Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2007)
31.10.2007 07:43

Projekt malariacontrol.net znova po dlhej dobe povolil registráciu v projekte. Noví záujemci sa môžu priamo prihlási? cez BOINC Manager s použitím tejto URL: http://www.malariacontrol.net/.
10.07.2007 01:01

World Community Grid dnes informoval, že sa podarilo prekona? hranicu 100,000 rokov poskytnutého procesorového ?asu dobrovo?níkmi zapojenými do rôznych projektov. Zárove? bol úspešne ukon?ený projekt Fiocruz Genome Comparison (FGC), ktorý naštartoval 16. novembra 2006. Od štartu tohoto projektu 146 tisíc dobrovo?níkov poskytlo tomuto projektu 3800 rokov procesorového ?asu na 280 tisíc rôznych po?íta?och. Výsledky vo všetkých projektoch sú postupne zverej?ované na stránkach projektu.
Projekty FightAIDS@Home a Human Proteome Folding - Phase II sú stále v prevádzke a zárove? sa pripravuje spustenie troch nových projektov niekedy koncom leta. Projektový tím vyzýva ú?astníkov projektu, ktorí nie sú zapojení do iných projektov resp. nemajú iné projekty ako FGC povolené, aby tak spravili ?ím skôr.
02.06.2007 10:16

Projekt LHC@home je presunutý na univerzitu "Queen Mary, University of London" kde bude fungova? a kde sa o neho bude tím stara?. Starší klienti ako verzia 5.8.x možu ma? uloženú IP adresu servra a preto ich treba reštartnú? aby si vy?ítali novú IP adresu servra. Budúci týžde? za?nú uvo??ova? prvé testovacie WU.

03.04.2007 21:42

Projekt World Community Grid dnes informoval, že subprojekt Help Defeat Cancer (výskumný projekt na boj z rakovinou) bol úspešne ukon?ený. Tento subprojekt naštartoval 20. júla 2006 a bežal 9 mesiacov. Po?as tohoto obdobia 88 tisíc dobrovo?níkov venovalo projektu 2900 rokov procesorového ?asu na 138 tisíc po?íta?och. Na základe výsledkov ukon?eného projektu sa pripravujú nové projekty, ktoré budú ma? rovnako za cie? podporova? úsilie vo výskume metód na skoré odhalenie za?ínajucej rakoviny a zárove? na výskum rakovinových buniek, ktorý by sa mal za?a? do júna tohoto roku. Všetkým dobrovo?níkom ?akuje tím vedcov z University of Medicine and Dentistry v New Jersey.

V sú?asnosti má náš tím BOINC.SK v projektoch WCG 54 ?lenov. Celkový ?as poskytnutý projektom je bezmála 18 rokov, pri?om dominantný podiel z tohoto ?asu má v našom tíme slejzy. Pokia? nemáte vo svojom profile na WCG v nastavení povolené aj ostatné projekty - je potrebné niektoré z nich povoli?, inak váš po?íta? bude ne?inný, kedže projekt Help Defeat Cancer už nebude distribuova? žiadne nové úlohy.
22.03.2007 16:39

Vedci z projektu Rosetta nedávno vytvorili video prezentáciu, kde vysvet?ujú vedecké pozadie tohoto projektu a zárove? propagujú myšlienku distribuovaných výpo?tov - ako to môže by? úžasné ke? každý môže prispie? k h?adaniu liekov na rakovinu, maláriu, atd. Video nájdete na YouTube.
19.03.2007 21:33

Všetky WU pripravené na marec v projekte SIMAP sú rozdistribuované medzi užívate?ov a už sa len dokon?ia. ?alšia dávka WU by mala by? k dispozícii 1. apríla.

28.02.2007 21:43

Zajtra ve?er, 1. marca, bude k dispozícii v projekte SIMAP ?a?ších cca 200.000 sekvencíí (?o znamená asi 70.000WU) na rátanie. Ide o importované sekvencie z databáz Uniport, Genbank a PDB ako aj z HMMPanther od InterPro 14.0.

25.01.2007 08:51

Projekt NanoHive@Home by mal od pondelka, 29.1.07 dáva? WU. Pod?a správy od nich by mali by? WU na nieko?ko mesiacov takže sa máme na ?o teši?. A pre nových ?lenov, tu je linka na náš tím BOINC.SK.

03.01.2007 22:04

Na základe informácie na stránke projektu Einstein@home by mal by? projekt znovu funk?ný zajtra ráno nie?o málo po 7:00 nášho ?asu.
Update 7. januára 2007: Po krátkodobej funk?nosti je projekt znova nefunk?ný. Sú problémy zrejme s radi?mi diskového po?a. Tím okolo servra vyskúša radi?e od iného výrobcu.
Update 7. januára 2007 o 23:51: Projekt je znova funk?ný. Dúfame že tektokrát na dlhšiu dobu. Je použitý nový server ?o by malo odstráni? problémy z poslednej doby.

02.01.2007 18:11

Tentokrát je to jeden z najstabilnejších projektov - Einstein@home - ktorý je nefunk?ný od 1.1.2007. Pod?a informácií na stránke projektu nie je jasné presne v ?om je problém a je možné že projekt bude nefunk?ný aj nieko?ko dní o to možno až kým nahradia aspo? do?astne nefunk?ný server iným.
Projekt SETI@home má tiež problémy s výkonom databázy a preto je s?ahovanie nových jednotiek na rátanie len sporadické.
Ostané projekty sú plne funk?né alebo majú plánované odstávky (NanoHive@home, Predictor@home), prípadne dávajú jednotky len sporadicky (LHC@home, SIMAP).

Novinky BOINC.SK: (2007)
19.12.2007 14:38

Práce na návrhu stránky Projekty boli dotiahnuté do kone?ného návrhu. Prosíme všetkých o pripomienky a doplnky do 27.12.2007, aby do 1.1.2008 mohla by? stránka uvedená do života.
08.12.2007 15:30

?akujeme marpesovi za super ?lánok ktorý práve dneska pribudol na našej strnke. Je ?lánok s názvom: Hodnotenie ?innosti plánovacích postupov pre dobrovo?nícke výpo?ty.


30.11.2007 09:50

V diskusnom fóre je hlasovanie za logo tímu. Uzávierka je na Silvestra, 31. decembra 2007. Tu sú navrhy na logá a tu je samotné hlasovanie. Pre hlasovanie je potrebné sa zaregistrova? vo fóre.

01.09.2007 13:40

BOINC Con - jese? 2007.
Pozor zmena termínu!!! Definitívny termín 14. až 16. septembra.

Tak sa nám blíži termín ?alšieho spolo?ného strenutia na Sulove, Beskydy. Uskuto?ní sa 14. až 16. septembra (piatok až nede?a). Viac informácií o akcii na tejto stránke. Aktuálne info v našom fóre alebo na fóre boinc.cz.

21.05.2007 21:03

Dnes sme v projekte climateprediction.net prekro?ili hranicu 7.000.000 kreditov. Gratulujeme všetkým aktívnym ?lenom zapojeným do tohoto projektu. Jeden z najaktívnejších ?lenov nášho tímu - Marpes - pripravuje slovenský preklad stránok projektu climateprediction.net. Odporú?ame hlavne pre všetkých nových ?lenov projektu ale samozrejme aj pre ostatných.

26.04.2007 23:50

Takže 20 milónov je realitou v projekte SETI@home, už ideme na 21 a zajtra budeme ma? prvého dvojmilionára - gratulujeme! V projekte Rosetta@home sme prešli cez hranicu 3.000.000 kreditov a ?oskoro v ?om budeme ma? prvého milionára - gratulujeme. No a v Einstein@home nám za pár dní neodolá hranica 19.000.000 aby sme ?ím skôr prešli cez 20 milónov.

10.04.2007 19:05

V projekte Einstein@home sme prekro?ili hranicu 18.000.000 kreditov! ?oskoro (za pár dní) prekro?íme magických 20 miliónov v projekte SETI@home!

07.04.2007 14:04

Dnes bol pridaný odkaz na nový interaktívny návod na detailné nastavenie projektov World Community Grid, ktorý pripravil Kryštof.

05.03.2007 07:56

Konkrétne informácie o zraze nájdete na stránke boinc.cz ako aj na našom fóre kde sa dá jednak prihlási? (nie je podmienkou ale slušnos?ou) a dá sa tam eventuálne aj nájs? doprava.

04.03.2007 09:13

V projekte SETI@home sa náš tím dostal cez hranicu 18.000.000 kreditov! Z predošlej správy je jasné že nám netreba ani mesiac na 1.000.000 kreditov. Gratulujeme si!

08.02.2007 08:59

V projekte SETI@home sa náš tím dostal cez hranicu 17.000.000 kreditov!

05.02.2007 14:26

Bolo vytvorené nové diskusné fórum na báze phpBB ako náhrada za sú?asné riešenie používané cca. od roku 2001. Staré diskusné fórum sa stane read-only dnes o polnoci. Nada?ej bude prístupné pre ?ítanie.

28.01.2007 10:04

V dnešnom vydaní NOVÝ ?AS NEDE?A vyšiel na 30. stránke ?lánok "Slováci h?adajú mimozemš?anov" - sú tam názory moje, MeXove a astronóma Jozefa Žiš?ovského z Astronomického ústavu SAV. ?lánok je fajn, medzi linkami je aj odkaz na našu stránku. Z dôvodu ochrany autorských práv nie je možné zverejni? oskenovaný ?lánok.

18.01.2007 13:40

V projekte Einstein@home sa dokon?uje po?ítanie vzoriek S5R1. Pár dní nebudú jednotky vôbec a potom budú k dispozícii zmodifikované jednotky S5R1 (iné frekven?né pásmo a iné parametre) asi na 2-3 mesiace.
Je teda pravdepodobné že v blízkerj dobe nebude dostatok WU pre tento projekt a preto je dobré pripoji? sa aj na iné projekty.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |