Riesel Sieve

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívate?ského konta: použite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Ostatné nespomenuté projekty sú bu? ukon?ené, prerušené (Lattice@home), zrušené, v príprave (Feynman@home, ORSA@work, translator@home, Resource Measurement, Crash Collection, Rectilinear Crossing Number), ur?ené pre testovanie (Boinc Alpha, Cunning Plan, LHC@home Alpha, SETI@home/Astropulse Beta) alebo slúžia len ako demonštrácia frameworku BOINC (Pirates@home) príp. slúžia ako technické experimenty pre iné BOINC projekty (XtremLab).

Existujú aj rôzne vedecké projekty, ktoré nie sú priamo založené na platforme BOINC, napriek tomu ich aspo? spomeniem: PlanetQuest, StarDust. O niektorých z nich príp. ?a?ších sa môžete do?íta? v diskusnom fóre alebo v nepravidelne uverej?ovaných ?lánkoch.

Rôzne Japonské vedecké a technické inštitúcie rovnako vyvýjajú rôzne špecializované vedecko-výskumné projekty, ?astokrát založené práve na platforme BOINC (Cell Computing - Chronos). Ke?že je celý framework/prostredie BOINC OpenSource a zárove? s ve?mi vo?nou licenciou, vznik takýchto klonov nie je problémom.

Približné hardwarové nároky jednotlivých projektov si môžete prezrie? v preh?adnej tabu?ke, ktorú spravuje a aktualizuje Honza z ?eského tímu CNT.

Poznámky, pripomienky a opravy k tomuto ?lánku prosím posielajte na mail [email protected] alebo sa vyjadrite do diskusného fóra. ?akujem.


Vytvoril: MeX [6. október 2005] / Upravené: [20. september 2007] / Počet zobrazení: [12101]